Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 24/2014/QĐ-UBND Quy chế phối hợp công tác trong thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định

Số hiệu: 24/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Đoàn Hồng Phong
Ngày ban hành: 10/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2014/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 10 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC TRONG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Bảo hiểm Y tế ngày 13/6/2014;

Xét đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định tại Tờ trình số 1745/TTr-BHXH ngày 26/9/2014 về việc quyết định ban hành Quy chế phối hợp công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp công tác trong thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Bộ LĐTB&XH, Bộ Y tế; Bộ Tư pháp;
- BHXH Việt Nam;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch, Các Đ/c PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Lưu: VP1, VP7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Hồng Phong

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP CÔNG TÁC TRONG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 24/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định trách nhiệm, nội dung, cách thức phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Điều 2. Mục đích, yêu cầu của hoạt động phối hợp

1. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực của việc thực hiện các quy định pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội.

2. Việc phối hợp phải tuân thủ pháp luật, đảm bảo sự thống nhất trong công tác quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các quy định về BHXH, BHYT, BHTN. Giải quyết kịp thời những yêu cầu hợp pháp của tổ chức, công dân liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành thống nhất của chính quyền các cấp.

2. Xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi cơ quan theo quy định trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

3. Trên tinh thần hợp tác, các ngành có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

Chương II

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC VÀ NỘI DUNG PHỐI HỢP

Điều 4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

1. Là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về BHXH, BHTN theo quy định của pháp luật.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền pháp luật về BHXH, BHTN cho người lao động và người sử dụng lao động. Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, BHTN theo thẩm quyền.

3. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được phân cấp quản lý nhà nước về BHXH, giải quyết chế độ BHTN và thực hiện chế độ BHYT cho các nhóm đối tượng do ngành quản lý.

4. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng, triển khai chương trình phối hợp công tác hằng năm về BHXH, BHTN.

Điều 5. Sở Y tế:

1. Là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về BHYT; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền pháp luật về BHYT trên địa bàn.

2. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án, các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức thực hiện BHYT.

3. Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về BHYT theo thẩm quyền.

4. Chỉ đạo cơ sở khám chữa bệnh tổ chức thực hiện khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia BHYT theo đúng quy định.

5. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt giá dịch vụ kỹ thuật khám chữa bệnh theo quy định. Tổ chức cung ứng thuốc, vật tư y tế và quản lý giá thuốc, giá vật tư y tế.

6. Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng chương trình phối hợp công tác hằng năm và giải quyết các vướng mắc phát sinh trong việc thanh quyết toán và khám bệnh, chữa bệnh cho người có thẻ BHYT.

7. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo quy định của Luật BHYT và các văn bản quy phạm pháp luật về BHYT.

Điều 6. Bảo hiểm xã hội tỉnh:

1. Là cơ quan chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong việc thực hiện các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho các đối tượng quản lý trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.

2. Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.

3. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về BHXH, BHYT, BHTN. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra liên ngành việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị sử dụng lao động, cơ sở khám chữa bệnh BHYT; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm về BHXH, BHYT, BHTN của tổ chức, cá nhân; phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đề xuất việc khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện BHXH, BHYT, BHTN.

4. Thường xuyên kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm cơ sở vật chất, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị trực thuộc để thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

5. Xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về BHXH, BHYT, BHTN được Bảo hiểm xã hội Việt Nam và UBND tỉnh giao.

6. Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng chế độ báo cáo; cơ chế trao đổi, cung cấp thông tin về đơn vị sử dụng lao động tham gia BHXH và người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, về cơ sở y tế thực hiện khám chữa bệnh BHYT và người tham gia BHYT.

Điều 7. Sở Tài chính:

1. Tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT, BHTN cho các nhóm đối tượng theo quy định.

2. Thực hiện thanh quyết toán và chuyển kinh phí kịp thời, đầy đủ vào quỹ BHYT, quỹ BHTN cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT, BHTN.

3. Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý đối tượng lập dự toán đóng BHXH, BHYT, hỗ trợ một lần mức đóng cho các đối tượng theo phân cấp, cùng với thời gian lập dự toán ngân sách hàng năm.

Điều 8. Cục Thuế tỉnh:

1. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, hàng năm cung cấp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội số liệu các đơn vị sử dụng lao động có đăng ký mã số thuế (bao gồm tổng quỹ lương và số lao động hưởng tiền lương, tiền công của từng đơn vị quyết toán thuế) để quản lý mức đóng, số người đóng BHXH, BHYT, BHTN;

2. Yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động chấp hành, thực hiện đúng chế độ BHXH, BHYT, BHTN trong quá trình thực hiện công tác quản lý, thu thuế.

Điều 9. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

1. Hàng quý cung cấp cho Bảo hiểm xã hội tỉnh danh sách doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, doanh nghiệp hoạt động trở lại, doanh nghiệp giải thể, phá sản.

2. Phối hợp các sở, ngành tham mưu cho UBND tỉnh lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về BHXH, BHYT, BHTN vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Điều 10. Sở Giáo dục và Đào tạo:

1. Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện công tác tuyên truyền và hướng dẫn, đôn đốc thực hiện BHYT học sinh, sinh viên.

2. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố phối hợp với cơ quan BHXH cùng cấp làm tốt công tác giáo dục vận động học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm Luật BHYT; đảm bảo quyền lợi BHYT cho học sinh, sinh viên; thực hiện tốt công tác thu, nộp bảo hiểm BHYT; quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ chăm sóc sức khỏe ban đầu trong công tác y tế trường học; đảm bảo công tác quyết toán quỹ chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định.

3. Phối hợp với Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHYT tại các trường học; tổ chức tổng kết và khen thưởng các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong việc chấp hành quy định về BHYT cho học sinh, sinh viên.

Điều 11. Sở Nội vụ:

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc giải quyết chế độ BHXH đối với cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh quản lý.

Điều 12. Sở Thông tin và Truyền thông:

1. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, các sở, ngành liên quan thực hiện công tác truyền thông chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

2. Chỉ đạo, định hướng các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

Điều 13. Sở Tư pháp:

1. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện tuyên truyền pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

2. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nói chung, ưu tiên việc hỗ trợ pháp lý về BHXH, BHYT, BHTN.

Điều 14. Thanh tra tỉnh:

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các ngành liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; xử lý hoặc kiến nghị cơ quan thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

Điều 15. Công an tỉnh:

1. Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

2. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện các nội dung phối hợp công tác theo Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm và Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo vệ trật tự quản lý kinh tế và đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại các đơn vị thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 16. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tư vấn và giải đáp các chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trong phạm vi quản lý.

2. Phối hợp với các cơ quan nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tại cá doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Điều 17. Liên đoàn Lao động tỉnh:

1. Phối hợp với các cơ quan nhà nước thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong hệ thống công đoàn và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tham gia quá trình triển khai, tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN và hoạt động kiểm tra, giám sát, đảm bảo quyền lợi chính đáng, đầy đủ, hợp pháp cho người lao động.

2. Chỉ đạo tổ chức công đoàn các cấp tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN ở các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Điều 18. UBND các huyện và thành phố:

1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2. Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý nhà nước về BHXH, BHYT trên địa bàn; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, nhất là đối với các đơn vị nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN lớn, kéo dài làm ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ cho người lao động.

3. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020; thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân.

4. Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT cấp huyện và chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện BHYT ở cơ sở.

5. Hằng năm, giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT cho các xã, phường, thị trấn cùng với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác trong quản lý nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định:

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Điều 20. Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, đề nghị các đơn vị phối hợp có hiệu quả với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế trong việc tuyên truyền, vận động, giám sát, đôn đốc thực hiện Luật BHYT, hướng tới thực hiện BHYT toàn dân.

Điều 21. Lập dự toán ngân sách đóng, hỗ trợ đóng BHYT, BHTN:

Hàng năm, cùng thời gian lập dự toán ngân sách nhà nước:

1. Đơn vị sử dụng lao động được ngân sách địa phương bảo đảm toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động thường xuyên; cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội; cơ quan Bảo hiểm xã hội; Hội đồng nhân dân các cấp; Ủy ban nhân dân cấp xã lập dự toán ngân sách đóng BHYT cho các nhóm đối tượng theo đúng quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 4, Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT.

2. Cơ quan Tài chính các cấp chủ trì phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội cùng cấp lập dự toán mức ngân sách hỗ trợ quỹ BHTN (theo phân cấp tại khoản 1, Điều 3, Thông tư số 96/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ BHTN) trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định hiện hành về lập và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước.

Điều 22. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, sơ kết, tổng kết

Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm nhằm triển khai công tác quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

2. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết chuyên đề, giai đoạn việc thực hiện BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Điều 23. Rà soát, đối chiếu các văn bản pháp luật; hướng dẫn nghiệp vụ về BHXH, BHYT, BHTN

1. Căn cứ kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan Trung ương hoặc trong trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hoặc giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, địa phương rà soát, đối chiếu, tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, hằng năm xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhà nước và thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho các cơ quan, đơn vị liên quan; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lãnh đạo và người làm công tác BHXH, BHYT, BHTN trong các đơn vị sử dụng lao động, cơ sở khám chữa bệnh BHYT.

Điều 24. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về BHXH, BHYT, BHTN

1. Khi nhận được đơn, thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân, theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của mình, cơ quan có liên quan tiếp nhận phải thụ lý để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết thì kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật khiếu nại, tố cáo, Luật tiếp công dân.

2. Đối với những trường hợp đơn, thư do cấp trên chuyển xuống, cơ quan được giao nhiệm vụ phải thụ lý, giải quyết và báo cáo kết quả giải quyết cho cơ quan cấp trên. Trường hợp nội dung giải quyết liên quan đến nhiều cơ quan thì cơ quan chủ trì có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan để thống nhất hướng giải quyết; nếu yêu cầu giải quyết vượt thẩm quyền thì báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cơ quan cấp trên có thẩm quyền giải quyết.

Điều 25. Tổ chức họp giao ban nhằm tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, phát sinh

1. Căn cứ tình hình thực tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, định kỳ hàng năm hoặc 6 tháng tổ chức họp giao ban với sự tham gia của đại diện các cơ quan, tổ chức liên quan nhằm giải quyết, tháo gỡ những vấn đề tồn tại, hạn chế lớn, những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện công tác quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị để giải quyết những vấn đề lớn, có ý kiến khác nhau giữa các sở, ban, ngành, địa phương hoặc lấy ý kiến của các sở, ban, ngành, địa phương để quyết định nội dung chương trình, kế hoạch của tỉnh về BHXH, BHYT, BHTN.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 26. Kinh phí, nguồn nhân lực thực hiện hoạt động phối hợp

1. Kinh phí phục vụ công tác phối hợp thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN từ nguồn ngân sách trong dự toán hằng năm được các cấp có thẩm quyền phân bổ cho từng đơn vị theo nhiệm vụ được phân công, phân cấp.

2. Cơ quan có chức năng phối hợp thực hiện theo quy chế này, giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc, bộ phận chuyên môn và phân công công chức, viên chức thực hiện có hiệu quả những nội dung công tác quy định tại Quy chế này.

Điều 27. Chế độ báo cáo

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh:

a) Có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này;

b) Trên cơ sở Quy chế này, xây dựng các Quy chế phối hợp liên ngành nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong từng lĩnh vực cụ thể;

c) Chủ động phối hợp Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc, báo cáo thường xuyên với UBND tỉnh về tình hình, kết quả triển khai quy chế.

2. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 24/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 Quy chế phối hợp công tác trong thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.097

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.58.199
server251