Các giải pháp xử lý nước thải phi tập trung

18/04/2015 09:05 AM

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 04/2015/TT-BXD hướng dẫn một số điều của Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải.

Hoàng Hiệp
Theo đó, giải pháp xử lý nước thải phi tập trung bao gồm:

- Xử lý tại chỗ: thường được áp dụng với hộ thoát nước riêng lẻ có lượng nước thải < 50m3/ngày.đêm.

- Xử lý theo cụm: thường được áp dụng với các hộ thoát nước gần nhau có lượng nước thải từ 50 -200m3/ngày.đêm.

- Xử lý theo khu vực: thường được áp dụng trong một địa giới hành chính nhất định với lượng nước thải từ 200 - 1000m3/ngày.đêm.

UBND cấp tỉnh căn cứ vào nguồn thải phát sinh, nguồn tiếp nhận, điều kiện kinh tế, địa hình…quyết định lựa chọn giải pháp xử lý nước thải phi tập trung cho phù hợp.

Ngoài ra, Thông tư còn hướng dẫn về quản lý bùn thải từ hệ thống thoát nước, bể tự hoại; quản lý, sử dụng nước thải sau xử lý; hợp đồng quản lý, vận hành và hợp đồng dịch vụ thoát nước.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 19/05/2015 và thay thế Thông tư 09/2009/TT-BXD .

Chia sẻ bài viết lên facebook 3,703

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 12:20 | 13/12/2019 Nghị quyết 117/NQ-CP ngày 09/12/2019 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2019.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 51/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 50/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực thi hành từ 10/01/2020.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành 01/7/2020.
  • 17:05 | 12/12/2019 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Lực lượng dự bị động viên số 53/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:05 | 12/12/2019 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Thư viện số 46/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:00 | 12/12/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức số 52/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn