Tra cứu 72/2006/NĐ-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 72/2006/NĐ-CP, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 268429 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 72/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

72/2006/ND-CP,Nghị định 72 2006 Chính phủ,Nghị định 72 năm 2006 Chính phủ,Nghị định 72 Chính phủ ban hành 2006,NĐ 72 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 72 Chính phủ áp dụng 2006,NĐ 72 Chính phủ mới nhất, số 72 năm 2006 Chính phủ,Nghị định 72/2006/ND-CP ngày 25/07/2006,Nghị định 72 Chính phủ về Hướng dẫn 2006,NĐ 72 Chính phủ về Hướng dẫn 2006,Nghị định

Ban hành: 25/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2006

2

Thông tư 11/2006/TT-BTM hướng dẫn Nghị định 72/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Thương mại ban hành

phòng đại diện, Chi nhánh Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh bao gồm các giấy tờ quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP, trong đó: a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh thực hiện theo Mẫu MĐ-1 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này; b) Tài liệu khác có giá

Ban hành: 28/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2006

3

Nghị định 72/2023/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

72/2023/ND-CP,Nghị định 72 2023 Chính phủ,Nghị định 72 năm 2023 Chính phủ,Nghị định 72 Chính phủ ban hành 2023,NĐ 72 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 72 Chính phủ áp dụng 2023,NĐ 72 Chính phủ mới nhất, số 72 năm 2023 Chính phủ,Nghị định 72/2023/ND-CP ngày 26/09/2023,Nghị định 72 Chính phủ về Xe ô tô chuyên dùng 2023,NĐ 72 Chính phủ về Xe ô tô chuyên

Ban hành: 26/09/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2023

4

Nghị định 72/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in và Nghị định 25/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in

72/2022/ND-CP,Nghị định 72 2022 Chính phủ,Nghị định 72 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 72 Chính phủ ban hành 2022,NĐ 72 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 72 Chính phủ áp dụng 2022,NĐ 72 Chính phủ mới nhất, số 72 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 72/2022/ND-CP ngày 04/10/2022,Nghị định 72 Chính phủ về Sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP 2022,NĐ 72 Chính phủ về Sửa

Ban hành: 04/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2022

5

Nghị định 72/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ

72/2020/ND-CP,Nghị định 72 2020 Chính phủ,Nghị định 72 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 72 Chính phủ ban hành 2020,NĐ 72 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 72 Chính phủ áp dụng 2020,NĐ 72 Chính phủ mới nhất, số 72 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 72/2020/ND-CP ngày 30/06/2020,Nghị định 72 Chính phủ về Hướng dẫn Luật Dân quân tự vệ 2020,NĐ 72 Chính phủ về Hướng

Ban hành: 30/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2020

6

Nghị định 72/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định 44/2015/NĐ-CP hướng dẫn về quy hoạch xây dựng

72/2019/ND-CP,Nghị định 72 2019 Chính phủ,Nghị định 72 năm 2019 Chính phủ,Nghị định 72 Chính phủ ban hành 2019,NĐ 72 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 72 Chính phủ áp dụng 2019,NĐ 72 Chính phủ mới nhất, số 72 năm 2019 Chính phủ,Nghị định 72/2019/ND-CP ngày 30/08/2019,Nghị định 72 Chính phủ về Quản lý quy hoạch đô thị 2019,NĐ 72 Chính phủ về Quản lý quy

Ban hành: 30/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2019

7

Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

72/2018/ND-CP,Nghị định 72 2018 Chính phủ,Nghị định 72 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 72 Chính phủ ban hành 2018,NĐ 72 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 72 Chính phủ áp dụng 2018,NĐ 72 Chính phủ mới nhất, số 72 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 72/2018/ND-CP ngày 15/05/2018,Nghị định 72 Chính phủ về Cán bộ công chức 2018,NĐ 72 Chính phủ về Cán bộ công chức

Ban hành: 15/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2018

8

Nghị định 72/2017/NĐ-CP quy định về nội dung chi hoạt động của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam

72/2017/ND-CP,Nghị định 72 2017 Chính phủ,Nghị định 72 năm 2017 Chính phủ,Nghị định 72 Chính phủ ban hành 2017,NĐ 72 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 72 Chính phủ áp dụng 2017,NĐ 72 Chính phủ mới nhất, số 72 năm 2017 Chính phủ,Nghị định 72/2017/ND-CP ngày 13/06/2017,Nghị định 72 Chính phủ về Bảo hiểm xã hội 2017,NĐ 72 Chính phủ về Bảo hiểm xã hội

Ban hành: 13/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2017

9

Nghị định 72/2016/NĐ-CP về hoạt động nhiếp ảnh

72/2016/ND-CP,Nghị định 72 2016 Chính phủ,Nghị định 72 năm 2016 Chính phủ,Nghị định 72 Chính phủ ban hành 2016,NĐ 72 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 72 Chính phủ áp dụng 2016,NĐ 72 Chính phủ mới nhất, số 72 năm 2016 Chính phủ,Nghị định 72/2016/ND-CP ngày 01/07/2016,Nghị định 72 Chính phủ về Ngành nhiếp ảnh 2016,NĐ 72 Chính phủ về Ngành nhiếp ảnh

Ban hành: 01/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2016

10

Nghị định 72/2015/NĐ-CP về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại

72/2015/ND-CP,Nghị định 72 2015 Chính phủ,Nghị định 72 năm 2015 Chính phủ,Nghị định 72 Chính phủ ban hành 2015,NĐ 72 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 72 Chính phủ áp dụng 2015,NĐ 72 Chính phủ mới nhất, số 72 năm 2015 Chính phủ,Nghị định 72/2015/ND-CP ngày 07/09/2015,Nghị định 72 Chính phủ về Quản lý hoạt động đối ngoại 2015,NĐ 72 Chính phủ về Quản lý

Ban hành: 07/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2015

11

Nghị quyết 72/NQ-CP năm 2024 đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi Khoản 1 Điều 252 Luật Đất đai 31/2024/QH15 do Chính phủ ban hành

72/NQ-CP,Nghị quyết 72 2024 Chính phủ,Nghị quyết 72 năm 2024 Chính phủ,Nghị quyết 72 Chính phủ ban hành 2024,NQ 72 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 72 Chính phủ áp dụng 2024,NQ 72 Chính phủ mới nhất,NQ số 72 năm 2024 Chính phủ,Nghị quyết 72/NQ-CP ngày 17/05/2024,Nghị quyết 72 Chính phủ về Nghị quyết sửa đổi khoản 1 Điều 252 Luật Đất đai 2024,NQ 72 Chính

Ban hành: 17/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2024

12

Nghị định 72/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 18/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam

72/2014/ND-CP,Nghị định 72 2014 Chính phủ,Nghị định 72 năm 2014 Chính phủ,Nghị định 72 Chính phủ ban hành 2014,NĐ 72 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 72 Chính phủ áp dụng 2014,NĐ 72 Chính phủ mới nhất, số 72 năm 2014 Chính phủ,Nghị định 72/2014/ND-CP ngày 22/07/2014,Nghị định 72 Chính phủ về Đài truyền hình Việt Nam 2014,NĐ 72 Chính phủ về Đài truyền

Ban hành: 22/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2014

13

Nghị quyết 72/NQ-CP năm 2023 dự thảo Nghị quyết về giảm thuế giá trị gia tăng do Chính phủ ban hành

văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; Căn cứ Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Tờ trình số 72

Ban hành: 06/05/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2023

14

Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

72/2013/ND-CP,Nghị định 72 2013 Chính phủ,Nghị định 72 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 72 Chính phủ ban hành 2013,NĐ 72 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 72 Chính phủ áp dụng 2013,NĐ 72 Chính phủ mới nhất, số 72 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 72/2013/ND-CP ngày 15/07/2013 CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 15/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

15

Nghị định 72/2012/NĐ-CP về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật

72/2012/ND-CP,Nghị định 72 2012 Chính phủ,Nghị định 72 năm 2012 Chính phủ,Nghị định 72 Chính phủ ban hành 2012,NĐ 72 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 72 Chính phủ áp dụng 2012,NĐ 72 Chính phủ mới nhất, số 72 năm 2012 Chính phủ,Nghị định 72/2012/ND-CP ngày 24/09/2012,Nghị định 72 Chính phủ về Quản lý sử dụng 2012,NĐ 72 Chính phủ về Quản lý sử dụng

Ban hành: 24/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2012

16

Nghị định 72/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 111/2005/NĐ-CP hướng dẫn Luật Xuất bản đã được sửa đổi bằng Nghị định 11/2009/NĐ-CP và 105/2007/NĐ-CP về hoạt động in sản phẩm không phải là xuất bản phẩm

72/2011/ND-CP,Nghị định 72 2011 Chính phủ,Nghị định 72 năm 2011 Chính phủ,Nghị định 72 Chính phủ ban hành 2011,NĐ 72 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 72 Chính phủ áp dụng 2011,NĐ 72 Chính phủ mới nhất, số 72 năm 2011 Chính phủ,Nghị định 72/2011/ND-CP ngày 23/08/2011,Nghị định 72 Chính phủ về Sản phẩm không phải là xuất bản phẩm 2011,NĐ 72 Chính phủ về

Ban hành: 23/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2011

17

Nghị quyết 72/NQ-CP năm 2021 phê duyệt Nghị định thư (sửa đổi lần 2) Nghị định thư về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam giữa Việt Nam và Bê-la-rút do Chính phủ ban hành

72/NQ-CP,Nghị quyết 72 2021,Chính phủ,Nghị định thư hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ,Nghị định thư hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải Bê la rút,Nghị định thư sản xuất phương tiện vận tải động cơ Bê la rút,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2021

18

Nghị định 72/2010/NĐ-CP quy định về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường

72/2010/ND-CP,Nghị định 72 2010,Chính phủ,Phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm ,Vi phạm pháp luật khác về môi trường,Vi phạm hành chính,Trách nhiệm hình sự CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 08/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2010

19

Nghị định 72/2009/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

72/2009/ND-CP,Nghị định 72 2009 Chính phủ,Nghị định 72 năm 2009 Chính phủ,Nghị định 72 Chính phủ ban hành 2009,NĐ 72 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 72 Chính phủ áp dụng 2009,NĐ 72 Chính phủ mới nhất, số 72 năm 2009 Chính phủ,Nghị định 72/2009/ND-CP ngày 03/09/2009,Nghị định 72 Chính phủ về An ninh trật tự 2009,NĐ 72 Chính phủ về An ninh trật tự

Ban hành: 03/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2009

20

Nghị định 72/2008/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Phủ Lý thuộc tỉnh Hà Nam

72/2008/ND-CP,Nghị định 72 2008,Chính phủ,Thành phố Phủ Lý,Tỉnh Hà Nam,Thành lập thành phố,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 72/2008/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng

Ban hành: 09/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!