Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 118/KH-UBND năm 2013 thực hiện Chương trình 66/CTr-TU thực hiện Nghị quyết 19/NQ-TW do tỉnh Hà Giang ban hành

Số hiệu: 118/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Đàm Văn Bông
Ngày ban hành: 25/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 118/KH-UBND

Hà Giang, ngày 25 tháng 06 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 66-CTR/TU NGÀY 23/4/2013 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 19-NQ/TW NGÀY 31/10/2012 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

Thực hiện Chương trình số 66/CTr-TU ngày 23/4/2013 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-TW ngày 31/10/2012 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai, thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình số 66/CTr-TU ngày 23/4/2013 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-TW ngày 31/10/2012 của Ban chấp hành Trung ương theo từng nội dung cụ thể như sau:

I. Mục tiêu

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ Đảng viên và nhân dân trong thực hiện chính sách pháp luật về đất đai, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Thể chế đồng bộ hệ thống văn bản quy định, hướng dẫn về đất đai của tỉnh theo thẩm quyền phù hợp với pháp luật đất đai, đảm bảo công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, khai thác và phát huy có hiệu quả nguồn lực đất đai, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững.

3. Xây dựng hệ thống quản lý đất đai hiện đại; kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả; ưu tiên phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu, hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại; đến năm 2020 hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai toàn tỉnh, tin học hóa công tác quản lý đất đai, trao đổi thông tin dữ liệu về đất đai qua mạng điện tử từ cấp xã đến cấp tỉnh.

4. Quản lý chặt chẽ tài nguyên theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả. Khắc phục tình trạng buông lỏng và lập lại trật tự kỷ cương trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai; xử lý nghiêm minh, dứt điểm các vi phạm và ngăn chặn không để phát sinh vụ việc mới trong quản lý sử dụng đất. Từng bước đi vào nề nếp theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ giải pháp

1. Chủ động nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về đất đai.

- Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt sâu rộng Nghị quyết số 19/NQ-TW ngày 31/10/2012, Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng và chương trình s66/CT-TU ngày 23/04/2013 của Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật đất đai thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, trên địa bàn tỉnh đến cán bộ, Đảng viên, công chức viên chức và nhân dân đến hết ngày 30/08/2013 hoàn thành.

Đồng thời triển khai quán triệt thường xuyên chương trình, phổ biến, tuyên truyn giáo dục pháp luật hàng năm theo kế hoạch.

Sở Thông tin truyền thông chủ trì, Đài phát thanh - truyn hình, Báo Hà Giang, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan thông tin có liên quan đóng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyn, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật đất đai bằng nhiều hình thức: Hệ thng hóa các văn bản quy phạm pháp luật, phát hành tài liệu hỏi đáp thông qua cng thông tin điện t; xây dựng các chuyên mục Tài nguyên và Môi trường trên báo viết, báo hình, báo điện tử; phát huy vai trò của hệ thống Đài truyn thanh và tủ sách pháp luật.

2. Tăng cường sự chỉ đạo của các ngành, chính quyền các cấp thực hiện tốt chính sách pháp luật đất đai.

- Lãnh đạo các Sở, ngành, UBND các cấp, các đơn vị có liên quan trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc luật đt đai và các chính sách pháp luật có liên quan; đề cao trách nhiệm của Thủ trưởng các Sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai; rà soát đánh giá tình hình quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn, xác định rõ những tồn tại và hạn chế yếu kém, nguyên nhân và giải pháp khc phục.

- Kiên quyết lập lại trật tự, kỷ cương trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn chặt chẽ và hiệu quả.

3. Tổ chức triển khai, thực hiện đầy đủ, thể chế hóa kịp thời các chính sách, pháp luật về đất đai.

3.1. Quy hoạch sử dụng đất.

- Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh về việc triển khai và tổ chức thực hiện quy hoạch, sử dụng đt giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của tỉnh đã được Chính phủ phê duyệt. Tổ chức công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đt cấp tỉnh và công khai bản đquy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cp tỉnh tại trụ sở làm việc HĐND-UBND tỉnh và trụ sở làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định; thm định xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, thành phố đảm bảo đúng các tiêu trí sử dụng đất đai được tỉnh phân bổ đảm bảo tính thống nhất và quản lý chặt chẽ trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- Kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thành phố hoàn thành quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp mình để trình cấp thẩm quyền phê duyệt hoàn thành trong tháng 6/2013; hoàn thành và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đt cp xã trong tháng 9/2013 và tổ chức công bố quy hoạch sử dụng đất cấp mình theo quy định.

- Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, đơn vị có liên quan phải thực hiện nghiêm túc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai đã được cấp thẩm quyn phê duyệt; căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất định hướng cho các quy hoạch chuyên ngành, lĩnh vực đphát huy lợi thế nguồn lực đất đai của địa phương sử dụng đt đúng mục đích, tiết kiệm và phát huy được hiệu quả trong nội dung lập quy hoạch phải xác định được nhu cầu sử dụng đất đai để btrí phân bổ kế hoạch sử dụng đt đai hợp lý, phù hợp với chỉ tiêu phân bổ trong kỳ quy hoạch, đ làm căn cứ Nhà nước thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đt. Trong quy hoạch phải đảm bảo quản lý chặt chẽ, hết sức tiết kiệm, đi với đất trồng lúa, nhất là đất lúa 02 vụ, đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ khi phải chuyn mục đích sử dụng loại đất này. Các dự án có sử dụng đất đai chỉ được xem xét, chp nhận triển khai khi đã có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp.

3.2. Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan chấp hành hướng dẫn các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; quy định về hạn mức giao đất, hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sau khi Luật Đất đai (sửa đổi) được ban hành.

- Sở kế hoạch Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng Quy định về trình tự, nội dung lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư phát triển quỹ đất, hình thành khu dân cư trên địa bàn tỉnh; Quy định điều kiện về nhà đầu tư thực hiện dự án được giao đất, cho thuê đất, chuyn mục đích sử dụng đất; cơ chế đảm bảo thực hiện dự án đầu tư, đưa đất vào sử dụng đúng tiến độ trình UBND tỉnh ban hành trong năm 2013 làm cơ sở xem xét thm định chấp thuận chủ trương, thẩm định dự án đu tư, cp giấy chứng nhận đầu tư lựa chọn nhà đầu tư có đủ kinh nghiệm năng lực; hạn chế thấp nhất tình trạng đầu tư, sử dụng đất lãng phí, không đúng mục đích hoặc chậm đưa đất vào sử dụng.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở, ngành đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện phương án rà soát đất lâm nghiệp (đất 3 loại rừng), đất trồng lúa, nhất là trồng lúa 02 vụ đlập phương án giao cho các huyện thành phố, các ban quản lý rừng của tỉnh, các công ty lâm nghiệp Trung ương đóng chân trên địa bàn quản lý, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả; đng thời quy định quản lý chặt chẽ quỹ đất nông nghiệp, nht là đất trng lúa, đảm bảo duy trì chỉ tiêu được Chính phủ phân bổ trong quy hoạch sử dụng đất đến 2020; lập phương án đưa quỹ đất nông nghiệp chưa sử dụng vào sử dụng, quan tâm quỹ đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp để bố trí cho đng bào dân tộc thiểu số ổn định sản xuất, phát triển kinh tế; có quy định chặt chẽ quỹ đất nông nghiệp giao cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 134/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 và Quyết định số 1592/QĐ-TTg ngày 12/10/2009 của Chính phủ không để dẫn đến tự ý chuyển nhượng đất sản xuất nông nghiệp.

- Trong năm 2013, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức tổng kết thực hiện Nghị quyết s28-NQ/TW ngày 16/6/2003 về tiếp tục sắp xếp đổi mới và phát triển nông lâm trường quc doanh đđánh giá việc quản lý sử dụng đất nông lâm nghiệp có hiệu quả kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan xây dựng quy chế phối hợp trong quản lý, kiểm tra xử lý các dự án đầu tư chậm triển khai hoặc chậm đưa đất vào sử dụng, định kỳ 6 tháng 1 ln (từ khi có quyết định giao đất, cho thuê đất) phối hợp kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh việc thực hiện quy định về đất đai của các dự án đầu tư.

- Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm được phê duyệt phối hợp chặt chẽ trong công tác lập hồ sơ thu hồi đất theo phương án, dự án được phê duyệt, thực hiện giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án phát triển kinh tế chủ yếu thông qua bán đu giá quyn sử dụng đất đấu thầu dự án có sử dụng đất.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát sắp xếp trụ sở, cơ sở làm việc thuộc sở hữu Nhà nước đchuyển sang mục đích phát triển kinh tế thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.

3.3. Thu hồi đất bồi thường hỗ trợ và tái định cư.

- Các Sở Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, lao động thương binh xã hội, UBND các huyện thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện rà soát cơ chế chính sách về công tác bi thường, hỗ trợ và tái định cư, vấn đề tạo việc làm tổ chức lại sản xuất trình UBND tỉnh kịp thời sửa đổi, bổ sung đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống cho nhân dân sau khi bị thu hồi đất. Huy động các nguồn vốn để xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ tại các khu tái định cư trước khi thực hiện thu hồi đất.

- Sở Tài chính tham mưu xây dựng cơ chế tạo vốn thông qua quỹ đầu tư phát triển đất và bảo lãnh tín dụng của tỉnh đđáp ứng ngun lực tài chính cho việc thu hi đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, tạo quỹ đất “sạch” để thu hút các dự án đầu tư.

3.4. Đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh theo nội dung Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 15/4/2013 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo Nghị quyết 30/QH13 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đến năm 2014 hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ln đu cho các xã, thôn theo kế hoạch, đáp ứng nhu cu thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động tập huấn về nghiệp vụ cho văn phòng đăng ký quyn sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện về công tác thẩm định hồ sơ đăng ký cấp giy chứng nhận quyn sử dụng đất cho tổ chức hộ gia đình và cá nhân để triển khai đng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyn sử dụng đất, hoàn thành cấp giấy chứng nhận lần đầu theo đúng kế hoạch.

- UBND các huyện, thành phố tiếp tục quan tâm, kiện toàn bộ máy văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp mình, quan tâm btrí đủ số lượng, chất lượng cán bộ và cơ sở vật chất trang thiết bị văn phòng để đáp ứng yêu cầu công việc chuyên môn của văn phòng đăng ký.

3.5. Quyn và nghĩa vụ của tổ chức hộ gia đình, cá nhân được giao quyền sử dụng đất

- Các Sở, ngành đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất đảm bảo việc sử dụng đất đúng mục đích hiệu quả, thực hiện nghiêm túc các thủ tục hành chính, kê khai đăng ký bắt buộc và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật, hạn chế tình trạng và đi đến chấm dứt việc chuyển nhượng đất đai trao tay không đăng ký kê khai với cơ quan quản lý đất đai; Đồng thời quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức để nâng cao năng lực cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, các tổ chức hành nghề công chứng, chứng thực, bộ phận xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của cơ quan thuế để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện đầy đủ các quyền theo quy định.

3.6. Phát triển thị trường bất động sản.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố nâng cao công tác xây dựng quy hoạch phát triển đô thị và nhà ở phù hợp với quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hà Giang và quy hoạch xây dựng đô thị thuộc các huyện theo nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV - Quy hoạch thị trấn Việt Quang, Bắc Quang thành thị xã; Quy hoạch xây dựng trung tâm huyện ly huyện Bắc Quang mới tại Tân Quang; Quy hoạch phát triển thị trấn Vị Xuyên thành thị xã Vị Xuyên, quy hoạch nhà ở đô thị trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức công khai quy hoạch theo quy định để thu hút các nhà đầu tư lựa chọn địa đim đầu tư; Đng thời tổ chức thực hiện nghiêm túc chương trình phát trin nhà ở đã được UBND tnh phê duyệt; trong các dự án phát triển nhà ở cn phải quy định diện tích tối thiểu dành cho phát triển nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư; quy hoạch các khu dân cư phải gắn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Từ nay đến năm 2015, Sở Xây dựng chủ trì cùng với các Sở ngành, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng Đán thành lập sàn giao dịch bất động sn- Xây dựng quy định cụ th các điu kiện lựa chọn nhà đầu tư thực hiện kiểm toán độc lập đối với năng lực tài chính các nhà đầu tư đảm bảo lựa chọn nhà đầu tư phải đ năng lực thực hiện dự án bt động sản khi thực hiện dự án có sử dụng đất kinh doanh bất động sản.

3.7. Giá đất và chính sách tài chính về đất đai.

- Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh triển khai xây dựng bảng giá đất hàng năm; Thường xuyên theo dõi cập nhật, biến động giá đất trên thị trường nắm bắt thông tin để phối hợp chặt chẽ với các tỉnh lân cận đxây dựng bảng giá đất khu vực giáp ranh bảo đảm phù hợp với tình hình chung của khu vực.

- Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các Sở, ngành đơn vị có liên quan xây dựng cơ chế xác định giá đất để giao đất, cho thuê đất, bồi thường htrợ và tái định cư cho phù hợp với tình hình giá cả điều kiện thực tế của địa phương, công bố công khai minh bạch tạo điều kiện thu hút đầu tư.

- Cục thuế tỉnh chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng hướng dẫn liên ngành về trình tự thủ tục kê khai luân chuyn hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính tạo điều kiện cho người sử dụng đất kê khai thực hiện nghĩa vụ tài chính.

3.8. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính.

- Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở ngành, UBND các huyện, thành phố thường xuyên thực hiện rà soát cập nhật đơn giản hóa, công bố, công khai thủ tục hành chính về đất đai, tạo thuận lợi cho cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính.

- Trung tâm Xúc tiến đầu tư của tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tốt mô hình “Một cửa liên thông” cấp tỉnh tại Trung tâm, từng bước hoàn thiện đánh giá hiệu quả đ xut sửa đi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư, UBND các huyện, thành phxây dựng hoàn thiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng hiện đại và cơ chế kiểm tra giám sát cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ; Xây dựng kế hoạch thực hiện thí điểm một cửa liên thông cấp xã, phường, thị trn trong năm 2014 đrút kinh nghiệm nhân rộng.

3.9. Tăng cường thanh tra kiểm tra, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại tố cáo về đất đai.

- Thanh tra tỉnh, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra và hướng dẫn UBND các huyện, thành phố xây dựng chương trình kế hoạch thanh tra việc quản lý sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân hộ gia đình trình cấp thẩm quyền quyết định. Đồng thời phối hợp với các ban, Hội đồng nhân dân cùng cấp tham gia giám sát thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đất đai các tchức cá nhân sử dụng đất.

- UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các Xã, Phường thị trấn tổng hợp các hành vi vi phạm pháp luật đất đai như vi phạm tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng nhà trái phép, sử dụng đất không đúng ranh giới lấn chiếm đất đai...; Đánh giá phân loại xác định thời điểm mức độ tính chất, hậu quả vi phạm trách nhiệm tập thể cá nhân; Xây dựng kế hoạch giải quyết cụ thkhả thi nghiêm minh theo Quy định của pháp luật; Tập chung giải quyết dứt điểm các tranh chấp khiếu nại t cáo vđất đai theo đúng quy định, công bố công khai kết quả giải quyết không đxảy ra điểm nóng; đưa ra xử lý hình sự những vi phạm có tính chất nghiêm trọng.

3.10. Nâng cao năng lực quản lý đất đai.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính xây dựng kế hoạch hàng năm giao chỉ tiêu về cấp giấy chứng nhn quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình cá nhân, phân bổ đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu, hạ tng Công nghệ thông tin về đất đai theo hướng hiện đại, bảo đảm nhiệm vụ giao dịch về đất đai bằng hệ thống điện tử qua mạng Internet theo mục tiêu đ ra.

- UBND các cấp từng bước củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao chất lượng tuyển dụng cán bộ, lựa chọn cán bộ đủ năng lực phm cht đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, thực hiện việc luân chuyn vị trí công tác theo quy định; thay thế cán bộ không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Trước mắt UBND các huyện, thành phố cần quan tâm tăng cường cán bộ cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện tối thiểu 10 người, để đáp ứng trong công tác chỉnh lý biến động đất đai, thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trao giấy chứng nhận… quan tâm đầu tư mua sắm trang bị máy móc, thiết bị tối thiểu như máy vi tính, máy đo đạc, máy in (A3, A4) máy photo, máy Scan đ quét giấy chứng nhận và b trí phòng làm vic đủ din tích cho làm việc và lưu trữ hồ sơ.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Các sở ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng đề án, kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai kế hoạch này.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các Đoàn thể chính trị xã hội phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành làm tốt công tác giám sát thực hiện kế hoạch này; tuyên truyền, vận động hội viên và các tầng lớp nhân thực hiện tốt kế hoạch này.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện kế hoạch và tổng hợp báo cáo định kỳ 6 tháng, một năm kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

Trên đây là kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình s 66/CTr-TU ngày 23/4/2013 của Ban chp hành Đảng bộ tỉnh, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TTr Tỉnh ủy (B/c);
- TTr HĐND tnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban Đảng Tỉnh ủy;
- UBMT tổ quc tỉnh;
- CVP, PVP theo dõi khối;
- Các Sở, ban, ngành đoàn thể tnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chuyên viên CNTH;
- Lưu: VT, NNTN

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đàm Văn Bông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 118/KH-UBND năm 2013 thực hiện Chương trình 66/CTr-TU thực hiện Nghị quyết 19/NQ-TW do tỉnh Hà Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.435
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85