Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 06/2015/QD-TTG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 228246 văn bản

1

Quyết định 06/2015/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 06/2015/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ TRỰC THUỘC BỘ NỘI VỤ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004;

Ban hành: 12/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2015

2

Quyết định 06/2021/QĐ-TTg bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật

Số: 06/2021/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH VỀ XÁC ĐỊNH KHU VỰC CẤM, ĐỊA ĐIỂM CẤM VÀ DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC ĐỘ TUYỆT MẬT, TỐI MẬT Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật

Ban hành: 18/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

3

Quyết định 06/QĐ-TTg năm 2019 quy định về tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em do Thủ tướng Chính phủ ban hành

06/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN PHÙ HỢP VỚI TRẺ EM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Trẻ em ngày 05 tháng 4 năm 2016; Xét đề

Ban hành: 03/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2019

4

Quyết định 06/2020/QĐ-TTg về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 06/2020/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về tổ chức và quản lý

Ban hành: 21/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2020

5

Quyết định 06/2019/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 64/2014/QĐ-TTg về chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

06/2019/QD-TTg,Quyết định 06 2019,Thủ tướng Chính phủ,Di dân,Công tác di dân,Dự án thủy lợi,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2019/QĐ-TTg

Ban hành: 01/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2019

6

Quyết định 06/2015/QĐ-UBND về thu hồi và hủy bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

06/2015/QD-UBND,Quyết định 06 2015,Thành phố Hồ Chí Minh,Thu hồi văn bản quy phạm pháp luật,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2015/QĐ-UBND Quận 9,

Ban hành: 06/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2016

7

Quyết định 06/2015/QĐ-UBND Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

06/2015/QD-UBND,Quyết định 06 2015,Thành phố Hồ Chí Minh ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2015/QĐ-UBND Bình Chánh, ngày 05 tháng 10 năm 2015

Ban hành: 05/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2015

8

Quyết định 06/2018/QĐ-TTg về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

06/2018/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔNG CỤC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM TRỰC THUỘC BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm

Ban hành: 23/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2018

9

Quyết định 06/2015/QĐ-UBND về Quy chế quản lý sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên

06/2015/QD-UBND,Quyết định 06 2015,Tỉnh Điện Biên,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2015/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 03 tháng 06 năm

Ban hành: 03/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

10

Quyết định 06/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Bình kèm theo Quyết định 17/2012/- UBND

06/2015/QD-UBND,Quyết định 06 2015,Tỉnh Thái Bình,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2015/QĐ-UBND Thái Bình, ngày 25 tháng 05 năm 2015

Ban hành: 25/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2015

11

Quyết định 06/2015/QĐ-UBND quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

06/2015/QD-UBND,Quyết định 06 2015,Tỉnh Hà Giang,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2015/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 22 tháng 5

Ban hành: 22/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2015

12

Quyết định 06/2015/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Hải Dương

06/2015/QD-UBND,Quyết định 06 2015,Tỉnh Hải Dương,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2015/QĐ-UBND Hải Dương, ngày 22 tháng 5 năm

Ban hành: 22/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2015

13

Quyết định 06/2015/QĐ-UBND phân cấp cho Sở Xây dựng, Ban Quản lý các Khu công nghiệp cấp giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

06/2015/QD-UBND,Quyết định 06 2015,Tỉnh Phú Thọ,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2015/QĐ-UBND Phú Thọ, ngày 19 tháng 05 năm 2015

Ban hành: 19/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2015

14

Quyết định 06/2015/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

06/2015/QD-UBND,Quyết định 06 2015,Tỉnh Bắc Kạn,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2015/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 13 tháng 5 năm 2015

Ban hành: 13/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2015

15

Quyết định 06/2015/QĐ-UBND Quy định quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững vùng đất ngập nước nội địa hồ Trị An tỉnh Đồng Nai

06/2015/QD-UBND,Quyết định 06 2015,Tỉnh Đồng Nai,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2015/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 07 tháng 05

Ban hành: 07/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2015

16

Quyết định 06/2015/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

06/2015/QD-UBND,Quyết định 06 2015,Tỉnh Quảng Trị,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 06/2015/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày 24 tháng 04 năm 2015

Ban hành: 24/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2015

17

Quyết định 06/2015/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh Bình Phước

06/2015/QD-UBND,Quyết định 06 2015,Tỉnh Bình Phước,Quy chế tổ chức,Ban Thanh tra tỉnh,Phòng chống tham nhũng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2015

18

Quyết định 06/2015/QĐ-UBND Quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

06/2015/QD-UBND,Quyết định 06 2015,Tỉnh Tuyên Quang,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 06/2015/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 16 tháng 04 năm 2015

Ban hành: 16/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2015

19

Quyết định 06/2015/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

06/2015/QD-UBND,Quyết định 06 2015,Tỉnh Trà Vinh,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2015/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 15

Ban hành: 15/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2016

20

Quyết định 06/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quy định hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị, chuyển giao công nghệ và xác lập quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái kèm theo Quyết định 17/2010/-UBND

06/2015/QD-UBND,Quyết định 06 2015,Tỉnh Yên Bái,Sở hữu trí tuệ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2015/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 14 tháng 4 năm 2015

Ban hành: 14/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.64