Tra cứu 26/NQ-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 26/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 39888 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 26/NQ-CP Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 02 năm 2024 do Chính phủ ban hành

26/NQ-CP,Nghị quyết 26 2024 Chính phủ,Nghị quyết 26 năm 2024 Chính phủ,Nghị quyết 26 Chính phủ ban hành 2024,NQ 26 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 26 Chính phủ áp dụng 2024,NQ 26 Chính phủ mới nhất,NQ số 26 năm 2024 Chính phủ,Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 29/02/2024,Nghị quyết 26 Chính phủ về Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật 2024,NQ 26 Chính phủ về

Ban hành: 29/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2024

2

Nghị quyết 26/NQ-CP năm 2023 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành

26/NQ-CP,Nghị quyết 26 2023 Chính phủ,Nghị quyết 26 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 26 Chính phủ ban hành 2023,NQ 26 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 26 Chính phủ áp dụng 2023,NQ 26 Chính phủ mới nhất,NQ số 26 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 27/02/2023,Nghị quyết 26 Chính phủ về Thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW 2023,NQ 26 Chính phủ về Thực hiện

Ban hành: 27/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2023

3

Nghị quyết 26/NQ-CP về hạn mức bảo lãnh Chính phủ và hạn mức vay về cho vay lại năm 2022 do Chính phủ ban hành

26/NQ-CP,Nghị quyết 26 2022 Chính phủ,Nghị quyết 26 năm 2022 Chính phủ,Nghị quyết 26 Chính phủ ban hành 2022,NQ 26 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 26 Chính phủ áp dụng 2022,NQ 26 Chính phủ mới nhất,NQ số 26 năm 2022 Chính phủ,Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 07/03/2022,Nghị quyết 26 Chính phủ về Hạn mức bảo lãnh Chính phủ 2022,NQ 26 Chính phủ về Hạn mức bảo

Ban hành: 07/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2022

4

Nghị quyết 26/NQ-CP năm 2021 triển khai Nghị quyết 1213/NQ-UBTVQH14 về chuyển đổi phương thức đầu tư 02 dự án thành phần Quốc lộ 45-Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Chính phủ ban hành

--------------- Số: 26/NQ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2021 NGHỊ QUYẾT TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 1213/NQ-UBTVQH14 NGÀY 04 THÁNG 02 NĂM 2021 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI PHƯƠNG THỨC ĐẦU TƯ 02 DỰ ÁN THÀNH PHẦN QUỐC LỘ 45-NGHI SƠN VÀ NGHI SƠN - DIỄN CHÂU THUỘC DỰ ÁN XÂY

Ban hành: 01/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

5

Nghị quyết 26/NQ-CP năm 2020 về Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành

26/NQ-CP,Nghị quyết 26 2020,Chính phủ,Phát triển bền vững,Phát triển kinh tế biển,Kế hoạch Phát triển bền vững ,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường .CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/NQ-CP

Ban hành: 05/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2020

6

Nghị quyết 26/NQ-CP năm 2019 về xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng tại hai khu vực do lịch sử để lại do Chính phủ ban hành

26/NQ-CP,Nghị quyết 26 2019 Chính phủ,Nghị quyết 26 năm 2019 Chính phủ,Nghị quyết 26 Chính phủ ban hành 2019,NQ 26 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 26 Chính phủ áp dụng 2019,NQ 26 Chính phủ mới nhất,NQ số 26 năm 2019 Chính phủ,Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 25/04/2019,Nghị quyết 26 Chính phủ về Bản đồ địa giới hành chính 2019,NQ 26 Chính phủ về Bản đồ địa giới

Ban hành: 25/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2019

7

Nghị quyết 26/NQ-CP năm 2015 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế do Chính phủ ban hành

phúc ---------------- Số: 26/NQ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2015 NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 36-NQ/TW NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2014 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG, PHÁT

Ban hành: 15/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2015

8

Nghị quyết 26/NQ-CP năm 2014 phê duyệt Hiệp định khung về Thương mại và Đầu tư giữa Việt Nam và Đông U-ru-goay do Chính phủ ban hành

26/NQ-CP,Nghị quyết 26 2014,Chính phủ,Phê duyệt Hiệp định khung,Thương mại,Đầu tư,Hiệp định Việt Nam và Đông U-Ru-Goay CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/NQ-CP Hà Nội, ngày 22

Ban hành: 22/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2014

9

Nghị quyết 26/NQ-CP năm 2013 phê duyệt Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực năng lượng giữa Việt Nam và Bô-li-va Vê-nê-xu-ê-la do Chính phủ ban hành

26/NQ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA BÔ-LI-VA VÊ-NÊ-XU-Ê-LA CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn

Ban hành: 22/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2013

10

Nghị quyết 26/NQ-CP năm 2012 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6

26/NQ-CP,Nghị quyết 26 2012,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 26/NQ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2012

Ban hành: 09/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2012

11

Nghị quyết 26/NQ-CP năm 2011 phê chuẩn đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011-2016 do Chính phủ ban hành

26/NQ-CP,Nghị quyết 26 2011,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 26/NQ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2011 NGHỊ QUYẾT

Ban hành: 28/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2011

12

Nghị quyết 26/NQ-CP năm 2010 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 do Chính phủ ban hành

26/NQ-CP,Nghị quyết 26 2010,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 26/NQ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2010

Ban hành: 04/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2010

13

Nghị quyết số 26/NQ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập xã thuộc huyện Ninh Phước; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Ninh Phước để thành lập huyện Thuận Nam thuộc tỉnh Ninh Thuận do Chính phủ ban hành

26/NQ-CP,Nghị quyết 26 2009,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 26/NQ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA

Ban hành: 10/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

14

Nghị định 26/2024/NĐ-CP quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp

26/2024/ND-CP,Nghị định 26 2024 Chính phủ,Nghị định 26 năm 2024 Chính phủ,Nghị định 26 Chính phủ ban hành 2024,NĐ 26 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 26 Chính phủ áp dụng 2024,NĐ 26 Chính phủ mới nhất,NĐ số 26 năm 2024 Chính phủ,Nghị định 26/2024/ND-CP ngày 01/03/2024,Nghị định 26 Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về cải cách tư pháp 2024,NĐ 26 Chính

Ban hành: 01/03/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2024

15

Nghị quyết 26/NQ-HĐND năm 2023 thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 do tỉnh Bình Phước ban hành

26/NQ-HDND,Nghị quyết 26 2023 Tỉnh Bình Phước,Nghị quyết 26 năm 2023 Tỉnh Bình Phước,Nghị quyết 26 Tỉnh Bình Phước ban hành 2023,NQ 26 Tỉnh Bình Phước còn hiệu lực,NQ 26 Tỉnh Bình Phước áp dụng 2023,NQ 26 Tỉnh Bình Phước mới nhất,NQ số 26 năm 2023 Tỉnh Bình Phước,Nghị quyết 26/NQ-HDND ngày 08/12/2023,Nghị quyết 26 Tỉnh Bình Phước về Thông qua kế

Ban hành: 08/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2024

16

Nghị quyết 26/NQ-HĐND năm 2023 thông qua Danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2024

26/NQ-HDND,Nghị quyết 26 2023 Tỉnh Bến Tre,Nghị quyết 26 năm 2023 Tỉnh Bến Tre,Nghị quyết 26 Tỉnh Bến Tre ban hành 2023,NQ 26 Tỉnh Bến Tre còn hiệu lực,NQ 26 Tỉnh Bến Tre áp dụng 2023,NQ 26 Tỉnh Bến Tre mới nhất,NQ số 26 năm 2023 Tỉnh Bến Tre,Nghị quyết 26/NQ-HDND ngày 07/12/2023,Nghị quyết 26 Tỉnh Bến Tre về dự án phải thu hồi đất để phát triển

Ban hành: 07/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2024

17

Nghị quyết 26/NQ-HĐND năm 2023 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên

26/NQ-HDND,Nghị quyết 26 2023 Tỉnh Phú Yên,Nghị quyết 26 năm 2023 Tỉnh Phú Yên,Nghị quyết 26 Tỉnh Phú Yên ban hành 2023,NQ 26 Tỉnh Phú Yên còn hiệu lực,NQ 26 Tỉnh Phú Yên áp dụng 2023,NQ 26 Tỉnh Phú Yên mới nhất,NQ số 26 năm 2023 Tỉnh Phú Yên,Nghị quyết 26/NQ-HDND ngày 18/10/2023,Nghị quyết 26 Tỉnh Phú Yên về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh

Ban hành: 18/10/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2023

18

Nghị quyết 26/NQ-HĐND năm 2023 về Kế hoạch sử dụng đất 2021-2025 tỉnh Cà Mau

26/NQ-HDND,Nghị quyết 26 2023 Tỉnh Cà Mau,Nghị quyết 26 năm 2023 Tỉnh Cà Mau,Nghị quyết 26 Tỉnh Cà Mau ban hành 2023,NQ 26 Tỉnh Cà Mau còn hiệu lực,NQ 26 Tỉnh Cà Mau áp dụng 2023,NQ 26 Tỉnh Cà Mau mới nhất,NQ số 26 năm 2023 Tỉnh Cà Mau,Nghị quyết 26/NQ-HDND ngày 10/10/2023,Nghị quyết 26 Tỉnh Cà Mau về Kế hoạch sử dụng đất 2021 2025 2023,NQ 26 Tỉnh

Ban hành: 10/10/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2023

19

Nghị quyết 26/NQ-HĐND năm 2023 về điều chỉnh, phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển (phần vốn phân bổ sau) và cập nhật danh mục dự án đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 05 năm (2021-2025) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do tỉnh Đắk Lắk ban hành

26/NQ-HDND,Nghị quyết 26 2023 Tỉnh Đắk Lắk,Nghị quyết 26 năm 2023 Tỉnh Đắk Lắk,Nghị quyết 26 Tỉnh Đắk Lắk ban hành 2023,NQ 26 Tỉnh Đắk Lắk còn hiệu lực,NQ 26 Tỉnh Đắk Lắk áp dụng 2023,NQ 26 Tỉnh Đắk Lắk mới nhất,NQ số 26 năm 2023 Tỉnh Đắk Lắk,Nghị quyết 26/NQ-HDND ngày 10/10/2023,Nghị quyết 26 Tỉnh Đắk Lắk về vốn đầu tư phát triển kinh tế xã hội

Ban hành: 10/10/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2023

20

Nghị quyết 26/NQ-HĐND năm 2023 về biện pháp tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội

26/NQ-HDND,Nghị quyết 26 2023 Thành phố Hà Nội,Nghị quyết 26 năm 2023 Thành phố Hà Nội,Nghị quyết 26 Thành phố Hà Nội ban hành 2023,NQ 26 Thành phố Hà Nội còn hiệu lực,NQ 26 Thành phố Hà Nội áp dụng 2023,NQ 26 Thành phố Hà Nội mới nhất,NQ số 26 năm 2023 Thành phố Hà Nội,Nghị quyết 26/NQ-HDND ngày 22/09/2023,Nghị quyết 26 Thành phố Hà Nội về tăng

Ban hành: 22/09/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2023

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.186.30
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!