Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc tổ chức để Nhân dân tham gia ý kiến như thế nào?

Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc tổ chức để Nhân dân tham gia ý kiến như thế nào?

Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc tổ chức để Nhân dân tham gia ý kiến như thế nào?

Căn cứ khoản 3 Điều 28 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 quy định như sau:

Điều 28. Trách nhiệm trong việc tổ chức để Nhân dân tham gia ý kiến
1. Ủy ban nhân dân cấp xã có kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về các nội dung quy định tại Điều 25 của Luật này thuộc thẩm quyền quyết định của cấp xã, trong đó xác định rõ nội dung lấy ý kiến, hình thức lấy ý kiến, cách thức, thời hạn triển khai và trách nhiệm tổ chức thực hiện. Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân phải được gửi đến Hội đồng nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.
Trường hợp tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan nhà nước cấp trên thì Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến theo các nội dung được giao trong kế hoạch lấy ý kiến của cơ quan chịu trách nhiệm lấy ý kiến.
2. Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức thực hiện kế hoạch đã được thông qua. Thời gian lấy ý kiến Nhân dân ít nhất là 20 ngày kể từ ngày công khai nội dung lấy ý kiến. Trường hợp pháp luật có quy định cụ thể thời hạn lấy ý kiến Nhân dân thì thực hiện theo quy định đó.
3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm chỉ đạo việc tiếp nhận, tổng hợp ý kiến, thông tin phản hồi của Nhân dân; nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của Nhân dân về các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của cấp xã để quyết định theo thẩm quyền hoặc báo cáo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định và thực hiện việc công khai kết quả tổng hợp ý kiến của Nhân dân, nội dung giải trình, tiếp thu đến Nhân dân.
...

Như vậy, theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022, trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc tổ chức để Nhân dân tham gia ý kiến là:

- Chỉ đạo việc tiếp nhận, tổng hợp ý kiến, thông tin phản hồi của Nhân dân;

- Nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của Nhân dân về các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của cấp xã để quyết định theo thẩm quyền hoặc báo cáo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định và thực hiện việc công khai kết quả tổng hợp ý kiến của Nhân dân, nội dung giải trình, tiếp thu đến Nhân dân.

Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc tổ chức để Nhân dân tham gia ý kiến như thế nào?

Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc tổ chức để Nhân dân tham gia ý kiến như thế nào? (Hình từ Internet)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức thực hiện kế hoạch công khai thông tin thực hiện dân chủ ở cơ sở đúng không?

Theo khoản 1 Điều 14 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 quy định nhu sau:

Điều 14. Trách nhiệm tổ chức thực hiện việc công khai thông tin
1. Ủy ban nhân dân cấp xã có kế hoạch thực hiện việc công khai thông tin, trong đó nêu rõ nội dung thông tin cần công khai, hình thức công khai, thời điểm, thời hạn công khai và trách nhiệm tổ chức thực hiện.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức thực hiện kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân cấp xã thông qua; kiểm tra, đôn đốc và báo cáo Ủy ban nhân dân về kết quả thực hiện.
Trường hợp thông tin đã công khai có sự thay đổi, điều chỉnh thì nội dung thay đổi, điều chỉnh phải được kịp thời công khai theo quy định tại Mục này.
...

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức thực hiện kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân cấp xã thông qua; kiểm tra, đôn đốc và báo cáo Ủy ban nhân dân về kết quả thực hiện.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm gì trong việc tổ chức để Nhân dân bàn, quyết định và thực hiện quyết định của cộng đồng dân cư?

Theo khoản 1 Điều 23 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 quy định nhu sau:

Điều 23. Trách nhiệm trong việc tổ chức để Nhân dân bàn, quyết định và thực hiện quyết định của cộng đồng dân cư
1. Ủy ban nhân dân cấp xã có kế hoạch tổ chức để Nhân dân bàn, quyết định các nội dung có phạm vi thực hiện trong địa bàn cấp xã; Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định của cộng đồng dân cư thuộc phạm vi cấp xã; kiểm tra, theo dõi việc tổ chức thực hiện quyết định của cộng đồng dân cư có phạm vi thực hiện trong thôn, tổ dân phố.
Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp, báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp về việc tổ chức để Nhân dân bàn, quyết định các nội dung có phạm vi thực hiện trong địa bàn cấp xã tại kỳ họp thường lệ gần nhất, đồng thời gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp để giám sát.
...
4. Chính phủ quy định chi tiết việc tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư; việc phát phiếu lấy ý kiến của hộ gia đình; việc biểu quyết trực tuyến tại thôn, tổ dân phố; quy trình bầu, cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố; việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định của cộng đồng dân cư thuộc phạm vi cấp xã; kiểm tra, theo dõi việc tổ chức thực hiện quyết định của cộng đồng dân cư có phạm vi thực hiện trong thôn, tổ dân phố trong việc tổ chức để Nhân dân bàn, quyết định và thực hiện quyết định của cộng đồng dân cư.

Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Hỏi đáp Pháp luật
Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, việc xử lý kết quả kiểm tra, giám sát của người lao động ở doanh nghiệp nhà nước được quy định như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị được quy định như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, người lao động ở doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm gì về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình?
Hỏi đáp Pháp luật
Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, đâu là nhiệm vụ của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng?
Hỏi đáp Pháp luật
Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, đâu là trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc bảo đảm hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng?
Hỏi đáp Pháp luật
Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, CBCCVC, người lao động có thể tham gia ý kiến bằng hình thức nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, việc tổ chức hội nghị trao đổi, đối thoại giữa Ủy ban nhân dân cấp xã với Nhân dân được quy định như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tổ chức hợp lệ khi nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, thành viên của Ban thanh tra nhân dân ở doanh nghiệp nhà nước bao gồm bao nhiêu thành viên?
Hỏi đáp Pháp luật
Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở quy định nội dung người lao động giám sát như thế nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Tạ Thị Thanh Thảo
139 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào