>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Quy định về công bố thông tin chào bán cổ phiếu, kết quả chào bán ra công chúng trong Công ty Cổ Phần

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

Trước khi chào bán cổ phiếu ra công chúng, trong thời gian chờ xem xét hồ sơ đăng ký, tổ chức phát hành, tổ chức bảo lãnh phát hành và tổ chức, cá nhân có liên quan chỉ được sử dụng trung thực và chính xác các thông tin trong Bản cáo bạch đã gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước để thăm dò thị trường, trong đó phải nêu rõ các thông tin về ngày phát hành và giá bán cổ phiếu là thông tin dự kiến.

Cổ phiếu chỉ được chào bán ra công chúng sau khi tổ chức phát hành đã thực hiện công bố thông tin về việc chào bán như sau:

Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng có hiệu lực, tổ chức phát hành công bố Bản thông báo phát hành trên một tờ báo điện tử hoặc báo in trong ba số liên tiếp (theo mẫu Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 118/2020/TT-BTC).

Tổ chức phát hành hoặc tổ chức bảo lãnh phát hành phải báo cáo kết quả đợt chào bán cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, kèm theo văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là văn bản xác nhận hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng đáp ứng đủ điều kiện, thủ tục theo quy định của pháp luật.

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng đầy đủ và hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng. Trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

6,502
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: