Quỹ đầu tư bất động sản có được thực hiện phát triển dự án bất động sản hay không?

Xin cho tôi được hỏi: Quỹ đầu tư bất động sản có được thực hiện phát triển dự án bất động sản hay không? Nhờ anh chị biên tập viên hỗ trợ giải đáp.

Quỹ đầu tư bất động sản có được thực hiện phát triển dự án bất động sản hay không?

Căn cứ quy định Điều 50 Thông tư 98/2020/TT-BTC quy định về quy định chung về quỹ đầu tư bất động sản như sau:

Quy định chung về quỹ đầu tư bất động sản
Quỹ đầu tư bất động sản không được thực hiện các hoạt động xây dựng, triển khai và phát triển dự án bất động sản. Phát triển dự án bất động sản bao gồm một hoặc một số các hoạt động sau:
1. Tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu thực hiện các dự án bất động sản;
2. Đề xuất dự án với cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng để kinh doanh;
3. Triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình xây dựng và nhà ở theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, bao gồm các công việc như thiết kế chi tiết; đấu thầu và chọn thầu xây dựng; tổ chức thực hiện và giám sát hoạt động xây dựng... theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Như vậy, theo như quy định thì quỹ đầu tư bất động sản không được thực hiện các hoạt động xây dựng, triển khai và phát triển dự án bất động sản.

Do đó quỹ đầu tư bất động sản không được thực hiện phát triển dự án bất động sản.

Lưu ý: Phát triển dự án bất động sản bao gồm một hoặc một số các hoạt động sau:

- Tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu thực hiện các dự án bất động sản;

- Đề xuất dự án với cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng để kinh doanh;

- Triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình xây dựng và nhà ở theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, bao gồm các công việc như thiết kế chi tiết;

- Đấu thầu và chọn thầu xây dựng;

- Tổ chức thực hiện và giám sát hoạt động xây dựng... theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Quỹ đầu tư bất động sản có được thực hiện phát triển dự án bất động sản hay không?

Quỹ đầu tư bất động sản có được thực hiện phát triển dự án bất động sản hay không? (Hình từ Internet)

Quỹ đầu tư bất động sản được đầu tư vào bất động sản cần đáp ứng các điều kiện gì?

Căn cứ quy định khoản 4 Điều 51 Thông tư 98/2020/TT-BTC quy định về danh mục và hoạt động đầu tư của quỹ đầu tư bất động sản như sau:

Danh mục và hoạt động đầu tư của quỹ đầu tư bất động sản
....
4. Quỹ đầu tư bất động sản được đầu tư vào bất động sản đáp ứng các điều kiện sau:
a) Là bất động sản được phép đưa vào kinh doanh theo quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản. Bất động sản đầu tư phải ở Việt Nam với mục đích cho thuê hoặc để khai thác nhằm mục đích thu lợi tức ổn định. Loại bất động sản đầu tư phải phù hợp với chính sách và mục tiêu đầu tư quy định tại Điều lệ quỹ và Bản cáo bạch;
b) Là nhà, công trình xây dựng đã hoàn thành theo quy định của pháp luật về xây dựng. Trường hợp bất động sản đang trong quá trình xây dựng, chỉ được đầu tư khi bảo đảm đáp ứng các điều kiện sau:
- Không phải là đất chưa có công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản và đất đai;
- Dự án xây dựng đã được thực hiện đúng tiến độ tính đến thời điểm quỹ tham gia góp vốn;
- Đã có hợp đồng giao dịch với các khách hàng tiềm năng, bảo đảm bất động sản có thể bán được hoặc có thể sử dụng, cho thuê ngay sau khi hoàn tất;
- Tổng giá trị các hạng mục bất động sản đang trong quá trình xây dựng không được vượt quá 10% tổng giá trị tài sản của quỹ.
....

Như vậy, quỹ đầu tư bất động sản được đầu tư vào bất động sản đáp ứng các điều kiện sau:

- Là bất động sản được phép đưa vào kinh doanh theo quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản. Bất động sản đầu tư phải ở Việt Nam với mục đích cho thuê hoặc để khai thác nhằm mục đích thu lợi tức ổn định. Loại bất động sản đầu tư phải phù hợp với chính sách và mục tiêu đầu tư quy định tại Điều lệ quỹ và Bản cáo bạch;

- Là nhà, công trình xây dựng đã hoàn thành theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Trường hợp bất động sản đang trong quá trình xây dựng, chỉ được đầu tư khi bảo đảm đáp ứng các điều kiện sau:

+ Không phải là đất chưa có công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản và đất đai;

+ Dự án xây dựng đã được thực hiện đúng tiến độ tính đến thời điểm quỹ tham gia góp vốn;

+ Đã có hợp đồng giao dịch với các khách hàng tiềm năng, bảo đảm bất động sản có thể bán được hoặc có thể sử dụng, cho thuê ngay sau khi hoàn tất;

+ Tổng giá trị các hạng mục bất động sản đang trong quá trình xây dựng không được vượt quá 10% tổng giá trị tài sản của quỹ.

Tổ chức quản lý bất động sản có trách nhiệm gì trong việc quản lý bất động sản trong danh mục đầu tư?

Căn cứ quy định khoản 5 Điều 52 Thông tư 98/2020/TT-BTC quy định về trách nhiệm của tổ chức quản lý bất động sản trong việc quản lý bất động sản trong danh mục đầu tư như sau:

- Giám sát thường xuyên, liên tục, quản lý mọi hoạt động kinh doanh, khai thác và sử dụng bất động sản, bảo đảm bất động sản được quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hiệu quả, an toàn; chất lượng dịch vụ cung cấp phù hợp với tiêu chí, yêu cầu của công ty quản lý quỹ và các điều khoản tại hợp đồng quản lý bất động sản;

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản và các quy định của pháp luật khác khi quản lý, khai thác, sử dụng bất động sản. Cẩn trọng, tự nguyện, trung thực và vì lợi ích cao nhất của quỹ;

- Mọi hoạt động sửa chữa, bảo trì, nâng cấp, mở rộng diện tích khai thác, sử dụng, thay đổi kết cấu bất động sản chỉ được thực hiện sau khi đã có ý kiến chấp thuận của công ty quản lý quỹ, Ban đại diện quỹ theo quy định của hợp đồng quản lý bất động sản;

- Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cho công ty quản lý quỹ về tình hình kinh doanh và triển vọng biến động phân khúc thị trường của loại bất động sản đang quản lý.

Định kỳ hằng năm, tổ chức quản lý bất động sản có trách nhiệm gửi Ban đại diện quỹ, công ty quản lý quỹ báo cáo về kết quả hoạt động quản lý bất động sản để tổng hợp, trình Đại hội nhà đầu tư thường niên.

- Bảo mật mọi thông tin có liên quan tới bất động sản và các hoạt động kinh doanh và khai thác bất động sản đang quản lý.

Trừ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, tổ chức quản lý bất động sản không được cung cấp các thông tin nêu trên cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào, kể cả các bộ phận kinh doanh khác của chính tổ chức quản lý bất động sản;

- Tổ chức quản lý bất động sản chịu trách nhiệm bồi thường cho quỹ trong trường hợp do sự không cẩn thận gây thiệt hại tài sản trong quá trình quản lý bất động sản, kể cả trong trường hợp do lỗi, sai sót hoặc hành vi lừa đảo của nhân viên của tổ chức này, hay của tổ chức, cá nhân là bên thứ ba cung cấp dịch vụ có liên quan tới hoạt động quản lý bất động sản.

Trừ trường hợp Đại hội nhà đầu tư có quyết định khác.

Trân trọng!

Bất động sản
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Bất động sản
Hỏi đáp Pháp luật
Dịch vụ tư vấn bất động sản có áp dụng chính sách giảm thuế GTGT xuống 8% không?
Hỏi đáp Pháp luật
Từ 2025, cơ quan nào có thẩm quyền thực hiện điều tiết thị trường bất động sản?
Hỏi đáp Pháp luật
Trước khi đưa bất động sản, dự án bất động sản vào kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải công khai các thông tin gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản mới nhất năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán đất chuyên nghiệp, mới nhất năm 2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu đơn xin xác nhận lại ranh giới đất mới nhất 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Các quy định về dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản từ ngày 01/01/2025 như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Thu nhập từ nhận quà tặng là bất động sản được miễn thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Bất động sản phải là tài sản phải đăng ký chủ sở hữu tài sản không?
Hỏi đáp Pháp luật
Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của sàn giao dịch bất động sản được quy định như thế nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Bất động sản
Đinh Khắc Vỹ
310 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Bất động sản
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào