Hồ sơ phòng cháy chữa cháy gồm những thành phần nào?

Cho tôi hỏi hồ sơ phòng cháy chữa cháy gồm những thành phần nào? Có các biện pháp cơ bản nào trong phòng cháy? Mong được giải đáp!

Hồ sơ phòng cháy chữa cháy gồm những thành phần nào?

Căn cứ Điều 4 Thông tư 149/2020/NĐ-CP quy định hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy:

Hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy
1. Hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy của cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (sau đây viết gọn là Nghị định số 136/2020/NĐ-CP) do người đứng đầu cơ sở lập, lưu giữ, gồm:
a) Nội quy, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về phòng cháy và chữa cháy; quyết định phân công chức trách, nhiệm vụ trong thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy của cơ sở (nếu có);
b) Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế, văn bản thẩm duyệt thiết kế (nếu có); văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình thuộc danh mục quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ;
...

Như vậy, hồ sơ phòng cháy chữa cháy gồm những thành phần sau:

(1) Đối với cơ sở do cơ quan công an quản lý

- Nội quy, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về phòng cháy và chữa cháy;

- Quyết định phân công chức trách, nhiệm vụ trong thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy của cơ sở (nếu có);

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế, văn bản thẩm duyệt thiết kế (nếu có);

- Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;

- Bản sao bản vẽ tổng mặt bằng thể hiện giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, bố trí công năng của các hạng mục, dây chuyền công nghệ trong cơ sở đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (nếu có);

- Quyết định thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành (nếu có);

- Quyết định cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hoặc bản sao chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp;

- Phương án chữa cháy của cơ sở được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Kế hoạch, báo cáo kết quả tổ chức thực tập phương án chữa cháy;

- Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan, người có thẩm quyền;

- Tài liệu ghi nhận kết quả tự kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ sở;

- Báo cáo kết quả kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy định kỳ 06 tháng của người đứng đầu cơ sở;

- Báo cáo khi có thay đổi về điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy (nếu có);

- Văn bản kiến nghị về công tác phòng cháy và chữa cháy, biên bản vi phạm, quyết định xử lý vi phạm hành chính về phòng cháy và chữa cháy, quyết định tạm đình chỉ, quyết định đình chỉ hoạt động, quyết định phục hồi hoạt động của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

- Báo cáo vụ cháy, nổ (nếu có); thông báo kết luận điều tra nguyên nhân vụ cháy của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

- Tài liệu ghi nhận kết quả kiểm tra điện trở nối đất chống sét, kiểm định hệ thống, thiết bị, đường ống chịu áp lực theo quy định (nếu có);

- Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (nếu có);

- Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ.

(2) Đối với cơ sở do ủy ban nhân dân cấp xã quản lý

- Nội quy, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về phòng cháy và chữa cháy;

- Quyết định phân công chức trách, nhiệm vụ trong thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy của cơ sở (nếu có);

- Quyết định cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hoặc bản sao chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp;

- Phương án chữa cháy của cơ sở được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kế hoạch, báo cáo kết quả tổ chức thực tập phương án chữa cháy;

- Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan, người có thẩm quyền;

- Tài liệu ghi nhận kết quả tự kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ sở;

- Báo cáo kết quả kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy định kỳ 06 tháng của người đứng đầu cơ sở;

- Báo cáo khi có thay đổi về điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy (nếu có);

- Văn bản kiến nghị về công tác phòng cháy và chữa cháy, biên bản vi phạm, quyết định xử lý vi phạm hành chính về phòng cháy và chữa cháy, quyết định tạm đình chỉ, quyết định đình chỉ hoạt động, quyết định phục hồi hoạt động của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

- Báo cáo vụ cháy, nổ (nếu có); thông báo kết luận điều tra nguyên nhân vụ cháy của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

- Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (nếu có);

Hồ sơ phòng cháy chữa cháy gồm những thành phần nào?

Hồ sơ phòng cháy chữa cháy gồm những thành phần nào? (Hình từ Internet)

Các biển báo về phòng cháy chữa cháy gồm các biển nào?

Căn cứ khoản 3 Điều 5 Thông tư 149/2020/TT-BCA quy định biển cấm, biển báo, biển chỉ dẫn về phòng cháy chữa cháy, gồm:

- Biển cấm lửa, biển cấm hút thuốc, biển cấm mang, sử dụng diêm, bật lửa, điện thoại di động, thiết bị thu phát sóng, các thiết bị, vật dụng, chất có khả năng phát sinh nhiệt, tia lửa hoặc lửa tại nơi sản xuất, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ, xăng, dầu, khí đốt hóa lỏng, hóa chất dễ cháy, nổ;

- Biển báo khu vực có nguy hiểm về cháy, nổ;

- Biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, gồm:

+ Biển chỉ hướng thoát nạn, cửa thoát nạn;

+ Biển chỉ vị trí trụ, cột, bể, bến lấy nước chữa cháy.

Có các biện pháp cơ bản nào trong phòng cháy?

Căn cứ Điều 14 Luật Phòng cháy và chữa cháy 2001 quy định có các biện pháp cơ bản trong phòng cháy như sau:

- Quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất cháy, chất nổ, nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị và dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất sinh lửa, sinh nhiệt; bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy.

- Thường xuyên, định kỳ kiểm tra phát hiện các sơ hở, thiếu sót về phòng cháy và có biện pháp khắc phục kịp thời.

Trân trọng!

Phan Vũ Hiền Mai

Phòng cháy chữa cháy
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Phòng cháy chữa cháy
Hỏi đáp Pháp luật
Hồ sơ quản lý công tác PCCC mới nhất năm 2024 bao gồm những tài liệu gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Thời gian huấn luyện, bồi dưỡng đội phòng cháy chữa cháy cơ sở trong bao lâu?
Hỏi đáp Pháp luật
Đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm những ai?
Hỏi đáp Pháp luật
Phòng PC07 là gì? Thời gian thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phòng PC07 tối thiểu bao lâu?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu biên bản kiểm tra phòng cháy chữa cháy mới nhất 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu phiếu chiến thuật chữa cháy mới nhất 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Hồ sơ phòng cháy chữa cháy gồm những thành phần nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Các quyền ưu tiên cho lực lượng, phương tiện khi làm nhiệm vụ chữa cháy gồm những gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Điều kiện để cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn phòng cháy chữa cháy?
Hỏi đáp Pháp luật
Cảnh sát phòng cháy chữa cháy có thuộc Quân đội nhân dân không?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Phòng cháy chữa cháy
126 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Phòng cháy chữa cháy
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào