Thủ tục xét hưởng trợ cấp đối với cán bộ Công an nhân dân tham gia chống Mỹ có dưới 20 năm công tác đã thôi việc?

Xin hỏi thủ tục xét hưởng trợ cấp đối với cán bộ Công an nhân dân tham gia chống Mỹ có dưới 20 năm công tác đã thôi việc? - Câu hỏi của Thanh Hương (Quảng Nam)

Đối tượng nào được xét hưởng trợ cấp đối với cán bộ Công an nhân dân tham gia chống Mỹ có dưới 20 năm công tác đã thôi việc?

Theo Tiểu mục 5 Mục A Phần 2 Thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công An ban hành kèm theo Quyết định 7065/QĐ-BCA năm 2023 quy định về đối tượng được xét hưởng trợ cấp đối với cán bộ Công an nhân dân tham gia chống Mỹ có dưới 20 năm công tác đã thôi việc là

- Cán bộ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước

- Có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc về địa phương.

Thủ tục xét hưởng trợ cấp đối với cán bộ Công an nhân dân tham gia chống Mỹ có dưới 20 năm công tác đã thôi việc?

Thủ tục xét hưởng trợ cấp đối với cán bộ Công an nhân dân tham gia chống Mỹ có dưới 20 năm công tác đã thôi việc? (Hình từ Internet)

Thủ tục xét hưởng trợ cấp đối với cán bộ Công an nhân dân tham gia chống Mỹ có dưới 20 năm công tác đã thôi việc?

Căn cứ Tiểu mục 1 Mục A Phần 2 Thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công An ban hành kèm theo Quyết định 7065/QĐ-BCA năm 2023 quy định về thủ tục xét hưởng trợ cấp đối với cán bộ Công an nhân dân tham gia chống Mỹ có dưới 20 năm công tác đã thôi việc như sau:

Bước 1: Cán bộ hoặc thân nhân cán bộ nộp Bản khai cá nhân theo mẫu và các giấy tờ cá nhân còn lưu giữ để làm cơ sở xác định thời gian công tác được tính hưởng chế độ đến Công an cấp huyện nơi thường trú.

Bước 2: Công an cấp huyện

- Tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn cán bộ hoặc thân nhân cán bộ kê khai đầy đủ đúng theo mẫu; lấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và thẩm định hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện đề nghị hưởng chế độ, trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, có trách nhiệm lập danh sách đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần hoặc hằng tháng, hoàn thiện hồ sơ và có công văn báo cáo đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp theo Quyết định 53/2010/QĐ-TTg (kèm hồ sơ) gửi về Công an cấp tỉnh;

- Trường hợp chưa đủ giấy tờ tài liệu thì Công an cấp huyện chủ trì, chịu trách nhiệm tiến hành thẩm tra, xác minh; có xác nhận của đại diện: Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, Công an, Hội đồng chính sách của xã, phường, thị trấn, Trưởng (thôn, xóm), Tổ trưởng tổ dân phố và cán bộ có cùng thời gian công tác với cán bộ (nếu có); lập biên bản thẩm tra, xác minh, hoàn thiện hồ sơ, lập danh sách đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần hoặc hằng tháng và có công văn báo cáo đề nghị giải quyết (hoặc không giải quyết) chế độ trợ cấp theo Quyết định 53/2010/QĐ-TTg gửi về Công an cấp tỉnh.

Bước 3: Công an cấp tỉnh

- Tiếp nhận hồ sơ do Công an cấp huyện chuyển đến;

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện đề nghị hưởng chế độ, trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, có trách nhiệm tổ chức xét duyệt hồ sơ, lập danh sách và hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét hưởng chế độ theo quy định, có công văn đề nghị (kèm theo hồ sơ) gửi về Cục Tổ chức cán bộ;

- Trường hợp chưa đủ giấy tờ tài liệu thì Công an cấp tỉnh tiếp tục tổ chức thẩm tra, xác minh; có công văn đề nghị Công an đơn vị, địa phương (nơi cán bộ, chiến sĩ có thời gian công tác hoặc công tác trước khi thôi việc) xác nhận thời gian công tác.

Sau khi có kết quả thẩm tra xác minh, xác định cán bộ, chiến sĩ đúng đối tượng, đủ điều kiện được hưởng chế độ theo quy định, Công an cấp tỉnh tiến hành họp, xét duyệt, lập biên bản xét duyệt đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp theo Quyết định 53/2010/QĐ-TTg; thành phần gồm: Đại diện lãnh đạo Công an cấp tỉnh, lãnh đạo cơ quan tổ chức cán bộ và cán bộ trực tiếp thẩm định, đề xuất.

Trong thời gian 10 ngày, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét hưởng chế độ theo quy định, có công văn báo cáo đề nghị (kèm theo hồ sơ) gửi về Cục Tổ chức cán bộ. Trường hợp không đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp, có văn bản trả lời cho cá nhân đề nghị và nêu rõ lý do.

Bước 4: Cục Tổ chức cán bộ

Tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét hưởng chế độ do Công an cấp tỉnh chuyển đến. Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, có trách nhiệm thẩm định, xét duyệt, ban hành quyết định về việc hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng hoặc quyết định về việc hưởng chế độ trợ cấp một lần; chuyển hồ sơ đã được giải quyết về Công an cấp tỉnh (nơi đề nghị). Trường hợp không đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp, có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Bước 5: Trả kết quả

Công an cấp tỉnh thực hiện:

- Tiếp nhận hồ sơ đã giải quyết do Cục Tổ chức cán bộ chuyển về; chuyển hồ sơ hưởng trợ cấp hằng tháng đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để quản lý và chi trả trợ cấp hằng tháng theo quy định;

- Chuyển quyết định về việc hưởng chế độ trợ cấp một lần của Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ và thực hiện chi trả chế độ trợ cấp một lần cho cán bộ, chiến sĩ hoặc thân nhân cán bộ, chiến sĩ.

- Trường hợp không đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp, gửi văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Phí/lệ phí: không

Cơ quan nào thực hiện xét hưởng trợ cấp đối với cán bộ Công an nhân dân tham gia chống Mỹ có dưới 20 năm công tác đã thôi việc?

Tại Tiểu mục 6 Mục A Phần 2 Thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công An ban hành kèm theo Quyết định 7065/QĐ-BCA năm 2023 quy định về cơ quan thực hiện xét hưởng trợ cấp đối với cán bộ Công an nhân dân tham gia chống Mỹ có dưới 20 năm công tác đã thôi việc như sau:

- Công an cấp huyện: tiếp nhận hồ sơ do cán bộ, chiến sĩ hoặc thân nhân cán bộ, chiến sĩ nộp; kiểm tra, xác minh hồ sơ.

- Công an cấp tỉnh: tiếp nhận hồ sơ do Công an cấp huyện chuyển đến; tổ chức xét duyệt hồ sơ đề nghị hưởng chế độ theo quy định.

- Cục Tổ chức cán bộ: tiếp nhận hồ sơ do Công an cấp tỉnh chuyển đến; tổ chức thẩm định, xét duyệt, quyết định về việc hưởng chế độ theo quy định.

Trân trọng!

Công an nhân dân
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Công an nhân dân
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu huy hiệu Công an nhân dân? Trang phục Công an nhân dân được quy định như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Đang đi nghĩa vụ quân sự mà trúng tuyển đại học ngoài ngành Công an thì có được xuất ngũ sớm hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Điểm mới trong tuyển sinh trường công an năm 2024? Điều kiện đăng ký thi vào trường công an năm 2024 như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Hội chứng bàn chân bẹt là gì? Bị hội chứng bàn chân bẹt có thi ngành Công an được không?
Hỏi đáp Pháp luật
Bộ trưởng Bộ Công an có cấp bậc hàm cao nhất là gì? Ai có thẩm quyền tước cấp bậc hàm Đại tướng Công an nhân dân?
Hỏi đáp Pháp luật
Danh bạ điện thoại của các cơ quan công an tại TP.HCM cập nhật năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu Đơn xin ra khỏi ngành công an năm 2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu phiếu khám sức khỏe định kỳ cho đối tượng cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân mới nhất 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Năm 2024 xăm mình có được thi vào trường công an không?
Hỏi đáp Pháp luật
Thủ tục xét hưởng trợ cấp đối với cán bộ Công an nhân dân tham gia chống Mỹ có dưới 20 năm công tác đã thôi việc?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Công an nhân dân
Tạ Thị Thanh Thảo
85 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Công an nhân dân
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào