Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1333/QĐ-BHXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Huy Ban
Ngày ban hành: 21/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 1333/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 902/QĐ-BHXH NGÀY 26/6/2007 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ BẮT BUỘC

TỔNG GIÁM ĐỐC

Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006.
Căn cứ Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc; Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân;;
Căn cứ Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế;
Căn cứ Nghị định số 100/2002/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 41/2007/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
Xét đề nghị của Trưởng ban Thu bảo hiểm xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điểm Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc ban hành kèm theo Quyết định số 902/QĐ-BHXH ngày 26/6/2007 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam như sau:

1. Chuyển đối tượng tại tiết 2.3 điểm 2 mục II phần I thành đối tượng là người lao động đồng thời tham gia BHXH, BHYT bắt buộc thành tiết 1.3 điểm 1 mục II phần I.

2. Sửa đổi, bổ sung tiết 3.7 điểm 3 mục II phần I là:

“3.7. Thân nhân của sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội nhân dân đang tại ngũ; thân nhân của sỹ quan nghiệp vụ đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân; thân nhân của người đang làm công tác cơ yếu là sĩ quan đang công tác tại Ban Cơ yếu Chính phủ và người đang làm công tác cơ yếu hưởng lương theo thang bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân, không thuộc diện tham gia BHYT bắt buộc khác, bao gồm: bố đẻ, mẹ đẻ; bố đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc chồng; bố nuôi, mẹ nuôi hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp dưới 18 tuổi hoặc đủ 18 tuổi trở lên nhưng bị tàn tật mất khả năng lao động theo quy định của pháp luật”.

3. Sửa đổi một số điểm trong mục III phần II:

3.1. Sửa đổi tiết 6.1 là:

“6.1. Cán bộ chuyên trách cấp xã khi thôi đảm nhiệm chức vụ trước ngày 01/01/2007, có đủ 10 năm đóng BHXH trở lên, còn thiếu tối đa 5 năm tuổi đời để đủ tuổi nghỉ hưu và đang tự đóng tiếp BHXH hàng tháng cho đến khi đủ 15 năm đóng BHXH và đủ 60 tuổi đối với nam, đủ 55 tuổi đối với nữ thì mức đóng hàng tháng từ ngày 01/01/2007 trở đi bằng 16% mức tiền lương, tiền công tháng trước khi thôi đảm nhiệm chức vụ.”

3.2. Sửa đổi tiết 6.2. là:

“6.2. Người lao động nghỉ việc theo quy định tại Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ trước ngày 01/01/2007, có đủ 15 năm đóng BHXH trở lên, còn thiếu tối đa 5 năm thì đủ tuổi nghỉ hưu và đang tự đóng tiếp BHXH hàng tháng cho đến khi đủ 20 năm đóng BHXH và đủ 60 tuổi đối với nam, đủ 55 tuổi đối với nữ thì mức đóng hàng tháng từ ngày 01/01/2007 trở đi bằng 16% mức tiền lương, tiền công tháng trước khi nghỉ việc”.

3.3. Bổ sung vào cuối tiết 6.4 một đoạn sau:

“ Người lao động dôi dư đang thực hiện hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước và người lao động thuộc diện tinh giản biên chế, nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế nhưng còn thiếu thời gian đóng BHXH không quá 6 tháng được người sử dụng lao động đóng 1 lần cho số tháng còn thiếu với mức đóng bằng 16% mức tiền lương, tiền công tháng trước khi nghỉ việc để giải quyết chế độ hưu trí”.

4. Thay “Danh sách truy đóng BHXH, BHYT bắt buộc” (Mẫu số 04-TBH) trong tiết 8.3. (8.3.1) điểm 8 mục III phần II bằng “Danh sách điều chỉnh lao động và mức đóng BHXH, BHYT” (Mẫu số 03a-TBH).

5. Sửa đổi, bổ sung một số điểm trong mục IV phần II như sau:

5.1. Bổ sung vào cuối tiết 1.1 điểm 1 một đoạn sau:

“… và tờ khai tham gia BHXH do cơ quan BHXH cấp trước khi di chuyển hoặc ngừng việc”

5.2. Sửa đổi, bổ sung tiết 1.2 (1.2.2) điểm 1 là:

“1.2.2. Lập 01 bản “Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT bắt buộc” (Mẫu số 02a-TBH) và bản sao quyết định thành lập hoặc chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hoạt động; trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân thì nộp bản hợp đồng lao động”.

5.3. Sửa đổi, bổ sung tiết 2.1 (2.1.1) điểm 2 như sau:

“2.1.1. Người sử dụng lao động: Lập danh sách theo mẫu (02a-TBH) nếu tăng lao động; nếu giảm lao động hoặc điều chỉnh tiền lương, mức đóng BHXH, BHYT theo mẫu (03a-TBH), nếu đồng thời có cả các biến động trên thì lập cả mẫu (02a-TBH) và mẫu (03a-TBH), mỗi mẫu 01 bản kèm theo hồ sơ như: Tờ khai, quyết định tuyển dụng, thuyên chuyển, nghỉ việc, thôi việc hoặc hợp đồng lao động, quyết định tăng, giảm lương và thẻ BHYT (nếu có), nộp cho cơ quan BHXH trước ngày 20 của tháng. Các trường hợp tăng, giảm từ ngày 16 của tháng trở đi thì lập danh sách và thực hiện vào đầu tháng kế tiếp”.

6. Sửa đổi, bổ sung tiết 2.1 điểm 2 mục VI phần II:

“2.1. Các trường hợp tính lãi:

- Số tiền BHXH chưa đóng, chậm đóng tính theo kỳ hạn đóng theo định kỳ (đóng hàng tháng hoặc đóng theo quý);

- Số tiền chưa đóng, chậm đóng phải truy đóng do người sử dụng lao động vi phạm các quy định tại điều 134 Luật BHXH như không đóng, đóng không đúng thời gian quy định, đóng không đúng mức quy định, đóng không đủ số người thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc;

- Số tiền BHXH 2% người sử dụng lao động được giữ lại lớn hơn số tiền được quyết toán phải đóng vào tháng đầu của quý sau nhưng không đóng.

2.1.1. Thời điểm tính: Sau ngày thứ 30 kể từ ngày hết hạn phải đóng BHXH.

2.1.2. Lãi suất tính: theo lãi suất của hoạt động đầu tư từ quỹ BHXH trong năm.

2.1.3. Công thức tính:

Lt = D x K/12

Trong đó:

+ Lt: Số tiền lãi phải nộp cho cơ quan BHXH do chưa đóng, chậm đóng, được tính hàng tháng;

+ D: Số tiền chưa đóng, chậm đóng thuộc các trường hợp phải tính lãi;

+ K: Lãi suất của hoạt động đầu tư quỹ BHXH trong năm.

2.1.4. Thời gian tính lãi: số tiền BHXH chưa đóng, chậm đóng được tính lãi kể từ tháng đầu tiên sau kỳ hạn phải đóng”.

7. Sửa đổi một số điểm của phần III.

7.1. Sửa đổi điểm 4 là:

“Các trường hợp chậm đóng, cơ quan BHXH thực hiện tính lãi theo quy định tại tiết 2.1, điểm 2, mục VI, phần II từ ngày 01/01/2007”.

7.2. Sửa đổi điểm 5 là:

“Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm phổ biến, tổ chức thực hiện các quy định về thu BHXH, BHYT, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT kịp thời đối với người sử dụng lao động và người lao động; triển khai áp dụng chương trình hỗ trợ quản lý thu BHXH, BHYT bằng công nghệ thông tin do BHXH Việt Nam ban hành đối với BHXH tỉnh, BHXH huyện và đơn vị sử dụng lao động tham gia BHXH.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2008.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng ban Thu bảo hiểm xã hội, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng cơ quan bảo hiểm xã hội thuộc Bộ Quốc Phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các Bộ: LĐTBXH, TC, NV, YT;
- HĐQL – BHXHVN;
- TGĐ, các phó TGĐ;
- Lưu: VT + BT (11b)

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Huy Ban

 

HỆ THỐNG BIỂU MẪU THU BHXH, BHYT BẮT BUỘC

Số TT

Tên mẫu biểu

Mẫu số

Thực hiện

A – BIỂU MẪU

1. Biểu mẫu BHXH, BHYT bắt buộc

1

Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

01-TBH

Người lao động

2

Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT

02a-TBH

Người SDLĐ

3

Danh sách điều chỉnh lao động và mức đóng BHXH, BHYT

03a-TBH

Người SDLĐ

4

Danh sách đề nghị điều chỉnh hồ sơ tham gia BHXH, BHYT

03b-TBH

Người SDLĐ

5

Bảng tổng hợp lao động, quỹ tiền lương và mức đóng BHXH, BHYT

04a-TBH

Cơ quan BHXH

6

Phiếu điều chỉnh

04b-TBH

Cơ quan BHXH

2. Biểu mẫu BHYT bắt buộc

7

Danh sách đối tượng tham gia BHYT

02b-TBH

Cơ quan QL ĐT

8

Hợp đồng đóng BHYT

05-TBH

Cơ quan QL ĐT và Cơ quan BHXH

9

Biên bản thanh lý Hợp đồng đón BHYT

06-TBH

B – SỔ, BÁO CÁO TỔNG HỢP

10

Sổ chi tiết thu BHXH, BHYT

07-TBH

Cơ quan BHXH tỉnh, huyện

11

Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT

08-TBH

12

Báo cáo thực hiện thu BHXH, BHYT

09-TBH

13

Báo cáo thu BHXH, BHYT

10-TBH

14

Báo cáo tổng hợp thu BHXH, BHYT

11-TBH

BHXH tỉnh, BHXH Việt Nam

15

Biên bản thẩm định số liệu thu BHXH, BHYT

12-TBH

16

Kế hoạch thu BHXH, BHYT

13-TBH

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

 

Mẫu số: 01-TBH
(Ban hành kèm theo QĐ số …./QĐ-BHXH
ngày …./01/2008 của BHXH VN)

 

TỜ KHAI
THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Số sổ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. NGƯỜI LAO ĐỘNG:

- Họ và tên: ____________________________________________ Nam £   Nữ £

- Ngày tháng năm sinh: ____/___/_____, Dân tộc: ____________ , Quốc tịch:_________________

- Nguyên quán: ___________________________________________________________________   

- Nơi cư trú (Nơi thường trú hoặc tạm trú): ____________________________________________

- Chứng minh thư số: _______________ nơi cấp: ____________ ngày cấp: ____/____/________

- Số thẻ bảo hiểm y tế (nếu có):_______________________________________________________

- Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu:_______________________________________________

- Quyền lợi khám chữa bệnh:

+ Người có công:

Loại A:                               

 

 

Loại B:                                              €

 

+ Sống hoặc làm việc ở khu vực I, II, III:

 

* Thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội:

Từ tháng/ năm

Đến tháng/ năm

Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, công việc, nơi làm việc (tên cơ quan, đơn vị, địa chỉ)

Tiền lương, tiền công

Phụ cấp

Ghi chú

Chức vụ

TN VK

TN nghề

Khác

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. THÂN NHÂN

Số TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Quan hệ

Nghề nghiệp

Thu nhập

Nơi cư trú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cam kết: Những nội dung kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thực, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

………, ngày ….. tháng …… năm 20
Người khai

 

 

C. XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG:

Cơ quan, đơn vị, tổ chức …………………………………………………………………………………

sau khi kiểm tra, đối chiếu hồ sơ gốc của Ông (Bà) …………………………………………………..

Xác nhận các nội dung kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thực.

 

………, ngày ….. tháng …… năm 20
Người sử dụng lao động

 

 

D. XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI

Bảo hiểm xã hội ………….……………………….. sau khi kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ gốc của cá nhân Ông (Bà) ……………………………………… Xác nhận các nội dung kê khai trên là đúng.

Cán bộ thẩm định

……, ngày ….. tháng …… năm 20.....
Giám đốc BHXH

 

 

Ghi chú:

- Mẫu 01-TBH do người lao động kê khai, lập 03 bản gửi người sử dụng lao động.


Tên đơn vị:
Mã đơn vị:
Địa chỉ:

DANH SÁCH LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH, BHYT

Số:……..tháng ……. Năm.........

Mẫu số: 02a-TBH
(Ban hành kèm theo QĐ số: …. QĐ-BHXH  ngày … /12/2007 của BHXH VN)

 

Số TT

Họ và tên

Số sổ BHXH

Số thẻ BHYT

Ngày, tháng, năm sinh

Nữ (x)

Số chứng minh thư

Địa chỉ

Nơi đăng ký KCB ban đầu

Tiền lương, tiền công

Phụ cấp

Đóng từ tháng, năm

Ghi chú

Tỉnh

Bệnh viện

Chức vụ

Thâm niên VK

Thâm niên nghề

Khu vực

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG HỢP CHUNG

 

- Số sổ BHXH được cấp ……… sổ, Từ số …………. Đến số: ……..…..

- Số thẻ BHYT được cấp: ……….. thẻ, trong đó cấp ngoại tỉnh ……….thẻ.

- Thời hạn sử dụng của thẻ BHYT: Từ ngày .../.../… Đến ngày .../…/…

Phát sinh tăng

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm y tế

1. Số lao động:

 

 

2. Quỹ lương tham gia

 

 

3. Số phải đóng

 

 

4. Điều chỉnh số phải đóng

 

 

 

Cán bộ thu

Ngày … tháng … năm …..
Phụ trách thu

Người lập biểu

Ngày … tháng … năm …..
Người sử dụng lao động

 

 

Ghi chú: Mẫu 02a-TBH đơn vị sử dụng lập khi tham gia BHXH, BHYT lần đầu hoặc khi có lao động tăng mới để cấp thẻ BHYT, số BHXH.

Tên đơn vị:
Mã đơn vị:
Địa chỉ:

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHYT

Loại đối tượng: ………………………………………

Tháng ……. năm ……….

Mẫu số: 02b-TBH
(Ban hành kèm theo QĐ số: …. QĐ-BHXH  ngày … 12/2007 của BHXH VN)

 

Số TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nữ (x)

Số thẻ BHYT (nếu có)

Địa chỉ

Nơi Đ.ký KCB ban đầu

Mức đóng BHYT

Thời hạn SD của thẻ BHYT

Số tiền đóng BHYT

Ghi chú

Tỉnh

Bệnh viện

Từ tháng năm

Đến tháng năm

Tổng số tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

I

Đối tượng tăng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Đối tượng giảm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* PHẦN TỔNG HỢP

TT

Chỉ tiêu

Đầu kỳ

Phát sinh trong kỳ

Cuối kỳ

Tăng

Giảm

1

2

3

4

5

6

 

- Số đối tượng

- Số tiền phải đóng BHYT

 

 

 

 

- Số thẻ BHYT được cấp: ………. thẻ: Trong đó cấp ngoại tỉnh: ……. thẻ

 

Cán bộ thu

Ngày … tháng … năm …..
Phụ trách thu

Người lập biểu

Ngày … tháng … năm …..
Thủ trưởng đơn vị

 

 

Ghi chú: Mẫu số 02a-TBH cơ quan quản lý đối tượng có trách nhiệm lập gửi cơ quan BHXH.

 

Tên đơn vị:
Mã đơn vị:
Địa chỉ:

DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH LAO ĐỘNG VÀ MỨC ĐÓNG BHXH, BHYT

Số: ………tháng ……. năm ……….

Mẫu số: 03a-TBH
(Ban hành kèm theo QĐ số: …. /QĐ-BHXH  ngày … /12/2007 của BHXH VN)

 

Số TT

Họ và tên

Số sổ BHXH

Tiền lương và phụ cấp

Thời gian

Tỷ lệ nộp bổ sung

Ghi chú

Mức cũ

Mức mới

Tiền lương, tiền công

Phụ cấp

Tiền lương, tiền công

Phụ cấp

Từ tháng năm

Đến tháng năm

Chức vụ

Thâm niên VK

Thâm niên nghề

Khu vực

Chức vụ

Thâm niên VK

Thâm niên nghề

Khu vực

Tra thẻ

Nội dung

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* TỔNG HỢP CHUNG:

Phát sinh

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm y tế

Tăng

Giảm

Tăng

Giảm

1. Số lao động

 

 

 

 

2. Quỹ lương

 

 

 

 

3. Số phải nộp

 

 

 

 

4. Điều chỉnh số phải nộp

 

 

 

 

 

Cán bộ thu

Ngày … tháng … năm …..
Phụ trách thu

Người lập biểu

Ngày … tháng … năm …..
Người sử dụng lao động

 

 

Ghi chú: Mẫu số 03a-TBH lập khi đơn vị có điều chỉnh về lao động, tiền lương và mức đóng BHXH, BHYT bắt buộc.

 

Tên đơn vị:
Mã đơn vị:
Địa chỉ:

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH HỒ SƠ THAM GIA BHXH, BHYT

(Kèm công văn số……ngày…tháng …. năm ….)

Mẫu số: 03b-TBH
(Ban hành kèm theo QĐ số: …. /QĐ-BHXH  ngày … /12/2007 của BHXH VN)

 

STT

Họ tên

Số sổ BHXH

Số thẻ KCB

Nội dung thay đổi (điều chỉnh)

Mới

Lý do điều chỉnh

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ NGHỊ GIA HẠN THẺ BHYT:

- Số thẻ BHYT gia hạn: ……........ thẻ; Trong đó ngoại tinh: ……………… thẻ.

Thời hạn sử dụng của thẻ BHYT từ ngày …../…./…. Đến ngày …../…/…..

 

Cán bộ thu

Ngày … tháng … năm …..
Phụ trách thu

Người lập biểu

Ngày … tháng … năm …..
Người sử dụng lao động

 

 

Tên đơn vị:
Mã đơn vị:
Địa chỉ:

BẢNG TỔNG HỢP LAO ĐỘNG, QUỸ TIỀN LƯƠNG VÀ MỨC ĐÓNG BHXH, BHYT

Tháng/Quý/Năm

Mẫu số: 04a-TBH
(Ban hành kèm theo QĐ số: …./QĐ-BHXH  ngày … /12/2007 của BHXH VN)

 

Số TT

Nội dung

Điều chỉnh lao động, quỹ lương

Điều chỉnh số phải thu

Tăng

Giảm

Tổng số

Tăng

Giảm

Số LĐ

QL BHXH

QL BHYT

Số LĐ

QL BHXH

QL BHYT

Số LĐ

QL BHXH

QL BHYT

BHXH

BHYT

BHXH

BHYT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Tháng trước mang sang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số 1 ngày     / …/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số 2 ngày    / …/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số … ngày   / …/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số 1 ngày     / …/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số 2 ngày    / …/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số … ngày   / …/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số 1 ngày     / …/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số 2 ngày    / …/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số … ngày   / …/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

Phụ trách thu

Ngày … tháng … năm …..
Giám đốc BHXH

 

 

Ghi chú: Mẫu 04-TBH do cơ quan BHXH lập để tổng hợp các danh sách lao động, quỹ lương đóng BHXH, BHYT (từ mẫu số 02a-TBH, 02b-TBH, 03-TBH phát sinh từng đợt trong tháng)

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI ….
BẢO HIỂM XÃ HỘI

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH

Ngày ….. tháng ….. năm

Mẫu số: 04b-TBH
(Ban hành kèm theo QĐ số: …. /QĐ-BHXH  ngày … /12/2007 của BHXH VN)

 

Số TT

Nội dung

Ngày chứng từ

Số liệu sai

Số liệu đúng

Lý do điều chỉnh

Ghi chú

Mã đơn vị

Số tiền

Mã đơn vị

Số tiền

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

Phụ trách thu

Phụ trách KHTC

Ngày … tháng … năm ….
Giám đốc BHXH


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BHXH TỈNH (HUYỆN) ………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

 

Mẫu số: 05-TBH
(Ban hành kèm theo QĐ số: …. /QĐ-BHXH ngày … /12/2007 của BHXH VN)

 

HỢP ĐỒNG ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ

Số ………../HĐ-BHXH

- Căn cứ Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16/5/2005 của Chính phủ ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế.

- Căn cứ Quyết định số 41/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý tài chính đối với BHXH Việt Nam.

- Căn cứ ………………………………………………………………………………………………………

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm 20……. tại .......................................................................  

Chúng tôi gồm có:

Bên A: Bảo hiểm xã hội …………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………….Fax ……………………………………………………...

Tài khoản số: ……………………………………Tại……………………………………………………….

Đại diện: Ông (bà)………………………………………..Chức vụ………………………………………..

Giấy ủy quyền số: ……………………………………..ngày….tháng….năm……………………………

Bên B: ………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………….Fax ……………………………………………………...

Tài khoản số: ……………………………………Tại……………………………………………………….

Đại diện: Ông (bà)………………………………………..Chức vụ………………………………………..

Giấy ủy quyền số: ……………………………………..ngày….tháng….năm……………………………

Hai bên thống nhất tiến hành ký hợp đồng đóng BHYT và cấp thẻ BHYT theo các điều khoản như sau:

1. Danh sách người tham gia BHYT do bên B lập gồm có ………… người, là đối tượng ………………. trong ………….. trang (tờ) với tổng số tiền đóng BHYT ……….... đồng.

2. Thời gian đăng ký khám chữa bệnh từ ….../…../…… đến ……./…./……..

3. Thời gian cấp thẻ BHYT: Chậm nhất sau …….. ngày kể từ ngày hợp đồng này có hiệu lực.

4. Thời gian chuyển tiền ……….. kỳ.

- Kỳ I: Chậm nhất đến ngày ……/……/……. Bên B chuyển số tiền ……….. cho bên A.

- Kỳ II:

- Kỳ cuối: Trước ngày ……/……/…… (ngày hết hạn của thẻ BHYT) bên B phải chuyển hết số tiền còn lại của hợp đồng.

5. Phương thức thanh toán.

6. Tài khoản thanh toán:

Bên A – Tài khoản số: ……………………….tại……………………..

Bên B – Tài khoản số: ……………………….tại……………………..

Điều I: Trách nhiệm của bên A.

1. Cùng bên B kiểm tra, xác định danh sách đối tượng đóng BHYT được cấp thẻ BHYT.

2. Cấp đầy đủ, kịp thời cho bên B thẻ BHYT theo danh sách gồm …………….. người, có thời hạn từ ….../…../……đến….../…../……

3. Đảm bảo cho những người có tên trong danh sách nêu tại điểm 1 được hưởng quyền lợi đã được quy định tại chương II của Điều lệ BHYT.

4. Thu hồi thẻ BHYT còn giá trị sử dụng của những đối tượng giảm.

5…………………………………………………………………………………..

Điều II: Trách nhiệm của bên B.

1. Kê khai, lập danh sách đối tượng đóng BHYT đúng, đầy đủ, kịp thời gửi cho cơ quan BHXH.

2. Đóng BHYT cho cơ quan BHXH theo …..kỳ trước ngày ….. của các tháng ……..năm ……..vào tài khoản số ………………………… của cơ quan BHXH ………………tại (KBNN, Ngân hàng) …………………….

3. Khi có biến động tăng, giảm đối tượng phải kịp thời lập danh sách gửi cho Bên A.

4. Có trách nhiệm thu hồi thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng các trường hợp giảm (trừ trường hợp tử vong), nếu không thu hồi hoặc thu hồi chậm thì phải chịu trách nhiệm đóng đủ BHYT cho những đối tượng này đến hết thời hạn sử dụng còn lại của thẻ hoặc đến thời điểm thẻ BHYT được thu hồi.

5 ………….

Điều III: Cam kết chung.

1. Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về chế độ BHYT và các điều khoản đã ký để đảm bảo quyền lợi của người đóng BHYT.

2. Định kỳ hàng quý hai bên cùng tiến hành kiểm tra, đối chiếu tình hình đóng và cấp thẻ BHYT.

3. Thực hiện quyết toán số tiền đóng BHYT khi hợp đồng hết hạn.

4. Khi Nhà nước thay đổi chính sách có liên quan đến tiền lương và mức đóng BHYT của đối tượng thì được điều chỉnh và thực hiện theo quy định của nhà nước.

5. Cơ quan BHXH được quyền đình chỉ cấp thẻ BHYT nếu bên B không đóng, đóng không đủ số tiền BHYT theo khoản 1 và 4 điều kiện chung của hợp đồng.

6. Khi có những vấn đề phát sinh mới có thể bổ sung phụ lục Hợp đồng. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh phải kịp thời thông báo cho nhau để cùng bàn bạc, giải quyết trên cơ sở bình đẳng, hợp tác và đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT.

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày….../…../……đến ngày….../…../……

Hợp đồng ngày được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Ghi chú: Biên bản này do cơ quan BHXH và cơ quan quản lý đối tượng cùng lập

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BHXH TỈNH (HUYỆN) ………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

 

Mẫu số: 06-TBH
(Ban hành kèm theo QĐ số: …. /QĐ-BHXH ngày … /12/2007 của BHXH VN)

 

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ

Số………../TLHĐ-BHXH

Hôm nay, ngày …….tháng…….năm 20……..tại…………………………………………………………

Chúng tôi gồm có:

Bên A: Bảo hiểm xã hội …………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………….Fax ……………………………………………………...

Tài khoản số: ……………………………………Tại……………………………………………………….

Đại diện: Ông (bà)………………………………………..Chức vụ………………………………………..

Giấy ủy quyền số: ……………………………………..ngày….tháng….năm……………………………

Bên B: ………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………….Fax ……………………………………………………...

Tài khoản số: ……………………………………Tại……………………………………………………….

Đại diện: Ông (bà)………………………………………..Chức vụ………………………………………..

Giấy ủy quyền số: ……………………………………..ngày….tháng….năm……………………………

Cùng nhau xem xét, đánh giá quá trình thực hiện Hợp đồng đóng BHYT, cấp thẻ BHYT và thống nhất thanh lý Hợp đồng BHYT số ……….. với những nội dung cụ thể như sau:

A. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ CẤP THẺ BHYT:

Căn cứ Hợp đồng đóng BHYT và các danh sách điều chỉnh tăng, giảm đối tượng đóng BHYT trong năm giữa đơn vị và cơ quan BHXH, hai bên thống nhất các số liệu về đóng BHYT năm ………. Theo Hợp đồng đóng BHYT đã ký, cụ thể như sau:

1. Thời hạn sử dụng của thẻ BHYT: Từ ......../…../………. Đến: ......../…../……….

2. Số đối tượng đóng BHYT theo Hợp đồng: ……………………. người.

3. Số đối tượng đóng BHYT tăng, giảm trong kỳ:

3.1. Tăng ………………………………………………………………………..người.

3.2. Giảm………………………………………………………………………...người.

4. Số tiền phải đóng BHYT theo hợp đồng: ……………………….đồng.

5. Số tiền điều chỉnh tăng, giảm trong kỳ:

5.1. Tăng ……………………………………………………………………….. đồng.

5.2. Giảm………………………………………………………………………... đồng.

6. Tổng số tiền phải đóng BHYT [4+5.1-5.2]:………………………. đồng.

7. Số tiền đã đóng BHYT trong kỳ: ………………………………………….. đồng.

8. Số tiền đóng BHYT chuyển kỳ sau:

8.1. Đóng thừa: ………………………………………………………………….đồng.

8.2. Đóng thiếu: ………………………………………………………………….đồng.

9. Số tiền thừa là ……………….. đồng được chuyển đóng BHYT cho hợp đồng tiếp sau. Số tiền BHYT còn thiếu là: …………………….đ, chậm nhất đến ngày …….tháng…….năm…….. Bên B phải chuyển nộp cho Bên A vào TK số ……………… Tại Ngân hàng; kho bạc ……………….... Nếu chậm đóng ảnh hưởng đế việc cấp thẻ BHYT kỳ sau thì Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm.

B. NHẬN XÉT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ:

 

C. KIẾN NGHỊ:

I. Kiến nghị của bên A:

II. Kiến nghị của bên B:

Để thực hiện tốt chính sách BHYT của Đảng và Nhà nước, đảm bảo quyền lợi của người có thẻ BHYT, hai bên nhất trí cùng xem xét kiến nghị của mỗi bên và trả lời cho nhau bằng văn bản chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày ký và được kèm theo Biên bản thanh lý này.

Biên bản đã được hai bên nhất trí thông qua, cùng ký xác nhận và được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản cùng nhau thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ghi chú: Biên bản Thanh lý hợp đồng do cơ quan BHXH có trách nhiệm lập)


Tên đơn vị:
Mã đơn vị:
Địa chỉ:

SỔ CHI TIẾT THU BHXH, BHYT

Quý     năm 200

Mẫu số: 07-TBH
(Ban hành kèm theo QĐ số: …. /QĐ-BHXH  ngày … /12/2007 của BHXH VN)

 

Diễn giải

Lao động

Tổng quỹ lương

Số phải thu kỳ này

Số đã thu kỳ này

Số chuyển kỳ sau

Phải thu

Trong đó BHXH 2% để lại

Điều chỉnh số phải thu

Tổng cộng

Tổng số

Trong đó

Thừa

Thiếu

Tăng

Giảm

Số thực thu

Số ghi thu BHXH 2%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Kỳ trước mang sang

- BHXH

- BHYT

- Lãi chậm nộp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng …..

- BHXH

- BHYT

- Lãi chậm nộp

UNC ….số….ngày ../…/...

Quỹ tồn 2% BHXH qúi....

- Điều chỉnh (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng …..

- BHXH

- BHYT

- Lãi chậm nộp

UNC ….số….ngày ../…/...

- Điều chỉnh (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng …..

- BHXH

- BHYT

- Lãi chậm nộp

UNC ….số….ngày ../…/...

- Điều chỉnh (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng quý …….

- BHXH

- BHYT

- Lãi chậm nộp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lũy kế năm

- BHXH

- BHYT

- Lãi chậm nộp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BẢO HIỂM XÃ HỘI .....
BẢO HIỂM XÃ HỘI..………..
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: ……../TB-BHXH

…………..ngày …….tháng ……..năm......

 

Mẫu số: 08-TBH
(Ban hành kèm theo QĐ số: …. /QĐ-BHXH ngày … /12/2007 của BHXH VN)

 

THÔNG BÁO

Kết quả đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Tháng …… năm…….

Kính gửi: …………………………………………………………………………………

Bảo hiểm xã hội ………………..thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT bắt buộc của đơn vị như sau:

Diễn giải

BHXH

BHYT

Lãi chậm đóng

Cộng

1

2

3

4

5=2+3+4

1. Số lao động tham gia:

2. Quỹ tiền lương:

3. Tổng số tiền phải đóng trong kỳ:

Trong đó:

3.1. Số tiền phải đóng trong kỳ:

3.2. Số tiền điều chỉnh:

3.2.1. Tăng

3.2.2. Giảm

3.3. Số tiền kỳ trước chuyển sang:

3.3.1. Thừa

3.3.2. Thiếu

4. Số tiền đã nộp trong kỳ:

4.1. Số thực nộp:

+ UNC số….ngày …/…/…..

+ UNC số….ngày …/…/…..

4.2. Ghi thu BHXH 2%:

5. Số tiền chuyển kỳ sau:

5.1. Thừa

5.2. Thiếu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý:

1. Số 2% BHXH để lại đơn vị kỳ này là: ………….. Lũy kế từ đầu quý: ……………………

2. Kết quả đơn vị đã đóng BHXH cho ……………..lao động đến hết tháng …………… năm 20…..

3. Số nộp thiếu là ……… đồng đề nghị đơn vị nộp vào số TK ………. Tại …….. cho cơ quan BHXH trước ngày …………

4. Đề nghị đơn vị kiểm tra số liệu trên, nếu chưa thống nhất yêu cầu đến cơ quan BHXH ……….............. để kiểm tra điều chỉnh trước ngày …../……/……. Quá thời hạn trên nếu đơn vị không đến, số liệu trên là đúng.

Cán bộ thu

Giám đốc BHXH

 

Ghi chú: Mẫu số 08-TBH do cơ quan BHXH lập hàng tháng (quý) gửi đơn vị SDLĐ.

 

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI..………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

 

Mẫu số: 09-TBH
(Ban hành kèm theo QĐ số: …. /QĐ-BHXH ngày … /12/2007 của BHXH VN)

 

BÁO CÁO

THỰC HIỆN THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Tháng ……năm……

1. Tổng số người tham gia BHXH, BHYT:                       ............................................ người

Trong đó: Người chỉ tham gia BHYT:                  ............................................ người

2. Tổng số phải thu BHXH, BHYT:

Trong kỳ:                                                          ............................................. đồng

Lũy kế từ đầu năm                                            ............................................ đồng.

            Trong đó: BHXH 2% đơn vị giữ lại                       ........................................... đồng

3. Tổng số tiền đã thu BHXH, BHYT:

Trong kỳ:                                                          ............................................ đồng.

Lũy kế từ đầu năm                                            ............................................. đồng

Người lập biểu

Ngày .....tháng….năm…..
Giám đốc BHXH

 

 

Ghi chú: Mẫu 09-TBH do cơ quan BHXH cấp dưới lập gửi cơ quan BHXH cấp trên hàng tháng.


BẢO HIỂM XÃ HỘI
BẢO HIỂM XÃ HỘI…….

BÁO CÁO THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Quý.........năm...........

Mẫu số: 10-TBH
(Ban hành kèm theo QĐ số: …. /QĐ-BHXH ngày … /12/2007 của BHXH VN)

 

Đơn vị: đồng

Số TT

Loại hình

Mã đơn vị

Lao động

Tổng quỹ lương

Số phải thu trong kỳ

Số thu kỳ trước chuyển sang

Tổng số phải thu

Số đã thu trong kỳ

Số thu chuyển sang kỳ sau

BHXH

BHYT

BHXH, BHYT

Lãi chậm nộp

Số điều chỉnh

Thừa

Thiếu

Tổng số

Trong đó

Thừa

Thiếu

Tăng

Giảm

Lãi chậm nộp

Số ghi thu BHXH 2%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

A

Đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

HCSN, đảng, đoàn thể

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đơn vị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Xã, phường, thị trấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Ngoài công lập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Doanh nghiệp Nhà nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Cơ quan, TC nước ngoài, TC quốc tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

DN có vốn đầu tư nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

Doanh nghiệp ngoài quốc doanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII

Hợp xác xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX

Hộ SXKD cá thể, tổ hợp tác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Tổ chức khác và cá nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Đối tượng chỉ tham gia BHXH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Lao động có thời hạn ở nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Phu nhân, phu quân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Đối tượng tự đóng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Đối tượng chỉ tham gia BHYT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1

Theo 3% lương tối thiểu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Đại biểu quốc hội, HĐND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Thân nhân sĩ quan quân đội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Thân nhân sĩ quan công an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Thân nhân người làm công tác cơ yếu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Nạn nhân chất độc hóa học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

Người có công

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

Cựu chiến binh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII

Bảo trợ xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX

Hưu xã (QĐ 130, 111)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Lưu học sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI

DN thuộc lực lượng vũ trang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2

Đóng theo mức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Người nghèo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Người cao tuổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

Đơn vị tạm dừng đóng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN.

 

II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ.

 

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phụ trách thu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phụ trách KHTC
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày … tháng … năm ….
Giám đốc BHXH
(Ký, đóng dấu)

 

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI…….

BÁO CÁO TỔNG HỢP THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ
Quý     năm

Mẫu số: 11-TBH
(Ban hành kèm theo QĐ số: …. /QĐ-BHXH  ngày … /12/2007 của BHXH VN)

 

Đơn vị: đồng

Số TT

Loại hình

Mã đơn vị

Lao động

Tổng quỹ lương

Số phải thu trong kỳ

Số thu kỳ trước chuyển sang

Tổng số phải thu

Số đã thu trong kỳ

Số thu chuyển sang kỳ sau

BHXH

BHYT

BHXH, BHYT

Lãi chậm nộp

Số điều chỉnh

Thừa

Thiếu

Tổng số

Trong đó

Thừa

Thiếu

Tăng

Giảm

Lãi chậm nộp

Số ghi thu BHXH 2%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

A

Đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

HCSN, đảng, đoàn thể

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Quận, huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quận, huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Xã, phường, thị trấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Ngoài công lập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Doanh nghiệp Nhà nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Cơ quan, TC nước ngoài, TC quốc tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

DN có vốn đầu tư nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

Doanh nghiệp ngoài quốc doanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII

Hợp xác xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX

Hộ SXKD cá thể, tổ hợp tác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Tổ chức khác và cá nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Đối tượng chỉ tham gia BHXH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Lao động có thời hạn ở nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Phu nhân, phu quân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Đối tượng tự đóng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Đối tượng chỉ tham gia BHYT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1

Theo 3% lương tối thiểu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Đại biểu quốc hội, HĐND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Thân nhân sĩ quan quân đội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Thân nhân sĩ quan công an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Thân nhân người làm công tác cơ yếu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Nạn nhân chất độc hóa học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

Người có công

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

Cựu chiến binh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII

Bảo trợ xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX

Hưu xã (QĐ 130, 111)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Lưu học sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI

DN thuộc lực lượng vũ trang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2

Đóng theo mức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Người nghèo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Người cao tuổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

Đơn vị tạm dừng đóng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN.

 

II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ.

 

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng phòng thu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phụ trách KHTC
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày … tháng … năm ….
Giám đốc BHXH
(Ký, đóng dấu)

 


BẢO HIỂM XÃ HỘI .............
BẢO HIỂM XÃ HỘI..………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------

 

Mẫu số: 12-TBH
(Ban hành kèm theo QĐ số: …. /QĐ-BHXH ngày … /12/2007 của BHXH VN)

 

BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH

SỐ LIỆU THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Quý…..năm……

Của BHXH ………………………………………….

 

Thành phần gồm có:

- Đại điện BHXH ………………………………Ông, Bà …………………………………….

- Đại điện BHXH ………………………………Ông, Bà …………………………………….

Căn cứ vào báo cáo thu BHXH quý …. năm………………. của BHXH …………………

Sau khi kiểm tra toàn bộ số liệu thu BHXH, BHYT bắt buộc các bên thống nhất xác định số liệu như sau:

STT

Chỉ tiêu

Số báo cáo

Số kiểm tra

Chênh lệch

1

2

3

4

5=4-3

1

Số người tham gia BHXH, BHYT bắt buộc

 

 

 

 

Trong đó: Số người chỉ tham gia BHYT

 

 

 

2

Quỹ lương đóng BHXH

 

 

 

3

Quỹ lương đóng BHYT

 

 

 

4

Tổng số phải thu BHXH, BHYT

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

Số phải thu phát sinh

 

 

 

 

Lãi chậm nộp

 

 

 

 

Số thu kỳ trước chuyển sang               + Thừa

 

 

 

 

+ Thiếu

 

 

 

 

Điều chỉnh số phải thu                          + Tăng

 

 

 

 

+ Giảm

 

 

 

5

Số tiền đã thu

 

 

 

 

Trong đó:      + Lãi chậm nộp

 

 

 

 

+ Số ghi thu BHXH 2% được duyệt

 

 

 

6

Số tiền chuyển kỳ sau                          + Thừa

 

 

 

 

+ Thiếu

 

 

 

Nhận xét và kiến nghị

1. Ý kiến của BHXH ………………

 

2. Ý kiến của BHXH ………………

 

Đại diện BHXH……

Đại diện BHXH……..


BẢO HIỂM XÃ HỘI .......
BẢO HIỂM XÃ HỘI…….

KẾ HOẠCH THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Năm ……….

Mẫu số: 13-TBH
(Ban hành kèm theo QĐ số: …. /QĐ-BHXH ngày … /12/2007 của BHXH VN)

 

I. Số liệu tính kế hoạch thu:

Số TT

Loại hình quản lý

Thực hiện năm trước

Năm nay

Dự toán năm sau

Số người

Lương BQ

Số tiền

Dự toán

Ước thực hiện

Số người

Lương BQ

Số tiền

Số người

Lương BQ

Số tiền

Số người

Lương BQ

Số tiền

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

A

Đối tượng tham gia BHXH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

HCSN, đảng, đoàn thể

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đơn vị ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Xã, phường, thị trấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Ngoài công lập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Doanh nghiệp Nhà nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Cơ quan, TC nước ngoài, TC quốc tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

DN có vốn đầu tư nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

Doanh nghiệp ngoài quốc doanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII

Hợp xác xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX

Hộ SXKD cá thể, tổ hợp tác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Tổ chức khác và cá nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI

Lao động có thời hạn ở nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII

Phu nhân, phu quân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII

Đối tượng tự đóng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Đối tượng tham gia BHYT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

HCSN, đảng, đoàn thể

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Xã, phường, thị trấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Ngoài công lập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Doanh nghiệp nhà nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Cơ quan, TC nước ngoài, TC quốc tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

Dn có vốn đầu tư nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

Doanh nghiệp ngoài quốc doanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII

Hợp tác xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX

Hộ SXKD cá thể, tổ hợp tác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Tổ chức khác và cá nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI

Lao động có thời hạn ở nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII

Phu nhân, phu quân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII

Đối tượng tự đóng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Đối tượng chỉ tham gia BHYT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1

Theo 3% lương tối thiểu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Đại biểu quốc hội, HĐND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Thân nhân sĩ quan quân đội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Thân nhân sĩ quan công an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Nạn nhân chất độc hóa học