06:30 | 20/11/2023
Loading...

Các chỉ tiêu liên quan đến an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm phomat như thế nào theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 5-3:2010/BYT?

Cho tôi hỏi: Các chỉ tiêu liên quan đến an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm phomat như thế nào theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 5-3:2010/BYT? Câu hỏi của chị Nhã (Huế)

Các chỉ tiêu liên quan đến an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm phomat như thế nào theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 5-3:2010/BYT?

Căn cứ theo Tiểu mục 2.1 Mục 2 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 5-3:2010/BYT quy định về kỹ thuật cụ thể như sau:

QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT
2.1. Các chỉ tiêu liên quan đến an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm phomat
2.1.1. Các chỉ tiêu lý hoá được quy định tại Phụ lục I của Quy chuẩn này.
2.1.2. Giới hạn tối đa các chất nhiễm bẩn được quy định tại Phụ lục II của Quy chuẩn này.
2.1.3. Các chỉ tiêu vi sinh vật được quy định tại Phụ lục III của Quy chuẩn này.
2.1.4. Danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng phù hợp với quy định hiện hành.
2.1.5. Có thể sử dụng các phương pháp thử có độ chính xác tương đương với các phương pháp quy định kèm theo các chỉ tiêu trong các Phụ lục I, Phụ lục II và Phụ lục III của Quy chuẩn này.
2.1.6. Số hiệu và tên đầy đủ của phương pháp lấy mẫu và các phương pháp thử được quy định tại Phụ lục IV của Quy chuẩn này.
2.1.7. Trong trường hợp cần kiểm tra các chỉ tiêu chưa quy định phương pháp thử tại Quy chuẩn này, Bộ Y tế sẽ quyết định căn cứ theo các phương pháp hiện hành trong nước hoặc ngoài nước đã được xác nhận giá trị sử dụng.
2.2. Ghi nhãn
Việc ghi nhãn các sản phẩm phomat phải theo đúng quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hoá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Như vậy, các chỉ tiêu liên quan đến an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm phomat theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 5-3:2010/BYT như sau:

- Các chỉ tiêu lý hoá được quy định tại Phụ lục 1 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 5-3:2010/BYT.

- Giới hạn tối đa các chất nhiễm bẩn được quy định tại Phụ lục 2 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 5-3:2010/BYT.

- Các chỉ tiêu vi sinh vật được quy định tại Phụ lục 3 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 5-3:2010/BYT.

- Danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng phù hợp với quy định hiện hành.

- Có thể sử dụng các phương pháp thử có độ chính xác tương đương với các phương pháp quy định kèm theo các chỉ tiêu trong các Phụ lục 1, Phụ lục 2 và Phụ lục 3 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 5-3:2010/BYT.

- Số hiệu và tên đầy đủ của phương pháp lấy mẫu và các phương pháp thử được quy định tại Phụ lục 4 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 5-3:2010/BYT.

- Trong trường hợp cần kiểm tra các chỉ tiêu chưa quy định phương pháp thử tại Quy chuẩn này, Bộ Y tế sẽ quyết định căn cứ theo các phương pháp hiện hành trong nước hoặc ngoài nước đã được xác nhận giá trị sử dụng.

Các chỉ tiêu liên quan đến an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm phomat như thế nào theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 5-3:2010/BYT?

Các chỉ tiêu liên quan đến an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm phomat như thế nào theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 5-3:2010/BYT? (Hình từ Internet)

Việc quản lý các sản phẩm phomat được quy định như thế nào theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 5-3:2010/BYT?

Theo Mục 3 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 5-3:2010/BYT về việc quản lý các sản phẩm phomat được quy định như sau:

- Công bố hợp quy

+ Các sản phẩm phomat được nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh trong nước phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định tại Quy chuẩn này.

+ Phương thức, trình tự, thủ tục công bố hợp quy được thực hiện theo Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy được ban hành kèm theo Thông tư 28/2012/TT-BKHCN về Quy định công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

- Kiểm tra đối với các sản phẩm phomat: Việc kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn đối với các sản phẩm phomat phải được thực hiện theo các quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân phải có trách nhiệm như thế nào đối với các sản phẩm phomat theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 5-3:2010/BYT?

Căn cứ theo Mục 4 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 5-3:2010/BYT quy định về việc tổ chức, cá nhân phải có trách nhiệm đối với các sản phẩm phomat cụ thể như sau:

- Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất các sản phẩm phomat phải công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật tại Quy chuẩn này, đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo phân cấp của Bộ Y tế và bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn theo đúng nội dung đã công bố.

- Tổ chức, cá nhân chỉ được nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm phomat sau khi hoàn tất đăng ký bản công bố hợp quy và bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn, ghi nhãn phù hợp với các quy định của pháp luật.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Nguyễn Trần Cao Kỵ

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
Hỏi đáp mới nhất về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
Hỏi đáp Pháp luật
Các tính trạng đặc trưng để đánh giá tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống cà chua theo QCVN 01-70:2011/BNNPTNT được quy định như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Kíp nổ vi sai phi điện phải đáp ứng quy định kỹ thuật theo QCVN 07:2012/BCT như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Cách điều tra phát hiện sinh vật chính gây hại cây chè theo QCVN 01-118:2012/BNNPTNT như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Quy trình kỹ thuật khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống su hào theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-88:2012/BNNPTNT?
Hỏi đáp Pháp luật
Giá trị tối đa cho phép của bụi và các chất vô cơ trong khí thải công nghiệp lọc hoá dầu được tính như thế nào theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 34:2010/BTNMT?
Hỏi đáp Pháp luật
Phương pháp thử đối với cà phê nhân được quy định như thế nào theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01–26:2010/BNNPTNT?
Hỏi đáp Pháp luật
Ruộng sản xuất củ giống khoai tây phải được cách ly như thế nào theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-52:2011/BNNPTNT?
Hỏi đáp Pháp luật
Sàn làm việc thao tác treo để đảm bảo an toàn lao động phải đáp ứng những yêu cầu gì theo Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 12:2013/BLĐTBXH?
Hỏi đáp Pháp luật
Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất nước đá thủy sản theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-08:2009/BNNPTNT?
Hỏi đáp Pháp luật
Quy trình xử lý nhện nhỏ hại trên giống cây trồng nhập khẩu trồng trong khu cách ly kiểm dịch thực vật theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-116:2012/BNNPTNT?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào