Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 15/2001/CT-UB về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, kiên quyết xử lý, thu hồi đất đối với các trường hợp vi phạm Luật đất đai trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 15/2001/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Văn Nghiên
Ngày ban hành: 24/04/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 15/2001/CT-UB

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2001 

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI; KIÊN QUYẾT XỬ LÝ, THU HỒI ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM LUẬT ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện Luật đất đai năm 1993 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 1993 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1999), công tác quản lý và xử dụng đất đai trên địa bàn Thành phố đã có tiến bộ, từng bước đi vào nề nếp theo pháp luật quy định. Công tác kê khai, đăng ký, kiểm tra sử dụng đất của các tổ chức trong nước trên địa bàn Thành phố thực hiện Chỉ thị 245/TTg của Thủ tướng chính phủ đã đạt được một số kết quả. Tuy nhiên thực tế vẫn còn nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân để đất hoang hoá, sử dụng không có hiệu quả, sai mục đích, vi phạm Luật đất đai ; tình trạng lấn chiếm đất công chưa được ngăn chặn kịp thời, đã gây bức xúc trong công luận và nhân dân; Công tác thu hồi đất với các trường hợp vi phạm Luật Đất đai còn  gặp nhiều khó khăn.

Để tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, khắc phục những yếu kém trong công tác quản lý và sử dụng đất, có biện pháp ngăn chặn kịp thời các vi phạm, kiên quyết xử lý thu hồi đất đối với các trường hợp vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn Thành phố, nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, Uỷ ban nhân dân Thành phố yêu cầu các ngành, các cấp triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ sau:

1. Giám đốc Sở Địa chính- Nhà đất chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành Thành phố và Uỷ ban nhân dân các quận, huyện lập Kế hoạch tổ chức rà soát, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất của các tổ chức, đơn vị kinh tế và cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất; phát hiện các vi phạm, phân loại và đề xuất biện pháp xử lý các trường hợp để đất hoang hoá, sử dụng đất không có hiệu quả, sai mục đích, không thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất; báo cáo Uỷ ban nhân dân Thành phố xem xét, xử lý. Cụ thể:

a. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn; Cán bộ Địa chính Nhà đất các quận, huyện, phường, xã, thị trấn, nhằm quán triệt mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ để triển khai thực hiện công tác rà soát, kiểm tra sử dụng đất của các tổ chức, đơn vị, cá nhân trên địa bàn theo biểu mẫu do Sở Địa chính Nhà đất quy định.

b. Kiểm tra đôn đốc Uỷ ban nhân dân các quận, huyện thực hiện đúng nội dung, yêu cầu và tiến độ rà soát, kiểm tra sử dụng đất của các tổ chức, đơn vị trên cơ sở hồ sơ kê khai đăng ký sử dụng đất thực hiện Chỉ thị 245/TTg của Thủ tướng Chính phủ và quyết định giao đất, cho thuê đất của cấp có thẩm quyền từ năm 1996 đến năm 2000.

c. Phối hợp với Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, Thanh tra thành phố và Cục thuế Hà Nội để tổng hợp các hồ sơ vi phạm Luật Đất đai, việc chấp hành nghĩa vụ tài chính với Ngân sách nhà nước của các Tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn và đề xuất biện pháp xử lý, thu hồi đất với các trường hợp vi phạm Luật Đất đai, báo cáo Uỷ ban nhân dân Thành phố.

d. Phối hợp với Sở tài chính Vật giá lập dự trù kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này; nghiên cứu, đề xuất cơ chế về tài chính để hoàn trả, đền bù khi thu hồi đất, trình Uỷ ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt.

e. Tổng hợp, đánh giá phân loại các trường hợp sử dụng đất để hoang hoá, không có hiệu quả, sử dụng sai mục đích; đồng thời đề xuất phương án, biện pháp xử lý với từng loại và đối tượng vi phạm, báo cáo Uỷ ban nhân dân Thành phố vào tháng 6/2001.

f. Khẩn trương, tổng hợp ý kiến đóng góp của các ngành và Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, chỉnh sửa và trình Uỷ ban nhân dân Thành phố ban hành"Quy chế thu hồi đất do các tổ chức, cá nhân để hoang hoá, sử dụng không có hiệu quả, sai mục đích; vi phạm Luật đất đai trên địa bàn Thành phố Hà Nội". Đây là một trong những biện pháp quan trọng nhằm ngăn chặn, xử lý tình trạng vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn Thành Phố.

2. Chánh thanh tra Thành phố, Kiến trúc sư trưởng Thành phố, Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội, Giám đốc Công an Thành phố và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm cung cấp các hồ sơ liên quan đến vi phạm Luật Đất đai, tình hình chấp hành nghĩa vụ tài chính với Ngân sách Nhà nước và phối hợp với Giám đốc Sở Địa chính Nhà đất thống nhất biện pháp xử lý đối với các trường hợp sử dụng đất để hoang hoá, không có hiệu quả, sai mục đích hoặc không chấp hành nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất.

3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các phường, xã, thị trấn và tổ chức lực lượng tiến hành rà soát, kiểm tra sử dụng đất của các tổ chức, đơn vị trên địa bàn; lập danh sách các trường hợp sử dụng đất để hoang hoá, không có hiệu quả, sai mục đích; kiến nghị biện pháp xử lý; chuyển báo cáo về Sở Địa chính Nhà đất để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân Thành phố.

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các phường, xã, thị trấn có trách nhiệm triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân các quận, huyện; lập báo cáo về hiện trạng sử dụng đất của các tổ chức, đơn vị trên địa bàn; phát hiện các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai của các tổ chức đơn vị, các trường hợp lấn chiếm đất công, đất chưa giao sử dụng và kiến nghị biện pháp xử lý theo thẩm quyền; báo cáo Uỷ ban nhân dân quận, huyện.

4. Tất cả các tổ chức, đơn vị và cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn Thành phố có trách nhiệm tạo điều kiện và cung cấp các hồ sơ pháp lý về sử dụng đất khi có yêu cầu để Uỷ ban nhân dân các cấp và Các Ngành Thành phố thực hiện nội dung Chỉ thị này. Trường hợp các tổ chức, đơn vị, cá nhân không chấp hành việc kiểm tra sử dụng đất hoặc gây cản trở thì phải được xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Uỷ ban nhân dân Thành phố đề nghị các Bộ, Ngành Trung ương chỉ đạo các tổ chức, đơn vị trực thuộc trên địa bàn Thành phố Hà Nội chấp hành và tạo điều kiện cho các ngành, các cấp Chính quyền Thành phố thực hiện tốt nội dung Chỉ thị này.

Công tác rà soát, kiểm tra sử dụng đất của các tổ chức, đơn vị, cá nhân trên địa bàn Thành phố, phát hiện các vi phạm và đề xuất biện pháp xử lý theo quy định của Luật Đất đai là một công tác khó khăn và rất phức tạp, nhưng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố, nhằm tiếp tục tăng cường kỷ cương pháp luật trong lĩnh vực quản lý và sử dụng quỹ đất có hiệu quả. Uỷ ban nhân dân Thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn tập trung chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo yêu cầu và tiến độ./.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
 Hoàng Văn Nghiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 15/2001/CT-UB về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, kiên quyết xử lý, thu hồi đất đối với các trường hợp vi phạm Luật đất đai trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.613

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172