Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 449/KH-BHXH công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016 do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 449/KH-BHXH Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Cao Văn Sang
Ngày ban hành: 18/02/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 449/KH-BHXH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2016

Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 6/12/2012 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ ba, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” giai đoạn 2012 - 2016;

Căn cứ Thông tư số 11/2011/TT-TTCP ngày 9/11/2011 của Thanh tra Chính phủ về Quy định tiêu chí nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng;

Căn cứ Công văn số 5028/BHXH-TCCB ngày 28/11/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Công văn số 4033/UBND-PCNC ngày 06/8/2013 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng.

Để thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống tham nhũng của đơn vị, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng, các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình của Trung ương, chỉ đạo của Thành ủy về công tác PCTN.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, Cấp ủy trong công tác PCTN; xây dựng tổ chức Đảng, đơn vị thực sự trong sạch, vững mạnh, tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của BHXH Thành phố có phẩm chất, có năng lực và trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

- Kế hoạch bao gồm nhiều nội dung, nhiệm vụ chủ yếu về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong năm 2016; Là căn cứ để các phòng nghiệp vụ và BHXH quận, huyện trực thuộc BHXH Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

2. Yêu cầu:

- Kế hoạch cụ thể các quan điểm, mục tiêu, giải pháp và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên tinh thần kiên quyết, kiên trì, liên tục, đúng pháp luật, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Nội dung của kế hoạch phải phù hợp với Luật phòng, chống tham nhũng. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN gắn liền với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN nhằm phát hiện các hành vi tham nhũng, kịp thời xử lý nghiêm minh người có hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật phòng, chống tham nhũng, Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, trọng tâm là thể hiện bằng hành vi thực hiện của từng cá nhân.

- Gắn kết công tác PCTN trong mối quan hệ với việc thực hiện công việc hàng ngày của mỗi cá nhân.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung các chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với công chức, viên chức ở đơn vị.

- Triển khai, tuyên truyền kịp thời, quán triệt Luật phòng, chống tham nhũng, Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, phổ biến rộng rãi trong công chức, viên chức ở đơn vị nhằm nâng cao nhận thức và ý thức PCTN.

- Thường xuyên tổ chức các cuộc họp trao đổi về phương pháp PCTN tại cơ quan, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Luật phòng, chống tham nhũng trong đội ngũ công chức, viên chức.

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và coi đây là nhiệm vụ chính trong việc thực hiện phòng chống tham nhũng. Tiếp tục áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại BHXH Thành phố Hồ Chí Minh và BHXH các quận, huyện.

- Tổ chức các buổi tập huấn, sinh hoạt đoàn để phổ biến, tuyên truyền công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trong ngành. Đồng thời giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy tc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống Bảo hiểm xã hội thành phố.

- Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật phòng chống tham nhũng, tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

2. Thực hiện các giải pháp chiến lược

a) Công khai, minh bạch trong việc thực hiện chính sách, pháp luật:

- Công khai, minh bạch trong các công tác tổ chức cán bộ như tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, chuyển ngạch lương,...đối với cán bộ, công chức, viên chức.

- Công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính và ngân sách nhà nước, mua sắm tài sản công, xây dựng cơ bản...Thực hiện đầy đủ việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

- Công khai, minh bạch, cụ thể hóa quyền và trách nhiệm của cán bộ quản lý, người đứng đầu đơn vị.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm các quy trình, thủ tục dựa trên tiêu chí của ngành, của Luật phòng, chống tham nhũng.

b) Nâng cao chất lượng thực thi công vụ:

- Xây dựng, công khai các quy chế về chế độ, nhiệm vụ và quyền hạn của công chức, viên chức khi thi hành công vụ.

- Thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng, quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cá nhân. Không để tình trạng chồng chéo, buông lỏng trong hoạt động quản lý.

- Quy định chức trách của từng vị trí công tác, nhất là trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị. Căn cứ vào kết quả thực hiện chức trách đó để đánh giá công chức, viên chức hàng năm.

- Công khai các quy tắc ứng xử, trách nhiệm công vụ, đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức và tăng cường giám sát việc thực hiện theo quy định của pháp luật.

c) Xây dựng kế hoạch luân chuyển vị trí công tác theo quy định cũng như đối với các vị trí dễ xảy ra tham nhũng.

d) Thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp.

đ) Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát:

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra quy trình giải quyết các chế độ đối với người lao động, các khoản nợ đọng công tác thu BHXH-BHYT-BHTN trên địa bàn thành phố.

- Phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Công đoàn, Đoàn Thanh niên đối với công tác phòng chống tham nhũng, nhất là lĩnh vực thu chi tài chính, quản lý tài sản công, thực hiện giải quyết chế độ BHXH - BHYT cho người lao động...

- Tạo môi trường thuận lợi để tổ chức, đơn vị và người lao động tham gia BHXH, BHYT có thể giám sát và phát hiện những sai trái của công chức, viên chức.

e) Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của toàn đơn vị trong phòng, chống tham nhũng:

- Đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức đến công chức, viên chức của đơn vị về biểu hiện, tác hại của tham nhũng và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức đoàn thể trong việc phòng, chống tham nhũng; tạo điều kiện để mọi người tích cực, chủ động tham gia vào công tác phòng, chống tham nhũng.

- Đề cao vai trò của Chi bộ, đảng viên và các tổ chức đoàn thể của cơ quan trong công tác phòng chống tham nhũng.

- Bảo vệ, biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích phát hiện tham nhũng, đấu tranh chống tham nhũng; xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng tố cáo để vu khng, gây ri trật tự việc quản lý đơn vị làm ảnh hưởng đến hoạt động đơn vị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trưởng các phòng nghiệp vụ và Giám đốc BHXH quận, huyện chịu trách nhiệm thực hiện như sau:

- Căn cứ kế hoạch của BHXH Thành phố để xây dựng kế hoạch về phòng, chống tham nhũng phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị mình và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả kế hoạch đã ban hành.

- Công khai, minh bạch quyền hạn và trách nhiệm của viên chức và cán bộ quản lý.

- Công khai, minh bạch, giám sát và kiểm tra các quy trình, thủ tục dễ để xảy ra tham nhũng tại đơn vị.

- Tự triển khai kiểm tra, giám sát tại đơn vị mình nhằm đảm bảo thực hiện đúng Luật phòng, chống tham nhũng.

- Tạo điều kiện để các đoàn thể cùng tham gia phòng, chống tham nhũng tại đơn vị.

- Xây dựng kế hoạch luân chuyển vị trí công tác theo quy định.

2. Các phòng nghiệp vụ chịu trách nhiệm tham mưu cho Ban Giám đốc về việc xây dựng, bổ sung, điều chỉnh các quy trình, quy chế và thủ tục trong các nghiệp vụ do phòng mình phụ trách để phòng, chống tham nhũng.

3. Phòng Tổ chức cán bộ phối hợp với Phòng Kiểm tra lập kế hoạch kiểm tra thực thi công vụ trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng của các đơn vị trực thuộc BHXH Thành phố.

Trên đây là kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016 của BHXH Thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc BHXH quận, huyện chịu trách nhiệm thực hiện. Đồng thời, gửi Kế hoạch phòng, chống tham nhũng của đơn vị về phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 29/02/2016./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban TCCB - BHXH VN;
- Thanh tra TPHCM;
- Ban Nội chính Thành ủy;
- BGĐ BHXH TP (để b/c);
- Các Trưởng phòng nghiệp vụ;
- Website BHXH TPHCM;
- Lưu: VT, TCCB (2b)

GIÁM ĐỐC
Cao Văn Sang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 449/KH-BHXH công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016 do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.761

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.191.87