Cách tính tiền thai sản 2024 đơn giản, chuẩn xác nhất?

Cho tôi hỏi: Hướng dẫn tôi cách tính tiền thai sản 2024 đơn giản, chi tiết nhất? Lao động nữ phá thai vì không đủ khả năng nuôi dưỡng có được hưởng chế độ thai sản không? Chị Linh - Bình Dương

Cách tính tiền thai sản 2024 đơn giản, chuẩn xác nhất?

Chế độ thai sản là quyền lợi mà người lao động (bao gồm cả lao động nam và nữ) được hưởng khi tham gia đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc. Việc hiểu rõ cách tính tiền chế độ thai sản là rất quan trọng để người lao động có thể tự kiểm tra số tiền mà mình nhận được.

Cách tính tiền thai sản 2024, cụ thể như sau:

Lao động nữ khi đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì sẽ được hưởng chế độ thai sản, nếu đủ điều kiện hưởng lao động nữ sẽ được nhận trợ cấp do Cơ quan BHXH chi trả. Cụ thể:

[1] Tiền trợ cấp một lần khi sinh con

Căn cứ Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:

Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi
Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.
Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.
...

Từ ngày 01/07/2023, mức lương cơ sở tăng lên mức 1.800.000 VNĐ/ tháng (theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP), khi đó mức trợ cấp một lần mà lao động nhận được lúc này sẽ là:

1.8000.000 VNĐ x 2 = 3.600.000 VNĐ cho mỗi con.

[2] Mức tiền hưởng chế độ thai sản trong 6 tháng nghỉ sinh

Theo đó, mức hưởng tiền nghỉ những ngày đi khám thai được tính theo khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

Mức hưởng chế độ thai sản
1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:
a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;
b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;
...

Chẳng hạn, nếu mức bình quân lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi người lao động nghỉ sinh là 7.000.000 VNĐ/tháng, thì người lao động sẽ nhận được 7.000.000 VNĐ cho mỗi tháng trong thời gian nghỉ sinh. Khoản tiền này sẽ được nhận cùng lúc với tiền trợ cấp một lần khi sinh.

Từ quy định trên thì công thức tính tiền thai sản khi khám thai như sau:

Tiền thai sản = Số ngày nghỉ x (100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ khám thai/24)

[3] Tiền dưỡng sức sau sinh

Tại Điều 29 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau như sau:

Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau
1. Người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong một năm theo quy định tại Điều 26 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày trong một năm.
...
3. Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Theo đó, mức lương cơ sở hiện nay là 1,8 triệu đồng (theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP).

Từ quy định trên thì công thức tính tiền dưỡng sức sau sinh như sau:

Tiền dưỡng sức sau sinh = Số ngày nghỉ dưỡng sức * 30% * 1.800.000

Ví dụ: Lao động nữ sinh con và nghỉ dưỡng sức sau ngày 01/7/2023, có tổng số ngày nghỉ dưỡng sức là 05 ngày, thì tiền dưỡng sức sau sinh được tính như sau:

Tiền dưỡng sức sau sinh = 5 x 30% x 1.800.000 = 2.700.000 (đồng).

[4] Cách tính tiền chế độ thai sản khi sinh con:

Tiền thai sản khi sinh con = Tiền trợ cấp 1 lần khi sinh con + Tiền trợ cấp thai sản

Trong đó:

+ Tiền trợ cấp 1 lần khi sinh con = 2 x Mức lương cơ sở x Số con

+ Tiền trợ cấp thai sản = 100% x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng liền kề trước khi nghỉ chế độ x Số tháng nghỉ (khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014)

[5] Mức tiền thai sản cho chồng khi vợ không đóng BHXH

* Tiền trợ cấp một lần khi vợ sinh

Theo quy định tại Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:

Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi
...
Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Hiện nay, mức lương cơ sở tăng lên mức 1.800.000 VNĐ/ tháng (theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP), khi đó mức trợ cấp một lần mà chồng nhận được là 1.8000.000 VNĐ x 2 = 3.600.000 VNĐ cho mỗi con.

* Tiền trợ cấp trong những ngày nghỉ

Theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, trong thời gian vợ nghỉ sinh con, chồng sẽ được hưởng trợ cấp sinh con theo mức hưởng như sau:

Mức hưởng = Mbq6t: 24 x số ngày nghỉ

Trong đó, Mbq6t: Bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Số ngày nghỉ: Vợ sinh thường (5 ngày), vợ sinh mổ/sinh con dưới 32 tuần tuổi (7 ngày), vợ sinh đôi (10 ngày), vợ sinh 3 (13 ngày), vợ sinh đôi trở lên mà phải mổ (14 ngày).

Cách tính tiền thai sản 2024 đơn giản, chuẩn xác nhất?

Cách tính tiền thai sản 2024 đơn giản, chuẩn xác nhất? (Hình từ Internet)

Ai được hưởng chế độ thai sản?

Theo khoản 1 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Điều kiện hưởng chế độ thai sản
1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Lao động nữ mang thai;
b) Lao động nữ sinh con;
c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;
e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.
...

Theo đó, người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Lao động nữ mang thai;

- Lao động nữ sinh con;

- Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

- Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

- Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

- Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con.

Lao động nữ phá thai vì không đủ khả năng nuôi dưỡng có được hưởng chế độ thai sản không?

Căn cứ Điều 33 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý như sau:

Thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý
1. Khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:
a) 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi;
b) 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi;
c) 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi;
d) 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.
...

Theo đó, trong trường hợp phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

Như vậy, phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp, lao động nữ phá thai vì không đủ khả năng nuôi dưỡng thì sẽ không được hưởng chế độ thai sản.

Trân trọng!

Nguyễn Thị Hiền

Chế độ thai sản
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Chế độ thai sản
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu đơn xin nghỉ thai sản cho nam khi vợ sinh và cách viết?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu Giấy xác nhận đủ sức khỏe đi làm sớm sau sinh mới nhất 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu đơn xin nghỉ thai sản cho lao động nữ mới nhất năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Lao động nữ đi làm sớm sau thai sản thì hưởng những chế độ gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Đi làm lại sau khi nghỉ thai sản thì lao động nữ có còn được làm lại công việc cũ trước đây?
Hỏi đáp Pháp luật
Lao động nữ sinh mổ có được nghỉ dưỡng sức sau thai sản không?
Hỏi đáp Pháp luật
Công ty chậm báo tăng lao động khi hết thời gian nghỉ thai sản thì bị xử lý như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Lao động nam có vợ sinh con thì được hưởng chế độ thai sản năm 2024 bao nhiêu tiền?
Hỏi đáp Pháp luật
Năm 2024, người lao động đóng bảo hiểm xã hội mấy tháng thì được hưởng thai sản?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu đơn xin về sớm hưởng chế độ thai sản mới nhất năm 2024 và hướng dẫn cách viết?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Chế độ thai sản
746 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Chế độ thai sản
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào