Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 68/2016/NQ-HĐND về bảng giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Số hiệu: 68/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Đặng Tuyết Em
Ngày ban hành: 19/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/2016/NQ-HĐND

Kiên Giang, ngày 19 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH BẢNG GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc;

Xét Tờ trình số 185/TTr-UBND  ngày 22 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bảng giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Báo cáo thẩm tra số 45/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành bảng giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

2. Đối tượng áp dụng

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và các cá nhân sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

3. Mức thu

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán Quỹ bảo hiểm y tế được ban hành kèm theo Nghị quyết này và áp dụng thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

4. Sử dụng nguồn thu

Số tiền thu được từ các nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, sau khi trang trải các khoản chi phí, nộp thuế và các khoản nộp khác theo quy định, toàn bộ số còn lại được sử dụng theo quy định hiện hành về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 2. Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Khóa IX, Kỳ họp thứ ba thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 29 tháng 12 năm 2016.

 

 

CHỦ TỊCH
Đặng Tuyết Em

 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ

(Kèm theo Nghị quyết số 68/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Đồng

STT

DANH MỤC DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

MỨC GIÁ

GHI CHÚ

1

3

7

 

 

TỈ LỆ BÌNH QUÂN CHUNG

 

 

 

PHẦN A: KHUNG GIÁ KHÁM BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHỎE

 

KHÁM LÂM SÀNG CHUNG, KHÁM CHUYÊN KHOA

 

Việc xác định và tính số lần khám bệnh thực hiện theo quy định của Bộ Y tế

1

Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I

 

 

 

 Phòng khám bệnh có máy lạnh

20.000

 

 

 Phòng khám bệnh không có máy lạnh

19.000

 

2

Bệnh viện hạng II

 

 

 

 Phòng khám bệnh có máy lạnh

15.000

 

 

 Phòng khám bệnh không có máy lạnh

14.000

 

3

Bệnh viện hạng III

10.000

 

4

Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng, các phòng khám đa khu vực

7.000

 

5

Trạm y tế xã

5.000

 

6

Khám, cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang)

 

 

 

Có điều hòa nhiệt độ

100.000

 

 

Không điều hòa nhiệt độ

96.000

 

7

Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang)

 

 

 

Có điều hòa nhiệt độ

100.000

 

 

Không điều hòa nhiệt độ

97.000

 

8

Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động

 

 

 

Có điều hòa nhiệt độ 3 YT

300.000

 

 

Không điều hòa nhiệt độ 3 YT

290.000

 

 

PHẦN B: KHUNG GIÁ MỘT NGÀY GIƯỜNG BỆNH

 

 

9

Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU), chưa bao gồm chi phí máy thở nếu có

335.000

Áp dụng đối với bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, hạng II

 

Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu (chưa bao gồm chi phí sử dụng máy thở nếu có)

 

Giá ngày giường điều trị tại Phần B Phụ lục này tính cho 01 người/01 ngày giường điều trị. Trường hợp phải nằm ghép 02 người/01 giường thì chỉ được thu tối đa 50%, trường hợp nằm ghép từ 03 người trở lên thì chỉ được thu tối đa 30% mức thu ngày giường đi

10

Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I

150.000

 

11

Bệnh viện hạng II

100.000

 

12

Bệnh viện hạng III

70.000

 

13

Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng

50.000

 

 

Ngày giường bệnh Nội khoa:

 

 

 

Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Thần kinh, Nhi, Tiêu hóa, Thận học; Nội tiết;

14

Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I

 

 

 

Ngày giường bệnh nội khoa có điều hòa nhiệt độ

80.000

 

 

Ngày giường bệnh nội khoa không có điều hòa nhiệt độ

78.000

 

15

Bệnh viện hạng II

 

 

 

Ngày giường bệnh nội khoa có điều hòa nhiệt độ

65.000

 

 

Ngày giường bệnh nội khoa không có điều hòa nhiệt độ

62.000

 

16

Bệnh viện hạng III

40.000

 

17

Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng

30.000

 

 

Loại 2: Các Khoa: Cơ – Xương - Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai – Mũi - Họng, Mắt, Răng- Hàm - Mặt, Ngoại, Phụ - Sản không mổ

18

Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I

 

 

 

Có điều hòa nhiệt độ

70.000

 

 

Không điều hòa nhiệt độ

69.000

 

19

Bệnh viện hạng II

 

 

 

Có điều hòa nhiệt độ

50.000

 

 

Không điều hòa nhiệt độ

48.000

 

20

Bệnh viện hạng III

35.000

 

21

Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng

23.000

 

 

Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng

 

 

22

Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I

 

 

 

Có điều hòa nhiệt độ

50.000

 

 

Không điều hòa nhiệt độ

48.000

 

23

Bệnh viện hạng II

 

 

 

Có điều hòa nhiệt độ

35.000

 

 

Không điều hòa nhiệt độ

33.000

 

24

Bệnh viện hạng III

25.000

 

25

Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng

20.000

 

 

Ngày giường bệnh ngoại khoa; bỏng

 

 

 

Loại 1: Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3 - 4 trên 70% diện tích cơ thể

26

Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I

 

 

 

Có điều hòa nhiệt độ

145.000

 

 

Không điều hòa nhiệt độ

141.000

 

27

Bệnh viện hạng II

 

 

 

Có điều hòa nhiệt độ

120.000

 

 

Không điều hòa nhiệt độ

118.000

 

 

Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3 - 4 từ 25 - 70% diện tích cơ thể

28

Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I

 

 

 

Có điều hòa nhiệt độ

120.000

 

 

Không điều hòa nhiệt độ

117.000

 

29

Bệnh viện hạng II

 

 

 

Có điều hòa nhiệt độ

80.000

 

 

Không điều hòa nhiệt độ

79.000

 

30

Bệnh viện hạng III

 

 

 

Có điều hòa nhiệt độ

60.000

 

 

Không điều hòa nhiệt độ

58.000

 

 

Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3 - 4 dưới 25% diện tích cơ thể

 

 

31

Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I

 

 

 

Có điều hòa nhiệt độ

95.000

 

 

Không điều hòa nhiệt độ

92.000

 

32

Bệnh viện hạng II

 

 

 

Có điều hòa nhiệt độ

75.000

 

 

Không điều hòa nhiệt độ

73.000

 

33

Bệnh viện hạng III

 

 

 

Có điều hòa nhiệt độ

50.000

 

 

Không điều hòa nhiệt độ

48.000

 

 

Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể

34

Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I

 

 

 

Có điều hòa nhiệt độ

75.000

 

 

Không điều hòa nhiệt độ

72.000

 

35

Bệnh viện hạng II

 

 

 

Có điều hòa nhiệt độ

50.000

 

 

Không điều hòa nhiệt độ

48.000

 

36

Bệnh viện hạng III

35.000

 

37

Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng

28.000

 

38

Các phòng khám đa khoa khu vực

20.000

 

39

Ngày giường bệnh tại trạm y tế xã

12.000

 

 

PHẦN C: KHUNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM

 

CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH

 

 

 

SIÊU ÂM:

 

 

40

Siêu âm

35.000

 

41

Siêu âm Doppler màu tim 4 D (3D REAL TIME)

370.000

 

42

Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu qua thực quản

680.000

 

43

Siêu âm trong lòng mạch hoặc Đo dự trữ lưu lượng động mạch vành FFR

 

2.050.000

Chưa bao gồm bộ đầu dò siêu âm, bộ dụng cụ đo dự trữ lưu lượng động mạch vành và các dụng cụ để đưa vào lòng mạch

 

CHIẾU, CHỤP X-QUANG

 

 

 

CHỤP X-QUANG CÁC CHI

 

 

44

Các ngón tay hoặc ngón chân

36.000

 

45

Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (một tư thế)

36.000

 

46

Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (hai tư thế)

42.000

 

47

Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (một tư thế)

36.000

 

48

Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (hai tư thế)

42.000

 

49

Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (một tư thế)

42.000

 

50

Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (hai tư thế)

42.000

 

51

Khung chậu

42.000

 

 

CHỤP X-QUANG VÙNG ĐẦU

 

 

52

Xương sọ (một tư thế)

36.000

 

53

Xương chũm, mỏm châm

36.000

 

54

Xương đá (một tư thế)

36.000

 

55

Khớp thái dương - hàm

36.000

 

56

Chụp ổ răng

36.000

 

 

CHỤP X-QUANG CỘT SỐNG

 

 

57

Các đốt sống cổ

36.000

 

58

Các đốt sống ngực

42.000

 

59

Cột sống thắt lưng - cùng

42.000

 

60

Cột sống cùng - cụt

42.000

 

61

Chụp 2 đoạn liên tục

42.000

 

62

Đánh giá tuổi xương: Cổ tay, đầu gối

36.000

 

 

CHỤP X-QUANG VÙNG NGỰC

 

 

63

Tim phổi thẳng

42.000

 

64

Tim phổi nghiêng

42.000

 

65

Xương ức hoặc xương sườn

42.000

 

 

CHỤP X-QUANG HỆ TIẾT NIỆU, ĐƯỜNG TIÊU HÓA VÀ ĐƯỜNG MẬT

66

Chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị

42.000

 

67

Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV)

395.000

 

68

Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang

385.000

 

69

Chụp bụng không chuẩn bị

42.000

 

70

Chụp thực quản có uống thuốc cản quang

87.000

 

71

Chụp dạ dày - tá tràng có uống thuốc cản quang

102.000

 

72

Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang

142.000

 

 

MỘT SỐ KỸ THUẬT CHỤP X-QUANG KHÁC

 

 

73

Chụp tử cung - vòi trứng (bao gồm cả thuốc)

265.000

 

74

Chụp tủy sống có tiêm thuốc

295.000

 

75

Chụp vòm mũi họng

42.000

 

76

Chụp ống tai trong

42.000

 

77

Chụp họng hoặc thanh quản

42.000

 

78

Chụp CT Scanner đến 32 dãy (chưa bao gồm thuốc cản quang)

500.000

 

79

Chụp CT Scanner đến 32 dãy (bao gồm cả thuốc cản quang)

870.000

 

80

Chụp mạch máu (mạch não, chi, tạng, động mạch chủ, động mạch phổi…) số hóa xóa nền (DSA)

5.100.000

Bao gồm toàn bộ chi phí chụp, chưa tính can thiệp

81

Chụp động mạch vành hoặc thông tim chụp buồng tim dưới DSA

5.100.000

 

82

Chụp và can thiệp tim mạch (van tim, tim bẩm sinh, động mạch vành dưới  DSA

6.000.000

Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: Bóng, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật

83

Chụp và can thiệp mạch chủ bụng và mạch chi dưới DSA

8.250.000

Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp:

Bóng, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật

84

Các can thiệp đường  mạch máu cho các tạng dưới DSA (nút u gan, mạch phế quản, mạch mạc treo, u xơ tử cung, giãn tĩnh mạch sinh dục,…)

8.300.000

Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp:

Bóng, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật

85

Chụp, nút dị dạng và các bệnh lý mạch thần kinh dưới DSA (phình động mạch não, dị dạng thông động tĩnh mạch (AVM), thông động mạch cảnh xoang hang (FCC), thông động tĩnh mạch màng cứng (FD), mạch tủy, hẹp mạch, lấy huyết khối...)

8.842.000

Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp:

Bóng, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, hút huyết khối

86

Điều trị các tổn thương xương, khớp, cột sống và các tạng dưới DSA (đổ xi măng cột sống, điều trị các khối u tạng và giả u xương...)

2.300.000

(Chưa bao gồm vật tư tiêu hao đặc biệt: Kim chọc, xi măng, các vật liệu bơm, chất gây tắc)

87

Chụp X-quang số hóa 1 phim

58.000

 

88

Chụp X-quang số hóa 2 phim

83.000

 

89

Chụp X-quang số hóa 3 phim

108.000

 

90

Chụp tử cung - vòi trứng bằng số hóa

305.000

 

91

Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV)

465.000

 

92

Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) số hóa

420.000

 

93

Chụp thực quản có uống thuốc cản quang số hóa

155.000

 

94

Chụp dạ dày - tá tràng có uống thuốc cản quang số hóa

155.000

 

95

Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang số hóa

195.000

 

96

Chụp tủy sống có thuốc cản quang

415.000

 

97

Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy

2.130.000

Bao gồm cả thuốc cản quang

98

Chụp CT Scanner 64 dẫy đến 128 dãy không bơm thuốc cản quang

1.443.000

 

 

CÁC THỦ THUẬT, TIỂU THỦ THUẬT,   NỘI SOI

 

 

99

Thông đái

64.000

Bao gồm cả sonde

100

Thụt tháo phân

40.000

 

101

Chọc hút hạch hoặc u

58.000

Thủ thuật, còn xét nghiệm có giá riêng

102

Chọc hút tế bào tuyến giáp bằng kim nhỏ

74.000

 

103

Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi

97.000

 

104

Chọc rửa màng phổi

130.000

 

105

Chọc hút khí màng phổi

86.000

 

106

Thay rửa hệ thống dẫn lưu màng phổi

54.000

 

107

Rửa bàng quang (chưa bao gồm hóa chất)

117.000

 

108

Nong niệu đạo và đặt thông đái

144.000

Bao gồm cả Sonde

109

Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện, Plasma, Laser CO2 (tính cho 1-5 thương tổn)

125.000

 

110

Thận nhân tạo chu kỳ (quả lọc dây máu dùng 6 lần)

460.000

 

111

Lọc màng bụng liên tục thông thường (thẩm phân phúc mạc)

300.000

 

112

Lọc màng bụng liên tục 24 giờ bằng máy (thẩm phân phúc mạc)

740.000

 

113

Lọc màng bụng chu kỳ (01 ngày)

395.000

 

114

Sinh thiết da

80.000

 

115

Sinh thiết hạch, u

130.000

 

116

Thủ thuật sinh thiết tủy xương (chưa tính kim sinh thiết)

110.000

 

117

Sinh thiết màng phổi

335.000

Bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần

118

Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm đường trực tràng

445.000

 

119

Nội soi ổ bụng

575.000

 

120

Nội soi ổ bụng có sinh thiết

675.000

Bao gồm cả kim sinh thiết

121

Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng ống mềm không sinh thiết

148.000

 

122

Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng ống mềm có sinh thiết

220.000

 

123

Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết

185.000

 

124

Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết

265.000

 

125

Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết

120.000

 

126

Nội soi trực tràng có sinh thiết

195.000

 

127

Nội soi bàng quang không sinh thiết

330.000

 

128

Nội soi bàng quang có sinh thiết

410.000

 

129

Nội soi bàng quang và gắp dị vật hoặc lấy máu cục…

680.000

Bao gồm cả chi phí kìm gắp dùng nhiều lần

130

Nội soi phế quản ống mềm gây tê

575.000

 

131

Điều trị tia xạ Cobalt /Rx (một lần, nhưng không thu quá 30 lần trong một đợt điều trị)

42.000

 

132

Dẫn lưu màng phổi tối thiểu

499.000

Bao gồm cả ống kendan

133

Mở khí quản

565.000

Bao gồm cả Canuyn

134

Sinh thiết thận dưới hướng dẫn của siêu âm

465.000

Bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần

135

Nội soi bàng quang - nội soi niệu quản

730.000

Bao gồm cả chi phí dây dẫn dùng nhiều lần

136

Sinh thiết dưới hướng dẫn của siêu âm (gan, thận, vú, áp xe, các tổn thương khác)

785.000

 

137

Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 2 nòng

1.030.000

Bao gồm cả chi phí Catheter 2 nòng

138

Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 3 nòng

840.000

Bao gồm cả chi phí Catheter 3 nòng

139

Thở máy (01 ngày điều trị)

420.000

 

140

Đặt nội khí quản

415.000

 

141

Thẩm tách siêu lọc máu (Hemodiafiltration online: HDF ON - LINE)

2.371.000

C2/107  xây dựng lại  theo C 5793

142

Cấp cứu ngừng tuần hoàn

290.000

Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần

143

Sinh thiết dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính (phổi, xương, gan, thận, vú, áp xe, các tổn thương khác)

1.700.000

 

144

Sinh thiết màng hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm

950.000

Bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần

145

Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn của siêu âm

87.000

 

146

Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm

104.000

 

147

Thủ thuật sinh thiết tủy xương

1.240.000

Bao gồm kim sinh thiết dùng nhiều lần

148

Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ (chưa tính kim chọc hút tủy)

68.000

Kim chọc hút tủy tính theo thực tế sử dụng

149

Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ

470.000

Bao gồm cả kim chọc hút tủy dùng nhiều lần

150

Nội soi phế quản ống mềm gây tê có sinh thiết

900.000

 

151

Nội soi phế quản ống mềm gây tê lấy dị vật

2.240.000

 

152

Nội soi bàng quang điều trị đái dưỡng chấp

570.000

 

153

Lấy sỏi niệu quản qua nội soi

720.000

Bao gồm cả kìm gắp dùng nhiều lần

154

Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ)

220.000

 

155

Chọc hút hạch (hoặc u) dưới hướng dẫn của siêu âm

80.000

 

156

Chọc hút hạch hoặc u dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính

820.000

Bao gồm cả kim sinh thiết, chi phí chụp cắt lớp vi tính và chưa tính thuốc cản quang

157

Thận nhân tạo cấp cứu (quả lọc dây máu dùng 1 lần)

1.330.000

 

 

Y HỌC CỔ TRUYỀN

 

 

158

Chôn chỉ (cấy chỉ)

115.000

 

159

Châm (các phương pháp châm)

48.000

 

160

Điện châm

50.000

 

161

Thủy châm (không kể tiền thuốc)

25.000

 

162

Xoa bóp bấm huyệt

28.000

 

163

Hồng ngoại

23.000

 

164

Điện phân

24.000

 

165

Sóng ngắn

27.000

 

166

Laser châm

62.000

 

167

Tử ngoại

27.000

 

168

Điện xung

25.000

 

169

Tập vận động toàn thân (30 phút)

21.000

 

170

Tập vận động đoạn chi (30 phút)

21.000

 

171

Siêu âm điều trị

40.000

 

172

Điện từ trường

25.000

 

173

Bó Farafin

49.000

 

174

Cứu (ngải cứu /túi chườm)

18.000

 

175

Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp

26.000

 

 

CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA

 

 

 

NGOẠI KHOA

 

 

176

Cắt chỉ

45.000

 

177

Thay băng vết thương chiều dài dưới 15cm

60.000

 

178

Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm

80.000

 

179

Thay băng vết thương chiều dài từ 30 cm đến dưới 50 cm

105.000

 

180

Thay băng vết thương chiều dài < 30 cm nhiễm trùng

115.000

 

181

Thay băng vết thương chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng

160.000

 

182

Thay băng vết thương chiều dài > 50cm nhiễm trùng

190.000

 

183

Tháo bột: Cột sống/lưng/khớp háng/xương đùi/ xương chậu

45.000

 

184

Tháo bột khác

38.000

 

185

Vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm

155.000

 

186

Vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài > l0 cm

200.000

 

187

Vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0 cm

210.000

 

188

Vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài > l0 cm

230.000

 

189

Cắt bỏ những u nhỏ, cyst, sẹo của da, tổ  chức dưới da

180.000

 

190

Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu

105.000

 

191

Tháo lồng ruột bằng hơi hay baryte

80.000

 

192

Cắt phymosis

180.000

 

193

Thắt các búi trĩ hậu môn

220.000

 

194

Nắn trật khớp khuỷu tay/ khớp xương đòn/ khớp hàm (bột liền)

235.000

 

195

Nắn trật khớp vai (bột liền)

225.000

 

196

Nắn trật khớp háng (bột liền)

700.000

 

197

Nắn, bó bột xương đùi/chậu/cột sống (bột liền)

550.000

 

198

Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột liền)

165.000

 

199

Nắn, bó bột xương cánh tay (bột liền)

165.000

 

200

Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột liền)

165.000

 

201

Nắn, bó bột bàn chân/bàn tay (bột liền)

140.000

 

202

Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột liền)

595.000

 

203

Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt/tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột tự cán)

310.000

 

204

Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt/tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột liền)

495.000

 

 

SẢN PHỤ KHOA

 

 

205

Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết

105.000

 

206

Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ

245.000

 

207

Đỡ đẻ thường ngôi chỏm

525.000

 

208

Đỡ đẻ ngôi ngược

580.000

 

209

Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên

640.000

 

210

Forceps hoặc Giác hút sản khoa

530.000

 

211

Soi cổ tử cung

50.000

 

212

Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng: Đốt điện hoặc nhiệt hoặc laser

60.000

 

213

Chích apxe tuyến vú

120.000

 

214

Xoắn hoặc cắt bỏ polype âm hộ, âm đạo, cổ tử cung

215.000

 

215

Phẫu thuật lấy thai lần đầu

1.550.000

 

216

Phẫu thuật lấy thai lần thứ 2 trở lên

1.600.000

 

217

Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc

155.000

 

218

Phá thai từ 13 tuần đến 22 tuần bằng thuốc

430.000

 

 

MẮT

 

 

219

Đo nhãn áp

16.000

 

220

Đo Javal

15.000

 

221

Đo thị trường, ám điểm

14.000

 

222

Thử kính loạn thị

11.000

 

223

Soi đáy mắt

22.000

 

224

Tiêm hậu nhãn cầu một mắt

18.000

Chưa tính thuốc tiêm

225

Tiêm dưới kết mạc một mắt

18.000

Chưa tính thuốc tiêm

226

Thông lệ đạo một mắt

34.000

 

227

Thông lệ đạo hai mắt

58.000

 

228

Chích chắp/lẹo

44.000

 

229

Lấy dị vật kết mạc nông một mắt

26.000

 

230

Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây tê)

26.000

 

231

Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây tê)

220.000

 

232

Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối, kết mạc - gây tê

665.000

Chưa tính chi phí màng ối

233

Mổ quặm 1 mi  - gây tê

350.000

Các dịch vụ từ 14 đến 29 mục C3.3 đã bao gồm cả chi phí dao tròn dùng 01 lần, chỉ khâu các loại

234

Mổ quặm 2 mi  - gây tê

505.000

 

235

Mổ quặm 3 mi  - gây tê

675.000

 

236

Mổ quặm 4 mi  - gây tê

790.000

 

237

Phẫu thuật mộng đơn thuần một mắt - gây tê

615.000

 

238

Phẫu thuật mộng đơn một mắt - gây mê

1.150.000

 

239

Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây tê

535.000

 

240

Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây mê

1.050.000

 

241

Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây mê)

600.000

 

242

Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây mê)

720.000

 

243

Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối, kết mạc - gây mê

1.180.000

Chưa tính chi phí màng ối

244

Mổ quặm 1 mi  - gây mê

870.000

 

245

Mổ quặm 2 mi  - gây mê

1.000.000

 

246

Mổ quặm 3 mi - gây mê

1.160.000

 

247

Mổ quặm 4 mi  - gây mê

1.280.000

 

 

TAI - MŨI - HỌNG

 

 

248

Trích rạch apxe Amiđan (gây tê)

130.000

 

249

Trích rạch apxe thành sau họng (gây tê)

130.000

 

250

Cắt Amiđan (gây tê)

155.000

 

251

Nội soi chọc rửa xoang hàm (gây tê)

185.000

 

252

Nội soi chọc thông xoang trán/xoang bướm (gây tê)

195.000

 

253

Lấy dị vật tai ngoài đơn giản

75.000

 

254

Lấy dị vật tai ngoài dưới kính hiển vi (gây tê)

155.000

 

255

Lấy dị vật trong mũi không gây mê

125.000

 

256

Lấy dị vật trong mũi có gây mê

530.000

 

257

Nội soi lấy dị vật thực quản gây tê ống cứng

130.000

 

258

Nội soi lấy dị vật thực quản gây tê ống mềm

175.000

 

259

Lấy dị vật thanh quản gây tê ống cứng

145.000

 

260

Nội soi đốt điện cuốn mũi hoặc cắt cuốn mũi gây tê

230.000

 

261

Nội soi cắt polype mũi gây tê

205.000

 

262

Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây tê

390.000

 

263

Nạo VA gây mê

483.000

 

264

Nội soi lấy dị vật thực quản gây mê ống cứng

470.000

 

265

Nội soi lấy dị vật thực quản gây mê ống mềm

490.000

 

266

Lấy dị vật thanh quản gây mê ống cứng

470.000

 

267

Nội soi cắt polype mũi gây mê

395.000

 

268

Trích rạch apxe Amiđan (gây mê)

570.000

 

269

Trích rạch apxe thành sau họng (gây mê)

570.000

 

270

Cắt Amiđan (gây mê)

660.000

 

271

Cắt Amiđan dùng Comblator (gây mê)

1.930.000

Bao gồm cả Comblator

272

Lấy dị vật tai ngoài dưới kính hiển vi (gây mê)

475.000

 

273

Nội soi đốt điện cuốn mũi/ cắt cuốn mũi gây mê

530.000

 

274

Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây mê

745.000

 

275

Nội soi nạo VA gây mê sử dụng Hummer

1.283.000

Cả chi phí dao Hummer

 

RĂNG - HÀM - MẶT

 

 

 

Các kỹ thuật về răng, miệng

 

 

276

Nhổ răng sữa/chân răng sữa

21.000

 

277

Nhổ răng số 8 bình thường

105.000

 

278

Nhổ răng số 8 có biến chứng khít hàm

190.000

 

279

Lấy cao răng và đánh bóng một vùng/ một hàm

50.000

 

280

Lấy cao răng và đánh bóng hai hàm

90.000

 

 

RĂNG GIẢ THÁO LẮP

 

 

281

Một đơn vị răng giả tháo lắp

230.000

 

 

RĂNG GIẢ CỐ ĐỊNH

 

 

282

Một đơn vị răng chốt đơn giản

225.000

 

283

Mũ chụp kim loại

330.000

 

 

Các phẫu thuật, thủ thuật hàm mặt

 

 

284

Khâu vết thương phần mềm nông dài < 5 cm

145.000

 

285

Khâu vết thương phần mềm nông dài > 5 cm

200.000

 

286

Khâu vết thương phần mềm sâu dài < 5 cm

190.000

 

287

Khâu vết thương phần mềm sâu dài > 5 cm

250.000

 

 

CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT CÒN LẠI KHÁC

 

 

 

(Danh mục phân loại phẫu thuật, thủ thuật theo quy định của Bộ Y tế. Khung giá đã bao gồm các vật tư tiêu hao cần thiết cho phẫu thuật, thủ thuật nhưng chưa bao gồm vật tư thay thế, vật tư tiêu hao đặc biệt, nếu có sử dụng trong phẫu thuật, thủ thuật)

 

Khi quy định mức thu phải chi tiết theo từng phẫu thuật, thủ thuật

 

PHẪU THUẬT

 

 

 

Phẫu thuật loại đặc biệt

 

 

 

Danh mục phẫu thuật tiêu hóa - bụng

 

 

288

Cắt toàn bộ dạ dày

5.000.000

 

 

Danh mục phẫu thuật Gan - Mật - Tụy

 

 

289

Cắt bỏ khối tá tụy

5.000.000

 

 

Danh mục phẫu thuật thần kinh

 

 

290

Cắt u não thất

5.000.000

 

291

Cắt u tủy cổ cao

5.000.000

 

292

Khâu vết thương xoang tĩnh mạch dọc trên, xoang tĩnh mạch bên, xoang hơi trán

5.000.000

 

293

Phẫu thuật gẫy trật đốt sống cổ, mỏm nha

5.000.000

 

294

Cắt u màng não nền sọ, hố sau, liềm não, lều tiểu não, cạnh đường giữa

5.000.000

 

295

Cắt u sọ hầu, tuyến yên, vùng hố yên, tuyến tùng

5.000.000

 

296

Cắt u hố sau u thùy Vermis, góc cầu tiểu não, tiểu não, u nguyên bào mạch máu

5.000.000

 

297

Cắt u máu tủy sống, dị dạng động tĩnh mạch trong tủy

5.000.000

 

298

Phẫu thuật phình động mạch não, dị dạng mạch não

5.000.000

 

299

Ghép xương chấn thương cột sống cổ

5.000.000

 

300

Ghép xương chấn thương cột sống thắt lưng

4.985.000

 

301

Cắt u dây thần kinh VIII

5.000.000

 

 

Danh mục phẫu thuật ngoại lồng ngực

 

 

302

Cắt thùy phổi, cắt phổi vét hạch trung thất và một mảng thành ngực

5.000.000

 

303

Cắt thùy phổi, phần phổi còn lại, phẫu thuật lại

5.000.000

 

304

Cắt phổi và cắt màng phổi

5.000.000

 

305

Cắt u trung thất to đường kính trên 10cm có chèn ép trung thất

5.000.000

 

306

Cắt u trung thất đường giữa xương ức

5.000.000

 

307

Cắt u trung thất chén ép vào các mạch máu lớn

5.000.000

 

 

Chuyên khoa mắt

 

 

308

Phẫu thuật làm nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm, đặt thể thủy tinh nhân tạo

5.000.000

 

309

Nhiều phẫu thuật cùng một lúc: Cataract và glaucoma phối hợp, cắt dịch kính và bong võng mạc xử lý nội nhãn bằng phương pháp Pharco

5.000.000

 

310

Phẫu thuật sẽ xảy ra nhiều biến chứng như: glaucoma ác tính cataract bong võng mạc trên mắt độc nhất, gần mù

5.000.000

 

311

Phẫu thuật phức tạp như cataract bệnh lí, trên trẻ quá nhỏ, người bệnh quá già có bệnh tim mạch

5.000.000

 

 

Danh mục phẫu thuật ung thư

 

 

312

Cắt toàn bộ tuyến giáp và vét hạch cổ 2 bên

5.000.000

 

313

Cắt ung thư hàm trên, hàm dưới kèm vét hạch, tạo hình ngay bằng vạt

5.000.000

 

314

Cắt ung thư hàm trên kèm hố mắt và xương gò má

5.000.000

 

315

Cắt ung thư hố mắt đã xâm lấn các xoang hàm: Chấn thương đồng thời mắt, mũi, xoang…Cần phối hợp với khoa liên quan

5.000.000

 

316

Cắt bỏ các tạng trong tiểu khung, từ hai tạng trở lên

5.000.000

 

317

Cắt một nửa da dày do ung thư kèm vét hạch hệ thống

5.000.000

 

 

Danh mục phẫu thuật nội soi

 

 

318

Cắt toàn bộ đại tràng qua nội soi

5.000.000

 

 

Danh mục phẫu thuật ngoại tổng quát

 

 

319

Phẫu thuật lại phình đại tràng bẩm sinh

5.000.000

 

 

Danh mục phẫu thuật tiết niệu - sinh dục

 

 

320

Cắt toàn bộ bàng quang kèm tạo hình ruột - bàng quang

5.000.000

 

321

Cắt toàn bộ bàng quang, cắm niệu quản vào ruột (Brichet-I)

5.000.000

 

322

Nối dương vật

5.000.000

 

323

Tạo hình dương vật, phẫu thuật một thì

5.000.000

 

 

Chuyên khoa sản

 

 

324

Cắt u tiểu khung thuộc tử cung, buồng trứng to, dính, cắm sâu trong tiểu khung

5.000.000

 

325

Cắt tử cung tình trạng bệnh nặng, viêm phúc mạc nặng, kèm vỡ tạng trong tiểu khung, vỡ tử cung

5.000.000

 

 

Chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình

 

 

326

Tái tạo dây chằng khớp gối qua nội soi

5.000.000

 

327

Thay khớp vai nhân tạo

5.000.000

 

328

Thay chỏm xương đùi trong u phá hủy xương

5.000.000

 

329

Chuyển xương ghép nối vi phẫu

5.000.000

 

330

Chuyển vạt ghép vi phẫu

5.000.000

 

331

Nối lại chi bị đứt lìa vi phẫu

5.000.000

 

332

Nối lại bàn và các ngón tay bị đứt lìa, 4 ngón trở lên

5.000.000

 

333

Cố định cột sống và hàn khớp qua liên thân đốt sống cột sống thắt lưng - cùng đường sau qua lỗ liên hợp (TLIF)

5.000.000

 

334

Cố định cột sống và hàn khớp qua liên thân đốt cột sống thắt lưng - cùng đường sau (PLIF)

5.000.000

 

 

Phẫu thuật loại I

 

 

 

Danh mục phẫu thuật thần kinh

 

 

335

Nối mạch máu trong và ngoài hộp sọ

3.600.000

 

336

Phẫu thuật áp xe não

3.600.000

 

337

Cắt u tủy

3.600.000

 

338

Phẫu thuật chèn ép tủy

3.600.000

 

339

Phẫu thuật lấy máu tụ ngoài màng cứng

3.600.000

 

340

Phẫu thuật lấy máu tụ dưới màng cứng

3.600.000

 

341

Phẫu thuật lấy máu tụ trong não

3.600.000

 

342

Cắt u bán cầu đại não

3.600.000

 

343

Giải phóng chèn ép, kết hợp nẹp ít xương chậu

3.600.000

 

344

Giải phóng chèn ép chấn thương cột sống thắt lưng

3.600.000

 

345

Phẫu thuật trượt thân đốt sống

3.600.000

 

346

Phẫu  thuật thoát vị não và màng não

3.600.000

 

347

Phẫu thuật vết thương sọ não hở

3.600.000

 

348

Phẫu thuật thoát vị đĩa đệm

3.600.000

 

349

Khâu nối dây thần kinh ngoại biên

3.600.000

 

350

Phẫu thuật tràn dịch não, nang nước trong hộp sọ

3.600.000

 

351

Phẫu thuật chồng khớp sọ, hẹp hộp sọ

3.600.000

 

 

Danh mục phẫu thuật ngoại lồng ngực

 

 

352

Cắt u trung thất không xâm lấn mạch máu lớn

3.600.000

 

353

Phẫu thuật chữa tạm thời tứ chứng Fallot

3.600.000

 

354

Khâu phục hồi mạch máu vùng cổ do chấn thương

3.600.000

 

355

Cắt u màng tim hoặc u nang trong lồng ngực

3.600.000

 

356

Cắt màng ngoài tim điều trị viêm màng ngoài tim co thắt

3.600.000

 

357

PT hẹp hay phồng động mạch cảnh gốc, cảnh trong

3.600.000

 

358

Phẫu thuật thông động mạch cảnh, tĩnh mạch cảnh

3.600.000

 

359

Vi phẫu thuật mạch máu, nối các mạch máu trong cắt cụt chi, ghép có cuống mạch cắt rời

3.600.000

 

360

Phẫu thuật u máu hay bạch mạch vùng cổ, vùng trên xương đòn, vùng nách xâm lấn các mạch máu

3.600.000

 

361

PT u máu lớn, u bạch huyết lớn, đường kính trên 10cm

3.600.000

 

362

Cắt một phần tuyến giáp trong bệnh basedow

3.600.000

 

363

Phẫu thuật điều trị dị dạng xương ức lồi, lõm

3.600.000

 

364

Cắt u xương sườn nhiều xương

3.600.000

 

365

Cắt một phổi

3.600.000

 

366

Cắt một thùy hay một phân thùy phổi

3.600.000

 

367

Mở lồng ngực lấy dị vật trong phổi

3.600.000

 

368

Bóc màng phổi trong dầy dính màng phổi

3.600.000

 

369

Đánh xẹp thành ngực trong ổ cặn màng phổi

3.600.000

 

370

Cắt một thùy kèm cắt một phân thùy phổi điển hình

3.600.000

 

371

Cắt thùy phổi, cắt phổi kèm theo cắt một phần màng tim

3.600.000

 

372

Cắt u trung thất vừa và nhỏ lệch một bên lồng ngực

3.600.000

 

373

Mở lồng ngực trong tràn khí màng phổi có cắt thùy phổi

3.600.000

 

374

Cắt màng  ngoài tim trong viêm màng ngoài tim có mủ

3.600.000

 

375

Cắt tuyến ức

3.600.000

 

376

Cắt u nang phổi hoặc u nang phế quản

3.600.000

 

377

Soi khoang màng phổi

3.600.000

 

378

Cắt u máu, u bạch huyết vùng cổ, nách, bẹn, có đường kính trên 10cm

3.600.000

 

379

Tạo hình lồng ngực

3.600.000

 

380

Khâu vết thương mạch máu chi

3.600.000

 

381

Mở lồng ngực thăm dò

3.600.000

 

382

Cố định mảng sườn di động

3.600.000

 

383

Dẫn lưu áp xe phổi

3.600.000

 

 

Danh mục phẫu thuật Tim mạch - Lồng Ngực

 

 

384

PT phồng động mạch chủ bụng đoạn dưới động mạch thận

3.600.000

 

385

Phẫu thuật phồng hoặc thông động mạch chi

3.600.000

 

 

Danh mục phẫu thuật  Lao và Bệnh Phổi

 

 

386

Phẫu thuật Hodgson mở lồng ngực nạo áp xe lao cột sống

3.600.000

 

387

Phẫu thuật lao cột sống thắt lưng - cùng

3.600.000

 

 

Chuyên khoa mắt

 

 

388

Phá bao sau thứ phát tạo đồng tử bằng laser YAG

3.600.000

 

389

Cắt màng xuất tiết trước đồng tử, bao xơ sau thể thủy tinh

3.600.000

 

390

Cắt u hốc mắt bên và sau nhãn cầu cả u tuyến lệ, u mi, cắt bỏ sụn có vá da niêm mạc

3.600.000

 

391

Phẫu thuật tiếp khẩu túi lệ mũi: Dupuy-Dutemps

3.600.000

 

392

Phẫu thuật mộng tái phát phức tạp có vá niêm mạc hay ghép giác mạc

2.842.000

 

393

Lấy dị vật trong hố mắt, trong nhãn cầu: tiền phòng, dịch kính, củng mạc, sâu trong giác mạc phải rạch khâu

3.600.000

 

394

Cắt mống mắt, lấy thể thủy tinh vỡ, bơm hơi, bơm dịch tiền phòng

3.600.000

 

395

Lấy thể thủy tinh trong bao, rửa hút các loại cataract già, bệnh lí, sa, lệch vỡ

3.600.000

 

396

Phẫu thuật cataract và glaucoma phối hợp

3.600.000

 

397

Phẫu thuật tái tạo lỗ rò có ghép

3.600.000

 

398

Phẫu thuật sụp mi phức tạp: Dickey, Berke

3.600.000

 

399

Cắt móng mắt quang học có tách dính phức tạp

3.600.000

 

400

Lấy ấu trùng sán trong dịch kính

3.600.000

 

401

Hút dịch kính bơm hơi tiền phòng

3.600.000

 

402

Tạo hình đồng tử, đứt chân mống mắt

3.600.000

 

403

Tạo cùng đồ bằng da niêm mạc, tách dính mi cầu

3.561.000

 

404

Cắt bè củng mạc giác mạc( trabeculo-sinusotomy)

3.600.000

 

 

Danh mục phẫu thuật ung thư

 

 

405

Cắt ung thư sàng hàm chưa lan rộng

3.600.000

 

406

Cắt tuyến vú mở rộng có vét hạch

3.600.000

 

407

Cắt chi và vét hạch

3.600.000

 

408

Cắt âm hộ vét hạch bẹn hai bên

3.600.000

 

409

Cắt toàn bộ tuyến giáp 1 thùy có vét hạch cổ 1 bên

3.600.000

 

410

Cắt ưng thư giáp trạng

3.600.000

 

411

Cắt ưng thư buồng trứng kèm cắt toàn bộ tử cung và giác mạc nối lớn

3.600.000

 

412

Cắt tinh hoàn ung thư lạc chỗ có vét hạch ổ bụng

3.600.000

 

413

Cắt ung thư da có vá da rộng đường kính trên 5cm

3.600.000

 

414

Cắt bỏ dương vật có vét hạch

3.600.000

 

415

Cắt tử cung, phần phụ kèm vét hạch tiểu khung

3.600.000

 

416

Phẫu thuật vú phì đại

3.600.000

 

417

Tạo hình vú bằng vạt da cơ thẳng bụng

3.600.000

 

418

Cắt ung thư môi có tạo hình

3.600.000

 

419

Cắt tạo hình cánh mũi ung thư

3.600.000

 

420

Cắt u tuyến nước bọt mang tai

3.600.000

 

421

Phẫu thuật vét hạch cổ bảo tồn

3.600.000

 

422

Cắt ung thư phần mềm chi trên hoặc chi dưới đường kính bằng và trên 5cm

3.600.000

 

423

Cắt một nửa lưỡi

3.600.000

 

424

Khâu cầm máu gan và dẫn lưu ổ bụng do ung thư gan vỡ

3.600.000

 

425

Cắt các u lành tuyến giáp

3.600.000

 

 

Danh mục phẫu thuật nội soi

 

 

426

Mở rộng niệu quản qua nội soi

3.600.000

 

427

Cắt u bàng quang tái phát qua nội soi

3.600.000

 

428

Cắt u buồng trứng, tử cung, thông vòi trứng qua nội soi

3.600.000

 

429

Cắt dầy dính trong ổ bụng qua nội soi

3.600.000

 

430

Phẫu thuật thoát vị bẹn qua nội soi

3.600.000

 

431

Phẫu thuật hẹp bể thận niệu quản qua nội soi

3.600.000

 

432

Cắt ruột thừa qua nội soi

3.600.000

 

433

Cắt chỏm nang gan qua nội soi

3.600.000

 

434

Khâu thủng dạ dày qua nội soi

3.600.000

 

435

Cắt van niệu đạo sau trẻ em qua nội soi

3.600.000

 

436

Cắt polyp đại tràng qua nội soi

3.600.000

 

 

Danh mục phẫu thuật ngoại tổng quát

 

 

437

Cắt phân thùy gan phẫu thuật

3.600.000

 

438

Cắt phân thùy dưới gan phải phẫu thuật

3.600.000

 

439

Cắt gan không điển hình do vỡ gan, cắt gan lớn

3.600.000

 

440

Lấy sỏi ống mật chủ kèm cắt phân thùy dưới gan

3.600.000

 

441

Lấy sỏi ống mật chủ, dẫn lưu ống Kehr kèm cắt túi mật (Mổ mở)

3.600.000

 

442

Lấy sỏi ống mật chủ, dẫn lưu ống Kehr phẫu thuật

3.600.000

 

443

Cắt bỏ nang ống mật chủ và nối mật ruột (Mổ mở)

3.600.000

 

444

Cắt lách bệnh lí, ung thư, áp xe, xơ lách (Mổ mở)

3.600.000

 

445

Nối lưu thông cửa chủ phẫu thuật

3.600.000

 

446

Phẫu thuật phình đại tràng bẩm sinh: Swenson, Revein, Duhamel, Soave đơn thuần hoặc các phẫu thuật trên có làm hậu môn nhân tạo

3.600.000

 

447

Cắt polyp kèm cắt toàn bộ đại tràng, để lại trực tràng chờ mổ hạ đại tràng thì sau

3.591.000

 

448

Cắt dị tật hậu môn trực tràng đường bụng kết hợp đường sau trực tràng

3.600.000

 

449

Phẫu thuật điều trị tắc tá tràng các loại

3.600.000

 

450

Phẫu thuật lại tắc ruột sau phẫu thuật

3.591.000

 

451

Phẫu thuật teo đường mật bẩm sinh

3.600.000

 

452

Tháo lồng ruột bơm hơi hoặc baryt

2.312.000

 

453

Cắt phân thùy dưới gan trái phẫu thuật

3.600.000

 

454

Cắt gan không điển hình do vỡ gan, cắt gan nhỏ

3.600.000

 

455

Cắt chỏm nang gan bằng mở bụng phẫu thuật

3.600.000

 

456

Lấy sỏi ống mật chủ, dẫn lưu ống Kehr lần đầu (Mổ mở)

3.600.000

 

457

Phẫu thuật viêm phúc mạc, tắc ruột có cắt tapering

3.591.000

 

458

Cắt u máu, u bạch huyết vùng cổ, nách, bẹn, có đường kính trên 10cm

3.600.000

 

459

Cắt polyp một đoạn đại tràng phải cắt đoạn đại tràng phía trên làm hậu môn nhân tạo

3.591.000

 

460

Cắt u trực tràng làm hậu môn nhân tạo

3.591.000

 

461

Phẫu thuật lại các dị tật hậu môn trực tràng đơn thuần không làm lại niệu đạo

3.591.000

 

462

Phẫu thuật điều trị áp xe gan do giun, mở ống mật chủ lấy giun, lần đầu

3.600.000

 

463

Phẫu thuật hạ tinh hoàn hai bên

3.600.000

 

464

Nối túi mật hỗng tràng phẫu thuật

3.600.000

 

465

Cắt túi thừa thực quản

3.591.000

 

466

Phẫu thuật thực quản đôi

3.591.000

 

467

Cắt đoạn ruột trong lồng ruột có cắt đại tràng

3.600.000

 

468

Phẫu thuật hạ tinh hoàn lạc chỗ 1 bên

3.600.000

 

469

Phẫu thuật viêm phúc mạc tắc ruột không cắt nối

3.600.000

 

470

Phẫu thuật thoái vị rốn và khe hở thành bụng

3.591.000

 

471

Làm hậu môn nhân tạo

3.591.000

 

472

Đóng hậu môn nhân tạo

3.600.000

 

473

Phẫu thuật điều trị hẹp môn vị phì đại

3.600.000

 

474

Phẫu thuật tắc tá tràng do xoắn trùng tràng

3.600.000

 

475

Phẫu thuật viêm phúc mạc ruột thừa ở trẻ em dưới 6 tuổi

3.600.000

 

476

Phẫu thuật điều trị thủng đường tiêu hóa có làm hậu môn nhân tạo

3.591.000

 

477

Cắt u nang mạc nối lớn

3.600.000

 

478

 Xuất huyết nội hậu phẫu

3.600.000

 

479

 Tắc ruột hậu phẫu

3.600.000

 

480

 Viêm phúc mạc hậu phẫu

3.600.000

 

 

Danh mục phẫu thuật tiết niệu - sinh dục

 

 

481

Cắt u thận lành

3.600.000

 

482

Lấy sỏi thận qua da ( percutaneous nephrolithotomy )

3.600.000

 

483

Cắt toàn bộ thận và niệu quản

3.600.000

 

484

Lấy sỏi san hô thận

3.600.000

 

485

Phẫu thuật lỗ tiểu lệch thấp, tạo hình một thì

3.600.000

 

486

Phẫu thuật rò bàng quang - âm đạo, bàng quang tử cung

3.600.000

 

487

Tạo hình niệu quản bằng ruột

3.600.000

 

488

Tạo hình niệu quản do hẹp và vết thương niệu quản

3.600.000

 

489

Lấy sỏi thận bệnh lí, thận móng ngựa, thận đa năng

3.600.000

 

490

Cắt một nửa bàng quang và túi thừa bàng quang

3.600.000

 

491

Cắt thận đơn thuần

3.600.000

 

492

Lấy sỏi mở bể thận trong xoang

3.600.000

 

493

Lấy sỏi bể, đài thận có dẫn lưu thận

3.600.000

 

494

Lấy sỏi niệu quản tái phát, phẫu thuật lại

3.600.000

 

495

Cắt bàng quang, đưa niệu quản ra ngoài da

3.600.000

 

496

Cấm niệu quản bàng quang

3.600.000

 

497

Lấy sỏi niệu quản đoạn sát bàng quang

3.600.000

 

498

Lấy sỏi bàng quang lần 2, đóng lỗ rò bàng quang

3.600.000

 

499

Cắt nối niệu đạo sau

3.600.000

 

 

Chuyên khoa sản

 

 

500

Cắt tử cung và thắt động mạch hạ vị trong chảy máu thứ phát sau phẫu thuật sản khoa

3.600.000

 

501

Cắt toàn bộ tử cung, đường bụng

3.600.000

 

502

Phẫu thuật chấn thương đường tiết niệu do tai biến phẫu thuật

3.600.000

 

503

Nối hai tử cung (Strassmann)

3.600.000

 

504

Cắt một nửa tử cung trong viêm phần phụ, khối u dính

3.600.000

 

505

Lấy thai trong bệnh đặc biệt: Tim, thận, gan

3.600.000

 

506

Mở thông vòi trứng hai bên

3.600.000

 

507

Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ, có choáng

3.600.000

 

508

Lấy khối máu tụ thành nang

3.600.000

 

 

Chuyên khoa Tai - Mũi - Họng

 

 

509

Cắt u tuyến mang tai

3.600.000

 

510

Phẫu thuật tai xương chũm trong viêm màng não

3.600.000

 

511

Phẫu thuật giảm áp dây thần kinh VII

3.600.000

 

512

Phẫu thuật tai xương chũm trong viêm tắc tĩnh mạch bên

3.600.000

 

513

Phẫu thuật tiệt căn xương chũm

3.600.000

 

514

Phẫu thuật sào bào thượng nhĩ, vá nhĩ

3.600.000

 

515

Khoét mê nhĩ

3.600.000

 

516

Phẫu thuật cạnh mũi lấy u hốc mũi

3.600.000

 

517

Phẫu thuật rò vùng sống mũi

3.600.000

 

518

Phẫu thuật xoang trán

3.600.000

 

519

Nạo sàng hàm

3.600.000

 

520

Phẫu thuật Caldwell - Luc, phẫu thuật xoang hàm lấy răng

3.600.000

 

521

Cắt u thành sau họng

3.600.000

 

522

Cắt u thành bên họng

3.600.000

 

523

Phẫu thuật đường rò bẩm sinh cổ bên

3.600.000

 

524

Phẫu thuật treo sụn phễu

3.600.000

 

525

Cắt toàn bộ thanh quản

3.600.000

 

526

Cắt một nửa thanh quản

3.600.000

 

527

Khâu phục hồi thanh quản do chấn thương

3.600.000

 

528

Phẫu thuật trong mềm sụn thanh quản

3.600.000

 

529

Cắt dây thanh

3.600.000

 

530

Cắt dính thanh quản

3.600.000

 

531

Phẫu thuật chữa ngáy

3.600.000

 

532

Dẫn lưu áp xe thực quản

3.600.000

 

533

Phẫu thuật vùng chân bướm hàm

3.600.000

 

534

Thắt động mạch bướm khẩu cái

3.600.000

 

535

Thắt động mạch hàm trong

3.600.000

 

536

Thắt động mạch sàng

3.600.000

 

537

Phẫu thuật đường rò bẩm sinh giáp móng

3.261.000

 

538

Mở khí quản sơ sinh, trường hợp không có nội khí quản

3.600.000

 

539

Mở khí quản trong u tuyến giáp

3.600.000

 

540

Khâu lỗ thủng thực quản sau hóc xương

3.600.000

 

541

Thắt động mạch cảnh ngoài

3.600.000

 

 

Chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt

 

 

542

Cắt nang xương hàm khó

3.600.000

 

543

Cắt toàn bộ u lợi 1 hàm

3.600.000

 

 

Chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình

 

 

544

Chuyển gân liệt thần kinh quay, giữa hay trụ

3.600.000

 

545

Phẫu thuật nội soi khớp

3.600.000

 

546

Cắt u máu trong xương

3.600.000

 

547

Cắt u máu lan tỏa, đường kính bằng và trên 10cm

3.588.000

 

548

Cố định nẹp vít gãy trật khớp vai

3.600.000

 

549

Cố định nẹp vít gãy liền lồi cầu cánh tay

3.600.000

 

550

Phẫu thuật gãy xương cánh tay kèm tổn thương thần kinh hoặc mạch máu

3.600.000

 

551

Phẫu thuật trật khớp khuỷu

3.600.000

 

552

Cố định nẹp vít gãy hai xương cẳng tay

3.600.000

 

553

Phẫu thuật gãy Monteggia

3.600.000

 

554

Kết xương đinh nẹp khối gãy trên lồi cầu, liên lồi cầu

3.600.000

 

555

Tái tạo dây chằng vũng khớp quay trụ trên

3.600.000

 

556

Phẫu thuật bàn tay, chỉnh hình phức tạp

3.600.000

 

557

Thay khớp bàn ngón tay

3.600.000

 

558

Thay khớp liên đốt các ngón tay

3.600.000

 

559

Phẫu thuật viêm xương khớp háng

3.600.000

 

560

Phẫu thuật trật khớp háng bẩm sinh

3.600.000

 

561

Tháo khớp háng

3.600.000

 

562

Phẫu thuật vỡ trần ổ khớp háng

3.600.000

 

563

Thay chỏm xương đùi

3.600.000

 

564

Đặt đinh nẹp gãy xương đùi (xuôi dòng)

3.600.000

 

565

Kết xương đinh nẹp một khối gãy xương liên mấu chuyển hoặc dưới mấu chuyển

3.600.000

 

566

Tạo hình dây chằng chéo khớp gối

3.600.000

 

567

Đặt nẹp vít gãy mâm chày và trên đầu xương chày

3.600.000

 

568

Ghép trong mất đoạn xương

3.600.000

 

569

Phẫu thuật điều trị cal lệch, có kết hợp xương

3.600.000

 

570

Vá da dầy toàn bộ, diện tích trên 10 cm2

3.600.000

 

571

Cắt u tế bào khổng lồ, ghép xương

3.600.000

 

572

Phẫu thuật điều trị không có xương quay

3.600.000

 

573

Phẫu thuật điều trị không có xương trụ

3.600.000

 

574

Phẫu thuật u máu lan tỏa đường kính từ 5-10cm

3.600.000

 

575

Cắt u bạch mạch đường kính từ 5-10cm

3.600.000

 

576

Cắt u xơ cơ xâm lấn

3.600.000

 

577

Phẫu thuật trật khớp cùng đòn

3.593.000

 

578

Phẫu thuật xương bả vai lên cao

3.600.000

 

579

Cố định nẹp vít gãy thân xương cánh tay

3.600.000

 

580

Phẫu thuật cứng duỗi khớp khuỷu

3.591.000

 

581

Cắt đoạn khớp khuỷu

3.589.000

 

582

Đóng đinh nội tủy gãy 2 xương cẳng tay

3.600.000

 

583

Phẫu thuật gãy đốt bàn ngón tay kết hợp xương với Kirschner hoặc nẹp vít

3.600.000

 

584

Phẫu thuật toác khớp mu

3.600.000

 

585

Cắt cụt dưới mấu chuyển xương đùi

3.600.000

 

586

Phẫu thuật trật khớp háng

3.600.000

 

587

Đặt nẹp vít gãy mắt cá trong, ngoài hoặc Dupuytren

3.600.000

 

588

Phẫu thuật bàn chân duỗi đổ

3.600.000

 

589

Phẫu thuật cal lệch, không kết hợp xương

3.600.000

 

590

Đục nạo xương viêm và chuyển vạt da che phủ

3.600.000

 

591

Phẫu thuật vết thương khớp

3.600.000

 

592

Vá da dầy toàn bộ, diện tích dưới 10 cm2

3.600.000

 

593

Tạo hình các vạt da che phủ, vạt trượt

3.600.000

 

594

Cắt u nang tiêu xương, ghép xương

3.600.000

 

595

Nối gân gấp

3.600.000

 

596

Cắt u thần kinh

3.600.000

 

597

Gỡ dính thần kinh

3.600.000

 

598

Phẫu thuật bong lóc da và cơ sau chấn thương

3.600.000

 

599

Phẫu thuật di chứng liệt cơ Delta, nhi đầu, tam đầu

3.600.000

 

600

Cắt dị tật dính ngón, bằng và dưới 2 ngón tay

3.600.000

 

601

Gỡ dính gân

3.600.000

 

602

Đặt vít gãy trật xương thuyền

3.600.000

 

603

Cắt u xương sụn

3.600.000

 

604

Nối gân duỗi

3.600.000

 

605

Phẫu thuật di chứng bại liệt chi trên, chi dưới

3.600.000

 

606

Mở khoang và giải phóng mạch bị chèn ép của các chi

3.600.000

 

607

Phẫu thuật gãy xương đòn

3.600.000

 

608

Tháo khớp vai

3.600.000

 

609

Cố định Kirschner trong gãy đầu trên xương cánh tay

3.591.000

 

610

Phẫu thuật gãy đầu dưới xương quay và trật khớp quay trụ dưới

3.600.000

 

611

Đóng đinh xương đùi mở ngược dòng

3.600.000

 

612

Phẫu thuật cắt cụt đùi

3.600.000

 

613

Lấy bỏ sụn chêm khớp gối

3.600.000

 

614

Đặt nẹp vít gãy đầu dưới xương chày

3.600.000

 

615

Phẫu thuật Kirschner gãy đốt bàn nhiều đốt bàn

3.600.000

 

616

Phẫu thuật Kirschner gãy thân xương sên

3.600.000

 

617

Đặt vít gãy thân xương sên

3.600.000

 

618

Phẫu thuật KHX gãy thân xương cánh tay

3.600.000

 

619

Phẫu thuật điều trị hội chứng ống cổ tay

3.600.000

 

 

Danh mục phẫu thuật Tiêu hóa - Bụng

 

 

620

Cắt điều trị co thắt tâm vị

3.600.000

 

621

Cắt dạ dày, phẫu thuật lại

3.600.000

 

622

Cắt dạ dày sau nối vị tràng

3.600.000

 

623

Phẫu thuật điều trị tắc ruột do dính

3.600.000

 

624

Cắt một nửa đại tràng phải, trái

3.600.000

 

625

Cắt trực tràng giữ lại cơ tròn

3.600.000

 

626

Cắt u sau phúc mạc

3.600.000

 

627

Cắt đoạn đại tràng ngang, đại tràng Sigma nối ngay

3.600.000

 

628

Cắt một nửa dạ dày do loét, viêm, u lành

3.600.000

 

629

Phẫu thuật tắc ruột do dây chằng

3.600.000

 

630

Cắt u mạc treo có cắt ruột

3.600.000

 

631

Phẫu thuật sa trực tràng đường bụng hoặc đường tầng sinh môn, có cắt ruột

3.600.000

 

632

Cắt dị tật hậu môn trực tràng nối ngay

3.600.000

 

633

Khâu vết thương lớn tầng sinh môn kèm rách cơ tròn, làm hậu  môn nhân tạo

3.600.000

 

634

Phẫu thuật thoát vị cơ hoành có kèm trào ngược

3.600.000

 

635

Cắt đoạn ruột non

3.600.000

 

636

Cắt đoạn đại tràng, làm hậu môn nhân tạo

3.600.000

 

637

Phẫu thuật sa trực tràng không cắt ruột

3.600.000

 

638

Cắt bỏ trĩ vòng

3.600.000

 

639

Phẫu thuật rò hậu môn phức tạp hay phẫu thuật lại

3.600.000

 

 

Danh mục phẫu thuật Gan - Mật - Tụy

 

 

640

Cắt thân và đuôi tụy

3.600.000

 

641

Nối nang tụy - dạ dày

3.600.000

 

642

Nối nang tụy - hỗng tràng

3.600.000

 

643

Cắt lách do chấn thương

3.600.000

 

644

Phẩu Thuật dẫn lưu áp xe tụy

3.600.000

 

645

Khâu vỡ gan do chấn thương, vết thương gan

3.600.000

 

 

Danh Mục phẫu thuật khoa Nhi

 

 

646

Cắt lọc vết thương gãy xương hở, nắn chỉnh có cố định tạm thời

3.600.000

 

647

Tạo hình sẹo bỏng co rút nếp gấp tự nhiên

3.600.000

 

648

Đóng đinh xương chài mở

3.588.000

 

 

Danh mục phẫu Bỏng

 

 

649

Cắt hoại tử tiếp tuyến >15 % diện tích cơ thể

3.600.000

 

650

Cắt lọc da, cơ, cân >5% diện tích cơ thể

3.600.000

 

651

Ghép da tự thân >10% diện tích bỏng cơ thể

3.600.000

 

 

Danh mục phẫu thuật Nội Soi

 

 

652

Phẫu thuật hội chứng ống cổ tay qua nội soi

3.600.000

 

653

Phẫu thuật chửa ngoài tử cung qua nội soi ổ bụng

3.600.000

 

654

Phẫu thuật nội soi cắt một thùy tuyến giáp (chưa tính dao cắt đốt siêu âm)

3.600.000

 

655

Phẫu thuật nội soi cắt bán phần 2 thùy tuyến giáp

3.600.000

 

656

Phẫu thuật nội soi xử trí tràn máu , tràn khí màng phổi

3.600.000

 

657

Phẫu thuật nội soi cắt- đốt hạch giao cảm ngực

3.600.000

 

658

Phẫu thuật nội soi điều trị máu đông màn phổi

3.600.000

 

659

Phẫu thuật nội soi cắt  1 thùy phổi

3.600.000

 

660

Phẫu thuật nội soi cắt u tụy (chưa tính dao cắt đốt siêu âm và stapler)

3.600.000

 

661

Phẫu thuật nội soi nối nang tụy - hỗng tràng

3.600.000

 

662

Phẫu thuật nội soi nối nang tụy - dạ dày

3.600.000

 

 

Phẫu thuật loại II

 

 

 

Danh mục phẫu thuật thần kinh

 

 

663

Khoan sọ thăm dò

2.000.000

 

664

Phẫu thuật viêm xương sọ

2.000.000

 

665

Cắt u da đầu lành tính, đường kính trên 5cm (gây mê)

2.000.000

 

666

Ghép khuyết xương sọ

2.000.000

 

667

Mổ dẫn lưu não thất

2.000.000

 

668

Cắt u da đầu lành tính, đường kính từ 2- 5 cm (gây mê)

2.000.000

 

669

Cắt u da đầu lành tính, đường kính từ 2 - 5 cm (gây tê)

1.124.000

 

 

Danh mục phẫu thuật ngoại lồng ngực

 

 

670

Dẫn lưu màng tim qua đường cắt sụn sườn 5

2.000.000

 

671

Cắt u xương sườn: 1 xương

2.000.000

 

672

Khâu cơ hoành bị rách hay thủng do chấn thương, qua đường ngực hay bụng

2.000.000

 

673

Cắt phổi không điển hình ( wedge resection )

2.000.000

 

674

Mở lồng ngực trong tràn khí màng phổi, khâu lỗ thủng

2.000.000

 

675

Mở ngực lấy máu cục màng phổi

2.000.000

 

676

Phẫu thuật u máu dưới da có đường kính  từ 5- 10 cm

2.000.000

 

677

Khâu lại viêm xương ức sau khi mở dọc xương ức

2.000.000

 

678

Khâu vết thương nhu mô phổi

2.000.000

 

679

Phẫu thuật bắc cầu mạch máu để chạy thận nhân tạo

2.000.000