11:15 | 18/03/2023
Loading...

Mục đích của Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của Ủy ban Dân tộc?

Cho hỏi mục đích của Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của Ủy ban Dân tộc là gì? Câu hỏi của anh Hoàng (Yên Bái)

Mục đích của Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của Ủy ban Dân tộc?

Tại tiểu mục 1 Mục I Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định 117/QĐ-UBDT năm 2023 có quy định về mục đích của Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của Ủy ban Dân tộc như sau:

Mục đích
- Tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 và hoàn thành các nhiệm vụ của Ủy ban Dân tộc theo Kế hoạch CCHC năm 2023. Trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm CCHC theo chỉ đạo chung của Chính phủ là: Cải cách thể chế; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.
- Nâng cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân và người đứng đầu trong việc thực hiện CCHC.

Như vậy, các mục đích của Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của Ủy ban Dân tộc là:

- Tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030;

- Cải cách thể chế; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

- Nâng cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân và người đứng đầu trong việc thực hiện cải cách hành chính.

Mục đích của Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của Ủy ban Dân tộc?

Mục đích của Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của Ủy ban Dân tộc? (Cải cách hành chính)

Yêu cầu của Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của Ủy ban Dân tộc là gì?

Theo tiểu mục 2 Mục I Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định 117/QĐ-UBDT năm 2023 yêu cầu của Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của Ủy ban Dân tộc như sau:

Yêu cầu
- Tuyên truyền thường xuyên, liên tục nội dung kế hoạch, chương trình và kết quả CCHC năm 2023 của Ủy ban Dân tộc.
- Tuyên truyền CCHC gắn với thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan công tác dân tộc đa dạng, phong phú, hiệu quả, thiết thực.

Như vậy, các yêu cầu của Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của Ủy ban Dân tộc là:

- Tuyên truyền thường xuyên, liên tục nội dung kế hoạch, chương trình và kết quả cải cách hành chính năm 2023;

- Tuyên truyền cải cách hành chính gắn với thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan công tác dân tộc đa dạng, phong phú, hiệu quả, thiết thực.

Nội dung tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của Ủy ban Dân tộc có những gì?

Theo tiểu mục 1 Mục II Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định 117/QĐ-UBDT năm 2023nội dung tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của Ủy ban Dân tộc bao gồm:

- Quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các giải pháp của Ủy ban Dân tộc về CCHC; vai trò, tác động của CCHC đối với nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, đơn vị.

- Nội dung, kết quả triển khai thực hiện CCHC của Ủy ban Dân tộc và Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố với 7 nội dung/lĩnh vực theo quy định, gồm:

1) Công tác chỉ đạo điều hành CCHC;

2) Cải cách thể chế;

3) Cải cách thủ tục hành chính;

4) Cải cách tổ chức bộ máy;

5) Cải cách chế độ công vụ;

6) Cải cách tài chính công.

7) Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Trong đó tập trung các nội dung như sau:

+ Quý I tuyên truyền về:

++ Kết quả CCHC của Cơ quan công tác dân tộc năm 2022 và nhiệm vụ CCHC năm 2023 của Ủy ban Dân tộc;

++ Tuyên truyền việc thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới; kế hoạch CCHC của Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2021-2025 và phương hướng, nhiệm vụ 2026-2030;

++ Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo an toàn thông tin mạng, phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số của Ủy ban Dân tộc. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về CCHC trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc, hệ thống văn bản và điều hành của Ủy ban Dân tộc, Báo, Tạp chí và các hình thức tuyên truyền khác.

+ Quý II tuyên truyền về:

++ Pháp luật và chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

++ Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc, trọng tâm là xây dựng chính sách dân tộc và các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách dân tộc.

++ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công; công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công đối với các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc.

++ Hoàn thành việc tích hợp, chia sẻ dữ liệu dịch vụ công trực tuyến lên cổng dịch vụ công quốc gia theo lộ trình chung của Chính phủ. Chú trọng tăng cường chất lượng các dịch vụ công trực tuyến do Ủy ban Dân tộc cung cấp.

+ Quý III tuyên truyền về:

++ Kiện toàn, sắp xếp tổ chức, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban Dân tộc theo Nghị định mới của Chính phủ; về vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác CCHC của đơn vị; về vị trí việc làm hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc từ trung ương đến địa phương;

++ Thực hiện việc quy hoạch cấp chiến lược giai đoạn 2021-2026; về bảo đảm hệ thống công nghệ thông tin chất lượng, an toàn bảo mật kỹ thuật thông tin số, các hệ thống thông tin số và cổng dịch vụ công của Ủy ban Dân tộc.

++ Tổ chức kiểm tra VBQPPL do Ủy ban Dân tộc ban hành, kiểm tra theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ, ngành, địa phương ban hành; theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc.

+ Quý IV tuyên truyền về:

++ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công; công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

++ Đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công đối với các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc; thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; công tác kiểm tra, giám sát CCHC;

++ Cải cách TTHC nội bộ Ủy ban Dân tộc; đánh giá, phân loại và áp dụng hệ thống thông tin quản lý công chức, viên chức trong hoạt động của các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.

++ Triển khai xây dựng, hoàn thiện và vận hành các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; chuẩn hóa chế độ báo cáo, xây dựng hệ thống thông tin, báo cáo, đẩy mạnh kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo đúng tiến độ được giao.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Ủy ban Dân tộc

Mạc Duy Văn

Ủy ban Dân tộc
Hỏi đáp mới nhất về Ủy ban Dân tộc
Hỏi đáp Pháp luật
Hội Đồng dân tộc và Ủy ban dân tộc khác nhau như thế nào? Chủ tịch Hội đồng Dân tộc hiện nay là ai?
Hỏi đáp Pháp luật
Ủy ban Dân tộc có bao nhiêu đơn vị sự nghiệp công lập? Ủy ban Dân tộc là cơ quan ngang bộ hay cơ quan thuộc Chính phủ?
Hỏi đáp Pháp luật
Báo Dân tộc và Phát triển thực hiện những nhiệm vụ gì? Các Phòng, Ban chuyên môn, nghiệp vụ của Báo Dân tộc và Phát triển?
Hỏi đáp pháp luật
Cung cấp thông tin xây dựng thông cáo báo chí văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Dân tộc ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Trình Chính phủ xem xét, thông qua đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Dân tộc?
Hỏi đáp Pháp luật
Mục đích của Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của Ủy ban Dân tộc?
Hỏi đáp Pháp luật
Vị trí và chức năng của Ủy Ban dân Tộc trong bộ máy Chính phủ Việt Nam? Học viện dân tộc có phải là đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc không?
Hỏi đáp pháp luật
Ủy ban Dân tộc trả lời về địa bàn được hưởng chế độ ưu đãi như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Nhiệm vụ của đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ theo sự quản lý của Ủy ban dân tộc được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Ủy ban Dân tộc trả lời về địa bàn được hưởng chế độ ưu đãi
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Ủy ban Dân tộc có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào