. Bước 2: Chọn vào “Nộp hồ sơ trực tuyến”. Tại mục “Chọn lĩnh vực thủ tục hành chính” chọn "Đăng ký mẫu con dấu mới". Bước 3: Tiếp theo chọn vào “Nộp hồ sơ”. Bước 4: Tiến hành Nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách nhập đầy đủ các thông tin. Sau đó kiểm tra lại các nội dung đã nhập rồi tiếp tục chọn "Đồng ý và tiếp tục". Bước 5: Tại giao diện “Thông tin hồ sơ” tiến hành đăng tải các giấy tờ theo yêu cầu tương ứng với từng loại hình tổ chức) sau đó chọn Đồng ý và tiếp tục. Bước 6: Kiểm tra lại cẩn thận các thông tin, nhập Mã xác nhận, chọn vào "Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin đã cung cấp". Tiếp theo chọn Nộp hồ sơ để hoàn tất thủ tục đăng ký mẫu con dấu doanh nghiệp trực tuyến."> . Bước 2: Chọn vào “Nộp hồ sơ trực tuyến”. Tại mục “Chọn lĩnh vực thủ tục hành chính” chọn "Đăng ký mẫu con dấu mới". Bước 3: Tiếp theo chọn vào “Nộp hồ sơ”. Bước 4: Tiến hành Nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách nhập đầy đủ các thông tin. Sau đó kiểm tra lại các nội dung đã nhập rồi tiếp tục chọn "Đồng ý và tiếp tục". Bước 5: Tại giao diện “Thông tin hồ sơ” tiến hành đăng tải các giấy tờ theo yêu cầu tương ứng với từng loại hình tổ chức) sau đó chọn Đồng ý và tiếp tục. Bước 6: Kiểm tra lại cẩn thận các thông tin, nhập Mã xác nhận, chọn vào "Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin đã cung cấp". Tiếp theo chọn Nộp hồ sơ để hoàn tất thủ tục đăng ký mẫu con dấu doanh nghiệp trực tuyến.">

Hướng dẫn cách đăng ký mẫu con dấu doanh nghiệp online năm 2024?

Cho tôi hỏi cách đăng ký mẫu con dấu doanh nghiệp online năm 2024 với ạ? Mong được giải đáp. Câu hỏi của bạn Vương đến từ Bình Phước.

Hướng dẫn cách đăng ký mẫu con dấu doanh nghiệp online năm 2024?

Dưới đây là hướng dẫn cách đăng ký mẫu con dấu công ty online năm 2024 có thể tham khảo thực hiện:

Bước 1: Đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công Bộ Công an tại địa chỉ <https://dichvucong.bocongan.gov.vn>.

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/Hoidapphapluat/2024/NTKL/11052024/buoc-01.jpg

Bước 2: Chọn vào “Nộp hồ sơ trực tuyến”. Tại mục “Chọn lĩnh vực thủ tục hành chính” chọn "Đăng ký mẫu con dấu mới".

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/Hoidapphapluat/2024/NTKL/11052024/buoc-02.jpg

Bước 3: Tiếp theo chọn vào “Nộp hồ sơ”.

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/Hoidapphapluat/2024/NTKL/11052024/buoc-03.jpg

Bước 4: Tiến hành Nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách nhập đầy đủ các thông tin. Sau đó kiểm tra lại các nội dung đã nhập rồi tiếp tục chọn "Đồng ý và tiếp tục".

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/Hoidapphapluat/2024/NTKL/11052024/buoc-04.jpg

Bước 5: Tại giao diện “Thông tin hồ sơ” tiến hành đăng tải các giấy tờ theo yêu cầu tương ứng với từng loại hình tổ chức) sau đó chọn Đồng ý và tiếp tục.

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/Hoidapphapluat/2024/NTKL/11052024/buoc-05.jpg

Bước 6: Kiểm tra lại cẩn thận các thông tin, nhập Mã xác nhận, chọn vào "Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin đã cung cấp". Tiếp theo chọn Nộp hồ sơ để hoàn tất thủ tục đăng ký mẫu con dấu doanh nghiệp trực tuyến.

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/Hoidapphapluat/2024/NTKL/11052024/buoc-06.jpg

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/Hoidapphapluat/2024/NTKL/11052024/mau-con-dau.jpg

Hướng dẫn cách đăng ký mẫu con dấu doanh nghiệp online năm 2024? (Hình từ Internet)

Doanh nghiệp được sử dụng tối đa mấy con dấu?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

Điều 43. Dấu của doanh nghiệp
1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
2. Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp.
3. Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban hành. Doanh nghiệp sử dụng dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.

Theo quy định này, doanh nghiệp được quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp.

Vậy nên, doanh nghiệp sẽ hoàn toàn quyết định về số lượng con dấu theo nhu cầu sử dụng mà không bị giới hạn số lượng tối đa.

Doanh nghiệp cần thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung nào?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

Điều 31. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
1. Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi một trong những nội dung sau đây:
a) Ngành, nghề kinh doanh;
b) Cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;
c) Nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
2. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.
3. Công ty cổ phần phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài được đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông của công ty. Thông báo phải bao gồm các nội dung sau đây:
a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính;
b) Đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài chuyển nhượng cổ phần: tên, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức; họ, tên, quốc tịch, địa chỉ liên lạc của cổ đông là cá nhân; số cổ phần, loại cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của họ trong công ty; số cổ phần và loại cổ phần chuyển nhượng;
c) Đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng cổ phần: tên, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức; họ, tên, quốc tịch, địa chỉ liên lạc của cổ đông là cá nhân; số cổ phần và loại cổ phần nhận chuyển nhượng; số cổ phần, loại cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần tương ứng của họ trong công ty;
d) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.
4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối sửa đổi, bổ sung thông tin theo nội dung thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.
...

Như vậy, doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi một trong các nội dung dưới đây:

- Ngành, nghề kinh doanh.

- Cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết.

- Nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Trân trọng!

Con dấu doanh nghiệp
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Con dấu doanh nghiệp
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn cách đăng ký mẫu con dấu doanh nghiệp online năm 2024?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Con dấu doanh nghiệp
Nguyễn Thị Kim Linh
243 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Con dấu doanh nghiệp
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào