Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị số 06/2006/CT-UBND tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai do tỉnh Bến Tre ban hành

Số hiệu: 06/2006/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Cao Tấn Khổng
Ngày ban hành: 28/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2006/CT-UBND

Bến Tre, ngày 28 tháng 4 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH TỔ CHỨC THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI

Trong thời gian qua, Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã được các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn tỉnh Bến Tre quan tâm triển khai và thực hiện. Đã có sự chuyển biến mới trong quản lý và sử dụng đất đai của các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị và nhân dân. Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã thực sự đi vào cuộc sống và bước đầu đạt được một số kết quả tích cực.

Tuy nhiên, nhìn chung việc triển khai thực hiện Luật đất đai trên địa bàn chưa tốt, chưa đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trên các lĩnh vực như: hoàn thành hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thu hồi đất không sử dụng, sử dụng không đúng mục đích hoặc sử dụng không có hiệu quả. Tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai vẫn còn xảy ra; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về quản lý và sử dụng đất còn chậm và bất cập.

Thực hiện Chỉ thị số 05/2006/TT-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc khắc phục yếu kém, sai phạm, tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tập trung thực hiện một số công việc sau đây:

1/. Ban hành quy định về trình tự thủ tục hành chính trong quản lý sử dụng đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản pháp quy thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định Luật Đất đai và các Nghị định hướng dẫn thi hành; quy định về hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, về trình tự thủ tục hành chính trong quản lý và sử dụng đất đai; về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, về thu hồi và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

2/. Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tiếp tục tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai phù hợp với từng đối tượng; Sở Văn hóa - Thông tin, Đài Phát thanh - Truyền hình và các cơ quan thông tin, báo chí trong tỉnh có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai; biểu dương những nơi thực hiện tốt, phê phán những nơi chậm chạp, trì trệ, phát hiện và đưa ra công luận các vi phạm, nhất là những hành vi lợi dụng chức quyền tham nhũng về đất đai hoặc nhũng nhiễu, thiếu trách nhiệm trong thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai; phối hợp xuất bản và phát hành các ấn phẩm tuyên truyền pháp luật về đất đai, để phổ biến rộng rãi trong nhân dân.

3/. Kiện toàn bộ máy quản lý đất đai và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong quản lý đất đai:

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã rà soát kiện toàn bộ máy quản lý và tổ chức dịch vụ công về đất đai ở địa phương, trước hết là Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và Tổ chức phát triển quỹ đất; có kế hoạch đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ quản lý đất đai, trước hết đối với cán bộ quản lý đất đai cấp huyện, xã, phường, thị trấn; kiện toàn bộ máy cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn có đủ phẩm chất và năng lực, qua đào tạo, bảo đảm ổn định, không được thay đổi, điều chuyển cán bộ địa chính, nếu chưa có sự thống nhất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị mặc khác phải thường xuyên kiểm tra giáo dục cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn. Nếu có vi phạm, tiêu cực phải xử lý nghiêm.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện các thủ tục hành chính trong quản lý đất đai và thủ tục thực hiện các khoản thu từ đất đai; rà soát để đề xuất ban hành các quy định sửa đổi hoặc bãi bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết. Không đặt thêm các thủ tục hành chính và các khoản thu ngoài quy định chung của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Sở Kế hoạch - Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Công ty Phát triển hạ tầng các khu công nghiệp và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thực hiện công khai việc giới thiệu địa điểm đầu tư, các quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư theo hướng xây dựng môi trường minh bạch, bình đẳng trong việc tiếp cận quỹ đất cho đầu tư.

4/. Tăng cường quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

Việc lập, thẩm định và xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các huyện, thị xã phải chú ý tính hợp lý về sử dụng các loại đất, hạn chế tối đa việc chuyển đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp. Từ nay, hạn chế xét duyệt quy hoạch chuyển đất chuyên trồng lúa sang làm mặt bằng sản xuất, dịch vụ phi nông nghiệp ở những nơi có điều kiện sử dụng các loại đất khác. Đối với những nơi cần thiết phải chuyển đổi đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp thì phải có các giải pháp sử dụng đất tiết kiệm và bảo đảm tính khả thi trong thực hiện, khắc phục tình trạng thu hồi đất nhưng không sử dụng.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tăng cường chỉ đạo việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết cấp xã theo quy định Luật Đất đai và tổ chức ngay việc công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt của cấp mình theo đúng quy định; Xử lý dứt điểm tình trạng “quy hoạch treo”; thường xuyên kiểm tra, rà soát, bảo đảm các quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, các xã phường, thị trấn tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong các vùng quy hoạch, xử lý nghiêm ngay từ đầu mọi hành vi vi phạm quy hoạch của các tổ chức, cá nhân; quản lý, sử dụng chặt chẽ, đúng quy định pháp luật diện tích đất công trên địa bàn quản lý.

5/. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ, hoặc ban hành các văn bản quy định của tỉnh về cấp, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật về đất đai hiện hành; áp dụng đúng các quy định của pháp luật về đất đai khi xem xét công nhận quyền sử dụng đất đối với người đang sử dụng đất, công nhận diện tích đất ở, xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong quý II Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các huyện, thị tổng rà soát lại hồ sơ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mà cơ quan đã nhận chưa giải quyết, để giải quyết cho xong không để tồn động. Các huyện, thị xã phải phấn đấu cơ bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong năm 2006. Gắn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tiếp tục hoàn thiện hồ sơ địa chính.

6/. Kiên quyết thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai:

Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thường xuyên kiểm tra tình hình sử dụng đất của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, dự án đầu tư trên địa bàn quản lý, phát hiện và kiên quyết thu hồi đối với diện tích đất giao hoặc cho thuê không đúng đối tượng; đất đã được nhà nước giao, cho thuê nhưng không sử dụng hoặc chậm sử dụng so với tiến độ của dự án, sử dụng không có hiệu quả, sử dụng sai mục đích; trường hợp có lý do chính đáng thì quyết định gia hạn và công khai quyết định gia hạn đó.

7/. Thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất:

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất sử dụng cho các mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế; công khai hóa toàn bộ quá trình thực hiện; bảo đảm công bằng giữa các đối tượng có điều kiện tương tự. Đặc biệt chú trọng các vấn đề sau đây:

- Thực hiện tốt công tác tái định cư, dành diện tích đất đủ để bố trí tái định cư, bảo đảm cho những hộ có đất bị thu hồi có chỗ ở mới. Trong việc lập quy hoạch các khu, cụm công nghiệp, chỉnh trang, mở rộng đô thị hoặc khu dân cư nông thôn cần chú ý dành quỹ đất cho tái định cư tại chỗ.

- Quan tâm giải quyết việc làm cho hộ có đất bị thu hồi. Ngoài việc bố trí tái định cư tại các vị trí thuận lợi gắn với phát triển dịch vụ, giải quyết việc làm, cần thực hiện các giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm thu nhập, không để người có đất bị thu hồi lâm vào cảnh thất nghiệp, nghèo đói.

- Sở Tài chính đánh giá việc vận dụng khung giá đất để áp giá bồi thường đất trong thời gian qua, nhất là đối với đất nông nghiệp, kịp thời phản ánh Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; đề xuất cơ chế, chính sách về tài chính khuyến khích hình thức người sử dụng đất cho thuê đất hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất với nhà đầu tư có nhu cầu sử dụng đất.

8/. Đẩy mạnh công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai:

Ủy ban nhân dân các cấp phối hợp chặt chẽ ngay từ đầu với Mặt trận tổ quốc - đoàn thể và các cơ quan chức năng trong giải quyết tranh chấp khiếu nại, tố cáo; tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt về giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo về đất đai. Trong năm 2006 phải giải quyết dứt điểm các đơn thư tồn đọng và giải quyết kịp thời đơn thư phát sinh theo đúng quy định pháp luật.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và xã phải trực tiếp chỉ đạo công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật, khắc phục có hiệu quả tình trạng chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết đơn thư; coi trọng việc tổ chức đối thoại giữa người có đơn thư với cơ quan hoặc người có quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính bị khiếu nại.

Đối với những đơn thư đã được các cơ quan hành chính hoặc Tòa án nhân dân giải quyết đúng pháp luật, mà người khiếu nại vẫn không chấp hành và có hành vi kích động, gây mất trật tự công cộng thì cần áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định pháp luật.

Ủy ban nhân dân cấp huyện và xã, phường, thị trấn cần hoàn thiện công tác tiếp dân, hướng dẫn đầy đủ, cụ thể về pháp luật cho người có đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc đến trình bày, khiếu nại, tố cáo tại nơi tiếp công dân; công bố công khai số điện thoại, số fax, hòm thư, địa chỉ điện tử để tiếp nhận các phát hiện, kiến nghị của công dân.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình giải quyết đơn thư của các huyện, thị xã; đề xuất biểu dương, khen thưởng những cán bộ và địa phương thực hiện tốt và phê phán, xử lý đối với cán bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn không giải quyết hoặc giải quyết không tốt công tác này, để tồn động nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo về đất đai.

9/. Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai

Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã phải xây dựng kế hoạch định kỳ kiểm tra, thanh tra cấp dưới việc thực hiện pháp luật về đất đai. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong những trường hợp thiếu trách nhiệm để xảy ra hậu quả nghiêm trọng do vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn.

Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra việc thi hành pháp luật về đất đai đối với việc sử dụng đất của các dự án đầu tư xây dựng khu, cụm công nghiệp, khu dịch vụ, khu đô thị và khu dân cư nông thôn; việc sử dụng đất của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, các đoàn thể, các doanh nghiệp nhà nước được giao đất trước ngày Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành, kịp thời xử lý những trường hợp có vi phạm.

Qua kiểm tra, thanh tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật, đặc biệt là những trường hợp lợi dụng chức quyền làm sai trái, trục lợi thông qua việc giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, giải phóng mặt bằng ….

Sở Nội vụ xem xét bố trí biên chế cần thiết để tăng cường bộ máy thanh tra chuyên ngành về đất đai, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về thanh tra và yêu cầu chống tham nhũng trong lĩnh vực đất đai.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã trực tiếp đánh giá tình hình thi hành pháp luật đất đai tại đơn vị, địa phương trong thời gian qua, đề ra kế hoạch và biện pháp cụ thể sát hợp; nhanh chóng tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác quản lý đất đai, đặc biệt chú trọng, hạn chế đến mức thấp nhất các sai phạm.

Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, kiểm tra việc thực hiện của các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị và định kỳ hàng quý báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Cao Tấn Khổng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị số 06/2006/CT-UBND tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai do tỉnh Bến Tre ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.694

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.124