22:05 | 15/09/2023
Loading...

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án được lập dựa trên các căn cứ nào từ ngày 01/01/2024?

Cho tôi hỏi, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án được lập dựa trên các căn cứ nào? Nhờ anh chị giải đáp.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án được lập dựa trên các căn cứ nào từ ngày 01/01/2024?

Căn cứ quy định Điều 38 Luật Đấu thầu 2023 (Hiệu lực từ ngày 01/01/2024) quy định về lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu như sau:

Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu
1. Căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án:
a) Quyết định phê duyệt dự án và các tài liệu có liên quan, trừ trường hợp gói thầu cần thực hiện trước khi phê duyệt dự án. Đối với gói thầu cần thực hiện trước khi phê duyệt dự án thì căn cứ theo quyết định của người đứng đầu chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án trong trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư;
b) Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có);
c) Dự án đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn, trừ trường hợp dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công;
d) Kế hoạch bố trí vốn thực hiện dự án hoặc nguồn vốn thực hiện dự án đối với các dự án không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản này;
đ) Điều ước quốc tế, thỏa thuận vay đối với các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, trừ trường hợp đấu thầu trước quy định tại Điều 42 của Luật này;
e) Văn bản pháp lý có liên quan.
....

Như vậy, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án từ ngày 01/01/2024 được lập dựa trên các căn cứ sau:

- Quyết định phê duyệt dự án và các tài liệu có liên quan, trừ trường hợp gói thầu cần thực hiện trước khi phê duyệt dự án.

- Đối với gói thầu cần thực hiện trước khi phê duyệt dự án thì căn cứ theo quyết định của người đứng đầu chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án trong trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư;

- Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có);

- Dự án đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn, trừ trường hợp dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công;

- Kế hoạch bố trí vốn thực hiện dự án hoặc nguồn vốn thực hiện dự án đối với các dự án không thuộc trường hợp dự án đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn.

- Điều ước quốc tế, thỏa thuận vay đối với các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, trừ trường hợp đấu thầu trước theo quy định.

- Văn bản pháp lý có liên quan.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án được lập dựa trên các căn cứ nào từ ngày 01/01/2024?

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án được lập dựa trên các căn cứ nào từ ngày 01/01/2024? (Hình từ Internet)

Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gồm những gì?

Căn cứ quy định Điều 39 Luật Đấu thầu 2023 (Hiệu lực từ ngày 01/01/2024) quy định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu như sau:

Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
1. Tên gói thầu:
Tên gói thầu thể hiện tính chất, nội dung và phạm vi công việc của gói thầu. Trường hợp gói thầu gồm nhiều phần riêng biệt, kế hoạch lựa chọn nhà thầu cần nêu tên thể hiện nội dung cơ bản của từng phần.
2. Giá gói thầu:
a) Giá gói thầu là giá trị của gói thầu được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Giá gói thầu bao gồm toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết;
b) Đối với gói thầu chia phần thì ghi rõ giá gói thầu và giá ước tính cho từng phần trong giá gói thầu;
c) Đối với gói thầu áp dụng tùy chọn mua thêm quy định tại khoản 8 Điều này, giá gói thầu không bao gồm giá trị của tùy chọn mua thêm.
Chính phủ quy định chi tiết về nội dung giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
3. Nguồn vốn:
Đối với mỗi gói thầu phải nêu rõ nguồn vốn đã được xác định hoặc phê duyệt. Trường hợp sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài thì phải ghi rõ tên nhà tài trợ và cơ cấu nguồn vốn, bao gồm vốn tài trợ, vốn đối ứng trong nước. Đối với dự toán mua sắm, trường hợp gói thầu có thời gian thực hiện dài hơn 01 năm, nguồn vốn có thể được xác định trên cơ sở dự toán mua sắm của năm ngân sách và dự kiến dự toán mua sắm của các năm ngân sách tiếp theo.
4. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:
a) Đối với mỗi gói thầu phải xác định cụ thể hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu; lựa chọn nhà thầu trong nước hoặc quốc tế; áp dụng hoặc không áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng;
b) Đối với dự án áp dụng kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, ghi theo nội dung phù hợp với kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu.
5. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải nêu rõ thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu và thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu được tính từ khi phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, được ghi rõ theo tháng hoặc quý trong năm. Trường hợp đấu thầu rộng rãi có áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu được tính từ khi phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển.
6. Loại hợp đồng:
a) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải xác định cụ thể loại hợp đồng theo quy định tại Điều 64 của Luật này để làm căn cứ lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; ký kết hợp đồng;
b) Đối với dự án áp dụng kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, ghi theo nội dung phù hợp với kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu.
7. Thời gian thực hiện gói thầu:
Thời gian thực hiện gói thầu được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành công trình, hàng hóa (bao gồm cả dịch vụ liên quan, nếu có), dịch vụ phi tư vấn, tư vấn. Thời gian thực hiện gói thầu được tính theo số ngày, số tuần, số tháng hoặc số năm, không bao gồm thời gian hoàn thành nghĩa vụ bảo hành, thời gian giám sát tác giả đối với gói thầu tư vấn (nếu có).
8. Tùy chọn mua thêm (nếu có):
a) Tùy chọn mua thêm là khả năng chủ đầu tư mua bổ sung hàng hóa, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn của gói thầu ngoài khối lượng nêu trong hợp đồng;
b) Trường hợp gói thầu áp dụng tùy chọn mua thêm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải ghi rõ khối lượng, số lượng, giá trị ước tính của phần tùy chọn mua thêm;
c) Tùy chọn mua thêm được thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện: nhà thầu đã trúng thầu thông qua đấu thầu rộng rãi, đàm phán giá; khối lượng mua thêm không vượt 30% của khối lượng hạng mục tương ứng nêu trong hợp đồng; có dự toán được phê duyệt đối với khối lượng mua thêm; đơn giá của hàng hóa, dịch vụ mua thêm không được vượt đơn giá của các hàng hóa, dịch vụ tương ứng trong hợp đồng; chỉ áp dụng trong thời gian có hiệu lực của hợp đồng.
9. Giám sát hoạt động đấu thầu (nếu có).

Như vậy, nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gồm có:

- Tên gói thầu.

- Giá gói thầu.

- Nguồn vốn.

- Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Loại hợp đồng.

- Thời gian thực hiện gói thầu.

- Tùy chọn mua thêm (nếu có).

- Giám sát hoạt động đấu thầu (nếu có).

Ai có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án?

Căn cứ quy định khoản 2 Điều 40 Luật Đấu thầu 2023 (Hiệu lực từ ngày 01/01/2024) quy định về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án như sau:

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án
...
2. Thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
a) Chủ đầu tư tổ chức lập và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đã phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu;
b) Người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án không áp dụng kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu hoặc ủy quyền cho chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý phê duyệt, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này;
c) Chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư của gói thầu đấu thầu trước theo quy định tại Điều 42 của Luật này hoặc gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án.

Như vậy, thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án gồm có:

- Chủ đầu tư tổ chức lập và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đã phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu;

- Người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án không áp dụng kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu hoặc ủy quyền cho chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý phê duyệt, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này;

- Chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư của gói thầu đấu thầu trước theo quy định về đấu thầu trước này hoặc gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Lựa chọn nhà thầu

Đinh Khắc Vỹ

Lựa chọn nhà thầu
Hỏi đáp mới nhất về Lựa chọn nhà thầu
Hỏi đáp Pháp luật
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án được lập dựa trên các căn cứ nào từ ngày 01/01/2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Danh mục 20 gói thầu, nội dung mua sắm thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt?
Hỏi đáp Pháp luật
Thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với mua sắm trực tiếp áp dụng từ ngày 01/01/2024 như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu Cam kết bảo hành của nhà thầu mới nhất 2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Bổ sung thông tin về lựa chọn nhà thầu được đăng tải trên Hệ thống e-GP?
Hỏi đáp Pháp luật
Thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với chỉ định thầu như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Trường hợp nào được lựa chọn nhà thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ?
Hỏi đáp Pháp luật
Các nội dung lựa chọn nhà thầu được thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia gồm những gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với đấu thầu rộng rãi được quy định như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Đấu thầu trước đối với các gói thầu lựa chọn nhà thầu được thực hiện khi nào?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Lựa chọn nhà thầu có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào