Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 07/2008/CT-UBND thực hiện Chỉ thị 31/2007/CT-TTg về kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Số hiệu: 07/2008/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Quang Hưng
Ngày ban hành: 18/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2008/CT-UBND

Hạ Long, ngày 18 tháng 03 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 31/2007/CT-TTG NGÀY 14/12/2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ KIỂM KÊ QUỸ ĐẤT ĐANG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT

Thực hiện Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất; nhằm phát hiện và xử lý những sai phạm, tồn tại, của các tổ chức sử dụng đất được giao, được thuê và để khắc phục những yếu kém trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai đối với các tổ chức sử dụng đất …, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành chức năng của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện một số việc sau:

1. Giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các ngành chức năng có liên quan của tỉnh, trên cơ sở các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường để: xây dựng kế hoạch, phương án kiểm kê quỹ đất của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, tập huấn về nghiệp vụ trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường; đôn đốc, kiểm tra các địa phương trong quá trình thực hiện; tập hợp kết quả kiểm kê báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo thời gian quy định.

- Cung cấp các bản trích lục địa chính khu đất của các tổ chức (ở dạng giấy và dạng số) theo yêu cầu cụ thể của các xã, phường, của các tổ chức, các đơn vị sử dụng đất quốc phòng, an ninh trên địa bàn toàn tỉnh và chịu trách nhiệm tổ chức trích đo địa chính khu đất nếu khu đất của các tổ chức chưa có bản đồ địa chính hoặc chưa có bản trích đo địa chính, tổ chức đo đạc bổ sung bản trích lục địa chính (nếu cần) và chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định kết quả trích đo địa chính khu đất nếu các tổ chức hoặc các xã, phường đã hợp đồng với các tư vấn khác thực hiện.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:

- Thông báo cho các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất tại địa phương rà soát lại hiện trạng đang quản lý, sử dụng; hệ thống lại các tài liệu có liên quan đến việc giao đất, thuê đất; lập bản kê khai diện tích theo mẫu quy định, tổng hợp kết quả kiểm kê, báo cáo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch kiểm kê, đồng thời chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, các ngành trong huyện tổ chức triển khai việc kiểm kê quỹ đất theo đúng phương án, kế hoạch của tỉnh và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường; tổng hợp kết quả kiểm kê quỹ đất của các tổ chức đang quản lý sử dụng gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường theo yêu cầu.

3. Căn cứ vào Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư tính toán, cân đối và bố trí đầy đủ kịp thời kinh phí phục vụ công tác kiểm kê, báo cáo các nội dung vướng mắc với Ủy ban nhân dân tỉnh trong quá trình thực hiện.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);
- CT, các PCT (để b/c);
- UBND các địa phương (t/h);
- Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh (t/h);
- V0; QH2, TM2, TH1, QLĐĐ;
- Lưu: VT, QLĐĐ.

TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quang Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 07/2008/CT-UBND thực hiện Chỉ thị 31/2007/CT-TTg về kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.073

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146