Mức lương thấp nhất trong bảng lương mới từ 1/7/2024 của quân đội công an cụ thể ra sao?

Cho tôi hỏi: Mức lương thấp nhất trong bảng lương mới từ 1/7/2024 của quân đội, công an cụ thể ra sao theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018? Câu hỏi từ anh Vĩnh - Đồng Nai

Mức lương thấp nhất trong bảng lương mới từ 1/7/2024 của quân đội công an cụ thể ra sao?

Xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng, cụ thể xây dựng 05 bảng lương mới, trong đó có 03 bảng lương mới cho quân đội, công an.

Theo điểm b khoản 3.1 Mục 2 Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 cải cách tiền lương sẽ tạo ra các bảng lương theo vị trí việc làm với lực lượng vũ trang trong đó có quân đội, công an như sau:

- 01 bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm);

- 01 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an;

- 01 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).

Căn cứ tiết 2.2 Tiểu mục 2 Mục 2 Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, mục tiêu đặt ra khi thực hiện cải cách tiền lương 2024 được thể hiện:

(2) Từ năm 2021 đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030:
Đối với khu vực công: Từ năm 2021, áp dụng chế độ tiền lương mới thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn bộ hệ thống chính trị.
Năm 2021, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.
Định kỳ thực hiện nâng mức tiền lương phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước.
Đến năm 2025, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.
Đến năm 2030, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp.

Theo đó, mục tiêu từ năm 2021 tiền lương thấp nhất của công chức, viên chức bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

Từ năm 2025, Chính phủ tiếp tục điều chỉnh mức lương trong các bảng lương tăng thêm bình quân khoảng 7%/năm. Việc tăng lương thêm 7% được thực hiện cho đến khi mức lương thấp nhất của khu vực công bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng 1 của khu vực doanh nghiệp.

Sau khi thực hiện cải cách tiền lương thì từ năm 2025, mức lương thấp nhất của lực lượng vũ trang sẽ tiếp tục điều chỉnh tăng thêm bình quân khoảng 7%/năm cho đến khi mức lương thấp nhất bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng 1 của khu vực doanh nghiệp.

Theo đó, ngày 20/12/2023, sau phiên đàm phán, thương lượng lần thứ hai, tất cả thành viên Hội đồng Tiền lương Quốc gia có mặt tại phiên họp đã bỏ phiếu chốt mức tăng lương tối thiểu vùng 2024 là 6%, thời gian áp dụng từ ngày 01/7/2024.

Với mức điều chỉnh lương tối thiểu thêm 6%, tăng 200.000-280.000 đồng tùy vùng, cụ thể:

- Lương vùng 1 nâng lên 4.960.000 đồng; vùng 2 là 4.410.000 đồng; vùng 3 là 3.860.000 đồng và vùng 4 đạt 3.450.000 đồng.

- Lương tối thiểu vùng hiện hành các vùng đang dao động 3.250.000 đồng đến 4.680.000 đồng.

Mức lương tối thiểu giờ cũng tăng tương ứng 6% từ giữa năm 2024. Cụ thể, vùng 1 lên 23.800 đồng; vùng 2 lên 21.200 đồng; vùng 3 là 18.600 đồng; vùng 4 là 16.600 đồng.

Như vậy, sau khi thực hiện cải cách tiền lương thì từ năm 2025, mức lương thấp nhất của quan đội công an sẽ tiếp tục điều chỉnh tăng thêm bình quân khoảng 7%/năm cho đến khi mức lương thấp nhất bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng 1 của khu vực doanh nghiệp.

Thông tin tham khảo: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/tu-ngay-1-7-2023-tien-luong-cong-chuc-vien-chuc-se-tang-bao-nhieu-119231112192024536.htm

Mức lương thấp nhất trong bảng lương mới từ 1/7/2024 của quân đội công an cụ thể ra sao?

Mức lương thấp nhất trong bảng lương mới từ 1/7/2024 của quân đội công an cụ thể ra sao? (Hình từ Internet)

Việc thiết kế bảng lương mới cho quân đội công an cần dựa trên những yếu tố nào?

Căn cứ theo Tiểu Mục 3.1 Mục 3 Phần 2 Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 quy định thì việc thiết kế bảng lương mới cho công an, quân đội cần dựa trên những yếu tố sau đây:

- Bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

- Thực hiện thống nhất chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 (hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ) đối với những người làm công việc thừa hành, phục vụ (yêu cầu trình độ đào tạo dưới trung cấp), không áp dụng bảng lương công chức, viên chức đối với các đối tượng này.

- Xác định mức tiền lương thấp nhất của công chức, viên chức trong khu vực công là mức tiền lương của người làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo trung cấp (bậc 1) không thấp hơn mức tiền lương thấp nhất của lao động qua đào tạo trong khu vực doanh nghiệp.

- Mở rộng quan hệ tiền lương làm căn cứ để xác định mức tiền lương cụ thể trong hệ thống bảng lương, từng bước tiệm cận với quan hệ tiền lương của khu vực doanh nghiệp phù hợp với nguồn lực của Nhà nước.

- Hoàn thiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang phù hợp với quy định của bảng lương mới.

Cơ cấu tiền lương mới của quân đội công an khi thực hiện cải cách như thế nào?

Theo Tiểu mục 3 Mục 2 Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 quy định về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và nội dung cải cách như sau:

II- QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO, MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG CẢI CÁCH
...
3. Nội dung cải cách
3.1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công)
a) Thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương). Bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).
b) Xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng, gồm:
...

Theo đó, sau cải cách tiền lương cơ cấu tiền lương mới của quân đội công an là lương cơ bản sẽ chiếm 70% trên tổng quỹ lương và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% còn lại) theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Trân trọng!

Nguyễn Thị Hiền

Cải cách tiền lương
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Cải cách tiền lương
Hỏi đáp Pháp luật
Dự thảo bảng lương quân đội theo Nghị quyết 27 sau cải cách 01/7/2024 như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Sau cải cách tiền lương từ 01/7/2024, mức lương của điều dưỡng viên có thể lên tới hơn 16 triệu đồng/tháng?
Hỏi đáp Pháp luật
Bảng lương cán bộ xã, phường từ ngày 01/7/2024 được quy định như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Từ 1/7/2024, 3 nhóm đối tượng không được tăng lương hưu, 2 đối tượng lương vượt 18 triệu/tháng?
Hỏi đáp Pháp luật
Từ 01/7/2024, dự kiến mức lương giáo viên công lập thấp nhất có thể đạt 4,1 triệu đồng/tháng?
Hỏi đáp Pháp luật
04 khoản phụ cấp giáo viên không còn được nhận sau khi cải cách tiền lương từ 01/7/2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Thiếu tá Quân đội có bị bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề từ ngày 1/7/2024 không?
Hỏi đáp Pháp luật
Lương công chức tăng hay giảm khi bỏ phụ cấp thâm niên nghề từ 1/7/2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Mức tăng Lương cảnh sát giao thông sau khi thực hiện cải cách tiền lương từ 1/7/2024 là bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
Từ 1/7/2024, bảng lương mới của quân đội công an chiếm bao nhiêu phần trăm lương cơ bản?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Cải cách tiền lương
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Cải cách tiền lương
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào