Làm sao để rút vốn khỏi công ty TNHH? Mẫu đơn xin rút vốn khỏi công ty TNHH 2 thành viên trở lên?

Làm sao để rút vốn khỏi công ty TNHH? Mẫu đơn xin rút vốn khỏi công ty TNHH 2 thành viên trở lên là mẫu nào?

Mẫu đơn xin rút vốn khỏi công ty TNHH 2 thành viên trở lên?

Tại khoản 2 Điều 50 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định thành viên của công ty TNHH 2 thành viên không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp quy định tại các Điều 51, 52, 53 và 68 Luật Doanh nghiệp 2020

Do đó, thành viên của công ty TNHH 2 thành viên có thể được rút vốn nếu thuộc các trường hợp được quy định tại các Điều 51, 52, 53 và 68 Luật Doanh nghiệp 2020.

Hiện hành pháp luật không quy định cụ thể về mẫu đơn xin rút vốn khỏi công ty TNHH. Tuy nhiên anh/chị có thể tham khảo mẫu đơn xin rút vốn khỏi công ty TNHH 2 thành viên trở lên dưới dây:

Xem chi tiết mẫu đơn xin rút vốn khỏi công ty TNHH 2 thành viên trở lên tại đây.

Làm sao để rút vốn khỏi công ty TNHH?

Tại Điều 50 Luật Doanh nghiệp 2020 được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 7 Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022 có quy định về nghĩa vụ của thành viên công ty như sau:

Điều 50. Nghĩa vụ của thành viên công ty
1. Góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết, chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 47 của Luật này.
2. Không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp quy định tại các điều 51, 52, 53 và 68 của Luật này.
3. Tuân thủ Điều lệ công ty.
4. Chấp hành nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.
5. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty để thực hiện các hành vi sau đây:
a) Vi phạm pháp luật;
b) Tiến hành kinh doanh hoặc giao dịch khác không nhằm phục vụ lợi ích của công ty và gây thiệt hại cho người khác;
c) Thanh toán khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với công ty.
6. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này.

Như vậy, thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể rút vốn trong các trường hợp sau:

Cách 1: Yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình (Điều 51 Luật Doanh nghiệp 2020)

Thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên về vấn đề sau:

- Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

- Tổ chức lại công ty;

- Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Cách 2: Chuyển nhượng phần vốn góp (Điều 52 Luật Doanh nghiệp 2020)

Trừ trường hợp công ty không thanh toán được phần vốn góp được yêu cầu mua lại, thành viên sử dụng phần vốn góp để trả nợ và thành viên công ty là cá nhân bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc thì:

Thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định:

- Chào bán phần vốn góp đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện chào bán;

- Chuyển nhượng với cùng điều kiện chào bán đối với các thành viên còn lại quy định tại điểm a khoản này cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chào bán.

Cách 3: Rút vốn trong trường hợp đặc biệt (Điều 53 Luật Doanh nghiệp 2020)

Rút vốn trong trường hợp đặc biệt là rút vốn trong trường hợp thành viên công ty:

- Là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố mất tích;

- Bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành v;

- Bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc

- Bị Tòa án cấm hành nghề, làm công việc nhất định hoặc thành viên công ty là pháp nhân thương mại bị Tòa án cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định thuộc phạm vi ngành, nghề kinh doanh của công ty.

Cách 4: Hoàn trả một phần vốn góp theo tỷ lệ phần vốn góp của thành viên trong vốn điều lệ của công ty (trong trường hợp này công ty có thể giảm vốn điều lệ) (Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2020)

Tuy nhiên công ty cần phải đáp ứng các điều kiện theo quy định là:

- Công ty TNHH đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp;

- Bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

Làm sao để rút vốn khỏi công ty TNHH? Mẫu đơn xin rút vốn khỏi công ty TNHH 2 thành viên trở lên?

Làm sao để rút vốn khỏi công ty TNHH? Mẫu đơn xin rút vốn khỏi công ty TNHH 2 thành viên trở lên? (Hình từ Internet)

Thành viên công ty TNHH 2 thành viên sử dụng phần vốn góp để trả nợ thì người nhận thanh toán có quyền sử dụng phần vốn góp đó như thế nào?

Tại khoản 7 Điều 53 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định về xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt như sau:

Điều 53. Xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt
1. Trường hợp thành viên công ty là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của thành viên đó là thành viên công ty.
...
7. Trường hợp thành viên sử dụng phần vốn góp để trả nợ thì người nhận thanh toán có quyền sử dụng phần vốn góp đó theo một trong hai hình thức sau đây:
a) Trở thành thành viên công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận;
b) Chào bán và chuyển nhượng phần vốn góp đó theo quy định tại Điều 52 của Luật này.
...

Như vậy, thành viên công ty TNHH 2 thánh viên sử dụng phần vốn góp để trả nợ thì người nhận thanh toán có quyền sử dụng phần vốn góp đó để:

- Trở thành thành viên công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận;

- Chào bán và chuyển nhượng phần vốn góp đó theo quy định.

Công ty tnhh
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Công ty tnhh
Hỏi đáp Pháp luật
Công ty TNHH 2 thành viên đặt tên là TNHH MTV được không?
Hỏi đáp Pháp luật
Làm sao để rút vốn khỏi công ty TNHH? Mẫu đơn xin rút vốn khỏi công ty TNHH 2 thành viên trở lên?
Hỏi đáp Pháp luật
Thành viên công ty TNHH có được rút vốn không?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn quy trình thành lập công ty TNHH một thành viên qua mạng mới nhất 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Bitcoin có được coi là tài sản để góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không?
Hỏi đáp Pháp luật
Ai có trách nhiệm trả nợ khi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giải thể?
Hỏi đáp Pháp luật
Có được chuyển nhượng toàn bộ vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không?
Hỏi đáp Pháp luật
Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể ký hợp đồng với đối tác trong trường hợp nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Quy định về chuyển công ty nông nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành Công ty TNHH 2 thành viên trở lên?
Hỏi đáp Pháp luật
Ai có thể thành lập công ty TNHH 1 thành viên? Khi thành lập thì cần những gì?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Công ty tnhh
Lương Thị Tâm Như
121 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Công ty tnhh
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào