Lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch sử dụng đất thế nào?

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
02/06/2022 09:47 AM

Lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch sử dụng đất là một bước bắt buộc trong quá trình lập quy hoạch sử dụng đất. Vậy việc lấy ý kiến của nhân dân về quy hoạch sử dụng đất được quy định thế nào?

Lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch sử dụng đất thế nào? (Ảnh minh họa)

Quy hoạch sử dụng đất bao gồm: Quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh. Đối với từng loại quy hoạch thì sẽ có quy định về lấy ý kiến khác nhau, cụ thể:

* Việc lấy ý kiến đối với quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

* Việc lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được thực hiện như sau:

- Trách nhiệm lấy ý kiến:

UBND cấp huyện có trách nhiệm lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện;

- Hình thức lấy ý kiến:

Việc lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được thực hiện bằng hình thức:

+ Tổ chức hội nghị, lấy ý kiến trực tiếp;

+ Công khai thông tin về nội dung của quy hoạch sử dụng đất trên trang thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện;

- Nội dung lấy ý kiến:

Nội dung lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện gồm:

+ Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất;

+ Các dự án công trình thực hiện trong thời kỳ quy hoạch sử dụng đất.

- Thời gian lấy ý kiến:

Thời gian lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện là 30 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định tổ chức lấy ý kiến.

- Hồ sơ lấy ý kiến:

Hồ sơ lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện gồm:

+ Báo cáo tóm tắt quy hoạch sử dụng đất, trong đó có các chỉ tiêu sử dụng đất, địa điểm, diện tích khu vực dự kiến thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch sử dụng đất;

+ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

- Trách nhiệm của UBND cấp huyện sau khi lấy ý kiến:

- UBND cấp huyện có trách nhiệm xây dựng báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân và hoàn thiện phương án quy hoạch sử dụng đất cấp huyện trước khi trình Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

- Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân về quy hoạch sử dụng đất được công khai trên trang thông tin điện tử của UBND cấp huyện.

Căn cứ pháp lý: Điều 43 Luật Đất đai 2013 (được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch), Điều 8 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP)

Diễm My

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,182

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn