15:45 | 20/11/2023
Loading...

Đối tượng nào không được tăng lương hưu 2024 sau cải cách tiền lương?

Tôi có một thắc mắc: Sau khi cải cách tiền lương thì tiền lương hưu có được thay đổi không, có ai không được tăng lương hưu 2024 sau khi cải cách tiền lương không? (Anh Dân - Huế)

Đối tượng nào không được tăng lương hưu 2024 sau cải cách tiền lương?

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 đối tượng được thực hiện cải cách tiền lương là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khối doanh nghiệp

Việc cải cách tiền lương sẽ làm thay đổi tiền lương hưu của cán bộ công chức viên chức vì lương hưu của nhóm đối tượng này phụ thuộc vào lương cơ sở, cụ thể là:

Tại Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP, việc tính lương hưu đối với người nghỉ hưu tham gia BHXH bắt buộc được thực hiện theo công thức sau:

Mức lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng X Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Tuy nhiên, đối với nhóm người lao động thuộc khối doanh nghiệp thì lương đóng bảo hiểm xã hội lại phụ thuộc vào thỏa thuận của người lao động và người sử dụng lao động. Mức lương hằng tháng của người lao động không thấp hơn lương tối thiểu vùng.

Tức là lương đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu của người lao động khối doanh nghiệp phụ thuộc vào sự tăng giảm của lương tối thiểu vùng.

Do đó, trường hợp cải cách tiền lương từ 01/7/2024 mà lương tối thiểu vùng chưa có gì thay đổi thì tiền lương hưu của người lao động trong khối doanh nghiệp sẽ không tăng

Đối tượng nào không được tăng lương hưu 2024 sau cải cách tiền lương?

Đối tượng nào không được tăng lương hưu 2024 sau cải cách tiền lương? (Hình từ Internet)

Điều kiện hưởng lương hưu của người lao động trong khối doanh nghiệp là gì?

Căn cứ theo Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được sửa đổi bởi điểm a khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 quy định về điều kiện hưởng lương hưu như sau:

Điều kiện hưởng lương hưu
1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động;
b) Đủ tuổi theo quy định tại khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021;
c) Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;
d) Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.
2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động, trừ trường hợp Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Công an nhân dân, Luật Cơ yếu, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng có quy định khác;
b) Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021;
c) Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.
3. Lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động thì được hưởng lương hưu.
4. Điều kiện về tuổi hưởng lương hưu đối với một số trường hợp đặc biệt theo quy định của Chính phủ.

Theo đó, người lao động sẽ được hưởng lương hưu nếu có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên khi thuộc các trường hợp:

- Đủ tuổi về hưu trong điều kiện lao động bình thường;

- Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với điều kiện lao động bình thường;

- Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường và có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

- Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cách tính lương hưu của người lao động theo quy định hiện nay?

Tại Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức lương hưu hằng tháng như sau:

Mức lương hưu hằng tháng
...
2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:
...

Tại Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định về mức lương hưu hằng thang như sau:

Mức lương hưu hằng tháng
Mức lương hưu hằng tháng tại Điều 56 của Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:
1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.
2. Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội được tính như sau:
a) Người lao động nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%;
b) Lao động nữ nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%;
c) Lao động nam nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội theo bảng dưới đây, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.
...

Như vậy, mức hưởng lương hưu hằng tháng hiện nay sẽ được tính theo công thức sau:

Lương hưu thực hưởng = Tỷ lệ hưởng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

Tỷ lệ hưởng lương của mỗi người sẽ được tính tùy theo lộ trình năm về hưu và tùy thuộc vào việc đó là lao động nam hay lao động nữ.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Cải cách tiền lương

Chu Tường Vy

Cải cách tiền lương
Hỏi đáp mới nhất về Cải cách tiền lương
Hỏi đáp Pháp luật
Hệ số lương là gì? Có còn quy định hệ số lương sau khi thực hiện cải cách tiền lương hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Bảng lương mới của công chức không giữ chức vụ lãnh đạo và giữ chức vụ lãnh đạo sau cải cách như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Bảng lương mới của công an, quân đội sau khi cải cách còn giữ hệ số lương như hiện nay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Lương thấp nhất của giáo viên khi cải cách tiền lương là bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
Bảng lương sĩ quan quân đội khi cải cách tiền lương từ 01/7/2024 ra sao?
Hỏi đáp Pháp luật
03 bảng lương mới được áp dụng từ ngày 01/7/2024 khi cải cách tiền lương áp dụng với lực lượng vũ trang?
Hỏi đáp Pháp luật
Công chức nào không được tăng lương khi cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27?
Hỏi đáp Pháp luật
Bảng lương giáo viên sau cải cách tiền lương áp dụng từ 01/07/2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Đối tượng nào không được tăng lương hưu 2024 sau cải cách tiền lương?
Hỏi đáp Pháp luật
Chính thức có bảng lương mới của cán bộ công chức sau cải cách tiền lương từ ngày 01/07/2024 hay chưa?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Cải cách tiền lương có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào