23:55 | 31/05/2023
Loading...

Hướng dẫn trình tự đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp?

Tôi muốn đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp, trình tự tôi phải làm thế nào? Mong được giải đáp thắc mắc!

Thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp?

Theo hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định 1085/QĐ-BTNMT năm 2023 thì thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ về đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất gồm:

- Văn phòng đăng ký đất đai

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Địa điểm theo nhu cầu đối với những địa phương mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã ban hành quy chế tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục theo nhu cầu về địa điểm.

Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.

Hướng dẫn trình tự đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp? (Hình từ Internet)

Trình tự trực tiếp đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp như thế nào?

Theo hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định 1085/QĐ-BTNMT năm 2023 thì cách thức nộp hồ sơ trực tiếp để đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất gồm:

- Bước 1: Người đề nghị cấp giấy chứng nhận nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền nhận hồ sơ đăng ký.

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

- Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

Trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện:

+ Kiểm tra hồ sơ

+ Xác nhận hiện trạng tài sản gắn liền với đất so với nội dung kê khai đăng ký

+ Xác nhận tình trạng tranh chấp quyền sở hữu tài sản đối với trường hợp không có giấy tờ về quyền sở hữu tài sản theo quy định

+ Xác nhận thời điểm tạo lập tài sản, thuộc hay không thuộc trường hợp phải cấp phép xây dựng, sự phù hợp với quy hoạch được duyệt đối với nhà ở, công trình xây dựng

+ Xác nhận sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng nếu chưa có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng hoặc hoạt động đo đạc bản đồ

+ Gửi hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Trường hợp nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thì Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc như sau:

+ Gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã để lấy ý kiến xác nhận đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các công tác kiểm tra hồ sơ như lúc người yêu cầu gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã.

+ Kiểm tra, xác nhận sơ đồ tài sản gắn liền với đất đối với tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư mà sơ đồ đó chưa có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng hoặc hoạt động đo đạc bản đồ;

+ Gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước đối với loại tài sản đăng ký đối với trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ theo quy định. Cơ quan quản lý nhà nước đối với tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc.

- Bước 3: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc như sau:

+ Cập nhật thông tin vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có);

+ Gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính (trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải nộp nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ theo quy định của pháp luật); chuẩn bị hồ sơ để cơ quan tài nguyên và môi trường trình ký cấp Giấy chứng nhận.

- Bước 4: Cơ quan tài nguyên và môi trường thực hiện các công việc sau:

+ Kiểm tra hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận;

+ Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

- Bước 5: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trao Giấy chứng nhận cho người được cấp cho người được cấp đã nộp chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính hoặc gửi Giấy chứng nhận cho Ủy ban nhân dân cấp xã để trao cho người được cấp đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại cấp xã.

- Bước 6: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận vào bản chính giấy tờ việc đã cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

- Bước 7: Người được cấp Giấy chứng nhận nhận lại bản chính giấy tờ đã được xác nhận cấp Giấy chứng nhận và Giấy chứng nhận.

Việc đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp trên môi trường điện tử như thế nào?

Theo hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định 1085/QĐ-BTNMT năm 2023 thì cách thức nộp hồ sơ thông qua môi trường điện tử để đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất gồm:

- Bước 1: Người đề nghị cấp giấy chứng nhận nộp hồ sơ thông qua môi trường điện tử;

- Bước 2: Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thực hiện các trình tự, thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai

Trường hợp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân khác mà không trả kết quả giải quyết hồ sơ theo đúng quy định về thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục gửi thông báo bằng văn bản hoặc qua Cổng dịch vụ công hoặc qua tin nhắn SMS cho người yêu cầu, trong đó nêu rõ lý do.

- Bước 3: Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua chức năng thanh toán của Cổng dịch vụ công.

- Bước 4: Cơ quan tiếp nhận hoặc cơ quan giải quyết hồ sơ thông báo cho người yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính nộp bản chính Giấy chứng nhận đã cấp, các giấy tờ theo quy định sau khi người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

- Bước 5: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc tại địa điểm theo yêu cầu đối với trường hợp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Bất động sản

Chu Tường Vy

Bất động sản
Hỏi đáp mới nhất về Bất động sản
Hỏi đáp Pháp luật
Người sử dụng đất có quyền sở hữu đối với mảnh đất do Nhà nước giao cho mình hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán đất chuyên nghiệp, mới nhất năm 2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Sử dụng hóa đơn và tính thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp như thế nào đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản?
Hỏi đáp Pháp luật
Hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh sàn giao dịch bất động sản được quy định như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Luật Đất đai mới nhất năm 2023 và các văn bản hướng dẫn Luật Đất đai?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu hợp đồng cho thuê mặt bằng bất động sản mới nhất? Bất động sản đưa vào kinh doanh cần đáp ứng các điều kiện gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Dự án bất động sản chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần cần đáp ứng các điều kiện gì? Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Nhận thừa kế bất động sản có cần phải nộp thuế không? Nhận thừa kế bất động sản cần nộp những loại phí nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Ngân hàng có được nắm giữ bất động sản do việc xử lý nợ vay hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn trình tự đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Bất động sản có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào