Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2008 thực hiện Chỉ thị 02/CT-BTNMT về việc tiếp tục triển khai thi hành Luật đất đai năm 2003 do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Số hiệu: 02/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Trần Văn Minh
Ngày ban hành: 16/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 02/CT-UBND

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 01 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 02/CT-BTNMT NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VỀ VIỆC TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2003

Qua hơn ba năm triển khai thi hành Luật Đất đai, thành phố Đà Nẵng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn, nhất là giải quyết kịp thời các yêu cầu của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật và góp phần vào sự phát triển không ngừng về kinh tế-xã hội của thành phố. Tuy nhiên bên cạnh những vấn đề đạt được, thành phố Đà Nẵng vẫn còn không ít hạn chế, thiếu sót trong việc quản lý và sử dụng đất theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2003.

Để tổ chức thực hiện Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai đạt kết quả tốt theo yêu cầu đặt ra trong các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị số 05/2004/CT-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2004, Chỉ thị số 05/2006/CT-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2006, Chỉ thị số 09/2007/CT-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2007) và Chỉ thị số 02/CT-BTNMT ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tiếp tục triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003, đồng thời nhằm tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ thị:

1. Khẩn trương xây dựng và sửa đổi bổ sung các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các quận, huyện khẩn trương nghiên cứu, đề xuất UBND thành phố ban hành mới và sửa đổi, bổ sung một số quy định sau:

- Nghiên cứu, xây dựng dự thảo quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trình UBND thành phố ban hành trong quý I năm 2008;

- Nghiên cứu, xây dựng dự thảo quy định về thủ tục hành chính trong giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật về đất đai hiện hành trình UBND thành phố ban hành trong quý I năm 2008;

- Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 103/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2006 của UBND thành phố về việc Quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trình tự thủ tục hành chính trong việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn thành phố, trình UBND thành phố ban hành cuối quý I năm 2008.

b) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND quận, huyện khẩn trương nghiên cứu, đề xuất UBND thành phố sửa đổi, bổ sung một số quy định sau:

- Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 108/2006/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2006 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố, trình UBND thành phố ban hành trong tháng 01 năm 2008;

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan nghiên cứu dự thảo quy định về ghi nợ tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, trình UBND thành phố ban hành trong quý I năm 2008.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai:

a) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan và UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố thường xuyên chỉ đạo, tổ chức việc phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai phù hợp với từng đối tượng nhằm nâng cao nhận thức pháp luật về đất đai đối với các ngành, các cấp và trong nhân dân.

b) Sở Văn hoá - Thông tin tiếp tục chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí địa phương lập kế hoạch và thực hiện thường xuyên việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, biểu dương những nơi làm tốt, phê phán những nơi chậm chạp, trì trệ, phát hiện và đưa ra công luận các vi phạm, nhất là những hành vi lợi dụng chức quyền tham nhũng về đất đai hoặc nhũng nhiễu, thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường, phối hợp với Sở Nội vụ và UBND các quận, huyện có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, công chức làm công tác quản lý Nhà nước về đất đai; nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật về đất đai của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Hiện tại cần tập trung bồi dưỡng, đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho đối tượng là cán bộ quản lý đất đai quận, huyện, cán bộ Địa chính - Xây dựng xã, phường.

3. Tập trung thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

a) Việc lập, thẩm định và xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cần căn cứ vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch xây dựng của thành phố và cần chú ý tính hợp lý về sử dụng các loại đất, hạn chế tối đa việc chuyển đất trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp. Đối với những nơi thật cần thiết phải chuyển đất trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp thì phải lập kế hoạch cụ thể với phương châm tiết kiệm, bảo đảm tính khả thi, tránh tình trạng thu hồi đất nhưng không sử dụng.

b) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và Uỷ ban nhân dân các quận, huyện triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09/2007/CT-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý sử dụng đất của các khu quy hoạch và dự án đầu tư, các quy định của pháp luật đất đai về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tập trung chỉ đạo để hoàn thiện và nâng cao chất lượng của việc lập và xét duyệt quy hoạch sử dụng đất của các quận, huyện và phường, xã.

Kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; phát hiện và xử lý dứt điểm tình trạng quy hoạch “treo”, dự án “treo” đồng thời ngăn chặn tình trạng lấn, chiếm đất; kiên quyết thu hồi đất đã giao, đã cho thuê không đúng đối tượng, đất mà Nhà nước đã giao, đã cho thuê nhưng không sử dụng, sử dụng không hiệu quả, sử dụng sai mục đích, đất của các dự án mà chủ đầu tư không có khả năng thực hiện; thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến nhân dân trong quá trình lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết, việc công bố công khai quy hoạch đã được xét duyệt.

4. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, UBND các quận, huyện tập trung chỉ đạo, thực hiện các biện pháp để cải cách thủ tục hành chính theo hướng giảm phiền hà cho người sử dụng đất đối với việc cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trình tự, thủ tục hành chính trong thực hiện quyền của người sử dụng đất; thực hiện việc ghi nợ tiền sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân chưa có khả năng nộp tiền theo quy định của pháp luật đất đai; kiên quyết bỏ các điều kiện kèm theo việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như hộ khẩu, đợi quy hoạch, vv...; UBND xã, phường triển khai xác minh nguồn gốc sử dụng đất và thời điểm bắt đầu sử dụng đất để làm cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất.

b) Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện kết hợp tập trung chỉ đạo việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với việc hiện đại hóa hệ thống hồ sơ địa chính; lập kế hoạch, bố trí kinh phí hằng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để đầu tư đo đạc lập bản đồ địa chính gắn với việc lập và hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính; thực hiện nghiêm quy trình cập nhật biến động về sử dụng đất tại các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và UBND các xã, phường.

5. Tiếp tục kiện toàn tổ chức:

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và Uỷ ban nhân dân các quận, huyện tiến hành rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về đất đai và tổ chức dịch vụ công về đất đai ở quận, huyện; kiện toàn đội ngũ cán bộ Địa chính - Xây dựng xã, phường có đủ phẩm chất và năng lực, bảo đảm tính ổn định, chuyên nghiệp, hạn chế tình trạng thường xuyên thay đổi cán bộ Địa chính - Xây dựng.

6. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai:

Thanh tra thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về đất đai tại địa phương; tạo chuyển biến mạnh mẽ về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tranh chấp về đất đai với yêu cầu phải giải quyết dứt điểm các đơn thư tồn đọng và giải quyết kịp thời đơn thư phát sinh thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật để hạn chế công dân khiếu kiện tại trung ương; khắc phục có hiệu quả tình trạng chậm trể, đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết đơn thư; định kỳ đánh giá rút kinh nghiệm về công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai, bảo đảm pháp luật đất đai được thực hiện nghiêm chỉnh, hạn chế tiêu cực và vi phạm.

7. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 64/2006/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2006 của UBND thành phố:

Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tiếp tục chỉ đạo, phối hợp thực hiện Quyết định số 64/2006/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Chương trình thực hiện Chỉ thị số 05/2006/CT-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục yếu kém, sai phạm, tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai trên địa bàn thành phố và định kỳ báo cáo UBND thành phố để theo dõi, chỉ đạo kịp thời.

8) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc UBND thành phố và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện:

Căn cứ nội dung công việc được phân công tại Chỉ thị này, khẩn trương chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện. Trực tiếp chỉ đạo và đánh giá tình hình thi hành pháp luật về đất đai tại đơn vị, địa phương được giao quản lý, định kỳ đầu tháng 6 và đầu tháng 12 hằng năm báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp) nhằm góp phần tiếp tục đẩy mạnh thi hành Luật Đất đai trên địa bàn thành phố.

9. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường:

Chủ trì phối hợp với Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị này; định kỳ 6 tháng một lần tham mưu cho UBND thành phố báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả thực hiện.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi truờng, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Văn hóa Thông tin; Chủ tịch UBND quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện. Nếu có vướng mắc hoặc phát sinh cần phản ánh ngay Chủ tịch UBND thành phố để chỉ đạo kịp thời./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2008 thực hiện Chỉ thị 02/CT-BTNMT về việc tiếp tục triển khai thi hành Luật đất đai năm 2003 do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.381
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49