Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 24/2014/TTLT-BYT-BTC Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Bộ Y tế Người ký: Trương Chí Trung, Nguyễn Thị Xuyên
Ngày ban hành: 14/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Điểm mới về thực hiện bảo hiểm y tế từ 01/09/2014

Ngày 14/07 vừa qua, Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BYT-BTC được ban hành sửa đổi một số quy định về thực hiện bảo hiểm y tế kèm 09/2009/TTLT-BYT-BTC, cụ thể:

- Bổ sung căn cứ pháp lý để xác định một số đối tượng tham gia BHYT: cựu chiến binh tham gia kháng chiến từ 30/04/1975 trở về trước, người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ, người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội…

- Bổ sung quy định về thanh toán BHYT trong một số trường hợp sử dụng dịch vụ kỹ thuật.

- Bổ sung quy định về cấp thẻ BHYT với các đối tượng: người đã hiến bộ phận cơ thể, công viên chức đang trong thời gian tạm giam, tạm giữ hoặc tạm đình chỉ công tác...

- Ngoài ra còn có một số thay đổi về thủ tục được thanh toán chi phí vận chuyển, khám chữa bệnh cho người bệnh có thẻ BHYT; theo dõi điều chỉnh quỹ định suất thanh toán…

Những thay đổi trên sẽ được áp dụng từ ngày 01/09/2014.

BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 24/2014/TTLT-BYT-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2014

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 09/2009/TTLT-BYT-BTC NGÀY 14 THÁNG 8 NĂM 2009 CỦA BỘ Y TẾ, BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ

Căn cứ Luật bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ trưởng Bộ Y tế; Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế (sau đây viết tắt là Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC).

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC

1. Sửa đổi, bổ sung các Khoản 10, 11 và Khoản 13 Điều 1 như sau:

“10. Cựu chiến binh đã tham gia kháng chiến từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước theo Khoản 6 Điều 5 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh; thanh niên xung phong theo Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

11. Người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước và tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc là các đối tượng được quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm:

a) Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước và Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung, sửa đổi Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ;

b) Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương;

c) Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội, đã phục viên, xuất ngũ về địa phương và Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ;

d) Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

13. Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người cao tuổi và Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật”.

2. Sửa đổi Điểm a Khoản 2 và bổ sung Khoản 6 Điều 8 như sau:

“2…

a) Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí vận chuyển, cả chiều đi và về cho cơ sở y tế chuyển người bệnh theo mức bằng 0,2 lít xăng/km tính theo khoảng cách địa giới hành chính và giá xăng tại thời điểm sử dụng. Nếu có nhiều hơn một người bệnh cùng được vận chuyển trên một phương tiện thì mức thanh toán cũng chỉ được tính như đối với vận chuyển một người bệnh. Cơ sở y tế tiếp nhận người bệnh ký xác nhận trên phiếu điều xe của cơ sở y tế chuyển người bệnh đi; trường hợp ngoài giờ hành chính thì phải có chữ ký của bác sỹ thường trực của Khoa khám bệnh hoặc Khoa cấp cứu của cơ sở y tế tiếp nhận người bệnh”.

6. Thanh toán bảo hiểm y tế trong một số trường hợp:

a) Đối với các dịch vụ kỹ thuật do cán bộ y tế của cơ sở khám, chữa bệnh tuyến trên thực hiện tại chỗ theo chương trình chỉ đạo tuyến, các đề án hỗ trợ, nâng cao năng lực chuyên môn cho tuyến dưới:

- Trường hợp dịch vụ đã có trong danh mục kỹ thuật theo quy định về phân tuyến chuyên môn kỹ thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức giá của dịch vụ kỹ thuật đã được phê duyệt;

- Trường hợp dịch vụ chưa có trong danh mục kỹ thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và giá dịch vụ y tế thì quỹ bảo hiểm y tế tạm thời thanh toán theo giá dịch vụ y tế của cơ sở chuyển giao kỹ thuật đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật có trách nhiệm thông báo với Bảo hiểm xã hội tỉnh về các dịch vụ kỹ thuật được thực hiện theo chương trình, đề án, đồng thời trình cấp có thẩm quyền phê duyệt danh mục kỹ thuật và giá dịch vụ y tế để làm cơ sở thanh toán bảo hiểm y tế.

b) Đối với dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn:

Mức thanh toán bảo hiểm y tế đối với mỗi người bệnh được tính theo mức hưởng của nhóm đối tượng theo quy định. Tổng chi phí để xác định mức thanh toán bảo hiểm y tế cho mỗi người bệnh bao gồm chi phí thực hiện dịch vụ kỹ thuật theo mức giá của dịch vụ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chi phí vật tư y tế cần thiết để thực hiện dịch vụ có trong danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành nhưng chưa được tính vào giá của dịch vụ kỹ thuật đó.

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 11 như sau:

“3. Giao Sở Y tế, căn cứ tình hình cụ thể của địa phương quy định Trạm y tế xã, phường, thị trấn, Y tế cơ quan, trường học đóng trên địa bàn có đủ điều kiện về nhân lực, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị để khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, đồng thời quy định phạm vi chuyên môn, danh mục thuốc, danh mục kỹ thuật được thực hiện tại các Trạm y tế.

Đối với khu vực biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn: căn cứ danh sách cơ sở quân y có đủ điều kiện về nhân lực, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị khám bệnh, chữa bệnh do Cục Quân y - Bộ Quốc phòng cung cấp, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn việc ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với cơ sở quân y để phục vụ người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế trong địa bàn”.

4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 và Điểm b Khoản 4 Điều 15 như sau:

“3. Theo dõi, điều chỉnh quỹ định suất:

Khi có sự thay đổi về suất phí, nhóm đối tượng và số thẻ theo nhóm đối tượng đăng ký tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm thông báo cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh số thẻ bảo hiểm y tế theo các nhóm đối tượng và tổng quỹ định suất được sử dụng. Trường hợp chi phí khám bệnh, chữa bệnh tăng thêm do thay đổi về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, ứng dụng các dịch vụ y tế mới hoặc do thay đổi chức năng, nhiệm vụ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì hai bên thống nhất xác định lại suất phí và điều chỉnh quỹ định suất cho phù hợp.

4...

b) Trường hợp quỹ định suất có kết dư thì cơ sở y tế được hạch toán vào nguồn thu của đơn vị sự nghiệp. Nếu quỹ định suất bao gồm cả chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã thì đơn vị được giao ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh tại các Trạm y tế tuyến xã có trách nhiệm trích một phần kết dư cho các Trạm y tế tuyến xã theo số thẻ đăng ký tại từng Trạm y tế. Số kết dư được để lại tối đa không quá 20% quỹ định suất; phần còn lại chuyển vào quỹ khám bệnh, chữa bệnh chung của tỉnh để quản lý, sử dụng.”

5. Sửa đổi Khoản 1 Điều 24 như sau:

“1. Cấp thẻ bảo hiểm y tế và thực hiện bảo hiểm y tế với một số đối tượng:

a) Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn quy trình, thủ tục cấp mới, cấp lại và đổi thẻ bảo hiểm y tế. Thẻ bảo hiểm y tế có thời hạn sử dụng tối thiểu là một năm. Trường hợp người lao động ký hợp đồng lao động dưới một năm và người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời hạn sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định.

b) Đối với trẻ em dưới 6 tuổi, hằng tháng, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm lập danh sách số trẻ sinh trong tháng trên địa bàn và chuyển cho Bảo hiểm xã hội để cấp thẻ bảo hiểm y tế.

c) Đối với người đã hiến bộ phận cơ thể theo quy định của pháp luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác:

- Cơ sở y tế nơi lấy bộ phận cơ thể người có trách nhiệm ghi rõ bộ phận cơ thể đã hiến trên giấy ra viện cấp cho người đã hiến bộ phận cơ thể.

- Người đã hiến bộ phận cơ thể hoặc thân nhân mang theo giấy ra viện đến Bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi cư trú để được cấp thẻ bảo hiểm y tế lần đầu. Thời hạn sử dụng thẻ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định.

- Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng và đóng bảo hiểm y tế tính từ ngày 01 của tháng liền kề tiếp theo tháng ghi trên giấy ra viện.

- Căn cứ đối tượng đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế lần đầu, Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm quản lý danh sách đối tượng để bảo đảm việc cấp thẻ những lần tiếp theo được liên tục, kịp thời.

d) Đối với trường hợp công chức, viên chức đang trong thời gian bị tạm giữ, tạm giam hoặc tạm đình chỉ công tác để xem xét, xử lý kỷ luật vẫn được hưởng 50% mức lương hiện hưởng theo ngạch bậc và được truy lĩnh 50% còn lại của mức lương hiện hưởng nếu không bị xử lý kỷ luật hoặc được kết luận là oan sai theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2011 và Điều 23 Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ thì vẫn phải đóng bảo hiểm y tế theo mức tiền lương thực tế bằng 50% mức lương hiện hưởng theo ngạch bậc. Trường hợp không bị xử lý kỷ luật hoặc được kết luận là oan sai được truy lĩnh số tiền lương còn lại thì cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện truy thu số tiền đóng bảo hiểm y tế theo số tiền lương được truy lĩnh trong thời gian bị tạm giữ, tạm giam hay tạm đình chỉ công tác”.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Y tế và Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết/.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư; Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Sở Y tế, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ Y tế, Bộ Tài chính;
- Cổng TTĐT Bộ Y tế, Bộ Tài chính;
- Lưu VT: Bộ Y tế, Bộ Tài chính.

MINISTRY OF HEALTH - MINISTRY OF FINANCE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
----------------

No: 24/2014/TTLT-BYT-BTC

Hanoi, July 14, 2014

 

JOINT-CIRCULAR

AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF THE MINISTRY OF HEALTH, THE MINISTRY OF FINANCE ‘S JOINT-CIRCULAR NO. 09/2009 / TTLT-BYT-BTC DATED AUGUST14, 2009 PROVIDING GUIDANCE ON THE IMPLEMENTATION OF MEDICAL INSURANCE

Pursuant to the Law on Health Insurance dated November 14, 2008;

Pursuant to the Government's Decree No. 62/2009/NĐ-CP dated July 27, 2009, specifying and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Health insurance;

Pursuant to the Government's Decree No. 62/2003/NĐ-CP dated June 26, 2003, providing instructions on the implementation of specifying and the Law on State budget;

Pursuant to the Government's Decree No. 63/2012/NĐ-CP dated August 31, 2012 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Health;

Pursuant to the Government's Decree No. 215/2013/NĐ-CP dated December 23, 2013 defining the functions, tasks, entitlements and organizational structure of the Ministry of Finance;

The Minister of Health; the Minister of Finance promulgate the Joint-circular amending and supplementing a number of articles of the ministry of health, the ministry of finance ‘s Joint-Circular no. 09/2009 / TTLT-BYT-BTC dated August14, 2009 providing guidance on the implementation of medical insurance (hereinafter referred to as the Joint-Circular No. 09/2009 / TTLT-BYT-BTC).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Amending and supplementing to Clauses 10, 11 and 13 of Article 1 as follows:

 “10. War veterans who participated in resistance wars on or before April 30, 1975, under Clause 6. Article 5 of the Government's Decree No. 150/2006 / ND-CP dated December 12, 2006 detailing and guiding a number of articles of the Ordinance on War Veterans; youth volunteers in the anti-French resistance war period under the Prime Minister's Decision No. 170/2008/QĐ-TTg dated December 18, 2008, on health insurance benefits and funeral allowances for youth volunteers in the anti-French resistance war period and the Prime Minister’s Decision No. 40/2011 / QD-TTg dated July 27, 2011 defining regulations for youth volunteers having completed their tasks in resistance.

11. People who personally participated in the anti-US resistance war for national salvation, national defense war, international missions in Cambodia, helping Laos after April 30, 1975 were demobilized, severed are under the Prime Minister's Decision, including:

a) Decision No 290/2005 / QD-TTg dated November 8, 2005 of the Prime Minister on the regulations and policies for some people personally participating in the anti-US resistance war for national salvation but have not yet enjoyed Party or State policies and the Prime Minister’s Decision No. 188/2007 / QD-TTg dated December 6, 2007 supplementing and amending Decision No 290/2005 / QD-TTg;

b) Decision No. 53/2010 / QD-TTg dated August 20, 2010 of the Prime Minister on the regime for officers and soldiers of the PEOPLE’S PUBLIC SECURITY FORCES participated in anti-US resistance who have less than 20 years of work in PEOPLE’S PUBLIC SECURITY FORCES demobilized and severed;

c) Decision No 142/2008 / QD-TTg dated October 27, 2008 of the Prime Minister on the implementation of the regime for soldiers participated in anti-US resistance who have less than 20 years of work in the army, demobilized and the Prime Minister's Decision No. 38/2010 / QD-TTg dated May 6, 2010 amending and supplementing the Decision No. 142/2008 / QD-TTg;

d) Decision No. 62/2011 / QD-TTg dated November 9, 2011 of the Prime Minister on the regime, the policy for participants in national defense war, international missions in Cambodia, helping Laos after April 30, 1975 demobilized, severed.

13. People on monthly social relief allowance under the Government's Decree No. 136/2013/NĐ-CP dated Octorber 21, 2013 defining support policies towards social relief beneficiaries, the Government's Decree No. 06/2011 / ND-CP dated January 14, 2011 providing instructions on the implementation of a number of articles of the Law on the elderly and the Government's Decree No. 28/2012 / ND-CP dated April 10, 2012 providing instructions on the implementation of a number of articles of the law on the disabled”

2. Amending to Point a, Clauses 2 and supplementing to clause 6 of Article 8 as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ The health insurance fund shall pay return transportation expenses to patient-transporting health establishments at the level equal to 0.2 liter of petrol/km and based on the distance of transportation and petrol price at the time of transportation. If more than one patient is transported on the same vehicle, the level of payment will be only the same as in case of transportation of one patient: Medical facility receiving the patient shall sign to certify on the vehicle appointing sheet of the medical facility transfering the patient; in case of outside office hours, it must be signed by a standing doctor of medical examination department or emergency departments of the medical facility receiving patients. "

6. Payment of health insurance in some cases:

a) For the technical services done on-site by medical staff of the medical examination and treatment facility at higher level under online directing program and projects of support, improvement of professional capacity for lower levels:

- If the service is already in the list of techniques under regulations on decentralization of technical expertise approved by the competent authorities, the health insurance funds shall pay according to prices of the approved technical services;

- If the service is not included in the list of techniques approved by the competent authority under the decentralization of technical expertise and prices of health services, the health insurance fund shall temporarily pay according to the price of the health services of the faciltiies transferring technology approved by competent authorities. Medical examination and treatment facilities receiving the technical transfer shall notify the Provincial Social Insurance on technical services complied with the program, project, and request the competent authority for approval of the list of techniques and prices of health services as a basis for payment of health insurance.

For techincal services with heavy cost:

The level of health insurance payment for each patient shall be calculated under the salary of prescribed groups. Total costs to determine the health insurance payment for each patient shall include the cost of doing technical services at the prices of services approved by the competent authorities and the cost of medical supplies needed to do the services in the list of medical supplies covered by health insurance funds issued by the Ministry of Health but not included in the price of such technical services.

3. Amending and supplementing to clause 3 of Article 11 as follows:

3. Based on the local practical situation, provincial-level Health Departments shall determine commune, ward and township health stations, agencies' and schools' health sections in their localities that fully satisfy conditions on human resources, infrastructure and equipment for providing health insurance-covered medical, and prescribe the permitted scope of professional operations and lists of medicines and technical services to be provided by commune health stations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Amending and supplementing to Clauses 3 and point b, clause 4 of Article 15 as follows:

“3. Monitoring and adjustment of the quota-based payment fund:

When there is a change in the quota-based fee, groups and card numbers under groups registered in medical examniation and treatment, provincial social insurance shall notify to the medical examniation and treatment the numbers of health insurance card under groups and the total quota-based payment fund used. If the cost of medical examniation, treatment increases due to changes in price medical examniation and treatment services, application of new medical services or changes in functions, duties of the medical examniation and treatment facilities, the two parties shall agree to determine the quota-based fee and adjusted the quota-based payment fund appropriately .

4...

b/ In case the quota-based payment fund sees a surplus, the medical facility may accounted for on the revenue of the public service providers. If the quota-based payment fund also includes costs for medical care at commune-level establishments, the unit assigned to sign medical care contracts with commune health stations shall deduct a part of the surplus for these commune health stations in proportion to the numbers of health insurance cards registered at these stations .The remaining surplus must not exceed 20% of the quota-based payment fund: the remainder shall be carried forward to the province 's medical care fund for management and use.

5. Amending to clause 1 of Article 24 as follows:

"1. Issuace of health insurance card and providing medical insurance for some people:

Vietnam social insurance shall provide guidance on procedures for for the issuance, reissuance and renewal of health insurance cards health insurance card shall be expired at least after one year. If employees are under labor contract for one year and are entitled to unemployment benefits, duration of use of health insurance cards shall be prescribed by Vietnam Social Insurance.

 For under-6 children, People's Committees of communes, wards and townships shall make and transfer a list of children born in the month in administrative division and transfer to social insurance for issuance of health insurance cards monthly.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The medical facility taking human’s organs shall clearly record the donated organ on the paper of discharge from the hospital issued for people who have donated their organs.

- The people who have donated their organs or their relatives shall bring the paper of discharge from the hospital to social insurance at district level for issuance of first-time medical insurance cards. The use durarion of social insurance cards shall be prescribed by Vietnam Social Insurance.

- Time of the health insurance card is valid and payment for health insurance shall be from the first of the consecutive months of the month written on the paper of discharge from the hospital.

- Based on people issued the first-time health insurance card, provincial social insurance shall manage the list of such people to ensure that the next time of issuanceof the card shall be continuous and timely.

Article 2. Effect

This Circular takes effect from September 1, 2014.

Any problems arising in the course of implement should be reported to the Ministry of Health and the Ministry of Finance for settlement. /. 

 

PP.MINISTER OF FINANCE
DEPUTY MINISTER

Tr
uo
ng Chi Trung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 14/07/2014 sửa đổi Thông tư liên tịch 09/2009/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


21.463

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!