Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 583/QĐ-BHXH năm 2017 sửa đổi Điều 1 và Điều 2 Quyết định 126/QĐ-BHXH về phân công nhiệm vụ của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Số hiệu: 583/QĐ-BHXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành: 10/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 583/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 1 VÀ ĐIỀU 2 QUYẾT ĐỊNH SỐ 126/QĐ-BHXH NGÀY 20/01/2017 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

Căn cứ Quyết định số 1760/QĐ-BHXH ngày 21/12/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy chế làm việc của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 và Điều 2 Quyết định số 126/QĐ-BHXH ngày 20/01/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:

1) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1

“2. Tổng Giám đốc phân công Phó Tổng Giám đốc giúp Tổng Giám đốc chỉ đạo, giải quyết thường xuyên các công việc cụ thể thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc trong từng lĩnh vực công tác của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trong trường hợp cần thiết, Tổng Giám đốc có quyền chỉ đạo điều hành trực tiếp các lĩnh vực công tác của các Phó Tổng Giám đốc phụ trách.”

2) Sửa đổi, bổ sung Điều 2

1. Tại điểm a, b khoản 2 sửa đổi, bổ sung

“2. Phó Tng Giám đốc Nguyễn Đình Khương:

a- Giúp Tổng Giám đốc trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Thi đua - khen thưởng; tài chính, kế toán; đầu tư quỹ; nghiên cứu khoa học; công tác văn phòng; công tác dân vận; triển khai thực hiện các Dự án ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ phụ trách; thực hiện các chương trình, dự án trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực phụ trách.

b- Phụ trách trực tiếp các đơn vị: Vụ Thi đua - Khen thưởng; Vụ Tài chính - Kế toán; Vụ Quản lý đầu tư quỹ; Văn phòng; Viện Khoa học BHXH.”

2. Tại điểm a khoản 3 sửa đổi, bổ sung

“3. Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Thảo:

a- Giúp Tổng Giám đốc trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Thực hiện chính sách BHYT; quản lý, lưu giữ hồ sơ đối tượng hưởng chế độ BHXH; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; triển khai thực hiện các Dự án ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ phụ trách; thực hiện các chương trình, dự án trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực phụ trách.”

3. Tại điểm a khoản 4 sửa đổi, bổ sung

“4. Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn:

a- Giúp Tổng Giám đốc trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Dược và Vật tư y tế; công nghệ thông tin; truyền thông; làm nhiệm vụ phát ngôn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; giám định BHYT và thanh toán đa tuyến; triển khai thực hiện các Dự án ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ phụ trách; thực hiện các chương trình, dự án trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực phụ trách.”

4. Tại điểm a, b khoản 5 sửa đổi, bổ sung

“5. Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu:

a- Giúp Tổng Giám đốc trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Chế độ, chính sách BHXH; công tác thu; s- thẻ; báo, tạp chí; công tác tư vấn giải đáp, chăm sóc khách hàng; công tác xây dựng cơ bản của Ngành; triển khai thực hiện các Dự án ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ phụ trách; thực hiện các chương trình, dự án trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực phụ trách.

b- Phụ trách trực tiếp các đơn vị: Ban Thực hiện chính sách BHXH; Ban Thu; Ban Sổ - Thẻ; Báo BHXH; Tạp chí BHXH; Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng ngành BHXH.”

5. Tại điểm a, b khoản 6 sửa đổi, bổ sung

6. Phó Tng Giám đốc Đào Việt Ánh:

a- Giúp Tổng Giám đốc trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Pháp chế; cải cách thủ tục hành chính; kế hoạch, đầu tư phát triển, thống kê; kiểm toán; hợp tác quốc tế; triển khai thực hiện các Dự án ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ phụ trách; thực hiện các chương trình, dự án trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực phụ trách.

b- Phụ trách trực tiếp các đơn vị: Vụ Pháp chế; Vụ Kế hoạch và Đầu tư; Vụ Kim toán nội bộ; Vụ Hợp tác quốc tế.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Phó Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Thành viên HĐQL;
- Văn phòng HĐQL;
- Văn phòng Đảng ủy;
- Lưu: VT, TCCB (5b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 583/QĐ-BHXH năm 2017 sửa đổi Điều 1 và Điều 2 Quyết định 126/QĐ-BHXH về phân công nhiệm vụ của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.080

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.48.165