Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 668-TTG năm 1994 thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ công chức do Chính Phủ ban hành do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

Số hiệu: 668-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 11/11/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 668-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 1994

 

CHỈ THỊ

VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ NGHỈ HƯU ĐỐI VỚI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

 Hiện nay, cán bộ cao cấp do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm và quản lý có nhiều đồng chí đã đến tuổi nghỉ hưu những vấn tiếp tục công tác (chiếm gần 20% cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng và tương đương). ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng còn nhiều cán bộ, viên chức đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn đang công tác. Trong số này, nhiều đồng chí sức khoẻ giảm sút, năng lực công tác bị hạn chế nhưng vẫn phải làm việc, ảnh hưởng đến việc bố trí, sắp xếp và trẻ hoá đội ngũ cán bộ.

Để thực hiện đúng chính sách, chế độ đối với cán bộ, viên chức; đảm bảo tốt việc chuyển tiếp giữa các hệ, nhất là đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các việc sau đây:

1- Vào đầu quý 4 hàng năm, tiến hành lập danh sách cán bộ, viên chức đến tuổi nghỉ hưu của năm sau (60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ). Cán bộ, viên chức thuộc cấp nào quyết định nghỉ hưu thì Thủ trưởng cấp đó thông báo trước 6 tháng chuẩn bị người thay thế, bàn giao công việc, giải quyết các chế độ, chính sách, phân công gặp gỡ và quyết định để cán bộ, viên chức nghỉ hưu theo đúng chính sách, chế độ hiện hành.

Đối với cán bộ, viên chức do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm và quản lý thì lập danh sách trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Trong trường hợp đặc biệt cần thiết, do yêu cầu công tác, bản thân cán bộ, viên chức có sức khoẻ, tự nguyện làm việc (nhất là cán bộ cao cấp về khoa học kỹ thuật, y học, nghiên cứu lý luận, cán bộ quản lý...) thì có thể kéo dài thêm thời gian công tác, song chỉ làm việc chuyên môn, nghiệp vụ mà không giữ chức vụ lãnh đạo, thời gian kéo dài không quá 5 năm so với tuổi quy định nghỉ hữu và phát được Thủ tướng Chính phủ đồng ý.

Cán bộ, viên chức các cấp, khi đã có quyết định nghỉ hưu thì sau 3 tháng cơ quan quản lý cán bộ, viên chức phải làm xong sổ hưu để cơ quan bảo hiểm trả lương theo chế độ. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sớm nghiên cứu, trình Chính phủ sửa đổi những điểm bất hợp lý của Nghị định số 43-CP ngày 22-6-1993 về quy định tạm thời chế độ bảo hiểm xã hội. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Bộ Tài chính có trách nhiệm quản lý biên chế và quỹ lương theo đúng tinh thần trên đây.

2- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện Chỉ thị này ngay trong quý 4 năm 1994; tiến hành lập danh sách cán bộ, viên chức thuộc diện Thủ tướng bổ nhiệm và quản lý đã đến tuổi hoặc quá tuổi nghỉ hưu trình Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No: 668-TTg

Hanoi, November 11, 1994

 

INSTRUCTION

ON A NUMBER OF ISSUES IN IMPLEMENTING RETIREMENT POLICIES FOR CADRES AND PUBLIC EMPLOYEES

At present, among the high-level cadres appointed and supervised by the Prime Minister, many have reached the retirement age but still continue working (accounting for 20% of the cadres at ministerial, deputy-ministerial or equivalent level). Also at ministries, agencies at ministerial level, agencies attached to the Government and People's Committees at provinces and cities directly under the Central Government, many cadres and public employees have reached their retirement age but continue working. of these cadres, many have become weak physically and depleted professionally but still have to go on with their work, thus affecting efforts to restructure and rejuvenate the personnel.

To ensure proper implementation of the policies and regimes for cadres and public employees and the transition between generations, especially among the leading cadres, the Prime Minister requests that the Ministers, Heads of agencies at ministerial level, agencies attached to the Government and Presidents of the People's Committees at provinces and cities directly under the Central Government undertake the following:

1. As of the fourth quarter of each year, to draw up a list of cadres and public employees who will reach retirement age (60 for men and 55 for women) in the following year. The concerned cadres and public employees will be notified six months in advance of the upcoming retirement by their competent leaders who will also prepare their replacements, arrange the takeover, settle matters related to policies and regimes for them, meet them and retire them in accordance with the existing policies and regimes.

With regard to cadres and public employees appointed and supervised by the Prime Minister, their list will be submitted to the Prime Minister for decision. in the event of special job requirements and if the cadres and public employees have the required strength and willingness (especially those in science and technology, medicine, theoretical research, management, etc.), it is possible to extend their working period. However, they are allowed to take up only professional duties without involvement in any leading position. The extension will not be more than five years past the prescribed retirement age and must have be consent of the Prime Minister.

With regard to cadres and public employees at all levels who have been retired, their managing agencies must complete the preparation of their retirement books within three months so that the insurance agency can start paying their pensions. The Ministry of Labor, war Invalids and Social Affairs should study and submit at an early date to the Government proposed amendments to the irrational points in Decree 43-CP on the 22nd of June, 1993, providing provisional regulations on social insurance. The Government Commission for Organization and Personnel and the Ministry of Finance are responsible for handling the payroll and salary fund in line with the above spirit.

2. The Ministers, the Heads of agencies at ministerial level, the Heads of agencies attached to the Government and the Presidents of the People's Committees of provinces and cities directly under the Central Government shall organize the implementation of this Instruction within the fourth quarter of 1994; and draw up the lists of cadres and public employees appointed and supervised by the Prime Minister who have reached or passed the retirement age for submission to the Prime Minister.

The Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel is responsible for guiding, controlling and prompting the ministries, the agencies at ministerial level, the agencies attached to the Government and the People's Committees of provinces and cities directly under the Central Government to properly implement this Instruction.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 668-TTG ngày 11/11/1994 thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ công chức do Chính Phủ ban hành do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


13.391

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.212.116
server250