Giáo viên đạt chiến sĩ thi đua cơ sở được xét nâng lương trước hạn đúng không?

Giáo viên đạt chiến sĩ thi đua cơ sở được xét nâng lương trước hạn đúng không? Tiêu chuẩn giáo viên xét đạt chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2024 được quy định như thế nào?

Giáo viên đạt chiến sĩ thi đua cơ sở được xét nâng lương trước hạn đúng không?

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV có quy định về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc thì cần đáp ứng những điều kiện sau:

Điều 3. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn
1. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ:
a) Điều kiện và chế độ được hưởng:
Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này đạt đủ 02 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này.
...

Theo đó, việc lập thành tích xuất sắc nhiệm vụ và được cấp có thẩm quyền công nhận bằng văn bản thường được xác định bằng việc đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiến sĩ thi đua cơ sở trở lên mà do cấp huyện, tỉnh công nhận hoặc các bằng khen tỉnh,…

Do đó, giáo viên theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 08/2013/TT-BNV (được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Thông tư 03/2021/TT-BNV) đạt đủ 02 tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV (được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Thông tư 03/2021/TT-BNV) thì khi đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cũng có thể là cơ sở để được đề nghị nâng lương trước hạn.

Giáo viên đạt chiến sĩ thi đua cơ sở được xét nâng lương trước hạn đúng không?

Giáo viên đạt chiến sĩ thi đua cơ sở được xét nâng lương trước hạn đúng không? (Hình từ Internet)

Tiêu chuẩn giáo viên xét đạt chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2024 được quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 23 Luật Thi đua, Khen thưởng 2022 quy định danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở:

Điều 23. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”
Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” để tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau đây:
1. Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến”;
2. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc có sáng kiến được cơ sở công nhận hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu được đơn vị công nhận.

Theo đó, tiêu chuẩn giáo viên xét đạt chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2024 gồm:

- Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến”;

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc có sáng kiến được cơ sở công nhận hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu được đơn vị công nhận.

Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở gồm những gì?

Căn cứ tại khoản 2 Điều 34 Nghị định 98/2023/NĐ-CP quy định về hồ sơ xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở như sau:

Điều 34. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua bộ, ban, ngành, tỉnh, “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và danh hiệu thi đua khác
1. Các danh hiệu Cờ thi đua bộ, ban, ngành, tỉnh, Chiến sĩ thi đua bộ, ban, ngành, tỉnh, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”, “Tập thể lao động xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng”, “Tập thể lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến” được xét tặng hàng năm. Hồ sơ, thủ tục xét tặng các danh hiệu nêu trên thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 84 của Luật Thi đua, khen thưởng.
2. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua gồm:
a) Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua;
b) Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể;
c) Biên bản bình xét thi đua của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trình khen thưởng hoặc Biên bản bình xét thi đua và kết quả bỏ phiếu của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trình khen thưởng trong trường hợp đề nghị các danh hiệu thi đua “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, Chiến sĩ thi đua bộ, ban, ngành, tỉnh, Cờ thi đua bộ, ban, ngành, tỉnh;
d) Chứng nhận hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với sáng kiến hoặc đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong trường hợp đề nghị danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; Chứng nhận hoặc xác nhận của người đứng đầu bộ, ban, ngành, tỉnh về sáng kiến đã được áp dụng hiệu quả và có khả năng nhân rộng trong bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng trong bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quân hoặc toàn lực lượng Công an nhân dân trong trường hợp đề nghị danh hiệu Chiến sĩ thi đua bộ, ban, ngành, tỉnh.
...

Như vậy, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở bao gồm:

- Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua;

- Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể;

- Biên bản bình xét thi đua của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trình khen thưởng hoặc Biên bản bình xét thi đua và kết quả bỏ phiếu của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trình khen thưởng trong trường hợp đề nghị các danh hiệu thi đua “Chiến sĩ thi đua cơ sở”;

- Chứng nhận hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với sáng kiến hoặc đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong trường hợp đề nghị danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

Giáo viên
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Giáo viên
Hỏi đáp Pháp luật
Giáo viên nghỉ hè có lương không? Thời gian làm việc của giáo viên tiểu học, THCS, THPT là bao nhiêu tuần?
Hỏi đáp Pháp luật
Giáo viên đi nước ngoài có phải xin phép không? Giáo viên đi nước ngoài không xin phép có bị xử lý kỷ luật không?
Hỏi đáp Pháp luật
Giáo viên có được dạy thêm tại nhà không? Dạy thêm, học thêm phải đáp ứng nguyên tắc gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở có những quyền lợi gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Đề xuất cho phép giáo viên trình độ cao đẳng được dạy một số môn tại cấp tiểu học và trung học cơ sở?
Hỏi đáp Pháp luật
Giáo viên đạt chiến sĩ thi đua cơ sở được xét nâng lương trước hạn đúng không?
Hỏi đáp Pháp luật
Giáo viên và nhà trường có được tổ chức dạy phụ đạo theo hình thức bắt buộc không?
Hỏi đáp Pháp luật
Giáo viên THCS hạng 3 cần đáp ứng điều kiện gì để được xét thăng hạng giáo viên THCS hạng 2?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu dành cho giáo viên các cấp năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Thời gian nghỉ hè của giáo viên tiểu học là bao lâu? Thời gian nghỉ hè có được tính thời gian tập sự của giáo viên mầm non không?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Giáo viên
Tạ Thị Thanh Thảo
132 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Giáo viên
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào