Có được thuê bên ngoài lựa chọn nhà thầu để thực hiện gói thầu mua sắm tập trung hay không?

Có được thuê bên ngoài lựa chọn nhà thầu để thực hiện gói thầu mua sắm tập trung hay không?

Có được thuê bên ngoài lựa chọn nhà thầu để thực hiện gói thầu mua sắm tập trung hay không?

Căn cứ theo Điều 87 Nghị định 24/2024/NĐ-CP quy định về nguyên tắc mua sắm tập trung như sau:

Điều 87. Nguyên tắc mua sắm tập trung
1. Việc mua sắm tập trung được thực hiện thông qua đơn vị mua sắm tập trung thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 53 của Luật Đấu thầu. Trường hợp đơn vị mua sắm tập trung không đủ năng lực thì thuê tư vấn đấu thầu thực hiện việc lựa chọn nhà thầu.
2. Đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải áp dụng mua sắm tập trung sử dụng thỏa thuận khung, đơn vị có nhu cầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phải ký kết hợp đồng với nhà thầu đã được lựa chọn thông qua mua sắm tập trung. Trường hợp thỏa thuận khung còn hiệu lực mà ký kết hợp đồng với nhà thầu khác không được lựa chọn thông qua mua sắm tập trung thì không được thanh toán, trừ trường hợp quy định tại khoản 22, khoản 23 Điều 131 của Nghị định này.

Như vậy, về nguyên tắc, gói thầu mua sắm tập trung được thực hiện thông qua các đơn vị mua sắm tập trung thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, doanh nghiệp, trừ trường hợp hàng hóa, dịch vụ không thuộc danh mục mua sắm tập trung nhưng nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ cùng loại.

Tuy nhiên, nếu đơn vị mua sắm không đủ năng lực thì có thể thuê tư vấn đầu thấu bên ngoài lựa chọn nhà thầu để thực hiện gói thầu mua sắm tập trung.

Có được thuê bên ngoài lựa chọn nhà thầu để thực hiện gói thầu mua sắm tập trung hay không?

Có được thuê bên ngoài lựa chọn nhà thầu để thực hiện gói thầu mua sắm tập trung hay không? (Hình từ Internet)

Đơn vị mua sắm tập trung có trách nhiệm như thế nào?

Theo Điều 88 Nghị định 24/2024/NĐ-CP quy định về trách nhiệm trong mua sắm tập trung như sau:

Điều 88. Trách nhiệm trong mua sắm tập trung
1. Đơn vị mua sắm tập trung thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư quy định tại Điều 78 của Luật Đấu thầu.
2. Cấp trên của đơn vị mua sắm tập trung thực hiện trách nhiệm của người có thẩm quyền quy định tại Điều 77 của Luật Đấu thầu.

Theo đó, đối với gói thầu mua sắm tập trung, đơn vị mua sắm tập trung có trách nhiệm như sau:

[1] Phê duyệt các nội dung sau đây:

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong trường hợp gói thầu được thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án, gói thầu đấu thầu trước; kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án đã phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu.

- Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, danh sách ngắn.

- Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

- Kết quả lựa chọn nhà thầu.

[2] Tổ chức thẩm định các nội dung tại [1]

[3] Ký kết hoặc ủy quyền ký kết và quản lý hợp đồng với nhà thầu; ký kết và quản lý thỏa thuận khung đối với mua sắm tập trung áp dụng thỏa thuận khung; thanh toán cho nhà thầu theo quy định trong hợp đồng đã ký kết.

[4] Quyết định thành lập bên mời thầu với nhân sự đáp ứng yêu cầu thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu; trường hợp nhân sự không đáp ứng yêu cầu thì lựa chọn nhà thầu tư vấn để làm bên mời thầu hoặc thực hiện một số nhiệm vụ của bên mời thầu. Quyết định thành lập tổ chuyên gia đáp ứng quy định tại Điều 19 Luật Đấu thầu 2023 trong trường hợp không thuê đơn vị tư vấn làm bên mời thầu.

[5] Quyết định xử lý tình huống trong đấu thầu.

[6] Giải quyết kiến nghị trong lựa chọn nhà thầu.

[7] Bảo mật thông tin, tài liệu liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

[8] Lưu trữ thông tin liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về lưu trữ và quy định Luật Đấu thầu 2023.

[9] Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu hằng năm.

[10] Hủy thầu đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 17 Luật Đấu thầu 2023.

[11] Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải trình việc thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều này theo yêu cầu của người có thẩm quyền, cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu.

[12] Chịu trách nhiệm trước pháp luật và người có thẩm quyền về quá trình lựa chọn nhà thầu.

[13] Trường hợp chủ đầu tư đồng thời là bên mời thầu thì còn phải thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 79 Luật Đấu thầu 2023.

[14] Trang bị cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu đấu thầu qua mạng.

[15] Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của thông tin đã đăng ký, đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia khi sử dụng chứng thư số của mình.

[16] Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định của Luật Đấu thầu 2023 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Thỏa thuận khung trong mua sắm tập trung có những nội dung gì?

Căn cứ tại Điều 90 Nghị định 24/2024/NĐ-CP, thỏa thuận khung trong mua sắm tập trung có những nội dung chủ yếu như sau:

- Phạm vi cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

- Thời gian, địa điểm giao hàng, cung cấp dịch vụ dự kiến.

- Điều kiện bàn giao hàng hóa, dịch vụ; tạm ứng, thanh toán, thanh lý hợp đồng.

- Mức giá tương ứng với từng loại hàng hóa, dịch vụ.

- Điều kiện bảo hành, bảo trì; đào tạo, hướng dẫn sử dụng hàng hóa, dịch vụ.

- Trách nhiệm của nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ, trong đó bao gồm trách nhiệm ký kết, thực hiện hợp đồng và thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng với đơn vị có nhu cầu mua sắm.

- Trách nhiệm của đơn vị có nhu cầu mua sắm trong việc ký kết hợp đồng, sử dụng hàng hóa, dịch vụ.

- Trách nhiệm của đơn vị mua sắm tập trung.

- Thời hạn có hiệu lực của thỏa thuận khung.

- Xử phạt, bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng.

- Các nội dung liên quan khác.

Lựa chọn nhà thầu
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Lựa chọn nhà thầu
Hỏi đáp Pháp luật
Có được thuê bên ngoài lựa chọn nhà thầu để thực hiện gói thầu mua sắm tập trung hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Hồ sơ đề nghị thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu để ký hợp đồng dầu khí gồm những gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc mới nhất năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Cá nhân thuộc bên mời thầu có được trực tiếp tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu không?
Hỏi đáp Pháp luật
Có quyết định không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng thì chủ đầu tư xử lý như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu dự toán mua sắm dưới 200 triệu là ai?
Hỏi đáp Pháp luật
Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng có được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu bằng chào hàng cạnh tranh hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Hồ sơ yêu cầu của gói thầu áp dụng quy trình mua sắm trực tiếp bao gồm những gì theo Nghị định 24/2024/NĐ-CP?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá qua mạng mới nhất năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Điểm tổng hợp của đối tượng được hưởng ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu được tính như thế nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Lựa chọn nhà thầu
Dương Thanh Trúc
90 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Lựa chọn nhà thầu
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào