Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 32/CT-UBND năm 2016 về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở của chủ đầu tư dự án khu dân cư, khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Số hiệu: 32/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đình Xứng
Ngày ban hành: 21/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/CT-UBND

Thanh Hóa, ngày 21 tháng 10 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở VÀ QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở CỦA CHỦ ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN KHU DÂN CƯ, KHU ĐÔ THỊ MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong thời gian qua, việc đầu tư xây dựng các dự án khu dân cư, khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh ta cơ bản đã thực hiện đảm bảo theo các quy định của Nhà nước, đáp ứng nhu cầu nhà ở, đất ở của nhân dân và góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Các hộ nhận chuyn nhượng quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở sau khi nộp đầy đủ tiền theo hp đồng nhận chuyển nhượng cho chủ đầu tư cơ bản đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây viết tt là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Tuy nhiên, tại một số dự án vẫn còn tình trạng các chủ đầu tư đã chuyn nhượng quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở cho các hộ dân và các hộ dân đã nộp đủ tiền cho chủ đầu tư, nhưng chủ đầu tư chậm nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước theo quy định, chậm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân; tình trạng trên đã làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người nhận chuyển nhượng đất ở, nhà ở, gây bức xúc trong nhân dân, làm ảnh hưng đến nguồn thu cho ngân sách và môi trưng đầu tư, kinh doanh của địa phương.

Đchấn chỉnh tình trạng trên, đảm bảo quyền và lợi ích hp pháp của người nhận chuyn nhượng quyền sử dụng đất ở, quyền sở hu nhà của các chủ đu tư dự án khu dân cư, khu đô thị mới và đảm bảo thu đúng thu đủ các nguồn thu từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện một scông việc sau đây:

1. Các chủ đầu tư dự án khu dân cư, khu đô thị mới:

- Khẩn trương hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án theo đúng quy hoạch chi tiết và thiết kế kỹ thuật đã được quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Thực hiện nghiêm túc việc huy động vốn để đầu tư xây dựng nhà theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về hướng dn chi tiết thi hành Luật Nhà .

- Trong thời hạn 30 ngày ktừ ngày người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở nộp đủ tiền sdụng đất cho chủ đầu tư theo Hp đồng chuyn nhượng đã ký kết thì chủ đầu tư phải gửi các giấy ttheo quy định tại khon 1 Điều 72 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phvề STài nguyên và Môi trường để kịp thi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận chuyển nhượng theo quy định.

- Các chủ đầu tư đã trúng đấu thầu, đấu giá dự án khu dân cư, khu đô thị mới nhưng không hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối vi nhà nước theo đúng quy định hoặc không kịp thi làm hồ , thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận chuyn nhượng theo quy định của pháp luật và chđạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị này thì không được tham gia đu thầu, đấu giá thực hiện các dự án khu dân cư, khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thanh Hóa (các đơn vị được giao t chc đấu thầu, đấu giá):

- Rà soát lại các dự án được giao tổ chức đấu thầu, đấu giá đgiải quyết dt đim trách nhiệm của các bên theo hp đồng đã ký kết; tng hp các tồn tại, vướng mắc vưt thm quyền giải quyết ca từng dự án, đề xuất hướng xử lý, báo cáo Chtịch UBND tỉnh trước ngày 15/11/2016.

- Kim tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý đu tư xây dựng tại khu vực có các lô đất nhà đã được thực hiện chuyn quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà theo quyết định của UBND tỉnh. Tổng hp danh mục các dự án mà Chủ đầu tư đề nghị được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Xây dựng) trước ngày 15/11/2016.

- Tchức thực hiện nghiêm túc Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất đgiao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 4949/2015/QĐ-UBND ngày 27/11/2015 của UBND tnh và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Theo đó, trong “Hợp đồng thực hiện dự án có sử dng đất” và “Hp đồng thực hiện kết qutrúng đấu giá” phải ghi rõ điều kiện để được cấp Giấy chng nhận quyền sdụng đất cho chủ đầu tư trúng đấu giá và điều kiện đchủ đầu tư được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người mua (phải nêu rõ chủ đầu tư được san lô bán nền hay phải xây móng, xây nhà thô đbán). Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị được giao tổ chức đấu thầu, đấu giá phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về các vi phạm trong quá trình tchức thực hiện.

- Đxuất danh sách các chủ đầu tư không hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; không kịp thời làm hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đt cho người nhận chuyn nhượng theo quy định của pháp luật; không thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, quyết định của UBND tỉnh; báo cáo đề xuất UBND tnh không cho tham gia đấu thầu, đấu giá các dự án mới (kcả các dự án đầu tư công; dự án đầu tư của doanh nghiệp; dự án khu dân cư, khu đô thị mới...).

3. Sở Xây dựng:

- Xem xét kết quả kim tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý đầu tư xây dựng tại khu vực có các lô đất nhà ở đã thực hiện chuyn quyn sử dụng đất cho người dân tự xây nhà và Danh mục các dự án mà chủ đu tư đnghị được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà do UBND cấp huyện báo cáo; tham mưu cho UBND tnh quyết định khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đt đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở, đảm bảo kim soát được hoạt động xây dựng, kiến trúc cảnh quan khu vực theo quy hoạch.

- Theo chức năng nhiệm vụ được giao, tchức thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc đầu tư xây dựng các hạng mục công trình hạ tng kỹ thuật ca các chủ đầu tư, đảm bảo chất lượng, tiến độ đầu tư các công trình theo dự án được phê duyệt và đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tng xã hội của dự án vi khu vực xung quanh.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Ch trì, phi hợp với sXây dựng ban hành văn bản hướng dẫn cụ thvề trình tự đăng ký, cấp Giy chng nhận quyền sử dng đt cho người nhận chuyn nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hu nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án khu dân cư, khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh theo hướng giảm thời gian và đơn giản về thủ tục hành chính; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện trước 15/11/2016.

- Tiếp nhận và giải quyết kiến nghị về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chủ đu tư và của người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ca các chđầu tư, định kỳ hàng quý báo cáo Chủ tịch UBND tnh kết quả thực hiện.

5. STài chính; Cục Thuế. Tăng cường đôn đốc các Chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính đi vi Nhà nước theo quy định. Đi với các chủ đu tư dự án cố tình chây ỳ không hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì Sở Tài chính ch trì, phi hp vi Cục Thuế và các đơn vị có liên quan, căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước, tham mưu cho UBND tỉnh biện pháp xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường, SThông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyn hình, Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sng:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phbiến, giáo dục pháp luật về đất đai, đặc biệt là các quy định về quyền và nghĩa vụ của người nhận chuyn quyn sdụng đt , quyn sở hữu nhà ở tại các dự án khu dân cư, khu đô thị mới do các chủ đu tư trúng đấu giá, đấu thầu dự án có sử dụng đất đngười dân hiu v quyn lợi và nghĩa vụ của mình, hạn chế rủi ro khi nhận chuyn nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức góp vốn liên doanh với chủ đầu tư.

- Công bcông khai thông tin về các chủ đầu tư dự án chậm hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối vi nhà nước và chậm hoàn thiện hồ sơ thủ tục cấp giy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận chuyn nhượng quyền sử dụng đt , quyền sở hu nhà ở tại các khu dân cư, khu đô thị mới.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc, kim tra việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ hàng tháng tng hp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (đ báo cáo);
-
Các Bộ TNMT; Bộ XD (để b/cáo);
-
TTr. Tnh ủy (để b/cáo);
 
-TTr. HĐND tỉnh (để b/cáo)
- Ch
ủ tịch, các PCT UBND tnh;
-
Các S, ban, ngành cấp tỉnh liên quan:
-
HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
-
Các đơn vị liên quan;
-
Lưu: VT, NN.

CHỦ TỊCH




Nguyễn Đình Xứng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 32/CT-UBND năm 2016 về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở của chủ đầu tư dự án khu dân cư, khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


806
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.96.157