Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 215/QĐ-BHXH năm 2012 về Chương trình hành động triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 215/QĐ-BHXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Lê Bạch Hồng
Ngày ban hành: 20/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 215/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 03/01/2012 CỦA CHÍNH PHỦ

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Nghị định số 116/2011/NĐ-CP ngày 14/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định số 94/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2012;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 (nội dung Chương trình hành động đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- TGĐ và các Phó TGĐ;
- Lưu VT, KHTC (3b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 03/01/2012 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 215/QĐ-BHXH ngày 20 tháng 02 năm 2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Năm 2012, Chính phủ chủ trương tiếp tục thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với các nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Mục tiêu

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) với các đối tượng tham gia và thụ hưởng, thực hiện lộ trình BHXH cho mọi người lao động vào năm 2020 và BHYT toàn dân vào năm 2014, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trong phát triển kinh tế - xã hội.

2. Chỉ tiêu

Hoàn thành các chỉ tiêu dự toán năm 2012 được Thủ tướng Chính phủ giao, cụ thể là:

2.1. Tổng thu các quỹ bảo hiểm: 120.517 tỷ đồng, trong đó:

a) Thu BHXH bắt buộc: 76.143 tỷ đồng

b) Thu BHXH tự nguyện: 250 tỷ đồng

c) Thu bảo hiểm thất nghiệp (BHTN): 6.783 tỷ đồng

d) Thu BHYT: 37.341 tỷ đồng

2.2. Tổng số chi các chế độ bảo hiểm: 120.488 tỷ đồng, trong đó:

a) Chi BHXH bắt buộc: 90.981 tỷ đồng, gồm:

- Chi từ nguồn Ngân sách nhà nước: 32.300 tỷ đồng

- Chi từ nguồn quỹ BHXH: 58.681 tỷ đồng

b) Chi BHXH tự nguyện: 52 tỷ đồng

c) Chi BHTN: 1.032 tỷ đồng

d) Chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT: 28.423 tỷ đồng

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Hoàn thành các đề án lớn trong năm 2012, cụ thể là:

1.1. Tập trung xây dựng, trình Chính phủ 03 đề án lớn:

- Đề án “Chiến lược phát triển ngành BHXH đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”;

- Đề án “Quy hoạch cơ sở vật chất ngành BHXH đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”;

- Đề án “Quản lý thuốc và vật tư y tế BHYT”.

1.2. Hoàn thành Đề án “Tổng kết tình hình thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 38-CT/TW của Ban Bí thư về BHYT”

- Tổng kết tình hình thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện chế độ BHXH;

- Sơ kết tình hình thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”;

- Phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng xây dựng và trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về công tác BHXH, BHYT trong giai đoạn mới; tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

1.3. Tham gia nội dung vào Đề án “Đảm bảo an sinh xã hội” trình Thủ tướng Chính phủ.

2. Phát triển nhanh đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời BHXH, BHYT, BHTN theo kế hoạch Chính phủ giao năm 2012

Ban Thu chỉ trì, BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương:

2.1. Triển khai hiệu quả các biện pháp phát triển nhanh đối tượng tham gia BHXH, BHYT

- BHXH các địa phương chủ động phối hợp Sở, Ngành liên quan rà soát các doanh nghiệp và đối tượng tham gia BHXH bắt buộc để xác định số thu sát với thực tế;

- Phối hợp các Hội, đoàn thể vận động phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện;

- Phát triển đối tượng tham gia BHYT bắt buộc theo lộ trình quy định của Luật BHYT.

2.2. Thực hiện thu đúng, thu đủ BHXH, BHYT, BHTN, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức dự toán năm 2012 do Thủ tướng Chính phủ giao.

2.3. Tăng cường đôn đốc kiểm tra công tác thu BHXH, BHYT, có các biện pháp hữu hiệu để giảm nhanh số nợ đọng BHXH, BHYT

- Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia, giảm nợ đọng BHXH, BHYT để các đơn vị dự toán phấn đấu thực hiện;

- Duy trì và phát huy hoạt động của Tổ Công tác liên ngành trong xử lý thu hồi nợ BHXH.

2.4. Quản lý, hướng dẫn, theo dõi và tổng hợp đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu dự toán thu BHXH, BHYT, BHTN.

3. Tổ chức chi trả kịp thời, đúng chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia; tăng cường quản lý công tác chi trả BHXH, BHYT, BHTN

Ban Chi chủ trì, Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Thực hiện chính sách BHYT và BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương:

3.1. Tăng cường quản lý đối tượng tham gia và thụ hưởng BHXH, BHTN, theo dõi chặt chẽ sự biến động tăng, giảm đối tượng trên địa bàn quản lý, kiên quyết khắc phục tình trạng tiêu cực lạm dụng chính sách BHXH, BHYT, BHTN, kiến nghị cấp có thẩm quyền về những bất cập nảy sinh trong quá trình thực hiện để có hướng sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách cho phù hợp;

3.2. Đảm bảo đầy đủ và kịp thời kinh phí để các đơn vị có đủ nguồn chi trả trợ cấp BHXH, BHYT, BHTN cho các đối tượng thụ hưởng;

3.3. Quản lý chặt chẽ công tác chi trả, đảm bảo an toàn tiền mặt trong công tác chi trả, tiếp tục thực hiện thí điểm hình thức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống Bưu điện nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ đối tượng thụ hưởng các chế độ BHXH, BHTN, góp phần đảm bảo an sinh xã hội;

3.4. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT, kiên quyết khắc phục tình trạng bội chi quỹ khám, chữa bệnh tại một số địa phương, phấn đấu để quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2012 tiếp tục có kết dư, dự phòng;

3.5. Quản lý, hướng dẫn, theo dõi và tổng hợp đánh giá việc thực hiện chi tiêu dự toán chi BHXH, BHYT, BHTN.

4. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, đặt trọng tâm vào quản lý thu, chi các chế độ BHXH, BHYT, BHTN

Ban Chi chủ trì, BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương:

4.1. Hoàn chỉnh các văn bản hướng dẫn thực hiện quản lý tài chính của Ngành theo quy định tại Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với BHXH Việt Nam;

4.2. Trình Bộ Tài chính ban hành chế độ kế toán BHXH mới phù hợp với quy định của Nhà nước và thực tiễn hoạt động của Ngành;

4.3. Thực hiện công khai tài chính, tài sản trong toàn Ngành; hướng dẫn thực hiện công khai dự toán, quyết toán, mua sắm tài sản, vật tư hàng hóa tại các đơn vị để thực hiện thống nhất trong toàn Ngành;

4.4. Bố trí kinh phí chặt chẽ, tiết kiệm tối đa trong chi tiêu hành chính, tiết kiệm tối thiểu 10% chi thường xuyên theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;

4.5. Tăng cường kiểm tra công tác tài chính để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời những vấn đề nảy sinh;

4.6. Tiếp tục rà soát quá trình triển khai thực hiện quản lý tài chính; kiến nghị cấp có thẩm quyền về những bất cập nảy sinh trong quá trình thực hiện để có hướng sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách.

5. Quản lý công tác đầu tư xây dựng cơ bản

5.1. Toàn Ngành thực hiện nghiêm túc việc rà soát bố trí kinh phí cho các dự án xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản trang thiết bị thật cấp thiết, trước hết là các đơn vị chia tách, đang đi thuê, mượn trụ sở để làm việc; kiên quyết không bố trí vốn dàn trải, kéo dài; đẩy nhanh tiến độ các dự án đang thi công để sớm đưa vào sử dụng. Sử dụng vốn đúng mục đích, đúng đối tượng, tiết kiệm và có hiệu quả. Chấp hành đúng quy định của pháp luật về chế độ quản lý tài chính đầu tư phát triển;

5.2. Các chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án có trách nhiệm kiểm tra, giám sát chặt chẽ các nhà đầu tư thực hiện tiến độ, chất lượng, sớm đưa công trình vào hoạt động đảm bảo hiệu quả, quản lý sử dụng và thanh quyết toán vốn xây dựng cơ bản kịp thời, đúng quy định.

6. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền

6.1. Đổi mới phương thức và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền hiệu quả đến các nhóm đối tượng tham gia BHXH, BHYT;

6.2. Phát huy năng lực của Tạp chí Bảo hiểm xã hội, Báo Bảo hiểm xã hội; khai thác có hiệu quả Trang tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

7. Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngành BHXH

7.1. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị định số 116/2011/NĐ-CP ngày 14/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam;

7.2. Đẩy mạnh công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; tuyển dụng cán bộ có chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của Ngành.

8. Cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng

Các Ban nghiệp vụ, BHXH các tỉnh, thành phố, các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương:

8.1. Hoàn thành và áp dụng Bộ Thủ tục hành chính theo phương án đơn giản hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

8.2. Tiếp tục thực hiện các nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động của BHXH các cấp, cụ thể là trong mua sắm trang bị tài sản, tổ chức hội nghị, hội thảo, tổ chức các đoàn đi công tác trong và ngoài nước, thực hiện tiết kiệm 10% chi phí hành chính theo quy định;

8.3. Hưởng ứng tích cực cuộc thi “Chung tay cải cách thủ tục hành chính” do Văn phòng Chính phủ phối hợp với Hội đồng tư vấn thủ tục cải cách hành chính phát động, nội dung dự thi tập trung vào chuyên môn nghiệp vụ của Ngành cũng như thái độ, tác phong phục vụ nhân dân.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ vào Chương trình hành động này và Chương trình công tác năm 2012 của đơn vị, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

1. Khẩn trương xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện ngay trong tháng 2 năm 2012 chương trình hành động cụ thể của đơn vị, trong đó xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu theo kế hoạch được giao để có biện pháp chủ động quản lý, điều hành thực hiện kế hoạch về nhiệm vụ, thời gian, gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Văn phòng) trước ngày 27 tháng 02 năm 2012 để theo dõi, giám sát;

2. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện chương trình công tác đã đề ra, tổ chức giao ban hàng tháng để kiểm điểm tình hình thực hiện chương trình hành động của đơn vị;

3. Chủ động xây dựng và triển khai chương trình công tác liên ngành với Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội, Bộ Y tế và các ngành có liên quan để tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2012;

4. Phát động phong trào thi đua thiết thực, cụ thể đến từng đơn vị và cá nhân thực hiện nhiệm vụ năm 2012 trong toàn ngành./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 215/QĐ-BHXH năm 2012 về Chương trình hành động triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.447

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.208.0