Mẫu phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học mới nhất 2024?

Cho tôi hỏi: Mẫu phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học mới nhất 2024 là mẫu như thế nào? Câu hỏi từ anh Hoàng Đức gửi đến từ tỉnh Gia Lai.

Mẫu phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học mới nhất 2024?

Căn cứ tại khoản 3 Điều 3 Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT thì chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông là hệ thống phẩm chất, năng lực mà giáo viên cần đạt được để thực hiện nhiệm vụ dạy học và giáo dục học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Đối với giáo viên tiểu học vẫn áp dụng chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông bao gồm 5 tiêu chuẩn sau:

Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nhà giáo

Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục

Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục

Có thể tham khảo Mẫu phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học mới nhất 2024 như sau:

Tải Mẫu phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học mới nhất 2024

Tại đây

Mẫu phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học mới nhất 2024?

Mẫu phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học mới nhất 2024? (Hình từ Internet)

Giáo viên tiểu học có những nhiệm vụ nào?

Căn cứ khoản 2 Điều 27 Điều lệ Trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT quy định nhiệm vụ của giáo viên:

Điều 27. Nhiệm vụ của giáo viên
1. Giáo viên có những nhiệm vụ sau đây
a) Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và kế hoạch giáo dục của nhà trường. Chủ động thực hiện và chịu trách nhiệm về kế hoạch giáo dục; tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn (nội dung, phương pháp giáo dục, kiểm tra đánh giá học sinh) và chất lượng, hiệu quả giáo dục từng học sinh của lớp mình phụ trách, bảo đảm quy định của chương trình giáo dục, phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể của nhà trường.
...

Như vậy, giáo viên tiểu học có những nhiệm vụ sau:

- Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và kế hoạch giáo dục của nhà trường.

- Chủ động thực hiện và chịu trách nhiệm về kế hoạch giáo dục; tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn (nội dung, phương pháp giáo dục, kiểm tra đánh giá học sinh) và chất lượng, hiệu quả giáo dục từng học sinh của lớp mình phụ trách, bảo đảm quy định của chương trình giáo dục, phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể của nhà trường.

- Tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn và nhà trường; thường xuyên cập nhật những chỉ đạo của ngành; chuẩn bị, tổ chức dạy học và đánh giá học sinh theo quy định; thực hiện các hoạt động chuyên môn khác.

- Xây dựng mối quan hệ thân thiện, dân chủ giữa giáo viên với học sinh, với cha mẹ học sinh và cộng đồng; giúp học sinh chủ động, sáng tạo, tự tin, tự chủ trong học tập và rèn luyện.

- Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; ứng xử văn hóa, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; gương mẫu trước học sinh; thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh.

- Thực hiện tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên; tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp; thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên giáo viên theo quy định; trao đổi chia sẻ chuyên môn cùng đồng nghiệp trong và ngoài nhà trường thông qua các đợt sinh hoạt chuyên môn, tập huấn.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập và sinh hoạt chuyên môn; sáng tạo, linh hoạt trong việc tự làm đồ dùng dạy học.

- Tham gia lựa chọn sách giáo khoa theo quy định; đề nghị nhà trường trang bị các xuất bản phẩm tham khảo, thiết bị dạy học theo quy định, phù hợp để sử dụng trong quá trình dạy học.

- Tham gia kiểm định chất lượng giáo dục.

- Tham gia thực hiện giáo dục bắt buộc, phổ cập giáo dục và xóa mù chữ ở địa phương.

- Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gia đình học sinh, cộng đồng và các tổ chức xã hội liên quan để thực hiện nhiệm vụ giáo dục.

- Quản lý, tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục tại điểm trường khi được hiệu trưởng phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của hiệu trưởng.

Hệ số lương giáo viên tiểu học hiện nay được quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 8 Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT quy định về hệ số lương dành cho giáo viên tiểu học hiện nay như sau:

Điều 8. Cách xếp lương
1. Viên chức được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học quy định tại Thông tư này được áp dụng bảng lương tương ứng ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, cụ thể như sau:
a) Giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;
b) Giáo viên tiểu học hạng II, mã số V.07.03.28, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38;
c) Giáo viên tiểu học hạng I, mã số V.07.03.27, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.
....

Như vậy, giáo viên tiểu học là viên chức sẽ thực hiện chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, cụ thể hệ số lương như sau:

- Giáo viên tiểu học hạng 3 được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

- Giáo viên tiểu học hạng 2 được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38;

- Giáo viên tiểu học hạng 1 được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.

Lưu ý: Hệ số lương giáo viên tiểu học tại Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT áp dụng đến hết ngày 30/6/2024

Trân trọng!

Giáo viên
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Giáo viên
Hỏi đáp Pháp luật
Phụ lục đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông mới nhất 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu Phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS mới nhất 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp năm học 2023 - 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Thực hiện đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên vào thời gian nào trong năm?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn mới nhất 2024 đối với giáo viên mầm non?
Hỏi đáp Pháp luật
Thời gian nghỉ hè có được tính thời gian tập sự của giáo viên cấp 2 không?
Hỏi đáp Pháp luật
Giáo viên xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ khi nào? Mẫu phiếu đánh giá xếp loại chất lượng giáo viên mới nhất năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Bảng minh chứng đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông theo Thông tư 20?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu phiếu tự đánh giá của giáo viên các cấp năm học 2023 - 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn đánh giá xếp loại giáo viên cuối năm học 2024?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Giáo viên
Nguyễn Thị Hiền
2,802 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Giáo viên
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào