Loading...

Chứng khoán

Hỏi đáp pháp luật Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới chứng khoán

Tôi rất thích được hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán và nhất là ở lĩnh vực môi giới. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới chứng khoán được quy định như thế nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam có ngày không nhận ký gửi, rút và chuyển khoản chứng khoán như thế nào?

Ngày không nhận ký gửi, rút và chuyển khoản chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào? Quy định chung về hồ sơ lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ra sao? Mở tài khoản lưu ký chứng khoán của thành viên lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được thực hiện như thế nào?

Mong nhận được sự hỗ trợ!

Hỏi đáp pháp luật Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam quản lý tài khoản lưu ký chứng khoán của thành viên lưu ký như thế nào?

Quản lý tài khoản lưu ký chứng khoán của thành viên lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào? Nguyên tắc quản lý thông tin sở hữu chứng khoán nhà đầu tư tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ra sao? Cập nhật thông tin mở, đóng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được thực hiện như thế nào?

Mong nhận được sự giải đáp!

Hỏi đáp pháp luật Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam có thủ tục ký gửi chứng khoán xác nhận sở hữu bằng Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán như thế nào?

Thủ tục ký gửi chứng khoán xác nhận sở hữu bằng Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thế nào? Quy trình thủ tục ký gửi chứng khoán theo yêu cầu của tổ chức phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ra sao? Trường hợp ký gửi công cụ nợ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được thực hiện theo quy trình như thế nào?

Mong nhận được sự hỗ trợ!

Hỏi đáp pháp luật Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam rút chứng khoán theo yêu cầu của người sở hữu chứng khoán như thế nào?

Rút chứng khoán theo yêu cầu của người sở hữu chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào? Ký gửi chứng khoán đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ra sao? Việc ký gửi chứng khoán của khách hàng tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được thực hiện theo nguyên tắc như thế nào?

Mong nhận được sự hỗ trợ!

Hỏi đáp pháp luật Tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, nguyên tắc cấp mã chứng khoán được quy định như thế nào?
Nguyên tắc cấp mã chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định như thế nào? Nguyên tắc bảo lưu và cung cấp mã dự kiến tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam? Nguyên tắc hủy mã chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam? Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.
Hỏi đáp pháp luật Xác định giá thanh toán cuối ngày đối với hợp đồng tương lai chỉ số tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán theo nguyên tắc nào?

Nguyên tắc xác định giá thanh toán cuối ngày đối với hợp đồng tương lai chỉ số và hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ra sao? Giá thanh toán cuối ngày đối với hợp đồng tương lai chỉ số được xác định theo thứ tự ưu tiên tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào? Giá thanh toán cuối ngày đối với hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ được xác định theo thứ tự ưu tiên ra sao? Xác định trái phiếu rẻ nhất để giao tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào?

Mong nhận được sự hỗ trợ nhanh nhất!

Hỏi đáp pháp luật Tài khoản giao dịch vi phạm tỷ lệ sử dụng ký quỹ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam bị xử lý như thế nào?

Xử lý tài khoản giao dịch vi phạm tỷ lệ sử dụng ký quỹ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào? Xử lý tài khoản giao dịch vi phạm giới hạn vị thế tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ra sao? Quy trình đối chiếu thông tin với Ngân hàng thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh và thành viên bù trừ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào?

Mong nhận được sự hỗ trợ!

Hỏi đáp pháp luật Chứng khoán ký quỹ giao dịch phái sinh của nhà đầu tư tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam phong tỏa, giải tỏa thế nào?

Phong tỏa, giải tỏa chứng khoán ký quỹ giao dịch phái sinh của nhà đầu tư tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thế nào? Quy trình nộp ký quỹ của thành viên bù trừ với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ra sao? Quy trình rút ký quỹ của thành viên bù trừ với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào? 

Mong nhận được sự hỗ trợ!

Hỏi đáp pháp luật Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chuyển khoản vị thế như thế nào?

Chuyển khoản vị thế tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào? Đóng vị thế trong trường hợp đình chỉ, hủy bỏ tư cách thành viên bù trừ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ra sao? Giới hạn vị thế tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào?

Mong nhận được sự hỗ trợ!

Hỏi đáp pháp luật Xác định số lượng vị thế khi thực hiện quản lý giới hạn vị thế tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam trên nguyên tắc nào?

Nguyên tắc xác định số lượng vị thế khi thực hiện quản lý giới hạn vị thế tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào? Thiết lập giới hạn vị thế cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ra sao? Xử lý vi phạm giới hạn vị thế tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào?

Mong nhận được giải đáp sớm!

Hỏi đáp pháp luật Chứng khoán ký quỹ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được thay đổi như thế nào?

Thay thế chứng khoán ký quỹ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào? Giám sát tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ra sao? Phân bổ quyền, lợi ích phát sinh liên quan đến tài sản ký quỹ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào?

Mong nhận được giải đáp!

Hỏi đáp pháp luật Để có quyền rút tài sản ký quỹ thì thành viên bù trừ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cần đáp ứng các điều kiện gì?

Thành viên bù trừ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quyền rút tài sản ký quỹ khi đáp ứng các điều kiện gì? Rút tiền ký quỹ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào? Rút chứng khoán ký quỹ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ra sao?

Mong được hỗ trợ sớm!

Hỏi đáp pháp luật Tài sản ký quỹ bằng chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam có yêu cầu như thế nào?

Yêu cầu đối với tài sản ký quỹ bằng chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào? Định giá tài sản ký quỹ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ra sao? Tỷ lệ chiết khấu chứng khoán ký quỹ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào?

Mong nhận được sự hỗ trợ!

Hỏi đáp pháp luật Một người có thể cùng lúc làm thành viên Hội đồng quản trị của hai công ty chứng khoán không?
Xin chào ban biên tập, công ty chứng khoán chúng tôi đang bổ nhiệm lại một số vị trí trong công ty và có thắc mắc cần được giải đáp. Hiện nay có một người đang là thành viên Hội đồng quản trị của công ty chứng khoán khác, chúng tôi có thể bổ nhiệm người này làm thành viên Hội đồng quản trị của chúng tôi không? Đối với Ban kiểm soát hiện nay gồm 5 thành viên thì Ban kiểm soát một năm phải họp ít nhất bao nhiêu lần? Xin được giải đáp.
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào