Sửa đổi Thông tư 26/2016/TT-BXD về quản lý chất lượng công trình xây dựng

23/08/2019 14:18 PM

Vừa qua, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 04/2019/TT-BXD sửa đổi Thông tư 26/2016/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, trong đó, sửa đổi quy định lập báo cáo về công tác giám sát thi công xây dựng công trình.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Cụ thể, tổ chức, cá nhân thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình phải lập báo cáo về công tác giám sát thi công xây dựng công trình gửi chủ đầu tư và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan đối với những nội dung trong báo cáo này. Báo cáo được lập trong các trường hợp sau:

- Báo cáo định kỳ hoặc báo cáo theo giai đoạn thi công xây dựng. Chủ đầu tư quy định việc lập báo cáo định kỳ hoặc báo cáo theo giai đoạn thi công xây dựng và thời điểm lập báo cáo.

Nội dung chính của báo cáo được quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục I Thông tư 04/2019/TT-BXD.

- Báo cáo khi tổ chức nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu hoàn thành gói thầu, hạng mục công trình, công trình xây dựng.

Nội dung của báo cáo được quy định tại Mẫu số 05 Phụ lục I Thông tư 04/2019/TT-BXD.

Đồng thời, bổ sung quy định về trách nhiệm, quyền hạn của giám sát trưởng như:

- Tổ chức quản lý, điều hành toàn diện công tác giám sát thi công xây dựng theo các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 26 Nghị định 46/2015/NĐ-CP, phù hợp với các nội dung của hợp đồng, phạm vi công việc được chủ đầu tư giao, hệ thống quản lý chất lượng và các quy định của pháp luật có liên quan;

- Phân công công việc, trách nhiệm cụ thể và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện giám sát thi công xây dựng của các giám sát viên;

- Thực hiện giám sát và ký biên bản nghiệm thu đối với các công việc phù hợp với nội dung chứng chỉ hành nghề được cấp trong trường hợp trực tiếp giám sát công việc xây dựng;...

Thông tư 04/2019/TT-BXD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,893

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn