Hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn 2024 là khi nào? Không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bị phạt bao nhiêu?

Cho tôi hỏi: Hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn 2024? Không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bị phạt bao nhiêu? Câu hỏi của anh Thế - Hưng Yên.

Hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn 2024?

Tại Điều 29 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đặt in đã mua của cơ quan thuế và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ như sau:

Điều 29. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đặt in đã mua của cơ quan thuế và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ
1. Hàng quý, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh mua hóa đơn của cơ quan thuế có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được nộp theo quý chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh việc sử dụng hóa đơn theo Mẫu số BC26/HĐG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này.
Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (= 0), không cần gửi bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ. Trường hợp kỳ trước đã sử dụng hết hóa đơn, đã báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn kỳ trước với số tồn bằng không (0), trong kỳ không mua hóa đơn, không sử dụng hóa đơn thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh không phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
2. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ khi chia, tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước cùng với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế.
3. Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh chuyển địa điểm kinh doanh đến địa bàn khác địa bàn cơ quan thuế đang quản lý trực tiếp thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ với cơ quan thuế nơi chuyển đi.

Như vậy, hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh việc sử dụng hóa đơn.

Hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn 2024? Không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bị phạt bao nhiêu?

Hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn 2024? Không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bị phạt bao nhiêu? (Hình từ Internet)

Có bắt buộc phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế không?

Tại khoản 4 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP có quy định về nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

Điều 4. Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ
...
4. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trong quá trình sử dụng phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế, báo cáo tình hình sử dụng biên lai đặt in, tự in hoặc biên lai mua của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 29, Điều 38 Nghị định này.

Như vậy, khi tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trong quá trình sử dụng phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế.

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/HĐG mới nhất 2024?

Tại Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP có quy định mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như sau:

Xem chi tiết mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/HĐG tại đây.

Không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bị phạt bao nhiêu?

Tại Điều 29 Nghị định 125/2020/NĐ-CP được đính chính bởi khoản 2 Công văn 29/CP-KTTH năm 2021 có quy định về mức phạt đối với hành vi không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như sau:

Điều 29. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập, gửi thông báo. báo cáo về hóa đơn
1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định mà có tình tiết giảm nhẹ.
2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo về hóa đơn theo quy định gửi cơ quan thuế.
Trường hợp tổ chức, cá nhân tự phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì không bị xử phạt.
3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 11 ngày đến 20 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.
4. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với hành vi nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 21 ngày đến 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.
5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định;
b) Không nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế theo quy định.
6. Các hành vi vi phạm về lập, gửi thông báo, báo cáo về hóa đơn đã được quy định tại Điều 23, 25 Nghị định này thì không áp dụng Điều này khi xử phạt vi phạm hành chính.
7. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc lập, gửi thông báo, báo cáo về hóa đơn đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 và điểm b khoản 5 Điều này.

Như vậy, hành vi không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế có thể bị phạt từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng. Bên cạnh đó còn buộc phải nộp báo cáo tình sử dụng hóa đơn.

Lưu ý: Mức phạt trên áp dụng đối với hành vi vi phạm của tố chức.

Trân trọng!

Hóa đơn điện tử
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Hóa đơn điện tử
Hỏi đáp Pháp luật
Một hợp đồng có được xuất nhiều hóa đơn không? Chưa thu tiền có phải xuất hóa đơn khi bán hàng hóa không?
Hỏi đáp Pháp luật
Hóa đơn trên 20 triệu không bắt buộc phải chuyển khoản vẫn được tính vào chi phí trong trường hợp nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Có được xuất 2 hóa đơn cho 1 công ty cùng 1 ngày không?
Hỏi đáp Pháp luật
Hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn 2024 là khi nào? Không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bị phạt bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
Hàng hủy có phải xuất hóa đơn không? Tiêu hủy hóa đơn đặt in mua của cơ quan thuế trong trường hợp nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Đối tượng nào được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn cách lấy hóa đơn điện tử VETC, ePass chi tiết, cập nhật mới nhất 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quá thời hạn quy định bị phạt bao nhiêu tiền?
Hỏi đáp Pháp luật
Thời điểm lập hóa đơn bán hàng thông qua sàn giao dịch điện tử được quy định như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Hóa đơn mua hàng là gì? Mẫu hóa đơn mua hàng theo Thông tư 200 như thế nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Hóa đơn điện tử
Lương Thị Tâm Như
116 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Hóa đơn điện tử
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào