Mẫu báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 2024 mới nhất?

Tôi có câu hỏi: Mẫu báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 2024 mới nhất như thế nào? (Câu hỏi của anh Tài - Quảng Nam)

Mẫu báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 2024 mới nhất?

Căn cứ theo khoản 3 Điều 2 Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT quy định về áp dụng Mẫu và Phụ lục như sau:

Điều 2. Áp dụng Mẫu và Phụ lục
....
3. Mẫu báo cáo thẩm định được sử dụng cho đấu thầu qua mạng và đấu thầu không qua mạng, bao gồm:
a) Mẫu số 3A sử dụng để lập báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu;
b) Mẫu số 3B sử dụng để lập báo cáo thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật cho gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, gói thầu áp dụng hình thức chào giá trực tuyến theo quy trình thông thường;
c) Mẫu số 3C sử dụng để lập báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.
Việc lập báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu của gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ yêu cầu; thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển; thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật cho gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn, gói thầu áp dụng hình thức chào giá trực tuyến, chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp được vận dụng các mẫu quy định tại khoản này trên cơ sở bảo đảm không trái quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP.
...

Như vậy, mẫu báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 2024 mới nhất là mẫu số 3C ban hành kèm theo Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT được sử dụng cho đấu thầu qua mạng và đấu thầu không qua mạng.

Mẫu báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 2024 mới nhất như sau:

Tải Mẫu báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 2024 mới nhất tại đây. Tải về.

*Lưu ý: Việc lập báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn, gói thầu áp dụng hình thức chào giá trực tuyến, chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp được vận dụng các mẫu quy định tại khoản này trên cơ sở bảo đảm không trái quy định của Luật Đấu thầu 2023, Nghị định 24/2024/NĐ-CP.

Mẫu báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 2024 mới nhất

Mẫu báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 2024 mới nhất? (Hình từ Internet)

Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 2024 là bao nhiêu?

Theo khoản 6 Điều 12 Nghị định 24/2024/NĐ-CP quy định về chi phí trong lựa chọn nhà thầu cụ thể như sau:

Điều 12. Chi phí trong lựa chọn nhà thầu
.....
6. Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu kể cả trường hợp không lựa chọn được nhà thầu được tính bằng 0,1% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 3.000.000 đồng và tối đa là 60.000.000 đồng.
.....

Thông qua quy định trên, chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 2024 bằng 0,1% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 3.000.000 đồng và tối đa là 60.000.000 đồng (bao gồm cả trường hợp không lựa chọn được nhà thầu)

Để được xem xét, giải quyết các vấn đề trước khi có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thì đơn kiến nghị phải đáp ứng điều kiện gì?

Căn cứ tại Điều 90 Luật Đấu thầu 2023 quy định về điều kiện xem xét, giải quyết kiến nghị trong hoạt động đấu thầu như sau:

Điều 90. Điều kiện xem xét, giải quyết kiến nghị
1. Đối với các vấn đề trước khi có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, để được xem xét, giải quyết thì đơn kiến nghị phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
a) Đối với kiến nghị về nội dung hồ sơ mời thầu, đơn kiến nghị có thể là của các cơ quan, tổ chức quan tâm đến gói thầu, dự án đầu tư kinh doanh; đối với các nội dung khác về quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, đơn kiến nghị phải là của nhà thầu, nhà đầu tư tham dự thầu;
b) Đơn kiến nghị phải có chữ ký, đóng dấu (nếu có) của người đại điện hợp pháp của nhà thầu, nhà đầu tư, cơ quan, tổ chức gửi đơn hoặc được ký số, gửi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
c) Đơn kiến nghị được gửi đến đơn vị giải quyết kiến nghị quy định tại khoản 1 Điều 91 và khoản 1 Điều 92 của Luật này trước khi có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.
.....

Theo đó, để được xem xét, giải quyết các vấn đề trước khi có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thì đơn kiến nghị phải đáp ứng điều kiện sau đây:

[1] Đối với kiến nghị về nội dung hồ sơ mời thầu, đơn kiến nghị có thể là của các cơ quan, tổ chức quan tâm đến gói thầu, dự án đầu tư kinh doanh.

[2] Đối với các nội dung khác về quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, đơn kiến nghị phải là của nhà thầu, nhà đầu tư tham dự thầu.

[3] Đơn kiến nghị phải có chữ ký, đóng dấu (nếu có) của người đại điện hợp pháp của nhà thầu, nhà đầu tư, cơ quan, tổ chức gửi đơn hoặc được ký số, gửi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

[4] Đơn kiến nghị được gửi đến đơn vị giải quyết kiến nghị trước khi có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, cụ thể:

- Nhà thầu, cơ quan, tổ chức gửi đơn kiến nghị đến chủ đầu tư trước khi kết quả lựa chọn nhà thầu được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Chủ đầu tư phải có văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến nhà thầu, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn kiến nghị của nhà thầu, cơ quan, tổ chức.

- Trường hợp nhà thầu, cơ quan, tổ chức không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị hoặc hết thời hạn quy định mà chủ đầu tư không có văn bản giải quyết kiến nghị thì nhà thầu, cơ quan, tổ chức có quyền gửi đơn kiến nghị đến người có thẩm quyền trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn giải quyết kiến nghị hoặc ngày nhận được văn bản giải quyết kiến nghị của chủ đầu tư;

- Người có thẩm quyền phải có văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến nhà thầu, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn kiến nghị của nhà thầu, cơ quan, tổ chức.

Trân trọng!

Lựa chọn nhà thầu
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Lựa chọn nhà thầu
Hỏi đáp Pháp luật
Hồ sơ đề nghị thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu để ký hợp đồng dầu khí gồm những gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc mới nhất năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Cá nhân thuộc bên mời thầu có được trực tiếp tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu không?
Hỏi đáp Pháp luật
Có quyết định không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng thì chủ đầu tư xử lý như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu dự toán mua sắm dưới 200 triệu là ai?
Hỏi đáp Pháp luật
Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng có được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu bằng chào hàng cạnh tranh hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Hồ sơ yêu cầu của gói thầu áp dụng quy trình mua sắm trực tiếp bao gồm những gì theo Nghị định 24/2024/NĐ-CP?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá qua mạng mới nhất năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Điểm tổng hợp của đối tượng được hưởng ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu được tính như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu số 02B Mẫu Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Thông tư 06 mới nhất năm 2024?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Lựa chọn nhà thầu
Dương Thanh Trúc
4,424 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Lựa chọn nhà thầu
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào