Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu trong đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập từ 17/5/2024 như thế nào?

Cho tôi hỏi: Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu trong đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập từ 17/5/2024? như thế nào? (Câu hỏi từ chị Dương, Hà Nội).

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu trong đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập từ 17/5/2024? như thế nào?

Theo quy định tại khoản 6 Điều 12 Thông tư 07/2024/TT-BYT quy định về hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu trong đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập như sau:

Điều 12. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

...
6. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:
a) Hình thức lựa chọn nhà thầu: Căn cứ giá gói thầu và tính chất của từng gói thầu để lựa chọn một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu sau đây: đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, chào giá trực tuyến, mua sắm trực tuyến;
b) Phương thức lựa chọn nhà thầu: Áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ theo quy định tại Điều 30 của Luật Đấu thầu. Cơ sở y tế công lập chỉ áp dụng phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ khi có hướng dẫn của pháp luật về khoa học, công nghệ.
...

Như vậy:

- Về hình thức lựa chọn nhà thầu: Căn cứ giá gói thầu và tính chất của từng gói thầu để lựa chọn một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu sau đây:

+ Đấu thầu rộng rãi,

+ Đấu thầu hạn chế,

+ Chỉ định thầu,

+ Chào hàng cạnh tranh,

+ Mua sắm trực tiếp,

+ Chào giá trực tuyến,

+ Mua sắm trực tuyến;

- Về phương thức lựa chọn nhà thầu: Áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ theo quy định tại Điều 30 của Luật Đấu thầu 2023.

Lưu ý: Cơ sở y tế công lập chỉ áp dụng phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ khi có hướng dẫn của pháp luật về khoa học, công nghệ.

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu trong đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập từ 17/5/2024 như thế nào?

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu trong đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập từ 17/5/2024 như thế nào? (Hình từ Internet)

Các thông tin về gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập được quy định như thế nào?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư 07/2024/TT-BYT quy định về các thông tin về gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu như sau:

Các thông tin về gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu tối thiểu gồm các thông tin sau đây:

- Mỗi phần trong gói thầu thuốc generic bao gồm các thông tin:

+ Tên hoạt chất;

+ Nồng độ hoặc hàm lượng;

+ Đường dùng, dạng bào chế;

+ Nhóm thuốc;

+ Đơn vị tính;

+ Số lượng;

+ Đơn giá và tổng giá trị của thuốc đó;

- Mỗi phần trong gói thầu thuốc biệt dược gốc bao gồm các thông tin:

+ Tên thuốc kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” theo quy định tại điểm c khoản 9 Điều 24 Nghị định 24/2024/NĐ-CP;

+ Tên hoạt chất;

+ Nồng độ hoặc hàm lượng;

+ Đường dùng, dạng bào chế;

+ Đơn vị tính;

+ Số lượng;

+ Đơn giá và tổng giá trị của thuốc đó.

Trường hợp một hoạt chất có nhiều tên biệt dược gốc hoặc sinh phẩm tham chiếu đã được Bộ Y tế công bố tại danh mục thuốc biệt dược gốc, sinh phẩm tham chiếu thì mục tên thuốc cần ghi đủ tên các biệt dược gốc hoặc sinh phẩm tham chiếu;

- Mỗi phần trong gói thầu thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc cổ truyền, bán thành phẩm dược liệu, vị thuốc cổ truyền có dạng bào chế cao, cốm, bột, dịch chiết, tinh dầu, nhựa, gôm, thạch đã được tiêu chuẩn hóa gồm các thông tin:

+ Tên thuốc hoặc tên bán thành phẩm dược liệu hoặc vị thuốc cổ truyền có dạng bào chế cao, cốm, bột, dịch chiết, tinh dầu, nhựa, gôm, thạch đã được tiêu chuẩn hóa;

+ Đường dùng, dạng bào chế; đơn vị tính;

+ Số lượng;

+ Nhóm thuốc;

+ Đơn giá.

Việc ghi tên thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc cổ truyền, bán thành phẩm dược liệu, vị thuốc cổ truyền có dạng bào chế cao, cốm, bột, dịch chiết, tinh dầu, nhựa, gôm, thạch đã được tiêu chuẩn hóa trong gói thầu thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Thông tư 07/2024/TT-BYT.

- Mỗi phần trong gói thầu dược liệu, gói thầu vị thuốc cổ truyền bao gồm các thông tin:

+ Tên dược liệu hoặc vị thuốc cổ truyền;

+ Tên khoa học; tiêu chuẩn chất lượng;

+ Bộ phận dùng;

+ Dạng sơ chế hoặc phương pháp chế biến;

+ Nhóm thuốc;

+ Đơn vị tính;

+ Số lượng;

+ Đơn giá và tổng giá trị thuốc đó.

Lưu ý: Trường hợp cơ sở y tế công lập bổ sung thêm các thông tin khác về gói thầu quy định tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư 07/2024/TT-BYT thì đơn vị chịu trách nhiệm giải trình về các thông tin bổ sung này.

Quy định như thế nào về giá gói thầu trong đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập từ 17/5/2024?

Theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Thông tư 07/2024/TT-BYT quy định về giá gói thầu như sau:

- Giá gói thầu thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 24/2024/NĐ-CP;

- Trường hợp gói thầu chia làm nhiều phần thì mỗi phần đều phải ghi rõ đơn giá và tổng giá trị của phần đó theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư 07/2024/TT-BYT. Đơn giá thuốc trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu do cơ sở y tế công lập lập kế hoạch đề xuất và chịu trách nhiệm;

- Căn cứ xác định giá gói thầu thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định 24/2024/NĐ-CP.

Ngoài ra, cơ sở y tế công lập có thể căn cứ thông tin giá thuốc, dược liệu, vị thuốc cổ truyền trúng thầu theo nhóm tiêu chí kỹ thuật của các cơ sở y tế công lập hoặc trúng thầu tập trung cấp địa phương trong thời gian 12 tháng trước ngày trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc trúng thầu tập trung cấp quốc gia, đàm phán giá còn hiệu lực của thỏa thuận khung được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế; Trang Thông tin điện tử Đơn vị mua sắm tập trung cấp quốc gia; trích xuất từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc tự thu thập được để làm căn cứ xác định giá gói thầu;

- Việc xây dựng giá kế hoạch của các mặt hàng cùng hoạt chất, nồng độ hoặc hàm lượng, đường dùng, dạng bào chế tại gói thầu thuốc generic phải bảo đảm nguyên tắc sau đây:

+ Giá kế hoạch nhóm 1 không cao hơn giá kế hoạch thuốc biệt dược gốc hoặc sinh phẩm tham chiếu;

+ Giá kế hoạch nhóm 2, nhóm 3 không cao hơn giá kế hoạch thuốc biệt dược gốc hoặc sinh phẩm tham chiếu và nhóm 1;

+ Giá kế hoạch nhóm 4 không cao hơn giá kế hoạch thuốc biệt dược gốc hoặc sinh phẩm tham chiếu; nhóm 1; nhóm 2 sản xuất tại Việt Nam và nhóm 3;

+ Giá kế hoạch nhóm 5 không cao hơn giá kế hoạch thuốc biệt dược gốc hoặc sinh phẩm tham chiếu; nhóm 1; nhóm 2; nhóm 3 và nhóm 4.

Trân trọng!

Lựa chọn nhà thầu
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Lựa chọn nhà thầu
Hỏi đáp Pháp luật
Hồ sơ đề nghị thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu để ký hợp đồng dầu khí gồm những gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc mới nhất năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Cá nhân thuộc bên mời thầu có được trực tiếp tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu không?
Hỏi đáp Pháp luật
Có quyết định không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng thì chủ đầu tư xử lý như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu dự toán mua sắm dưới 200 triệu là ai?
Hỏi đáp Pháp luật
Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng có được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu bằng chào hàng cạnh tranh hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Hồ sơ yêu cầu của gói thầu áp dụng quy trình mua sắm trực tiếp bao gồm những gì theo Nghị định 24/2024/NĐ-CP?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá qua mạng mới nhất năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Điểm tổng hợp của đối tượng được hưởng ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu được tính như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu số 02B Mẫu Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Thông tư 06 mới nhất năm 2024?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Lựa chọn nhà thầu
Nguyễn Thị Ngọc Trâm
310 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Lựa chọn nhà thầu
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào