Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2841/2006/QĐ-UBND thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, y tế đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Số hiệu: 2841/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trần Minh Sanh
Ngày ban hành: 21/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2841/2006/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 9 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 12/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Bảo hiểm xã hội và Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Bảo hiểm xã hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2006 được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 6 về các Đề án, Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 769/TTr-SNV ngày 08 tháng 9 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với cán bộ không chuyên trách (trừ số cán bộ đã nghỉ hưu, hưởng chế độ mất sức) xã, phường, thị trấn theo Bộ luật Lao động như sau:

1. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trích nộp 17% mức hợp đồng theo quy định (bao gồm 15% đóng bảo hiểm xã hội, 2% đóng bảo hiểm y tế) của cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn.

2. Cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn trích nộp 6% mức hợp đồng theo quy định (bao gồm 5% đóng bảo hiểm xã hội, 1% đóng bảo hiểm y tế).

Nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành, hoặc được chi trả từ nguồn kinh phí khoán được giao đối với các xã, phường, thị trấn thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính

Điều 2. Giao trách nhiệm:

1. Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì phối hợp Giám đốc Sở Tài chính theo đõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

2. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hướng dẫn hồ sơ, thủ tục để thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo đúng quy định hiện hành.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định này có trách nhiệm tổ chức thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn; đồng thời báo cáo về Sở Nội vụ, Sở Tài chính để kiểm tra, theo dõi.

Điều 3. Hiệu lực thi hành.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

2. Việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn quy định tại Quyết định này áp dụng từ ngày 01 tháng 8 năm 2006.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

Nơi nhận :
- Như điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Đòan ĐBQH tỉnh;
- TTr TU, TTr HĐND tỉnh;
- Ban TTr UBMTTQVN tỉnh;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND xã, phường, thị trấn;
- Lưu.VPUB,NV

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2841/2006/QĐ-UBND thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, y tế đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.177
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33