Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Quyết định 1075/QĐ-UBND chế độ bảo hiểm y tế Cựu chiến binh theo 150/2006/NĐ-CP Hưng Yên 2016

Số hiệu: 1075/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Nguyễn Duy Hưng
Ngày ban hành: 08/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1075/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 08 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI CỰU CHIẾN BINH THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 150/2006/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh; Thông tư liên lịch số 10/2007/TTLT-BLĐTB&XH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25/7/2007 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Hội Cựu chiến binh Việt Nam - Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 150/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 78/TTr - LĐTBXH ngày 18/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách 27 trường hợp được hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh đã tham gia kháng chiến từ ngày 30/4/1975 trở về trước theo quy định tại Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ (Có phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của các đối tượng có tên tại Điều 1 Quyết định này để giải quyết chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Việc tổ chức mua, cấp thẻ bảo hiểm y tế; kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế; chế độ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và của tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Mỹ Hảo, Kim Động: Phù Cừ, Yên Mỹ và thành phố Hưng Yên; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Hội Cựu chiến binh tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX
S.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Hưng

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG CỰU CHIẾN BINH THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 150/2006/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ
(Kèm theo Quyết định số: 1075/QĐ-UBND ngày 08/6/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên)

TT

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

1

Nguyễn Nguyên Lâm

1952

Cẩm Xá - Mỹ Hảo

Cẩm Xá - Mỹ Hảo

TTYT huyện Mỹ Hảo

2

Đặng Thị Vực

1942

Cẩm Xá - Mỹ Hảo

Cẩm Xá - Mỹ Hảo

TTYT huyện Mỹ Hảo

3

Nguyễn Văn Bính

14/09/1956

Minh Đức - Mỹ Hảo

Minh Đức - Mỹ Hảo

TTYT huyện Mỹ Hảo

4

Bùi Đình thép

1954

Minh Đức - Mỹ Hảo

Minh Đức - Mỹ Hảo

TTYT huyện Mỹ Hảo

5

Vũ Đình Thích

03/03/1956

Minh Đức - Mỹ Hảo

Minh Đức - Mỹ Hảo

TTYT huyện Mỹ Hảo

6

Dương Huy Phát

12/01/1955

Minh Đức - Mỹ Hảo

Minh Đức - Mỹ Hảo

TTYT huyện Mỹ Hảo

7

Dương Minh Hải

14/08/1957

Minh Đức - Mỹ Hảo

Minh Đức - Mỹ Hảo

TTYT huyện Mỹ Hảo

8

Tạ Quang Tại

02/08/1953

Minh Đức - Mỹ Hảo

Minh Đức - Mỹ Hảo

TTYT huyện Mỹ Hảo

9

Lý Xuân Mỗ

10/08/1946

Toàn Thắng - Kim Động

Toàn Thắng - Kim Động

TTY tế huyện Kim Động

10

Hoàng Minh Tuấn

2/7/1949

Chính Nghĩa - Kim Động

Chính Nghĩa - Kim Động

TTY tế huyện Kim Động

11

Nguyễn Mạnh Hùng

5/1957

Vĩnh Xá - Kim Động

Vĩnh Xá - Kim Động

TTY tế huyện Kim Động

12

Vũ Thị Kim Vịnh

1931

Minh Tân - Phù Cừ

Minh Tân - Phù Cừ

TTYT huyện Phù Cừ

13

Nguyễn Thị Thanh Nghị

20/10/1955

Đình Cao - Phù Cừ

Đình Cao - Phù Cừ

TTYT huyện Phù Cừ

14

Hoàng Trọng Sỹ

5/9/1955

Thanh Long - Yên Mỹ

Thị Trấn Yên Mỹ - Yên Mỹ

TT Y Tế huyện Yên Mỹ

15

Nguyễn Đức Minh

5/20/1946

Thị Trấn Yên Mỹ - Yên Mỹ

Thị Trấn Yên Mỹ - Yên Mỹ

TT Y Tế huyện Yên Mỹ

16

Nguyễn Quốc Văn

9/18/1958

Thị Trấn Yên Mỹ - Yên Mỹ

Thị Trấn Yên Mỹ - Yên Mỹ

TT Y Tế huyện Yên Mỹ

17

Ngô Công Chức

12/24/1945

Trung Hòa - Yên Mỹ

Trung Hòa - Yên Mỹ

TT Y Tế huyện Yên Mỹ

18

Nguyễn Văn Hưởng

6/1/1955

Lý Thường Kiệt -Yên Mỹ

Lý Thường Kiệt -Yên Mỹ

TT Y Tế huyện Yên Mỹ

19

Lưu Đình Thành

1954

Liêu Xá - Yên Mỹ

Liêu Xá - Yên Mỹ

TT Y Tế huyện Yên Mỹ

20

Vũ Hữu Diệu

9/10/1937

Liêu Xá - Yên Mỹ

Liêu Xá - Yên Mỹ

TT Y Tế huyện Yên Mỹ

21

Trần Quang Cương

5/9/1952

Tân Lập - Yên Mỹ

Tân Lập - Yên Mỹ

TT Y Tế huyện Yên Mỹ

22

Nguyễn Văn Hiển

5/17/1956

Trung Hưng - Yên Mỹ

Trung Hưng - Yên Mỹ

TT Y Tế huyện Yên Mỹ

23

Trịnh Văn Ý

10/11/1943

Hồng Nam - TP Hưng Yên

Hồng Nam - TP Hưng Yên

BVĐK Hưng Hà

24

Phạm Văn Thụy

13/8/1953

Hùng Cường - TP Hưng Yên

Hùng Cường - TP Hưng Yên

BVĐK Hưng Hà

25

Nguyễn Văn Mầu

1/1/1955

Trung Nghĩa - TP Hưng Yên

Trung Nghĩa - TP Hưng Yên

BVĐK Hưng Hà

26

Tạ Văn Thân

1/1/1941

Phú Cường - TP Hưng Yên

Phú Cường - TP Hưng Yên

BVĐK Hưng Hà

27

Bùi Văn Thành

1/1/1953

Phú Cường - TP Hưng Yên

Phú Cường - TP Hưng Yên

BVĐK Hưng Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1075/QĐ-UBND ngày 08/06/2016 thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP do tỉnh Hưng Yên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.602

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.15.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!