Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 20/2023/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Bá Hoan
Ngày ban hành: 29/12/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH từ ngày 01/01/2024

Ngày 29/12/2023, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 20/2023/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Mức điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2024

Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 20/2023/TT-BLĐTBXH được điều chỉnh theo công thức sau:

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm = Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm x Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng

Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng như sau:

- Trước năm 1995: Mức điều chỉnh là: 5,43

- Năm 1995: Mức điều chỉnh là: 4,61

- Năm 1996: Mức điều chỉnh là: 4,36

- Năm 1997: Mức điều chỉnh là: 4,22

- Năm 1998: Mức điều chỉnh là: 3,92

- Năm 1999: Mức điều chỉnh là: 3,75

- Năm 2000: Mức điều chỉnh là: 3,82

- Năm 2001: Mức điều chỉnh là: 3,83

- Năm 2002: Mức điều chỉnh là: 3,68

- Năm 2003: Mức điều chỉnh là: 3,57

- Năm 2004: Mức điều chỉnh là: 3,31

- Năm 2005: Mức điều chỉnh là: 3,06

- Năm 2006: Mức điều chỉnh là: 2,85

- Năm 2007: Mức điều chỉnh là: 2,63

- Năm 2008: Mức điều chỉnh là: 2,14

- Năm 2009: Mức điều chỉnh là: 2,0

- Năm 2010: Mức điều chỉnh là: 1,83

- Năm 2011: Mức điều chỉnh là: 1,54

- Năm 2012: Mức điều chỉnh là: 1,41

- Năm 2013: Mức điều chỉnh là: 1,33

- Năm 2014: Mức điều chỉnh là: 1,27

- Năm 2015: Mức điều chỉnh là: 1,27

- Năm 2016: Mức điều chỉnh là: 1,23

- Năm 2017: Mức điều chỉnh là: 1,19

- Năm 2018: Mức điều chỉnh là: 1,15

- Năm 2019: Mức điều chỉnh là: 1,12

- Năm 2020: Mức điều chỉnh là: 1,08

- Năm 2021: Mức điều chỉnh là: 1,07

- Năm 2022: Mức điều chỉnh là: 1,03

- Năm 2023: Mức điều chỉnh là: 1,0

- Năm 2024: Mức điều chỉnh là: 1,0

Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2024

Thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 20/2023/TT-BLĐTBXH được điều chỉnh theo công thức sau:

Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm = Tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm x Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng

Trong đó, mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện như sau:

- Năm 2008: Mức điều chỉnh là: 2,14

- Năm 2009: Mức điều chỉnh là: 2,0

- Năm 2010: Mức điều chỉnh là: 1,83

- Năm 2011: Mức điều chỉnh là: 1,54

- Năm 2012: Mức điều chỉnh là: 1,41

- Năm 2013: Mức điều chỉnh là: 1,33

- Năm 2014: Mức điều chỉnh là: 1,27

- Năm 2015: Mức điều chỉnh là: 1,27

- Năm 2016: Mức điều chỉnh là: 1,23

- Năm 2017: Mức điều chỉnh là: 1,19

- Năm 2018: Mức điều chỉnh là: 1,15

- Năm 2019: Mức điều chỉnh là: 1,12

- Năm 2020: Mức điều chỉnh là: 1,08

- Năm 2021: Mức điều chỉnh là: 1,07

- Năm 2022: Mức điều chỉnh là: 1,03

- Năm 2023: Mức điều chỉnh là: 1,0

- Năm 2024: Mức điều chỉnh là: 1,0

Thông tư 20/2023/TT-BLĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2024; các quy định tại Thông tư 20/2023/TT-BLĐTBXH áp dụng kể từ ngày 01/01/2024.

Thông tư 20/2023/TT-BLĐTBXH thay thế Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH ngày 03/01/2023.

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2023/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH MỨC ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP THÁNG ĐÃ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 62/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc (sau đây gọi tắt là Nghị định số 115/2015/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện (sau đây gọi tắt là Nghị định số 134/2015/NĐ-CP);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội,

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Điều 1. Đối tượng áp dụng

1. Đối tượng điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 10 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP bao gồm:

a) Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 trở đi, hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.

b) Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.

2. Đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Điều 2. Điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

1. Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư này được điều chỉnh theo công thức sau:

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm

=

Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội x của từng năm

x

Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng

Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng 1 dưới đây:

Bảng 1:

Năm

Trước 1995

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Mức điều chỉnh

5,43

4,61

4,36

4,22

3,92

3,75

3,82

3,83

3,68

3,57

3,31

Năm

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Mức điều chỉnh

3,06

2,85

2,63

2,14

2,0

1,83

1,54

1,41

1,33

1,27

1,27

Năm

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Mức điều chỉnh

1,23

1,19

1,15

1,12

1,08

1,07

1,03

1,0

1,0

2. Đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 trở đi và tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 3. Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

1. Thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư này được điều chỉnh theo công thức sau:

Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm

=

Tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm

x

Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng

Trong đó, mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng 2 dưới đây:

Bảng 2:

Năm

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Mức điều chỉnh

2,14

2,0

1,83

1,54

1,41

1,33

1,27

1,27

1,23

Năm

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Mức điều chỉnh

1,19

1,15

1,12

1,08

1,07

1,03

1,0

1,0

2. Đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều này; tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được điều chỉnh theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP và Điều 2 Thông tư này. Mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần và trợ cấp tuất một lần được tính theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Nghị định số 115/2015/NĐ- CPkhoản 4 Điều 5 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2024; các quy định tại Thông tư này áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.

2. Thông tư số 01/2023/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để kịp thời nghiên cứu, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Cổng thông tin điện tử Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT, PC, BHXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Bá Hoan

THE MINISTRY OF LABOUR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS OF VIETNAM
---------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
-----------

No. 20/2023/TT-BLDTBXH

Hanoi, December 29, 2023

 

CIRCULAR

PRESCRIBING INDEXATION RATE OF MONTHLY SALARY AND INCOME AFTER PAYMENT OF SOCIAL INSURANCE CONTRIBUTIONS

Pursuant to the Government’s Decree No. 62/2022/ND-CP dated September 12, 2022 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs;

Pursuant to the Government’s Decree No. 115/2015/ND-CP dated November 11, 2015 providing guidelines for implementation of the Law on Social Insurance with regard to compulsory insurance (hereinafter referred to as “Decree No. 115/2015/ND-CP”);

Pursuant to the Government’s Decree No. 134/2015/ND-CP dated December 29, 2015 providing guidelines for implementation of the Law on Social Insurance with regard to voluntary insurance (hereinafter referred to as “Decree No. 134/2015/ND-CP”);

At the request of the Director of Social Insurance Department;

The Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs of Vietnam promulgates a Circular prescribing indexation rate of monthly salary and income after payment of social insurance contributions.

Article 1. Regulated entities   

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) Employees who are subject to the pay scheme under the State’s regulations, started participating in social insurance programs from January 01, 2016 and earlier, have already enjoyed the one-off social insurance benefit payments, or are dead after bequeathing their relatives the right of entitlement to one-off social insurance benefit payments already received within the period from January 01, 2024 to December 31, 2024.

b) Employees who pay social insurance contributions according to the pay scheme decided by employers, receive retirement pensions or one-off allowances upon retirement, one-off social insurance benefit payments, or are dead after bequeathing their relatives the right of entitlement to one-off death insurance benefit payments received from January 01, 2024 to December 31, 2024. 

2. Persons subject to the indexation of monthly incomes after payment of social insurance contributions as provided by Clause 2 Article 4 of Decree No. 134/2015/ND-CP must be voluntary social insurance participants who are entitled to one-off payment of pensions, allowances upon retirement and social insurance benefits, or are dead after bequeathing their relatives the right of entitlement to one-off death insurance benefit payments already received from January 01, 2024 to December 31, 2024. 

Article 2. Indexation of monthly salaries after payment of social insurance contributions

1. Monthly salaries after payment of social insurance contributions of persons specified in Clause 1 Article 1 hereof shall be indexed as follows:

Indexed monthly salary after payment of social insurance contributions in each year

=

Total monthly salary after payment of social insurance contributions in each year

x

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.In that formula, the indexation rate of monthly salary after payment of social insurance contributions in the corresponding year shall be determined, based on Table 1 given hereunder:

Table 1:

Year

Before 1995

1995

1996

1997

1998

1999

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2001

2002

2003

2004

Indexation rate

5,43

4,61

4,36

4,22

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3,75

3,82

3,83

3,68

3,57

3,31

Year

2005

2006

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Indexation rate

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2,85

2,63

2,14

2,0

1,83

1,54

1,41

1,33

1,27

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Year

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

Indexation rate

1,23

1,19

1,15

1,12

1,08

1,07

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1,0

1,0

 

 

2. If employees have paid social insurance contributions for periods under both the pay scheme prescribed by the State’s regulations and the pay scheme decided by employers, monthly salaries after payment of social insurance contributions of those employees who started participating in social insurance programs according to the pay scheme regulated by the State from January 01, 2016 and earlier, and monthly salaries after payment of social insurance contributions according to the pay scheme decided by employers shall be adjusted in accordance with the provisions in Clause 1 of this Article.   

Article 3. Indexation of monthly income after payment of social insurance contributions

1. Monthly income after payment of social insurance contributions of persons specified in Clause 2 Article 1 hereof shall be indexed as follows:

Indexed monthly income after payment of voluntary social insurance contributions in each year

=

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.x

Indexation rate of monthly income after payment of social insurance contributions in the corresponding year

In that formula, the indexation rate of monthly income after payment of social insurance contributions in the corresponding year shall be determined, based on Table 2 given hereunder:

Table 2:

Year

2008

2009

2010

2011

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2013

2014

2015

2016

Indexation rate

2,14

2,0

1,83

1,54

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1,33

1,27

1,27

1,23

Year

2017

2018

2019

2020

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2022

2023

2024

 

Indexation rate

1,19

1,15

1,12

1,08

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1,03

1,0

1,0

 

2. If employees have both compulsory social insurance contribution period and voluntary one, the monthly income after payment of voluntary social insurance contributions shall be indexed according to Clause 1 of this Article while the monthly salary after payment of compulsory social insurance contributions shall be indexed according to the provisions in Article 10 of the Decree No. 115/2015/ND-CP and Article 2 of this Decree.  The average rate of monthly salary and income after payment of social insurance contributions which are used as a basis for calculation of retirement pensions, one-off allowances upon retirements, one-off social insurance benefit payments and one-off death insurance benefit payments as provided for in Clause 4 Article 11 of the Decree No. 115/2015/ND-CP and Clause 4 Article 5 of Decree No.134/2015/ND-CP.

Article 4. Implementation

1. This Circular comes into force from February 15, 2024; provisions of this Circular shall apply from January 01, 2024.

2. The Circular No. 01/2023/TT-BLDTBXH dated January 03, 2023 of the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs of Vietnam shall cease to take effect from the effective date of this Circular.

3. Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs of Vietnam for consideration./.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Nguyen Ba Hoan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 20/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2023 về Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.053

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!