Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1436/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 34/CT-TTg về tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội do tỉnh Sơn La ban hành

Số hiệu: 1436/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 31/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1436/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 31 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 34/CT-TTG NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

Căn cứ Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện;

Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020;

Thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội;

Căn cứ Kế hoạch số 1279/KH-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 131/TTr-SLĐTBXH ngày 26 tháng 5 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Liên đoàn Lao động tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Hội LHPN tỉnh; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh;
- Các huyện ủy, thành ủy; HĐND các huyện/tp;
-
Bưu điện tỉnh;
- Báo Sơn La; Đài PT-TH tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cục Thuế tỉnh; Cục Thống kê tỉnh (t/h);
- CVP, PCVPUBND tỉnh PTVHXH;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX. NQ, 62 bản.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 34/CT-TTG NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh Sơn La)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân về chính sách bảo hiểm xã hội (sau đây viết tắt là: BHXH). Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, tạo bước chuyển biến tích cực, toàn diện trong tổ chức thực hiện công tác BHXH tại địa phương.

1.2. Quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, nhóm giải pháp tại Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020.

1.3. Phấn đấu mục tiêu 15% lực lượng lao động tham gia BHXH, 10% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), 95,7% số người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) vào năm 2020 theo yêu cầu Nghị quyết số 15-NQ/TW, Nghị quyết số 21-NQ/TW và Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2016 đã đề ra.

2. Yêu cầu

2.1. Các cấp, các ngành có trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, nhóm giải pháp trong Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và các văn bản của các cấp, các ngành về triển khai thực hiện BHXH.

2.2. Quán triệt sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân về mục tiêu, quan điểm của Đảng, Nhà nước về chính sách và tầm quan trọng của chính sách BHXH trong hệ thống an sinh xã hội, tạo sự chuyển biến thực sự trong quá trình thực hiện tại địa phương.

2.3. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến kịp thời và triển khai thực hiện hiệu quả chính sách BHXH cho

các đối tượng người lao động, người sử dụng lao động và nhân dân.

II. MỤC TIÊU,GIẢI PHÁP

1. Mục tiêu chung

Thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, giải quyết kịp thời, đúng quy định các chế độ, chính sách BHXH cho đối tượng, đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH, thực hiện BHXH cho mọi người lao động, trong đó chú trọng tập trung tuyên truyền, vận động, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, đổi mới phương thức phục vụ trong giải quyết các chế độ, chính sách BHXH cho người lao động.

2. Mục tiêu cụ thể

Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể về BHXH. Mở rộng đối tượng tham gia BHXH phấn đấu đến năm 2020 đạt các chỉ tiêu sau:

2.1. Tham gia BHXH đạt 15% lực lượng lao động, bằng 88% đối tượng bắt buộc phải tham gia.

2.2. Tham gia BHTN đạt 10% lực lượng lao động, bằng 98,8% đối tượng bắt buộc phải tham gia.

3. Giải pháp thực hiện

3.1. Đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền và tổ chức đoàn thể chính trị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền, vận động thực hiện hiệu quả Luật BHXH, Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.

3.2. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa các sở, ban, ngành trong triển khai kế hoạch, tổ chức thực hiện Luật BHXH;

3.3. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền theo hướng thường xuyên và liên tục, đổi mới trong nội dung với nhiều hình thức tuyên truyền nhằm bảo đảm các đối tượng được tiếp cận đầy đủ thông tin, qua đó nâng cao nhân thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và mọi người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của Luật BHXH.

3.4. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác điều hành, quản lý BHXH.

3.5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sách BHXH của cơ quan quản lý nhà nước ở các cấp; thực hiện nghiêm các biện pháp xử phạt theo quy định, xử lý những cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật về BHXH.

3.6. Tổ chức đánh giá, thực hiện việc sơ kết, tổng kết, đánh giá định kỳ trong quá trình thực hiện pháp luật về BHXH để kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ

sung các giải pháp thực hiện.

3.7. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn UBND các huyện, thành phố hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu năm 2017; tham mưu chỉ tiêu phát triển đối tượng BHXH giai đoạn 2018 - 2020, trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh. Đưa chỉ tiêu tham gia BHXH là một trong những chỉ tiêu pháp lệnh đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2016 tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1.1. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng chỉ tiêu tham gia BHXH giai đoạn 2018 - 2020, trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành chỉ tiêu kế hoạch nhà nước của địa phương.

1.2. Hướng dẫn, chấn chỉnh công tác kê khai lao động của các doanh nghiệp; yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện kê khai việc sử dụng lao động và tham gia BHXH cho người lao động theo đúng quy định.

1.3. Phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, tập trung các giải pháp tuyên truyền, vận động, đối thoại, chính sách với người lao động, người sử dụng lao động.

1.4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về BHXH, trong đó tập trung thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các đơn vị, doanh nghiệp cố tình không đóng, chưa đóng hết số người lao động, nợ đóng BHXH.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

2.1. Chia sẻ thông tin, dữ liệu về đăng ký, thành lập các doanh nghiệp mới để Bảo hiểm xã hội tỉnh nắm bắt theo dõi khai thác mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đăng ký lao động theo quy định,

2.2. Hàng năm, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng, đề xuất phương án rà soát, xử lý đối với các doanh nghiệp được cấp phép hoạt động nhưng không tham gia BHXH cho người lao động.

2.3. Tổng hợp chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh.

3. Cục Thuế tỉnh

Phối hợp cùng với Bảo hiểm xã hội tỉnh:

3.1. Kết nối thông tin dữ liệu, trao đổi thông tin tự động liên quan đến đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động; số lao động đang làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3.2. Kiểm tra, rà soát lao động, quỹ tiền lương của doanh nghiệp đã quyết toán tài chính, đối chiếu với lao động, quỹ tiền lương kê khai tham gia BHXH của doanh nghiệp.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và dành thời lượng phù hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT, nhất là về trách nhiệm và quyền lợi của người sử dụng lao động, người lao động khi tham gia BHXH.

5. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh

Chỉ đạo tổ chức công đoàn các cấp tăng cường tuyên truyền, vận động người lao động tham gia BHXH, giám sát việc thực thi pháp luật tại các đơn vị, doanh nghiệp; thực hiện khởi kiện ra Tòa án đối với hành vi vi phạm pháp luật về BHXH gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

Tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện chính sách BHXH; tuyên truyền, vận động người lao động tham gia BHXH tự nguyện.

7. Bảo hiểm xã hội tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2016, chỉ đạo của UBND tỉnh và chức năng nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, đầy đủ các nhiệm vụ:

7.1. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chỉ tiêu phát triển đối tượng BHXH năm 2017; xây dựng chỉ tiêu tham gia BHXH giai đoạn 2018 - 2020 (chi tiết từng năm 2018, 2019, 2020), trình HĐND, UBND tỉnh ban hành trong chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội của địa phương;

7.2. Chỉ đạo cơ quan bảo hiểm các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHTN trên địa bàn tỉnh để đôn đốc, yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH bắt buộc đầy đủ cho người lao động. Kết nối thông tin, dữ liệu với các sở, ban, ngành liên quan quản lý, theo dõi đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động, doanh nghiệp thành lập mới; người lao động đang làm việc thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn, tiến tới thực hiện giao dịch điện tử đối với tất cả các hoạt động trong lĩnh vực BHXH, BHYT và BHTN.

7.3. Triển khai đồng bộ có hiệu quả các hình thức thông tin, tuyên truyền về chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT.

7.4. Thanh tra chuyên ngành việc đóng BHXH, trong đó tập trung thanh tra các đơn vị, doanh nghiệp đang cố tình không đóng, nợ đóng BHXH, chưa tham gia đầy đủ cho số lao động thuộc diện phải tham gia BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT.

7.5. Đổi mới cơ chế tổ chức thực hiện, chuyển đổi tác phong phục vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hệ thống quản lý BHXH; cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ đảm bảo việc giải quyết các chế độ BHXH đầy đủ, kịp thời đúng quy định của pháp luật.

7.6. Xây dựng kế hoạch, giải pháp mở rộng mạng lưới đại lý thu BHXH tự nguyện; có giải pháp khuyến khích các địa phương vận động, phát triển đối tượng tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Căn cứ thẩm quyền, trách nhiệm, địa bàn quản lý, tập trung triển khai thực hiện các nội dung sau:

8.1. Xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm đạt được chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH đã đặt ra.

8.2. Chỉ đạo các cơ quan chức năng ở địa phương thực hiện các giải pháp quản lý chặt chẽ số doanh nghiệp đang hoạt động, số lao động đang làm việc và số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc;

8.3. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường tính tuân thủ trong tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc, yêu cầu doanh nghiệp tham gia BHXH bắt buộc đầy đủ cho người lao động;

8.4. Xây dựng kế hoạch triển khai, đôn đốc, chỉ đạo và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH; đặc biệt là tăng cường vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình;

8.5. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo về thực hiện chỉ tiêu phát triển BHXH theo Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh. Hàng tháng, tổng hợp kết quả triển khai trong Báo cáo kinh tế - xã hội./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1436/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 34/CT-TTg về tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội do tỉnh Sơn La ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


486

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.49