Bảng lương mới của công chức hành chính từ ngày 01/7/2024 khi tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng/tháng như thế nào?

Công chức hành chính áp dụng hệ số lương bao nhiêu? Bảng lương mới của công chức hành chính từ ngày 01/7/2024 khi tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng/tháng như thế nào?

Ngạch công chức hành chính gồm các chức danh nào?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 02/2021/TT-BNV, ngạch công chức hành chính gồm 05 chức danh đó là:

- Ngạch Chuyên viên cao cấp, mã số 01.001.

- Ngạch Chuyên viên chính, mã số 01.002.

- Ngạch Chuyên viên, mã số 01.003.

- Ngạch Cán sự, mã số 01.004.

- Ngạch Nhân viên, mã số 01.005.

https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/Hoidapphapluat/2024/NTKL/10072024/cong-chuc-hanh-chinh.jpg

Bảng lương mới của công chức hành chính từ ngày 01/7/2024 khi tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng/tháng như thế nào? (Hình từ Internet)

Công chức hành chính áp dụng hệ số lương bao nhiêu?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 14 Thông tư 02/2021/TT-BNV quy định như sau:

Điều 14. Xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành hành chính
1. Các ngạch công chức chuyên ngành hành chính quy định tại Thông tư này áp dụng Bảng 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây viết tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP), như sau:
a) Ngạch Chuyên viên cao cấp (mã số 01.001) áp dụng bảng lương công chức loại A3, nhóm 1 (A3.1), từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00;
b) Ngạch Chuyên viên chính (mã số 01.002) áp dụng bảng lương công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1), từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78;
c) Ngạch Chuyên viên (mã số 01.003) áp dụng bảng lương công chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;
d) Ngạch Cán sự (mã số 01.004) áp dụng bảng lương công chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89;
đ) Ngạch Nhân viên (mã số 01.005) áp dụng bảng lương công chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.
Trường hợp công chức ngạch nhân viên thực hiện nhiệm vụ lái xe cơ quan không có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm thì áp dụng Bảng 4 (Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp của nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.
2. Việc chuyển xếp lương đối với công chức từ các ngạch công chức chuyên ngành hiện giữ sang ngạch công chức chuyên ngành hành chính quy định tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức (sau đây viết tắt là Thông tư số 02/2007/TT-BNV).
...

Theo đó, hệ số lương cán bộ cấp xã được xác định như công chức hành chính có cùng trình độ đào tạo cụ thể như sau:

- Ngạch Chuyên viên cao cấp (mã số 01.001): áp dụng bảng lương công chức loại A3, nhóm 1 (A3.1), từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00.

- Ngạch Chuyên viên chính (mã số 01.002): áp dụng bảng lương công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1), từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.

- Ngạch Chuyên viên (mã số 01.003): áp dụng bảng lương công chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

- Ngạch Cán sự (mã số 01.004): áp dụng bảng lương công chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89.

- Ngạch Nhân viên (mã số 01.005): áp dụng bảng lương công chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

Lưu ý: Trường hợp công chức ngạch nhân viên thực hiện nhiệm vụ lái xe cơ quan không có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm thì áp dụng Bảng 4 (Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp của nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Bảng lương mới của công chức hành chính từ ngày 01/7/2024 khi tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng/tháng như thế nào?

Căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư 07/2024/TT-BNV, tiền lương công chức hành chính được tính theo công thức sau:

Tiền lương = Mức lương cơ sở x Hệ số lương

Căn cứ theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 73/2024/NĐ-CP thì từ ngày 1/7/2024 sẽ áp dụng mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng/tháng.

Vì vậy, từ ngày 01/7/2024, bảng lương mới của công chức hành chính khi tăng lương cơ sở sẽ như sau:

- Ngạch Chuyên viên cao cấp (mã số 01.001):

Công chức loại A3, nhóm 1 (A3.1)

Hệ số lương

Mức lương

(đồng/tháng)

Bậc 1

6,20

14.508.000

Bậc 2

6,56

15.350.400

Bậc 3

6,92

16.192.800

Bậc 4

7,28

17.035.200

Bậc 5

7,64

17.877.600

Bậc 6

8,00

18.720.000

- Ngạch Chuyên viên chính (mã số 01.002):

Công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1)

Hệ số lương

Mức lương

(đồng/tháng)

Bậc 1

4,40

10.296.000

Bậc 2

4,74

11.091.600

Bậc 3

5,08

11.887.200

Bậc 4

5,42

12.682.800

Bậc 5

5,76

13.478.400

Bậc 6

6,10

14.274.000

Bậc 7

6,44

15.069.600

Bậc 8

6,78

15.865.200

- Ngạch Chuyên viên (mã số 01.003):

Công chức loại A1

Hệ số lương

Mức lương

(đồng/tháng)

Bậc 1

2,34

5.475.600

Bậc 2

2,67

6.247.800

Bậc 3

3,00

7.020.000

Bậc 4

3,33

7.792.200

Bậc 5

3,66

8.564.400

Bậc 6

3,99

9.336.600

Bậc 7

4,32

10.108.800

Bậc 8

4,65

10.881.000

Bậc 9

4,98

11.653.200

- Ngạch Cán sự (mã số 01.004):

Công chức loại A0

Hệ số lương

Mức lương

(đồng/tháng)

Bậc 1

2,10

4.914.000

Bậc 2

2,41

5.639.400

Bậc 3

2,72

6.364.800

Bậc 4

3,03

7.090.200

Bậc 5

3,34

7.815.600

Bậc 6

3,65

8.541.000

Bậc 7

3,96

9.266.400

Bậc 8

4,27

9.991.800

Bậc 9

4,58

10.717.200

Bậc 10

4,89

11.442.600

- Ngạch Nhân viên (mã số 01.005):

Công chức loại B

Hệ số lương

Mức lương

(đồng/tháng)

Bậc 1

1,86

4.352.400

Bậc 2

2,06

4.820.400

Bậc 3

2,26

5.288.400

Bậc 4

2,46

5.756.400

Bậc 5

2,66

6.224.400

Bậc 6

2,86

6.692.400

Bậc 7

3,06

7.160.400

Bậc 8

3,26

7.628.400

Bậc 9

3,46

8.096.400

Bậc 10

3,66

8.564.400

Bậc 11

3,86

9.032.400

Bậc 12

4,06

9.500.400

Lưu ý: Mức lương trên chưa bao gồm các khoản trợ cấp, phụ cấp khác.

Ngạch công chức
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Ngạch công chức
Hỏi đáp Pháp luật
Bảng lương công chức thuế từ ngày 1/7/2024 khi tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng/tháng là bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
Bảng lương mới của công chức hành chính từ ngày 01/7/2024 khi tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng/tháng như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Quy định mới tỷ lệ ngạch công chức theo từng chuyên ngành cụ thể từ 15/8/2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Cách xếp lương đối với công chức chuyên ngành thi hành án dân sự áp dụng từ ngày 18/5/2024, cụ thể ra sao?
Hỏi đáp Pháp luật
Quy trình bổ nhiệm vào ngạch công chức đối với người hoàn thành chế độ tập sự mới nhất năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Ngạch công chức là gì? Ngạch công chức có mấy loại?
Hỏi đáp Pháp luật
Việc bổ nhiệm và xếp lương vào các ngạch công chức chuyên ngành thống kê theo quy định phải căn cứ vào đâu?
Hỏi đáp Pháp luật
Trách nhiệm của Thanh tra viên được quy định từ ngày 15/08/2023 như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng có nguyên tắc như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Từ 03/2023, có những vị trí việc làm nào đối với công chức nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Ngạch công chức
Nguyễn Thị Kim Linh
487 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Ngạch công chức
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào