Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 620/SXD.QLKT&N Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Huỳnh Thanh Cảnh
Ngày ban hành: 12/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH NGHỆ AN
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 620/SXD.QLKT&N

Vinh, ngày 12 tháng 5 năm 2009

 

HƯỚNG DẪN

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN, CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN TẠI SỞ XÂY DỰNG NGHỆ AN

Căn cứ Quyết định số 43/2009/QĐ.UBND ngày 07/4/2009 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở Xây dựng Nghệ An;
Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản;
Căn cứ Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản;
Căn cứ Quyết định số 29/2007/QĐ- BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành chương trình khung đào tạo bồi dưỡng kiến thức về Môi giới bất động sản, Định giá bất động sản và quản lý điều hành Sàn giao dịch bất động sản;
Sở Xây dựng Nghệ An hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ Định giá bất động sản tại sở Xây dựng Nghệ An như sau :

1. Đối tượng được cấp chứng chỉ môi giới bất động sản, chứng chỉ định giá bất động sản.

Chứng chỉ môi giới bất động sản, định giá bất động sản cấp cho các cá nhân hoạt động dịch vụ kinh doanh bất động sản tại Việt Nam. Người xin cấp mới, cấp lại chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản phải:

- Có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại tỉnh Nghệ An đã hoàn thành khoá đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản tại cơ sở đào tạo được bộ Xây dựng chấp thuận hoặc thường trú ngoài tỉnh Nghệ An, đã hoàn thành khoá đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản tại cơ sở đào tạo (kể cả chi nhánh) được bộ Xây dựng cho phép tổ chức đào tạo tại tỉnh Nghệ An và cơ sở đó đã có thông báo bằng văn bản về sở Xây dựng Nghệ An, được sở Xây dựng giám sát quá trình đào tạo đảm bảo các yêu cầu theo quy định.

- Có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1, mục 2 (đối với chứng chỉ môi giới bất động sản); khoản 1, mục 3 (Đối với chứng chỉ định giá bất động sản) của văn bản này.

2. Điều kiện, Hồ sơ khi khi cấp Chứng chỉ môi giới bất động sản.

1- Cá nhân được cấp chứng chỉ môi giới bất động sản phải có đủ các điều kiện sau đây :

- Không phải là cán bộ, công chức nhà nước;

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù;

- Có giấy chứng nhận đã hoàn thành khoá đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản;

- Có hồ sơ xin cấp chứng chỉ môi giới bất động sản theo quy định tại khoản 2 dưới đây.

2- Hồ sơ xin cấp chứng chỉ môi giới bất động sản 01 bộ, bao gồm:

- Đơn xin cấp chứng chỉ có dán ảnh 4 x 6 và có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú (hoặc cơ quan, đơn vị công tác) của người xin cấp chứng chỉ. Đơn xin cấp chứng chỉ viết theo mẫu (Phụ lục 1) kèm theo Hướng dẫn này;

- 02 ảnh mầu cỡ 3 x 4 cm chụp trong năm xin cấp chứng chỉ;

- Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đề nghị cấp chứng chỉ;

- Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản.

3. Điều kiện, Hồ sơ khi khi cấp Chứng chỉ định giá bất động sản.

1- Cá nhân được cấp chứng chỉ định giá bất động sản khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Không phải là cán bộ, công chức nhà nước;

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù;

- Có giấy chứng nhận đã hoàn thành khoá đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về định giá bất động sản;

- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học;

- Có hồ sơ xin cấp chứng chỉ định giá bất động sản theo quy định tại khoản 2 dưới đây.

2- Hồ sơ xin cấp chứng chỉ định giá bất động sản 01 bộ, bao gồm:

- Đơn xin cấp chứng chỉ có dán ảnh 4 x 6 và có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú (hoặc cơ quan, đơn vị công tác) của người xin cấp chứng chỉ. Đơn xin cấp chứng chỉ viết theo mẫu (Phụ lục 2) kèm theo Hướng dẫn này;

- 02 ảnh mầu cỡ 3 x 4 cm chụp trong năm xin cấp chứng chỉ;

- Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đề nghị cấp chứng chỉ;

- Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về định giá bất động sản;

- Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học.

4. Điều kiện, Hồ sơ khi cấp lại Chứng chỉ môi giới bất động sản.

1- Người đã được cấp chứng chỉ môi giới bất động sản được đề nghị cấp lại chứng chỉ khi chứng chỉ cũ bị rách nát hoặc bị mất.

2- Hồ sơ xin cấp lại chứng chỉ 01 bộ bao gồm:

- Đơn xin cấp lại chứng chỉ có dán ảnh 4 x 6, nêu rõ lý do xin cấp lại và có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú (hoặc cơ quan, đơn vị công tác) của người xin cấp chứng chỉ. Đơn xin cấp chứng chỉ viết theo mẫu (Phụ lục 3) kèm theo Hướng dẫn này;

- Có chứng chỉ cũ đối với trường hợp bị rách, nát. Có giấy xác minh của cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương đối với trường hợp bị mất chứng chỉ. Trường hợp xin cấp lại chứng chỉ ở cơ quan khác thì phải có giấy xác nhận của cơ quan đã cấp chứng chỉ trước đây.

- 02 ảnh mầu cỡ 3 x 4 cm chụp trong năm xin cấp lại chứng chỉ;

5. Điều kiện, Hồ sơ khi cấp lại Chứng chỉ định giá bất động sản.

1- Người đã được cấp chứng chỉ định giá bất động sản được đề nghị cấp lại chứng chỉ khi chứng chỉ cũ bị rách nát hoặc bị mất.

2- Hồ sơ xin cấp lại chứng chỉ 01 bộ bao gồm:

- Đơn xin cấp lại chứng chỉ có dán ảnh 4 x 6, nêu rõ lý do xin cấp lại và có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú (hoặc cơ quan, đơn vị công tác) của người xin cấp chứng chỉ. Đơn xin cấp chứng chỉ viết theo mẫu (Phụ lục 4) kèm theo Hướng dẫn này;

- Có chứng chỉ cũ đối với trường hợp bị rách, nát. Có giấy xác minh của cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương đối với trường hợp bị mất chứng chỉ. Trường hợp xin cấp lại chứng chỉ ở cơ quan khác thì phải có giấy xác nhận của cơ quan đã cấp chứng chỉ trước đây.

- 02 ảnh mầu cỡ 3 x 4 cm chụp trong năm xin cấp lại chứng chỉ;

6. Thu hồi Chứng chỉ định giá bất động sản, Chứng chỉ môi giới bất động sản.

1- Sở Xây dựng Nghệ An có trách nhiệm thu hồi chứng chỉ môi giới bất động sản, định giá bất động sản do Sở Xây dựng Nghệ An đã cấp trong các trường hợp sau đây:

- Người được cấp chứng chỉ mất năng lực hành vi dân sự;

- Người được cấp chứng chỉ kê khai trong hồ sơ xin cấp chứng chỉ không trung thực;

- Chứng chỉ bị tẩy xoá, sửa chữa;

- Người được cấp chứng chỉ cho người khác mượn, thuê chứng chỉ để hành nghề;

- Người được cấp chứng chỉ vi phạm các nguyên tắc hành nghề quy định tại Điều 44, Điều 51 của Luật Kinh doanh bất động sản và nội dung ghi trong chứng chỉ;

- Người được cấp chứng chỉ vi phạm các quy định đến mức bị thu hồi chứng chỉ theo quy định của pháp luật.

2- Người bị thu hồi chứng chỉ không được cấp lại chứng chỉ trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày có quyết định thu hồi chứng chỉ.

7. Trình tự thực hiện cấp chứng chỉ Định giá bất động sản, Chứng chỉ Định giá bất động sản:

- Cá nhân đề nghị cấp mới hoặc cấp lại chứng chỉ môi giới bất động sản, chứng chỉ Định giá bất động sản nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định nêu trên tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng - Sở Xây dựng Nghê An.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Nếu trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu nhận và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ và chuyển cho bộ phận xử lý. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

- Hồ sơ cấp chứng chỉ sau khi đã thẩm định theo quy định, bộ phận xử lý sẽ dự thảo chứng chỉ, trình lãnh đạo sở ký duyệt và chuyển chứng chỉ đã được ký duyệt về bộ phận giao trả kết quả.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí, hướng dẫn người nhận chứng chỉ đem phiếu đến nộp tiền tại bộ phận Tài vụ thuộc Văn phòng Sở Xây dựng. Sau khi đã kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu ký nhận chứng chỉ, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao chứng chỉ cho người đến nhận chứng chỉ.

8. Lệ phí cấp chứng chỉ.

Mức thu lệ phí cấp mới, cấp lại chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá bất động sản là : 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng).

9. Thời gian thực hiện cấp chứng chỉ.

Thời gian thực hiện cấp mới, cấp lại chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá bất động sản tối đa 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bản hướng dẫn này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các tổ chức, cá nhân căn cứ nội dung hướng dẫn này và các quy định hiện hành có liên quan khác để thực hiện. Nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị phản ảnh về phòng Quản lý Kiến trúc và Nhà - sở Xây dựng Nghệ An để tổng hợp giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng (B/cáo);
- UBND tỉnh (B/ cáo);
- UBND các huyện, Thành phố, thị xã;
- Lãnh đạo SXD;
- Các phòng, ban SXD;
- Lưu VT, Phòng QLKT&N.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Huỳnh Thanh Cảnh

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 620/SXD.QLKT&N về trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản do Sở xây dựng tỉnh Nghệ An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.073

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!