Tra cứu 30/NQ-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 30/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-11 trong 11 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 30/NQ-CP năm 2023 về tiếp tục thực hiện giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế do Chính phủ ban hành

30/NQ-CP,Nghị quyết 30 2023 Chính phủ,Nghị quyết 30 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 30 Chính phủ ban hành 2023,NQ 30 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 30 Chính phủ áp dụng 2023,NQ 30 Chính phủ mới nhất,NQ số 30 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 04/03/2023,Nghị quyết 30 Chính phủ về Giải pháp bảo đảm thuốc trang thiết bị y tế 2023,NQ 30 Chính phủ

Ban hành: 04/03/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2023

2

Nghị quyết 30/NQ-CP năm 2022 về Chương trình hành động thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

Số: 30/NQ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2022 NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN KẾT LUẬN HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VỀ ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ; KIÊN QUYẾT NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI, XỬ LÝ NGHIÊM CÁN BỘ, ĐẢNG

Ban hành: 11/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2022

3

Nghị quyết 30/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2021

Số: 30/NQ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2021 NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 02 NĂM 2021 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11

Ban hành: 10/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2021

4

Nghị quyết 30/NQ-CP năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy nguồn lực của nền kinh tế do Chính phủ ban hành

30/NQ-CP,Nghị quyết 30 2020 Chính phủ,Nghị quyết 30 năm 2020 Chính phủ,Nghị quyết 30 Chính phủ ban hành 2020,NQ 30 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 30 Chính phủ áp dụng 2020,NQ 30 Chính phủ mới nhất,NQ số 30 năm 2020 Chính phủ,Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 12/03/2020,Nghị quyết 30 Chính phủ về Chương trình hành động 2020,NQ 30 Chính phủ về Chương trình hành

Ban hành: 12/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2020

5

Nghị quyết 30/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2019

30/NQ-CP,Nghị quyết 30 2019 Chính phủ,Nghị quyết 30 năm 2019 Chính phủ,Nghị quyết 30 Chính phủ ban hành 2019,NQ 30 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 30 Chính phủ áp dụng 2019,NQ 30 Chính phủ mới nhất,NQ số 30 năm 2019 Chính phủ,Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 11/05/2019,Nghị quyết 30 Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ 2019,NQ 30 Chính phủ về Phiên họp

Ban hành: 11/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2019

6

Nghị quyết 30/NQ-CP năm 2018 về ký Hiệp định Đầu tư ASEAN-Hồng Kông, Trung Quốc do Chính phủ ban hành

30/NQ-CP,Nghị quyết 30 2018,Chính phủ,Hiệp định đầu tư,Hiệp định Đầu tư ASEAN Trung Quốc,Phê duyệt Hiệp định Đầu tư,Đầu tư CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/NQ-CP Hà Nội, ngày 24

Ban hành: 24/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/04/2018

7

Nghị quyết 30/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2017

30/NQ-CP,Nghị quyết 30 2017,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ,Phiên họp Chính phủ,Nghị quyết phiên họp Chính phủ,Phiên họp thường kỳ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/NQ-CP

Ban hành: 07/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2017

8

Nghị quyết 30/NQ-CP năm 2013 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông do Chính phủ ban hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/NQ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2013 NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 18-CT/TW NGÀY 04 THÁNG 9 NĂM 2012 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

Ban hành: 01/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2013

9

Nghị quyết 30/NQ-CP năm 2012 về ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Xéc-bi-a do Chính phủ ban hành

30/NQ-CP,Nghị quyết 30 2012,Chính phủ,Hiệp định tránh đánh thuế hai lần,Hiệp định Việt Nam Xéc-bi-a,Ký Hiệp định,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 30/NQ-CP

Ban hành: 18/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2013

10

Nghị quyết 30/NQ-CP năm 2010 về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 7 do Chính phủ ban hành

30/NQ-CP,Nghị quyết 30 2010,Chính phủ,Phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 7,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 30/NQ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2010

Ban hành: 08/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2010

11

Nghị quyết số 30/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2009 do Chính phủ ban hành

30/NQ-CP,Nghị quyết 30 2009 Chính phủ,Nghị quyết 30 năm 2009 Chính phủ,Nghị quyết 30 Chính phủ ban hành 2009,NQ 30 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 30 Chính phủ áp dụng 2009,NQ 30 Chính phủ mới nhất,NQ số 30 năm 2009 Chính phủ,Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 10/07/2009 CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 10/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!