Yêu cầu rà soát 100% hồ sơ quản lý thuế đối với hộ kinh doanh năm 2024?

Xin hỏi Tổng cục thuế yêu cầu rà soát toàn bộ hồ sơ quản lý thuế đối với hộ kinh doanh năm 2024 như thế nào? - Câu hỏi của Minh Tâm (Hà Giang)

Yêu cầu rà soát 100% hồ sơ quản lý thuế đối với hộ kinh doanh năm 2024?

Căn cứ theo Mục 2 Công văn 1357/TCT-DNNCN năm 2024 yêu cầu rà soát toàn bộ hồ sơ quản lý thuế đối với hộ kinh doanh năm 2024 như sau:

2. Về công tác quản lý hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
- Tổ chức rà soát toàn bộ hồ sơ quản lý thuế đối với HKD, CNKTD (bao gồm các HKD, CNKD đang hoạt động, tạm ngừng kinh doanh, bỏ trốn,...) trên địa bàn quản lý; xử lý kịp thời đối với trường hợp thực hiện không đúng quy định về công tác quản lý thuế đối với HKD, CNKD.
- Tổ chức đối chiếu, rà soát trên địa bàn quản lý để nắm tình hình biến động về hoạt động kinh doanh của HKD, CNKD và kịp thời đưa vào quản lý theo quy định.
- Đối chiếu với các nguồn thông tin của các cơ quan nhà nước có liên quan (Cơ quan thống kê, Cơ quan đăng ký kinh doanh, Chính quyền địa phương,... ) để đối chiếu số lượng HKD, CNKD quản lý trên địa bàn, xác định cụ thể nguyên nhân chênh lệch, đảm bảo số liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước đúng thực tế phát sinh, từ đó đưa vào diện quản lý đầy đủ các HKD, CNKD thực tế đang kinh doanh, chấm dứt tình trạng có HKD, CNKD nhưng không lập Bộ Thuế.
- Sau khi đối chiếu, rà soát tại địa bàn và đối chiếu với các nguồn thông tin của các cơ quan nhà nước có liên quan, nếu HKD, CNKD đã được cơ quan thuế lập Bộ thuế nhưng không còn kinh doanh tại địa bàn thì cơ quan thuế thực hiện xử lý theo các quy định pháp luật và quy định tại điểm 3.6 khoản 3 mục II phần II Quy trình quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số 2371/QĐ-TCT ngày 18/12/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.
- Cung cấp cho cơ quan đăng ký kinh doanh thông tin các HKD, CNKD có đăng ký kinh doanh nhưng không còn kinh doanh tại địa chỉ đăng ký kinh doanh để cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện việc quản lý theo quy định.
- Thực hiện công khai thông tin về HKD, CNKD nộp thuế khoán theo quy định, đồng thời công khai trên chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh theo các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, đảm bảo việc công khai được minh bạch, tăng cường khả năng giám sát của người dân và các cơ quan, ban ngành, chính quyền địa phương.

Theo đó, Tổng cục thuế yêu cầu rà soát toàn bộ hồ sơ quản lý thuế đối với hộ kinh doanh năm 2024 như sau: tổ chức rà soát toàn bộ hồ sơ quản lý thuế đối với hộ kinh doanh (bao gồm các hộ kinh doanh đang hoạt động, tạm ngừng kinh doanh, bỏ trốn,...) trên địa bàn quản lý.

Xử lý kịp thời đối với trường hợp thực hiện không đúng quy định về công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh.

Yêu cầu rà soát 100% hồ sơ quản lý thuế đối với hộ kinh doanh năm 2024?

Yêu cầu rà soát 100% hồ sơ quản lý thuế đối với hộ kinh doanh năm 2024? (Hình từ Internet)

Cơ quan thuế sẽ đẩy mạnh hỗ trợ người nộp thuế là hộ kinh doanh trong năm 2024 những gì?

Theo Mục 1 Công văn 1357/TCT-DNNCN năm 2024 chỉ đạo những hoạt động cơ quan thuế sẽ đẩy mạnh hỗ trợ người nộp thuế là hộ kinh doanh trong năm 2024 như sau:

- Cơ quan thuế tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thuế đối với hộ kinh doanh.

- Đặc biệt hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế theo quy định pháp luật. Trong đó, lưu ý tập trung hướng dẫn một số nội dung ngành thuế đã triển khai nhằm hiện đại hóa trong công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh như:

+ Hỗ trợ thuế điện tử cấp độ 4.0 trong toàn bộ quy trình quản lý thuế (đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế);

+ Hỗ trợ tra cứu thông tin về nghĩa vụ thuế trên ứng dụng Etax Mobile; triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh để công khai thông tin của hộ kinh doanh nộp thuế khoán và hỗ trợ việc phản hồi thông tin đến cơ quan thuế về công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh;

+ Áp dụng hóa đơn điện tử đối với toàn bộ nền kinh tế bao gồm cả hộ kinh doanh,....

Công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh như thế nào?

Tại Mục 3 Công văn 1357/TCT-DNNCN năm 2024 chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh như sau:

- Tổ chức rà soát, khảo sát về doanh thu, mức thuế khoán thường xuyên, đối chiếu cơ sở dữ liệu riêng, cơ sở dữ liệu hóa đơn đầu vào của hộ khoán và tình hình kinh doanh thực tế tại địa bàn để đánh giá lại doanh thu, mức thuế khoán của hộ kinh doanh. Từ đó điều chỉnh doanh thu, mức thuế khoán sát với thực tế phát sinh, đảm bảo phù hợp với các địa bàn, các tỉnh, thành phố trong cả nước.

- Tổ chức triển khai kiểm tra công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh tại Chi cục Thuế theo kế hoạch và chuyên đề theo hướng dẫn, cụ thể:

+ Kiểm tra thực tế hằng năm tối thiểu 10% số Chi cục Thuế theo quy định về quản lý rủi ro đối với việc xác định mức doanh thu khoán dự kiến, mức thuế khoán dự kiến;

+ Định kỳ kiểm tra thực tế tối thiểu 5% số Chi cục Thuế mỗi quý I, quý II, quý III;

+ Nội dung kiểm tra thực tế gồm: kiểm tra trên cơ sở dữ liệu quản lý;

Đối chiếu số liệu đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế;

Kiểm tra thực tế đối với ít nhất 2% số hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và tổ chức có liên quan trên địa bàn trong đó tập trung kiểm tra 100% hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng quản lý rủi ro cao theo quy định.

- Chỉ đạo các Chi cục Thuế thực hiện kiểm tra định kỳ, theo kế hoạch tại trụ sở cơ quan thuế trên cơ sở dữ liệu đối với hộ kinh doanh và tổ chức có liên quan.

Đối với những trường hợp rủi ro cao, có dấu hiệu vi phạm thì thực hiện việc kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về thuế và quản lý thuế.

Trân trọng!


Hộ kinh doanh
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Hộ kinh doanh
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh mới nhất 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Xác định đơn giá xuất kho của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo phương pháp FIFO như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu phiếu chi áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo Thông tư 88?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu bảng thanh toán tiền lương dành cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới nhất theo Thông tư 88?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu 01/CNKD tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo Thông tư 40?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu phiếu thu áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới nhất 2024 theo Thông tư 88?
Hỏi đáp Pháp luật
Hộ kinh doanh chuyển địa điểm kinh doanh cùng huyện có cần thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ KD không?
Hỏi đáp pháp luật
Trước khi thay đổi địa chỉ trụ sở sang địa bàn cấp tỉnh khác cần thực hiện những thủ tục về thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Yêu cầu rà soát 100% hồ sơ quản lý thuế đối với hộ kinh doanh năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Cách tra cứu mã số thuế hộ kinh doanh online chuẩn xác và nhanh nhất?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Hộ kinh doanh
Tạ Thị Thanh Thảo
270 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Hộ kinh doanh
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào