Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2018 về chấn chỉnh hoạt động kinh doanh bất động sản và huy động vốn đối với dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Số hiệu: 07/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Hoàng Văn Trà
Ngày ban hành: 02/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Phú Yên, ngày 02 tháng 04 năm 2018

 

CHỈ THỊ

CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN VÀ HUY ĐỘNG VỐN ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thời gian qua, thị trường nhà ở và bất động sản trên địa bàn tỉnh có nhiều thay đổi, chuyển biến tích cực, môi trường đầu tư được cải thiện, thu hút nhiều nhà đầu tư lớn triển khai các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng kinh doanh bất động sản.

Trong quá trình triển khai dự án, các nhà đầu tư đã tuân thủ các quy định của pháp luật về Đầu tư, Đất đai, Xây dựng, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản,... Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số Nhà đầu tư chưa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở, đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản, gây khó khăn trong công tác quản lý, tiềm ẩn những nguy cơ, rủi ro ảnh hưởng đến thị trường bất động sản; ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, các Nhà đầu tư thứ cấp, như: Tổ chức huy động vốn, mua bán nhà ở hình thành trong tương lai khi chưa đủ điều kiện theo quy định; chưa thực hiện việc bảo lãnh huy động vốn theo quy định; hình thức công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh không phù hợp với quy định; công tác quảng cáo, giới thiệu sản phẩm trong dự án bất động sản chưa đúng với quy hoạch xây dựng, thiết kế công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt; việc huy động vốn, sử dụng vốn huy động chưa công khai, minh bạch, số liệu báo cáo chưa đầy đủ, chính xác,...

Để tăng cường công tác quản lý Nhà nước, khắc phục các tồn tại nêu trên, hướng đến thị trường nhà ở và bất động sản trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định, bền vững, minh bạch, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các tổ chức, cá nhân, chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở, các dự án đầu tư xây dựng kinh doanh bất động sản tại các khu biệt thự nghỉ dưỡng, căn hộ khách sạn (condotel), căn hộ văn phòng (officetel) và nhà ở khách sạn (hometel):

a) Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản và những quy định pháp luật có liên quan.

b) Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về dự án (vị trí, quy mô, thiết kế, hình ảnh, phối cảnh tổng thể,...), tiến độ đầu tư xây dựng, việc sử dụng tiền ứng trước và tạo điều kiện để bên mua, bên thuê mua, kiểm tra thực tế tại công trình.

c) Ký hợp đồng với các sàn giao dịch bất động sản, đơn vị tư vấn bán hàng khi đủ điều kiện huy động vốn, đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về nhà ở và kinh doanh bất động sản; cung cấp thông tin về thời gian, địa điểm mở bán nhà ở, sản phẩm bất động sản về Sở Xây dựng, UBND huyện, thị xã, thành phố nơi có dự án để biết, theo dõi, quản lý.

d) Thực hiện công tác thông tin quảng cáo dự án phù hợp với quy định của pháp luật về quảng cáo; hình thức, nội dung, địa điểm công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh phù hợp với quy định tại Điều 6 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.

đ) Nghiêm túc thực hiện việc ký hợp đồng huy động vốn, tổ chức huy động vốn, mở bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại Điều 55 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, Điều 19 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở và Điều 9 của Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

e) Nghiêm túc thực hiện việc thanh toán trong mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai và sử dụng tiền ứng trước của khách hàng theo quy định tại Điều 57 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014; trường hợp sử dụng sai mục đích nguồn vốn huy động hoặc chiếm dụng vốn đã huy động hoặc huy động vượt quá số tiền mua, thuê mua nhà ở ứng trước của khách hàng thì phải hoàn lại số tiền đã huy động sai quy định; phải bồi thường (nếu gây thiệt hại) và bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

2. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Phú Yên chỉ đạo các Tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro (cho vay bất động sản,...), tăng cường công tác thẩm định, công tác giám sát, quản lý vốn vay đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án kinh doanh bất động sản trên cơ sở phù hợp với các quy định của pháp luật khác có liên quan.

3. Sở Thông tin và truyền thông: Tăng cường công tác hướng dẫn các cơ quan truyền thông các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về hoạt động giao dịch, kinh doanh bất động sản; khuyến cáo các tổ chức, cá nhân khi tham gia giao dịch, kinh doanh bất động sản cần tìm hiểu kỹ thông tin, hồ sơ pháp lý dự án và quy định pháp luật có liên quan.

4. Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch: Tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 07/12/2017 của UBND tỉnh về tăng cường hoạt động quảng cáo rao vặt trên địa bàn tỉnh và những quy định khác có liên quan trong công tác quảng cáo, giới thiệu sản phẩm trong dự án kinh doanh bất động sản của các chủ đầu tư. Đồng thời công bố số điện thoại đường dây nóng để cán bộ, nhân dân phản ánh các quảng cáo rao vặt vi phạm để xử lý kịp thời.

5. Sở Công thương: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ quyn lợi người tiêu dùng trong giao dịch sản phẩm hàng hóa là nhà ở, căn hộ trong các dự án phát triển nhà ở; thực hiện việc kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

6. Yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các địa phương thực hiện đúng chức năng quản lý Nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn; tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

7. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị, nắm bắt tình hình, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu./.

Đề nghị các sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Nhà đầu tư thực hiện đầu tư trên địa bàn tỉnh nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Các sở, ban ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Nhà đầu tư (Sở Xây dựng phổ biến);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CVP và các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT - UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT, Khg, Khi8.04.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Trà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2018 về chấn chỉnh hoạt động kinh doanh bất động sản và huy động vốn đối với dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


759

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.56.184